Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldurazyme (laronidase) – листовка - A16AB05

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAldurazyme
ATC кодA16AB05
Веществоlaronidase
ПроизводителGenzyme Europe B.V.

Листовка: информация за потребителя

Aldurazyme 100 U/ml концентрат за инфузионен разтвор

Ларонидаза (Laronidase)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Aldurazyme и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Aldurazyme

3.Как да използвате Aldurazyme

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Aldurazyme

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Aldurazyme и за какво се използва

Aldurazyme се използва за дългосрочна ензимозаместваща терапия при пациенти със заболяването Мукополизахаридоза І (MPS I) за лечение на неневрологичните прояви на заболяването.

Хора с MPS I заболяване имат или ниско ниво или нямат никакъв ензим, наречен -L- идуронидаза ( -L-iduronidase), който разгражда специфични вещества гликозаминогликани (glycosaminoglycans) в тялото. В резултат тези вещества не се разграждат в тялото както трябва. Те се натрупват в много телесни тъкани, като причиняват симптомите на MPS I.

Aldurazyme е изкуствен ензим, наречен ларонидаза (laronidase). Той може да замести естествения ензим, който липсва при MPS I заболяването.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Aldurazyme

Не трябва да използвате Aldurazyme

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към ларонидаза или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Aldurazyme. Ако се лекувате с Aldurazyme, може да развиете свързани с инфузията реакции. Свързана с инфузията реакция е всяка свързана реакция, настъпила по време на инфузията или до края на деня на въвеждане на инфузията (вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”). Някои от тези реакции могат да бъдат тежки. В

случай, че развиете такава реакция трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Ако се проявят такива реакции, прилагането на Aldurazyme трябва да се прекрати незабавно и Вашият лекар ще започне подходящо лечение.

Тези реакции могат да бъдат особено тежки, ако имате предшестваща свързана с MPS I обструкция на горните дихателни пътища.

Може да Ви бъде даден допълнителен медикамент като антихистамин или парацетамол за предпазване от алергичен тип реакции.

Други лекарства и Aldurazyme

Информирайте Вашия лекар, ако приемате лекарствени продукти, съдържащи хлорохин или прокаин, поради възможен риск от намаляване на действието от Aldurazyme.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Няма достатъчно опит от употребата на Aldurazyme при бременни жени. По време на бременност не трябва да Ви бъде прилаган Aldurazym, освен в случай на категорична необходимост.

Не е известно дали Aldurazyme се отделя в кърмата. Препоръчва се да спрете да кърмите по време на лечение с Aldurazyme.

Липсват данни относно ефектите на Aldurazyme върху фертилитета.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини:

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Aldurazyme съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по 1,29 mmol натрий във всеки флакон. Това трябва да се има предвид от пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

3.Как да използвате Aldurazyme

Указание за употреба - разреждане и въвеждане Концентратът за инфузионен разтвор трябва да се разреди преди въвеждане и е предназначен

за интравенозно приложение (вижте информацията за медицински специалисти). Въвеждането на Aldurazyme трябва да става в подходящи клинични условия, с непосредствен достъп до реанимационна апаратура за овладяването на спешни медицински състояния.

Дозировка

Препоръчваният дозов режим на Aldurazyme е 100 U/kg телесно тегло, прилагани веднъж седмично под формата на интравенозна инфузия. Началната скорост на инфузията от 2 U/kg/h може да се увеличава постепенно на всеки петнадесет минути, ако се понася добре от пациента, до достигане на максимална скорост от 43 U/kg/h. Вливането на целия обем трябва да стане за около 3-4 часа.

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Ако сте пропуснали инфузия на Aldurazyme

Ако сте пропуснали инфузия на Aldurazyme, моля свържете се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Aldurazyme

Няма съобщения за случаи на предозиране на Aldurazyme.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се проявяват главно, докато пациентите са получавали медикамента или скоро след това (свързани с инфузията реакции). Ако получите такава реакция, трябва незабавно да свържете с Вашия лекар. Броят на тези реакции е намалявал , колкото по-дълго пациентът е бил на Aldurazyme. Повечето от тези реакции са били леки или средни по тежест. Въпреки това при пациенти е наблюдавана тежка системна алергична реакция (анафилактична реакция) по време на инфузиите с Aldurazyme или до 3 часа след това. Някои от симптомите на тази тежка алергична реакция са били животозастрашаващи и са включвали изключително затруднено дишане, подуване на гърлото, ниско кръвно налягане и ниски нива на кислород в организма. Няколко пациента с данни за предхождащо засягане на горните дихателни пътища и белите дробове, свързани с Мукополизахаридоза I, са развили тежки реакции, включващи бронхоспазъм (свиване на дихателните пътища), спиране на дишането и подуване на лицето. Бронхоспазмът и спирането на дишането са с неизвестна честота. Тежката алергична реакция (анафилактична реакция) и подуването на лицето се считат за чести и могат да засегнат до 1 на 10 души.

Много честите симптоми (могат да засегнат повече от 1 на 10 души), които не са били сериозни, включват главоболие, гадене, коремна болка, обрив, ставно заболяване, ставна болка, болка в гърба и болка в ръцете или краката, зачервяване, повишена температура, втрисане, повишена сърдечна честота, повишено кръвно налягане и реакция на мястото на инфузията.

Други нежелани реакции включват следното:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

повишаване на телесната температура

изтръпване

замайване

кашлица

затруднено дишане

повръщане

диария

подуване на шията

уртикария

сърбеж

оплешивяване

студена пот, обилно потене

мускулна болка

бледност

студени длани и стъпала

студени тръпки, чувство за горещина, студенина

уморяемост

грипоподобно състояние

безпокойство

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

посиняване на кожата (поради ниско ниво на кислород в кръвта)

учестено дишане

зачервяване на кожата

изливане на лекарство в околната тъкан в мястото на инжектиране, което може да причини оток или зачервяване

подуване на ръцете и/или краката

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Aldurazyme

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Това лекарство не трябва да Ви се прилага след срока на годност, отбелязан върху етикета след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2 C до 8 C).

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Aldurazyme

-Активното вещество е: ларонидаза. 1 ml от разтвора във флакона съдържа 100 U ларонидаза. Всеки флакон от 5 ml съдържа 500 U ларонидаза.

-Другите съставки са: натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев хидрогенфосфат хептахидрат, полисорбат 80, вода за инжекции.

Как изглежда Aldurazyme и какво съдържа опаковката

Aldurazyme се предлага като концентрат за инфузионен разтвор. Той представлява разтвор, който е бистър до леко опалесцентен и безцветен до бледожълт.

Съдържание на опаковката: 1, 10 или 25 флакона в картонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD, Naarden, Нидерландия

Производител

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Великобритания.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien/

Magyarország

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Sanofi Belgium

Tel: +36 1 505 0050

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

 

България

Malta

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Malta Ltd

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tel: +356 21493022

Česká republika

Nederland

sanofi-aventis, s.r.o.

Genzyme Europe B.V.

Tel: +420 233 086 111

Tel: +31 35 699 1200

Danmark

Norge

sanofi-aventis Denmark A/S

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +45 45 16 70 00

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Österreich

Genzyme GmbH

sanofi-aventis GmbH

Tel: +49 (0)6102 3674 0

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Eesti

Polska

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel. +372 6 273 488

Tel: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

Portugal

sanofi-aventis AEBE

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Τηλ: +30 210 900 1600

Tel: +351 21 35 89 400

España

România

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi Romania SRL

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

Slovenija

Genzyme S.A.S.

sanofi-aventis d.o.o.

Information médicale: tél +33(0) 800 100 499

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

Slovenská republika

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Sanofi Oy

Sími: +354 535 7000

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sverige

Genzyme Srl

Sanofi AB

Tel : +39 059 349 811

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

United Kingdom/Ireland

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom)

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +44 (0) 1865 405200

 

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

Дата на последно преразглеждане на листовката 12/2015

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Там са посочени и линкове към други уебсайтове, където може да намерите информация за редки заболявания и лечения.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Всеки флакон Aldurazyme е предназначен само за еднократна употреба. Концентратът за инфузионен разтвор трябва да се разреди с 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид при спазване на асептична техника. Препоръчва се разреденият разтвор на Aldurazyme да се въвежда на пациентите с помощта на инфузионно устройство, оборудвано с проточен филтър с размер на порите от 0,2 µm.

От гледна точка на микробиологичната безопасност, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, съхранението на разтворения продукт не трябва да е повече от

24 часа при 2 C - 8 C и при условие че разреждането е извършено при контролирани и доказано асептични условия.

Aldurazyme не трябва да се смесва с други лекарствени продукти в една и съща инфузия.

Приготвяне на инфузията Aldurazyme (Използвайте асептична техника)

Определете броя на флаконите, които ще се разреждат, въз основа на индивидуалното телесно тегло на пациента. Извадете необходимия брой флакони от хладилника приблизително 20 минути преди употреба, за да могат да достигнат стайна температура

(под 30°С).

Преди разреждане внимателно огледайте всеки флакон за наличие на частици и промяна в цвета. Бистрият до леко опалесциращ, и безцветен до бледожълт разтвор трябва да не съдържа видими частици. Не използвайте флакони, които показват наличие на частици или промяна в цвета.

Определете общия обем на инфузията въз основа на индивидуалното телесно тегло на пациента, който е 100 ml (ако телесното тегло е по-малко или равно на 20 kg) или 250 ml (ако телесното тегло е повече от 20 kg) 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид.

От 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид в инфузионния сак изтеглете и изхвърлете обем, равен на общия обем Aldurazyme, който ще се прибави.

Изтеглете необходимия обем от флаконите Aldurazyme и съберете изтеглените обеми.

Прибавете събраните обеми Aldurazyme към 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор на натриев хлорид.

С внимателни движения размесете инфузионния разтвор.

Преди употреба огледайте разтвора за наличие на частици. Трябва да се използват само бистри и безцветни разтвори без видими частици.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта