Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – листовка - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAltargo
ATC кодD06AX13
Веществоretapamulin
ПроизводителGlaxo Group Ltd

Листовка: информация за пациента

Altargo 10 mg/g маз

Ретапамулин (Retapamulin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Altargo и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Altargo

3.Как да използвате Altargo

4.Възможни нежелани реакции

5.Съхранение на Altargo

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Altargo и за какво се използва

Altargo маз съдържа антибиотик, наречен ретапамулин, който се използва за приложение върху кожата.

Altargo се използва за лечение на бактериални инфекции, които засягат малки области от кожата. Инфекциите, които могат да се лекуват, са импетиго (което причинява образуване на корички върху инфектираните области), порязвания, ожулвания и хирургично зашити рани.

Altargo е предназначен за приложение при възрастни и деца на и над девет месеца.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Altargo

Не използвайте Altargo:

Ако сте алергични към ретапамулин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Altargo.

Ако забележите влошаване на инфекцията или развитие на значително зачервяване, дразнене или други признаци и симптоми на мястото на приложение, трябва да спрете приложението на Altargo и да кажете на Вашия лекар. Вижте също и точка 4 от тази листовка.

Ако след два до три дни лечение не се наблюдава подобрение на инфекцията, кажете на Вашия лекар.

Деца

Altargo не трябва да се прилага на деца на възраст под 9 месеца.

Други лекарства и Altargo

Не прилагайте други мази, кремове или лосиони върху областта от кожата, която лекувате с Altargo, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да прилагате такива.

Информирайте Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Ако пациентът е дете на възраст под две години, е особено важно да кажете на Вашия лекар относно всички други лекарства, които са давани на детето Ви, включително лекарствата, купени без рецепта. Възможно е прилагането на Altargo при деца, които приемат определени лекарства (като някои лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции) да доведе до концентрации на Altargo в кръвта, които са по-високи от обичайните. Това може да доведе до нежелани реакции. Вашият лекар ще прецени дали Altargo може да се прилага на дете на възраст под 2 години, което приема други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това е лекарство. Вашият лекар ще прецени дали приложението на това лекарство е подходящо за Вас.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Altargo да повлияе способността Ви за шофиране или работа с машини.

Altargo съдържа бутилхидрокситолуен (E321)

Бутилхидрокситолуен може да предизвика локални кожни реакции (напр. контактен дерматит) или дразнене на очите и лигавиците.

3.Как да използвате Altargo

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как се прилага Altargo

Обикновено тънък слой от мазта се прилага върху инфектираната кожа два пъти дневно в продължение на пет дни.

След прилагане на мазта може да покриете лекуваната област със стерилна превръзка или марля, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да я оставяте непокрита.

Употребявайте Altargo за толкова време, колкото Ви е препоръчал Вашия лекар.

Altargo се прилага само върху кожата. Тази маз не трябва да се прилага в очите, върху устата или устните, вътре в носа или вътрешно в областта на женските полови органи. Ако Altargo попадне случайно върху тези области, измийте добре областта с вода и се обърнете към Вашия лекар, ако изпитвате дискомфорт. Ако случайно приложите Altargo вътре в носа си, може да получите кръвоизлив от носа.

Измивайте ръцете си преди и след прилагане на Altargo маз.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Altargo

Внимателно отстранете допълнителното количество маз.

Ако сте пропуснали да приложите Altargo

Приложете мазта веднага след като се сетите, а следващата доза приложете по обичайното време.

Ако случайно погълнете Altargo

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Ако сте спрели употребата на Altargo

Ако спрете да прилагате Altargo прекалено рано, бактериите може да започнат за се размножават отново и инфекцията да се появи пак. Не спирайте употребата на това лекарство преди да сте се консултирали с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които да се наблюдавате

Тежки кожни реакции или алергии (неизвестна честота)

Ако развиете тежка кожна реакция или алергия: (напр. силен сърбеж или тежък обрив, подуване на лицето, устните или езика):

спрете употребата на Altargo

внимателно изтрийте мазта

незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при кожа, върху която е прилаган Altargo:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

- дразнене на кожата

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти)

- болка, сърбеж, зачервяване или обрив (контактен дерматит)

Други нежелани реакции (неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- чувство на парене

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Altargo

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Отворените туби трябва да се изхвърлят 7 дни след отварянето, дори и да не са празни. Те не трябва да се пазят за бъдещо приложение.

Не изхвърляйте лекарствата в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Altargo

-Активното вещество е ретапамулин. Всеки грам маз съдържа 10 милиграма ретапамулин.

-Другите съставки са бял мек парафин и бутилхидрокситолуен (E321), консервант.

Как изглежда Altargo и какво съдържа опаковката

Altargo е гладка маз с почти бял цвят.

Предлага се в алуминиева туба с пластмасова капачка. Тубата съдържа 5, 10 или 15 грама маз. Предлага се и в саше от алуминиево фолио, съдържащо 0,5 g маз.

Опаковка от 1 туба. Опаковка от 12 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Производител

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo

980 Great West Road

Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS

Barnard Castle

Великобритания

County Durham

 

DL12 8DT

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Commercial Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

Stiefel Farma, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

Ireland

medical.x.si@gsk.com

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

 

Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта