Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alprolix (eftrenonacog alfa) – кратка характеристика на продукта - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAlprolix
ATC кодB02BD04
Веществоeftrenonacog alfa
ПроизводителSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ALPROLIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

ALPROLIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 250 IU ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa). След разтваряне всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа приблизително 50 IU ефтренонаког алфа.

ALPROLIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 500 IU ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa). След разтваряне всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа приблизително 100 IU ефтренонаког алфа.

ALPROLIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 1 000 IU ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa). След разтваряне всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа приблизително 200 IU ефтренонаког алфа.

ALPROLIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 2 000 IU ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa). След разтваряне всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа приблизително 400 IU ефтренонаког алфа.

ALPROLIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 3 000 IU ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa). След разтваряне всеки милилитър инжекционен разтвор съдържа приблизително 600 IU ефтренонаког алфа.

Силата на действие (в международни единици) е определена с помощта на едноетапен коагулационен тест по Европейската фармакопея, съпоставен с вътрешен стандарт, съотнесен към

стандарта за фактор IX на СЗО. Специфичната активност на ALPROLIX е 55-84 IU/mg протеин.

Ефтренонаког алфа (рекомбинантен човешки коагулационен фактор IX, Fc фузионен протеин (rFIXFc)) се състои от 867 аминокиселини. Той е продукт, съдържащ високопречистен фактор, произведен по рекомбинантна ДНК технология в клетъчна линия от човешки ембрионални бъбречни (ЧЕБ) клетки без добавяне на никакъв екзогенен протеин от човешки или животински произход при клетъчното култивиране, пречистването или в окончателния състав.

Помощно вещество с известно действие: 0,3 mmol (6,4 mg) натрий на флакон.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Прах: лиофилизиран, бял до почти бял прах или компактна маса Разтворител: бистър до безцветен разтвор

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия B (вроден дефицит на фактор IX).

ALPROLIX може да се използва при всички възрастови групи.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде наблюдавано от лекар с опит в лечението на хемофилия.

Нелекувани преди това пациенти

Безопасността и ефикасността на ALPROLIX при нелекувани преди това пациенти все още не са установени. Липсват данни.

Мониториране на терапията

По време на курса на лечение се препоръчва подходящо определяне на нивата на фактор IX, за да се определи дозата и честотата на прилагане на инжекциите. Индивидуалният отговор към

фактор IX при отделните пациенти може да варира, демонстрирайки различен полуживот и ниво на възстановяване. При пациенти с по-ниско или с наднормено тегло може да се наложи коригиране на дозата, която се основава на телесното тегло. Особено в случай на големи хирургични интервенции е задължително прецизно мониториране на заместителната терапия чрез коагулационен анализ (активност на фактор IX в плазмата).

Когато се използва едноетапен in vitro коагулационен тест въз основа на тромбопластиновото време (aPTT) за определяне на активността на фактор IX в кръвните проби на пациентите, резултатите за плазмената активност на фактор IX могат да бъдат значително повлияни както от вида на aPTT реагента, така и от използвания за теста референтен стандарт. Това е особеноважно, когато се променят лабораторията и/или реагентът, използван за теста.

Измерванията чрез едноетапен коагулационен тест с използване на aPTT реагент на основата на каолин вероятно ще доведат до по-ниски резултати за нивото на активност.

Дозировка Дозата и продължителността на заместителната терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор IX, от локализацията и степента на кървене, и от клиничното състояние на пациента.

Броят на приложените единици рекомбинантен фактор IX Fc е изразен в международни единици (IU), което е свързано с настоящия стандарт на СЗО за продуктите, съдържащи фактор IX. Активността на фактор IX в плазмата е изразена или в проценти (по отношение на нормална човешка плазма), или в международни единици (по отношение на международен стандарт за фактор IX в плазмата).

Една международна единица (IU) активност на рекомбинантен фактор IX Fc отговаря на количеството на фактор IX в един милилитър нормална човешка плазма.

Лечение при нужда

Изчисляването на необходимата доза рекомбинантен фактор IX Fc се основава на емпиричното откритие, че 1 международна единица (IU) фактор IX на килограм телесно тегло повишава активността на фактор IX в плазмата с 1% от нормалната активност (IU/dl). Необходимата доза се определя чрез използването на следната формула:

Необходими единици = телесно тегло (kg) x желано повиш ение на фактор IX (%) (IU/dl) x {реципрочното на наблюдаваното възстановяване (IU/kg на IU/dl)}

Количеството, което се прилага, и честотата на приложение трябва винаги да бъдат ориентирани към клиничната ефективност при индивидуалния случай. Ако се налага повторна доза за контрол на кървенето, трябва да се има предвид дългият полуживот на ALPROLIX (вж. точка 5.2). Не се очаква забавяне на времето до настъпване на пикова активност.

В следните случаи на хеморагии, активността на фактор IX не трябва да спада под дадено ниво на плазмена активност (в % от нормалната или IU/dl) в съответния период. Таблица 1 може да бъде използвана за указания за дозиране при епизоди на кървене и операции:

Таблица 1: Указания за дозиране на ALPROLIX за лечение на епизоди на кървене и при операции

Тежест на хеморагията/

Необходимо ниво на

Честота на приложение

Вид хирургична

фактор IX (%) (IU/dl)

(часове)/Продължителност на лечението

процедура

 

(дни)

Хеморагия

 

 

Ранна хемартроза,

20-40

Повтаряйте инжекцията на всеки 48 часа,

мускулно кървене или

 

до овладяване на кръвоизлива, както

кървене в устната кухина

 

показва болката, или до зарастване.

По-голяма хемартроза,

30-60

Повтаряйте инжекцията на всеки 24 до

мускулно кървене или

 

48 часа, до овладяване на болката и острото

хематом

 

инвалидизиране.

Животозастрашаващи

60-100

Повтаряйте инжекцията на всеки 8 до

хеморагии

 

24 часа, докато заплахата отзвучи.

 

 

 

Хирургична намеса

 

 

Малки хирургични намеси,

30-60

Повторете инжекцията след 24 часа, ако е

включително екстракция

 

необходимо, до зарастване 1.

на зъб

 

 

Големи хирургични намеси

80-100

Повтаряйте инжекцията на всеки 8 до

 

(пред- и

24 часа, според нуждата, докато раната

 

следоперативно)

зарасне, след това продължете терапията

 

 

най-малко още 7 дни, за да се поддържа

 

 

активност на фактор IX 30% - 60% (IU/dl).

1 При някои пациенти и обстоятелства интервалът на прилагане може да се удължи до 48 часа (вижте точка 5.2 за фармакокинетични данни).

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кръвоизливи, препоръчителните схеми на прилагане са или:

50 IU/kg един път седмично, коригирайте дозата въз основа на индивидуалния отговор, или

100 IU/kg един път на всеки 10 дни, коригирайте интервала въз основа на индивидуалния отговор.

Най-високата препоръчителна доза за профилактика е 100 IU/kg

Популация в старческа възраст

Има ограничен опит при пациенти на възраст ≥65 години.

Педиатрична популация

За деца под 12-годишна възраст, може да са необходими по-високи дози или по-често прилагане, и препоръчителната начална доза е 50-60 IU/kg на всеки 7 дни. За юноши на 12-годишна възраст и повече препоръките за дозиране са същите като при възрастни. Вижте точки 5.1 и 5.2. Най-високата препоръчителна доза за профилактика е 100 IU/kg.

Начин на приложение Интравенозно приложение

В случай че пациентът сам си прилага лекарството или ако то се прилага от болногледач, е необходимо подходящо обучение.

ALPROLIX трябва да се инжектира интравенозно в продължение на няколко минути. Скоростта на приложение трябва да се определи според нивото на комфорт на пациента и не трябва да надвишава

10 ml/min.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество (рекомбинантен човешки коагулационен фактор IX и/или Fc домен) или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

Възможни са алергичен тип реакции на свръхчувствителност при ALPROLIX. Ако възникнат симптоми на свръхчувствителност, пациентите трябва да бъдат посъветвани незабавно да преустановят употребата на лекарствения продукт и да се свържат със своя лекар. Пациентите трябва да бъдат информирани за ранните признаците на реакции на свръхчувствителност, включително копривна треска, генерализирана уртикария, стягане в гърдите, хрипове, хипотония и анафилаксия.

В случай на анафилактичен шок, трябва да се спазват настоящите медицински стандарти за лечение на шок.

Инхибитори

След повторно лечение с продукти, съдържащи човешки коагулационен фактор IX, пациентите трябва да бъдат проследявани за развитие на неутрализиращи антитела (инхибитори), които трябва да бъдат определени количествено в Бетезда единици (Bethesda Units - BU), като се използва подходящ биологичен тест.

В литературата има съобщения, показващи корелация между появата на инхибитори на фактор IX и възникването на алергични реакции. Затова пациентите с алергични реакции трябва да бъдат оценявани за наличие на инхибитори. Трябва да се отбележи, че пациентите с наличие на инхибитори на фактор IX може да са с повишен риск от анафилаксия при следващо въвеждане на фактор IX.

Поради риска от алергични реакции при продукти, съдържащи фактор IX, първите приложения на фактор IX трябва, по преценка на лекуващия лекар, да се извършват под лекарско наблюдение, там където могат да бъдат осигурени подходящи медицински грижи в случай на алергични реакции.

Тромбоемболизъм

Поради потенциалния риск от тромботични усложнения при продуктите, съдържащи фактор IX, трябва да се започне клинично наблюдение за ранни признаци на тромботична и консумативна коагулопатия, с подходящ биологичен тест, при приложение на такъв продукт при пациенти с чернодробно заболяване, при пациенти след операция, при новородени или при пациенти с риск от тромботично събитие или дисеминирана интравазална коагулация (ДИК). В тези ситуации трябва да се прецени ползата от лечението с ALPROLIX спрямо риска от такива усложнения.

Сърдечносъдови събития

При пациенти със съществуващи сърдечносъдови рискови фактори, заместителната терапия с FIX може да увеличи сърдечносъдовия риск.

Усложнения, свързани с катетър Ако е необходим централен венозен катетър (ЦВК), трябва да се има предвид рискът от

усложнения, свързани с ЦВК, включително локални инфекции, бактериемия и тромбоза в областта на катетъра.

Записване на партидния номер

Строго се препоръчва всеки път, когато ALPROLIX се прилага при пациент, да се записват името и партидният номер на продукта, за да се поддържа връзка между пациента и използваната партида на лекарствения продукт.

Педиатрична популация Изброените предупреждения и предпазни мерки се отнасят както за възрастни, така и за деца.

Съображения, свързани с помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа 0,3 mmol (или 6,4 mg) натрий на флакон. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма съобщения за взаимодействия на ALPROLIX с други лекарствени продукти. Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност и кърмене

Не са провеждани репродуктивни проучвания при животни с ALPROLIX. Проведено е проучване за преминаване през плацентата при мишки (вж. точка 5.3). Въз основа на редките случаи на хемофилия B при жени, липсва опит по отношение на употреба на фактор IX по време на бременност и кърмене. Ето защо фактор IX трябва да се използва по време на бременност и кърмене, само ако е строго показан.

Фертилитет Липсват данни относно фертилитета. Не са провеждани проучвания за фертилитета при животни с

ALPROLIX.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

ALPROLIX не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Реакции на свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включват ангиоедем,

парене на мястото на приложение, втрисане, зачервяване, генерализирана уртикария, главоболие, копривна треска, хипотония, летаргия, гадене, неспокойствие, тахикардия, стягане в гърдите,

изтръпване, повръщане, хрипове) са наблюдавани рядко, но в някои случаи те могат да прогресират до тежка анафилаксия (включително шок). В някои случаи тези реакции са прогресирали до тежка анафилаксия и са възникнали в тясна времева връзка с развитието на инхибитори на фактор IX (вж. също точка 4.4). Съобщава се за нефрозен синдром след опит за индукция на имунен толеранс при пациенти с хемофилия B, с наличие на инхибитори на фактор IX и анамнеза за алергична реакция.

Пациентите с хемофилия B могат да развият неутрализиращи антитела (инхибитори) към фактор IX. Ако се развият такива инхибитори, състоянието ще се прояви като недостатъчен клиничен отговор. В подобни случаи е препоръчително свързване със специализиран център по хемофилия.

След приложение на продукти, съдържащи фактор IX, съществува потенциален риск от тромбоемболични епизоди, като той е по-висок при нископречистени препарати. Употребата на нископречистени продукти, съдържащи фактор IX, е свързана със случаи на инфаркт на миокарда, дисеминирана интравазална коагулация, венозна тромбоза и белодробна емболия. Употребата на високопречистен фактор IX рядко е свързана с тромбоемболични усложнения.

Списък на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Честотите в таблицата по-долу са наблюдавани при общо 153 пациенти с тежка хемофилия B във фаза III клинични проучвания и в едно разширено проучване. Общият брой дни с експозиция е бил 17 080 с медиана 100 (диапазон 1-351) дни с експозиция на пациент.

В Таблица 2 по-долу нежеланите реакции са представени в съответствие със системо-органната класификация по MedDRA (СОК и предпочитан термин).

Честотите са оценени съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10);

нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 2: Нежелани реакции, съобщавани за ALPROLIX в клинични проучвания

Системо-органен клас по MedDRA

Нежелани реакции

Категория по

 

 

отношение на

 

 

честотата

Нарушения на метаболизма и храненето

Понижен апетит

Нечести

Нарушения на нервната система

Главоболие

Чести

 

Замаяност

Нечести

 

Дисгеузия

Нечести

Сърдечни нарушения

Палпитации

Нечести

Съдови нарушения

Хипотония

Нечести

Стомашно-чревни нарушения

Орална парестезия

Чести

 

Лош дъх

Нечести

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Обструктивна

Чести

 

уропатия

 

 

Хематурия

Нечести

 

Бъбречна колика

Нечести

Общи нарушения и ефекти на мястото на

Умора

Нечести

приложение

Болка на мястото на

Нечести

 

инфузия

 

Педиатрична популация Честотата, вида и тежестта на нежеланите реакции при деца се очаква да са подобни на тези при

възрастни. За обхвата на данните за безопасност и възрастовите характеристики при деца вижте точка 5.1.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Ефектите на по-високи от препоръчителните дози ALPROLIX не са определени.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антихеморагични средства, кръвен коагулационен фактор IX,

АТС код: B02BD04

Механизъм на действие

Фактор IX е едноверижен гликопротеин с молекулна маса приблизително 68 000 далтона, Той е витамин К-зависим коагулационен фактор. Фактор IX се активира от фактор XIa от вътрешния път на коагулация и от комплекса фактор VII/тъканен фактор от външния път. Активираният фактор IX, в комбинация с активирания фактор VIII, активира фактор X. Активираният фактор X превръща

протромбина в тромбин. След това тромбинът превръща фибриногена във фибрин и се образува съсирек. Хемофилия B представлява свързано с X-хромозомата наследствено нарушение на кръвосъсирването, дължащо се на понижени нива на фактор IX и води до кървене в стави, мускули или вътрешни органи, спонтанно или в резултат на случайна или хирургична травма. Чрез заместителната терапия плазменото ниво на фактор IX се повишава, като по този начин временно се коригира недостига на фактора и склонността към кървене.

ALPROLIX (ефтренонаког алфа) е дългодействащ, изцяло рекомбинантен, фузионен протеин, състоящ се от човешки коагулационен фактор IX, ковалентно свързан с Fc домена на човешки имуноглобулин G1, произведен чрез рекомбинантна ДНК технология.

Fc областта на човешкия имуноглобулин G1 се свързва с неонаталния Fc рецептор. Този рецептор е експресиран през целия живот като част от естествен път, предпазващ имуноглобулините от лизозомно разрушаване посредством връщането на тези протеини обратно в кръвообращението, което води до дългия им плазмен полуживот.

Клинична ефикасност и безопасност

Безопасността, ефикасността и фармакокинетиката на ALPROLIX са оценени в 2 многонационални, открити основни проучвания; проучване фаза 3, наричано проучване I, и проучване фаза 3 при педиатрични пациенти, наричано проучване II (вж. Педиатрична популация).

В проучване I са сравнени ефикасността на всяка от 2 профилактични схеми на лечение (с фиксиран седмичен интервал и индивидуализиран интервал) спрямо тази на лечение при нужда. В проучването са включени общо 123 лекувани преди това пациенти от мъжки пол (на възраст от 12 до 71 години) с тежка хемофилия B (≤2% активност на ендогенния FIX). Всички пациенти са получили лечение с ALPROLIX и са проследени до 77 седмици.

В рамото с фиксиран седмичен интервал пациентите са получавали ALPROLIX за рутинна профилактика с начална доза 50 IU/kg. В рамото с индивидуализиран интервал пациентите са получавали ALPROLIX за рутинна профилактика, като фиксирана доза от 100 IU/kg, с начален интервал на прилагане един път на 10 дни. Освен това, в проучване I е оценена хемостатичната ефикасност при лечение на епизоди на кървене и е определена хемостатичната ефикасност по време на периоперативно лечение при пациенти, подложени на големи хирургични интервенции.

Профилактика с фиксиран седмичен интервал и с индивидуализиран интервал:

За оценимите пациенти, включени в рамото за профилактика с фиксиран седмичен интервал на проучване I, медианата на седмичната доза е била 45,17 IU/kg (интерквартилен диапазон 38,1-53,7). За оценимите пациенти, включени в рамото за профилактика с индивидуализиран интервал на проучване I, медианата на интервала е била 12,53 дни (интерквартилен диапазон 10,4-13,4).

Медианата на годишната честота на кървене (Annualised Bleeding Rates, ABR) при оценимите за ефикасност пациенти е била 2,95 (интерквартилен диапазон 1,01-4,35) за пациентите на профилактика с фиксиран седмичен интервал, 1,38 (интерквартилен диапазон 0,00-3,43) за пациентите с индивидуализиран интервал и 17,69 (интерквартилен диапазон 10,77-23,24) за пациентите на лечение при нужда. Не е имало епизоди на кървене при 42% от пациентите, докато са били на индивидуализирана профилактика, и при 23,0% от пациентите, докато са били на ежеседмична профилактика. Процентът на пациентите с ≥1 таргетна става на изходно ниво е бил по-нисък при профилактиката с индивидуализиран интервал, отколкото при ежеседмичната профилактика (съответно 27,6% и 57,1%).

Трябва да се отбележи, че ABR не може да се сравнява между различните концентрати на фактора и между различни клинични проучвания.

Лечение на кървене: От 636 събития на кървене, наблюдавани по време на проучване I, 90,4% са били овладени с 1 инжекция и общо 97,3% - с 2 или по-малко инжекции. Медианата на средната доза за инжекция за лечение на епизод на кървене е била 46,07 (интерквартилен диапазон 32,86-57,03) IU/kg. Медианата на общата доза за лечение на епизод на кървене е била 51,47 IU/kg (интерквартилен диапазон 35,21-61,73) в рамото за ежеседмична профилактика, 49,62 IU/kg (35,71-94,82) в рамото за профилактика с индивидуализиран интервал и 46,58 IU/kg (33,33-59,41) в рамото на лечение при нужда.

Педиатрична популация

В проучване II са били включени общо 30 лекувани преди това педиатрични пациенти от мъжки пол с тежка хемофилия B (≤2%активност на ендогенен FIX ). Пациентите са били на възраст под 12 години (15 са били на възраст <6 години и 15 са били на възраст 6 до <12 години). Всички пациенти са получили лечение с ALPROLIX и са проследени до 52 седмици.

Всичките 30 пациенти са били лекувани с ALPROLIX с индивидуализирана профилактична схема на прилагане, започваща с 50-60 IU/kg на всеки 7 дни, с коригиране на дозата до максимум

100 IU/kg, и интервал на прилагане до минимум един път седмично и максимум два пъти седмично.

Индивидуализирана схема за профилактика:

Медианата на средната седмична доза ALPROLIX е била 59,40 IU/kg (интерквартилен диапазон 52,95 до 64,78 IU/kg) за пациенти на възраст <6 години и 57,78 IU/kg (интерквартилен диапазон 51,67 до 65,01 IU/kg) за пациенти на възраст 6 до <12 години. Медианата на общия интервал на прилагане е била 6,99 дни (интерквартилен диапазон, 6,94 до 7,03), без разлика в медианата на интервала на прилагане между възрастовите кохорти. С изключение на един пациент, чиято последна предписана доза е била 100 IU/kg на 5 дни, предписаните дози на останалите 29 пациенти са били до 70 IU/kg на 7 дни. Не е имало периоди на кървене при 33% от педиатричните пациенти.

Медианата на годишната честота на кървене при оценимите за ефикасност пациенти на възраст <12 години е била 1,97 (интерквартилен диапазон 0,00-3,13).

Лечение на епизоди на кървене: От 60 събития на кървене, наблюдавани по време на проучване II, 75% са били овладени с 1 инжекция и общо 91,7% от епизодите на кървене - с 2 или по-малко инжекции. Медианата на средната доза на инжекция за лечение на епизод на кървене е била 63,51 (интерквартилен диапазон 48,92-99,44) IU/kg. Медианата на общата доза за лечение на епизод на кървене е била 68,22 IU/kg (интерквартилен диапазон 50,89-126,19).

Периоперативно лечение (хирургична профилактика):

В проучване I и в едно разширено проучване са извършени и оценени общо 29 големи хирургични интервенции при 19 пациенти (17 възрастни, 1 юноша и 1 педиатричен пациент <12-годишна възраст). От 29 големи операции, при 24 операции (82,8%) е била необходима еднократна предоперативна доза, за да се поддържа хемостазата по време на операцията. Медианата на средната доза за инжекция за поддържане на хемостаза по време на операцията е била 94,7 IU/kg (диапазон: 49 до 152 IU/kg). Общата доза в деня на операцията е била в диапазон от 51 до 318 IU/kg, а общата дневна доза в14-дневния периоперативен период е варирала от 60 до 1 947 IU/kg.

5.2Фармакокинетични свойства

Всички фармакокинетични проучвания с ALPROLIX са били проведени при лекувани преди това пациенти с тежка хемофилия B. Данните, представени в тази точка, са получени с използване на едноетапен коагулационни тест с aPTT реагент на основата на силициев диоксид, калибриран спрямо стандартите за фактор IX в плазмата.

Фармакокинетичните свойства са оценени при 22 пациенти (≥19 години), получаващи ALPROLIX (rFIXFc). След период на очистване най-малко 120 часа (5 дни), пациентите са получили единична доза от 50 IU/kg ALPROLIX. Взети са проби за определяне на фармакокинетичните свойства преди прилагане на дозата и след това - в 11 времеви точки до 240 часа (10 дни) след прилагане на дозата. Фармакокинетичните показатели при некомпартиментния анализ след прилагане на дозата от

50 IU/kg ALPROLIX са представени в Таблица 3.

Таблица 3: Фармакокинетични показатели на ALPROLIX (доза 50 IU/kg)

Фармакокинетични показатели1

ALPROLIX

(95% ДИ)

 

 

N=22

Инкрементно възстановяване (IU/dl на IU/kg)

0,92

(0,77-1,10)

 

AUC/Доза

31,58

(IU*ч/dl на IU/kg)

(28,46-35,05)

Cmax (IU/dl)

46,10

(38,56-55,11)

 

CL (ml/ч/kg)

3,17

(2,85-3,51)

 

t½ (ч)

77,60

(70,05-85,95)

 

t½α (ч)2

5,03

(3,20-7,89)

 

t½β (ч)2

82,12

(71,39-94,46)

 

MRT (ч)

95,82

(88,44-106,21)

 

Vss (ml/kg)

303,4

(275,1-334,6)

 

Време до 1% (дни)2

11,22

(10,20-12,35)

 

1Фармакокинетичните показатели са представени като средни геометрични стойности (95% ДИ)

2Тези фармакокинетични показатели са получени от компартиментния анализ

Съкращения: ДИ = доверителен интервал; C max= максимална активност; AUC = площ под кривата активност на FIX/време; t½= терминален полуживот; t½α = полуживот на разпределение; t½β = елиминационен полуживот; CL = клирънс; Vss = обем на разпределение в стационарно състояние; MRT = средно време на престой.

Елиминационният полуживот на ALPROLIX (82 часа) се повлиява от Fc региона, за който при животински модели е показано, че е медииран от цикличните пътища на неонаталните

Fc рецептори.

Разработен е популационен фармакокинетичен модел въз основа на данните за активността на FIX от 161 участници от всички възрасти (2 до76-годишна възраст) с тегло между 12,5 kg до 186,7 kg в три клинични проучвания (12 пациенти в проучване фаза 1/2a, 123 пациенти в проучване I и

26 пациенти в проучване II). Изчисленият клирънс (CL) на ALPROLIX за типичен възрастен с тегло 70 kg е 2,30 dl/h и обемът на разпределение в стационарно състояние на ALPROLIX е съответно 194,8 dl. Наблюдаваният профил на средно (SD) време на активност след приложение на единична доза ALPROLIX при пациенти с тежка хемофилия B е показан по-долу (вж. Таблица 4).

Таблица 4: Наблюдавана средна (SD) активност на FIX [IU/dl] след приложение на единична доза ALPROLIX1 при пациенти ≥12-годишна възраст

Доза

10 мин

1 ч

3 ч

6 ч

24 ч

48 ч

96 ч

144 ч

168 ч

192 ч

240 ч

288 ч

(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,9

34,5

28,7

25,1

15,1

9,7

5,0

3,4

3,2

2,6

2,1

NA

(30,6)

(7,3)

(6,7)

(5,1)

(3,9)

(3,0)

(1,6)

(1,1)

(1,9)

(1,0)

(0,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

77,1

NA

36,7

21,8

10,1

NA

4,81

NA

2,86

2,30

(24)

(12,8)

(8,0)

(4,8)

(2,6)

(1,67)

(0,98)

(0,94)

 

 

 

 

 

1 Вижте точка 4.2; NA: няма налични данни

Педиатрична популация

Фармакокинетичните показатели на ALPROLIX са определени при юноши в проучване I (проби за определяне на фармакокинетичните свойства са взети преди прилагане на дозата, последвано от оценяване в множество времеви точки до 336 часа (14 дни) след прилагане на дозата) и при деца в проучване II (проби за определяне на фармакокинетичните свойства са взети преди прилагане на дозата, последвано от оценяване в 7 времеви точки до 168 часа (7 дни) след прилагане на дозата). В Таблица 5 са представени фармакокинетичните показатели, изчислени от педиатричните данни от 35 пациенти под 18-годишна възраст.

Таблица 5: Сравнение на ФК показатели на ALPROLIX (rFIXFc) по възрастови групи

 

 

Проучване II

 

Проучване I

ФК показатели1

<6 години

6 до <12 години

12 до <18 години

(2,

4)

(6, 10)

(12,

17)

 

N = 11

N = 13

N = 11

 

 

 

 

IR

0,5989

0,7170

0,8470

(IU/dl на IU/kg)

(0,5152,

0,6752)

(0,6115,

0,8407)

(0,6767,

1,0600)

AUC/Доза

22,71

28,53

29,50

(IU*ч/dl kd IU/kg)

(20,32,

25,38)

(24,47,

33,27)

(25,13,

34,63)

t½ (ч)

66,49

70,34

82,22

(55,86,

79,14)

(60,95,

81,17)

(72,30,

93,50)

 

MRT (ч)

83,65

82,46

93,46

(71,76,

97,51)

(72,65,

93,60)

(81,77, 106,81)

 

CL (ml/ч/kg)

4,365

3,505

3,390

(3,901,

4,885)

(3,006,

4,087)

(2,888,

3,979)

 

Vss (ml/kg)

365,1

289,0

316,8

(316,2,

421,6)

(236,7,

352,9)

(267,4,

375,5)

 

1 ФК показатели, получени от еднокомпартиментен анализ са представени като средни геометрични

стойности (95% ДИ)

Съкращения: ДИ = доверителен интервал; IR = инкрементно възстановяване; AUC = площ под кривата активност на FIX/време; t½= терминален полуживот; MRT = средно време на престой; CL = клирънс Vss = обем на разпределение в стационарно състояние

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на тест за тромбогенност при зайци (модел на стаза на Wessler) и проучванията за токсичност при многократно прилагане (които са включвали оценяване на локална токсичност, мъжки репродуктивни органи и електрокардиографски показатели) при плъхове и маймуни. Не са провеждани проучвания за изследване на генотоксичност, карциногенност, репродуктивна токсичност или токсичност за ембрио-феталното развитие. В проучване за преминаване през плацентата е доказано, че ALPROLIX преминава в малки количества през плацентата при мишки.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах

Захароза L-хистидин Манитол Полисорбат 20

Натриев хидроксид (за корекция на pH) Хлороводородна киселина (за корекция на pH)

Разтворител Натриев хлорид Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

Трябва да се използва само предоставеният инжекционен набор, тъй като е възможно лечението да се окаже неуспешно вследствие на адсорбция на коагулационен фактор IX по вътрешните повърхности на някои инжекционни пособия.

6.3Срок на годност

Неотворен флакон 4 години

В рамките на срока на годност продуктът може да се съхранява на стайна температура (до 30°C) за еднократен период, не по-дълъг от 6 месеца. Датата, на която продуктът се изважда от хладилника, трябва да се запише на картонената опаковка. След съхранение на стайна температура продуктът не може да се върне в хладилника. Продуктът не трябва да се използва след изтичане на срока на годност, отпечатан на флакона, или шест месеца след изваждане на картонената опаковка от хладилника, което настъпи по-рано.

След разтваряне Химична и физична стабилност е доказана за 6 часа, когато се съхранява на стайна температура (до

30°C). Ако продуктът не се използва в рамките на 6 часа, той трябва да се изхвърли. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно след разтваряне. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя. Предпазвайте продукта от директна слънчева светлина.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C). Да не се замразява. Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба или приложение

Всяка опаковка съдържа:

-прах във флакон от стъкло тип 1, със запушалка от хлоробутилова гума

-5 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка от стъкло тип 1, с глава на бутало от хлоробутилова гума

-стъбло на буталото

-стерилен адаптер за флакон, за разтваряне

-стерилен инжекционен набор

-тампон(и) със спирт

-пластир(и)

-марлена(и) подложка(и)

Опаковка по 1.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Прахът за инжекция във всеки флакон трябва да се разтвори с предоставения разтворител (разтвор на натриев хлорид) от предварително напълнената спринцовка с помощта на стерилния адаптер за флакон, за разтваряне.

Флаконът трябва да се завърти внимателно до разтварянето на цялото количество прах.

Вижте листовката за допълнителна информация за разтваряне и приложение.

Разтворът трябва да бъде прозрачен до леко опалесцентен и безцветен. Разтвореният лекарствен продукт трябва да се огледа за наличие на частици и промяна в цвета преди приложение. Разтвори, които са мътни или имат утайка, не трябва да се използват.

Този продукт е само за еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Швеция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1098/001

EU/1/16/1098/002

EU/1/16/1098/003

EU/1/16/1098/004

EU/1/16/1098/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 12 май 2016 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта