Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – кратка характеристика на продукта - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFirazyr
ATC кодC01EB19
Веществоicatibant
ПроизводителShire Orphan Therapies GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Firazyr 30 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка предварително напълнена спринцовка от 3 ml съдържа икатибант ацетат (icatibant acetate), еквивалентен на 30 mg икатибант.

Всеки милилитър от разтвора съдържа 10 mg икатибант.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор Разтворът представлява бистра и безцветна течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Firazyr е показан за симптоматично лечение на остри пристъпи на наследствен ангиоедем (НАЕ) при възрастни (с дефицит на C1 естеразния инхибитор).

4.2Дозировка и начин на приложение

Firazyr е предназначен за употреба под ръководството на медицински специалист.

Дозировка

Препоръчителната доза е еднократна подкожна инжекция Firazyr 30 mg.

В повечето случаи за лечение на пристъпа е достатъчна еднократна инжекция Firazyr. В случай на недостатъчно облекчение или рецидив на симптомите, след 6 часа може да бъде приложена втора инжекция Firazyr. Ако втората инжекция доведе до недостатъчно облекчение или се наблюдава последваща проява на симптомите, след още 6 часа може да бъде приложена трета инжекция Firazyr. За период от 24 часа не трябва да се прилагат повече от 3 инжекции Firazyr.

При клиничните изпитвания не са прилагани повече от 8 инжекции Firazyr месечно.

Специални популации

Хора в старческа възраст

Информацията относно пациентите на възраст над 65 години е ограничена.

Доказано е, че при хора в старческа възраст е налице повишена системна експозиция на икатибант. Не е известно какво отношение има това към безопасността на Firazyr (вж точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане.

Бъбречно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Firazyr при деца на възраст 0 до 18 години не е установена.

Липсват данни.

Начин на приложение

Firazyr е предназначен за подкожно приложение, за предпочитане в коремната област.

Firazyr може да се прилага от самия пациент или от обгрижващо лице, само след обучение за техника на подкожно инжектиране от страна на медициснки специалист.

Решението за започване на приложение от самия пациент на Firazyr трябва да се взема само от лекар с опит в диагностицирането и лечението на наследствен ангиодем (вж. точка 4.4).

Всяка спринцовка Firazyr е предназнчена само за еднократна употреба.

Инжекционният разтвор Firazyr трябва да се инжектира бавно поради прилагания обем (3 ml).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ларингеални пристъпи

Пациентите с ларингеални пристъпи трябва да се лекуват в подходящо лечебно заведение след инжекцията, докато лекарят прецени, че е безопасно да бъдат изписани.

Исхемична болест на сърцето

При състояние на исхемия теоретично е възможно да възникне влошаване функцията на сърцето и понижаване на коронарния кръвоток вследствие антагонизъм на брадикинин тип 2 рецепторите. Следователно, трябва да се подхожда с повишено внимание при прилагането на Firazyr при пациенти с остра исхемична болест на сърцето или нестабилна ангина пекторис (вж. точка 5.3).

Удар

Въпреки че няма доказателства, които да подкрепят благоприятния ефект от блокирането на В2 рецепторите непосредствено след удар, има теоретичната възможност икатибант да може да отслаби невропротективните ефекти на брадикинин в положителната късна фаза. Следователно трябва да се подхожда с повишено внимание, когато икатибант се прилага на пациенти в седмиците след прекаран удар.

Прилагане от самия пациент

За пациенти, които никога преди това не са получавали Finazyr, първото лечение трябва да се приложи в здравно заведение или под ръководството на лекар.

В случай на недостатъчно облекчение или нова поява на симптоми, след прилагане на лечението от самия пациент, се препоръчва пациентът да потърси съвет от лекар и следващите дози да се приложат в здравно заведение (вж. точка 4.2).

Пациентите с ларингеални пристъпи трябва винаги да търсят съвет от лекар и да бъдат наблюдавани в здравно заведение, дори след поставяне на инжекцията у дома.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се очакват фармакокинетични лекарствени взаимодействия свързани със CYP450 (вж. точка 5.2).

Едновременното прилагане на Firazyr с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) не е изпитвано. ACE инхибиторите са противопоказани при пациенти с НАЕ поради възможно повишаване нивата на брадикинин.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За икатибант няма клинични данни за случаи на експозиция по време на бременност.

Експерименталните проучвания при животни показват ефекти върху имплантирането в матката и раждането (вж. точка 5.3), но потенциалният риск при хора не е известен.

Firazyr трябва да се използва по време на бременност, само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода (напр. за лечение на потенциално животозастрашаващи ларингеални пристъпи).

Кърмене Икатибант се отделя в млякото на лактиращи плъхове в концентрации, сходни с тези в кръвта

на майката. Не са установени ефекти върху постнаталното развитие на малките плъхове.

Не е известно дали икатибант се отделя в кърмата, но се препоръчва кърмачките, които желаят да им бъде прилаган Firazyr, да не кърмят в продължение на 12 часа след лечението.

Фертилитет Както при плъхове, така и при кучета многократното прилагане на икатибант оказва влияние

върху репродуктивните органи. Икатибант няма ефект върху фертилитета на мъжки мишки и плъхове. (вж. точка 5.3). При проучване за 3 дози на всеки 3 дни за общо 9 дози върху 39 здрави възрастни мъже и жени, лекувани с 30 mg на всеки 6 часа, липсват клинично значими промени от изходната стойност на базалната и стимулираната от GnRH концентрация на репродуктивните хормони при жени и мъже. Няма значими ефекти на икатибант върху концентрацията на прогестерона в лутеалната фаза и лутеалната функция или върху продължителността на менструалния цикъл при жените. Няма значими ефекти на икатибант върху броя на сперматозоидите в спермата, подвижността и морфологията им при мъжете. Малко вероятно е схемата на прилагане, използвана при това проучване, да се поддържа в клинични условия.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Firazyr повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. След употребата на Firazyr се съобщава за умора, летаргия, уморяемост, сомноленция и замайване. Тези симптоми могат да се проявят в резултат на пристъп на НАЕ. На пациентите трябва да се препоръча да не шофират и да не работят с машини, ако се чувстват уморени или замаяни.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

При клинични проучвания, използвани за регистрация, общо 999 пристъпа на НАЕ са лекувани с 30 mg Firazyr подкожно от медицински специалист. Firazyr 30 mg SC е прилаган от медицински специалист на 129 здрави доброволци и на 236 пациенти с HAE.

Почти всички лица, които при клиничните изпитвания са лекувани с икатибант подкожно, развиват реакции на мястото на инжектиране (характеризиращи се с раздразнение на кожата,

оток, болка, сърбеж, еритема, усещане за парене). Като цяло тези реакции са леки до умерени по тежест, преходни и отзвучават без допълнителни интервенции.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

Честотата на нежеланите лекарствени реакции, включени в Таблица 1, е определена съгласно следната конвенция:

много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000).

Таблица 1: Нежелани лекарствени реакции, съобщени при употребата на икатибант

Системо-органен клас

Предпочитан термин

(честота на категорията)

 

 

 

Нарушения на нервната система

 

(Чести, ≥ 1/100 до < 1/10)

Замаяност

 

Главоболие

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

(Чести, ≥ 1/100 до < 1/10)

Гадене

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

(Чести, ≥ 1/100 до < 1/10)

Обрив

 

Еритема

 

Сърбеж

 

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на

 

приложение

 

(Много чести, ≥1/10)

Реакции на мястото на инжектиране*

(Чести, ≥ 1/100 до < 1/10)

Пирексия

 

 

Изследвания

 

(Чести, ≥ 1/100 до < 1/10)

Повишени трансаминази

* Синини на мястото на инжектиране, хематом на мястото на инжектиране, парене в мястото на

инжектиране, еритема на мястото на инжектиране, хипоестезия на мястото на инжектиране, раздразнение на мястото на инжектиране, изтръпване на мястото на инжектиране, оток на мястото на инжектиране, болка на мястото на инжектиране, усещане за натиск на мястото на инжектиране, сърбеж на мястото на инжектиране, подуване на мястото на инжектиране, уртикария на мястото на инжектиране и затопляне на мястото на инжектиране.

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Имуногенност

При повторно лечение по време на контролираните изпитвания фаза III в редки случаи са наблюдавани преходни положителни резултати за наличие на анти-икатибант антитела. Ефикасността се поддържа при всички пациенти. Един пациент, лекуван с Firazyr, е бил положителен за наличие на анти-икатибант антитела преди и след лечението с Firazyr. Този пациент е проследен в продължение на 5 месеца и следващите проби са отрицателни за анти- икатибант антитела. Не са съобщавани реакции на свръхчувствителност или анафилактични реакции с Firazyr.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Няма клинични данни относно предозиране.

Интравенозно приложена доза от 3,2 mg/kg (приблизително 8 пъти терапевтичната доза) води до преходна еритема, сърбеж и хипотония при здрави лица. Не е необходима терапевтична интервенция.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други хематологични средства, лекарства, използвани за лечение на наследствен ангиоедем; ATC код B06AC02.

Механизъм на действие НАЕ (автозомно доминантно заболяване) се причинява от липсата или нарушената функция на

C1 естеразния инхибитор. Пристъпите на НАЕ са придружени от повишено освобождаване на брадикинин, който се явява най-важният медиатор при развитието на клиничните симптоми.

НАЕ се проявява като периодични пристъпи на подкожен и/или субмукозен едем, които обхващат горните дихателни пътища, кожата и стомашно-чревния тракт. Пристъпите обичайно продължават между 2 и 5 дни.

Икатибант е селективен конкурентен антагонист на брадикинин тип 2 (В2) рецепторите. Той е синтетичен декапептид със структура, сходна с тази на брадикинин, но с 5 непротеиногенни аминокиселини. При НАЕ повишените концентрации на брадикинин са най-важният медиатор при развитието на клиничните симптоми.

Фармакодинамични ефекти

При млади здрави лица икатибант, прилаган в дози от 0,8 mg/kg в продължение на 4 часа; 1,5 mg/kg/ден или 0,15 mg/kg/ден в продължение на 3 дни, предотвратява развитието на брадикинин-индуцирана хипотония, вазодилатация и рефлексна тахикардия. Доказано е, че икатибант се явява конкурентен антагонист дори когато натоварващата доза брадикинин се увеличи 4 пъти.

Клинична ефикасност и безопасност Данните относно ефикасността са получени от първоначално, открито проучване фаза ІІ и от три контролирани проучвания фаза ІІІ.

Клинични проучвания фаза III (FAST-1 и FAST-2) са рандомизирани, двойно-слепи, контролирани изпитвания и имат идентичен дизайн с изключение на сравнителния продукт (едно с перорално приложение на транексамова киселина като сравнителен продукт и едно плацебо контролирано). Общо 130 пациенти са рандомизирани да получават или доза от 30 mg икатибант (63 пациенти), или сравнителен продукт (транексамова киселина – 38 и плацебо – 29 пациенти). Последващи пристъпи на НАЕ се лекуват при открито разширено проучване. На пациентите със симптоми на ларингеален ангиоедем се прилага открито лечение с икатибант. При изпитванията фаза ІІІ първичната крайна точка за ефикасност е времето до поява на облекчаване на симптомите, определено посредством визуална аналогова скала (ВАС). Резултатите за ефикасност за тези проучвания са показани в таблица 2.

FAST-3 е рандомизирано, плацебо-контролирано, паралелно-групово проучване на

98 възрастни пациенти с медиана на възрастта от 36 години. Пациентите са рандомизирани да

получават или икатибант 30 mg или плацебо чрез подкожна инжекция. Част от пациентите в това проучване са имали остри НАЕ пристъпи, докато получават андрогени, антифибринолитични средства или Cl инхибитори. Първичната крайна точка е времето до поява на облекчаване на симптомите, оценено чрез използване на 3-степенна комбинирана визуална аналогова скала (ВАС), състояща се от оценки на подуване на кожата, болка по кожата и абдоминална болка. В таблица 3 са представени резултатите за ефикасност за FAST-3.

При тези проучвания пациентите на икатибант, имат по-малка медиана на времето до облекчаване на симптомите (съответно 2,0, 2,5 и 2,0 часа) спрямо тези на транексамова киселина (12,0 часа) и плацебо (4,6 и 19,8 часа). Терапевтичният ефект на икатибант е потвърден чрез вторични крайни точки за ефикасност.

При интегриран анализ на тези контролирани проучвания фаза III, времето до поява на облекчаване на симптомите и времето до поява на облекчаване на основните симптоми са сходни, независимо от възрастовата група, пол, раса, тегло или от това дали пациентът използва или не андрогени или антифибринолитични средства.

При контролираните изпитвания фаза III отговорът при повтарящите се пристъпи също е постоянен. Общо 237 пациенти са лекувани с 1 386 дози от 30 mg икатибант за 1278 пристъпа на остра НАЕ. При първите 15, лекувани с Firazyr пристъпа (1114 дози за 1030 пристъпа), медианните времена до началото на облекчаване на симптомите при пристъпите са сходни (2,0 до 2,5 часа). От тези пристъпи, 92,4% са лекувани с еднократна доза Firazyr.

Таблица 2 Резултати за ефикасност за FAST-1 и FAST-2

Контролирано клинично проучване на FIRAZYR срещу транексамова киселина или плацебо: Резултати за ефикасност

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Икатибант

Транексамова

 

Икатибант

Плацебо

 

киселина

 

 

 

 

 

 

Брой на лицата в

 

 

Брой на лицата в

 

 

intend-to-treat

intend-to-treat

популацията

 

 

популацията

 

 

Изходна стойност

63,7

61,5

Изходна стойност

69,3

67,7

по VAS (mm)

по VAS (mm)

 

 

 

 

Промяна от

 

 

Промяна от

 

 

изходно ниво до

-41,6

-14,6

изходно ниво до 4-

-44,8

-23,5

4-тия час

 

 

тия час

 

 

Разлика между

 

 

Разлика между

 

 

леченията (95%

-27,8 (-39,4, -16,2) p < 0,001

леченията (95% CI,

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0,002

CI, p-стойност)

 

 

p-стойност)

 

 

Промяна от

 

 

Промяна от

 

 

изходно ниво до

-54,0

-30,3

изходно ниво до

-54,2

-42,4

12-тия час

 

 

12-тия час

 

 

Разлика между

 

 

Разлика между

 

 

леченията (95%

-24,1 (-33,6, -14,6) p < 0,001

леченията (95% CI,

-15,2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

CI, p-стойност)

 

 

p-стойност)

 

 

Медиана на

 

 

Медиана на

 

 

времето до поява

 

 

времето до поява

 

 

на облекчаване на

 

 

на облекчаване на

 

 

симптомите

 

 

симптомите

 

 

(часове)

 

 

(часове)

 

 

Всички пристъпи

2,0

12,0

Всички пристъпи

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролирано клинично проучване на FIRAZYR срещу транексамова киселина или плацебо: Резултати за ефикасност

 

FAST-2

 

 

 

FAST-1

 

 

 

Икатибант

 

Транексамова

 

Икатибант

 

Плацебо

 

 

 

 

 

 

киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степен на

 

 

 

Степен на

 

 

 

повлияване (%,

 

 

 

повлияване (%,CI)

 

 

 

CI) на 4-тия час

 

 

 

на 4-тия час след

 

 

 

след започване на

 

 

 

започване на

 

 

 

лечението

 

 

 

лечението

 

 

 

Всички пристъпи

80,0

 

30,6

Всички пристъпи

66,7

 

46,4

(N = 74)

(63,1, 91,6)

 

(16,3, 48,1)

(N = 56)

(46,0, 83,5)

 

(27,5, 66,1)

Медиана на

 

 

 

Медиана на

 

 

 

времето до поява

 

 

 

времето до поява

 

 

 

на облекчаване на

 

 

 

на облекчаване на

 

 

 

симптомите:

 

 

 

симптомите:

 

 

 

всички симптоми

 

 

 

всички симптоми

 

 

 

(часове)

 

 

 

(часове)

 

 

 

Коремна болка

1,6

 

3,5

Коремна болка

2,0

 

3,3

Подуване на

2,6

 

18,1

Подуване на

3,1

 

10,2

кожата

 

кожата

 

 

 

 

 

 

 

Кожна болка

1,5

 

12,0

Кожна болка

1,6

 

9,0

Медиана на

 

 

 

Медиана на

 

 

 

времето до почти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времето до почти

 

 

 

пълно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пълно облекчаване

 

 

 

облекчаване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на симптомите

 

 

 

симптомите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(часове)

 

 

 

(часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички пристъпи

10,0

 

51,0

Всички пристъпи

8,5

 

19,4

(N = 74)

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

Медиана на

 

 

 

Медиана на

 

 

 

времето до

 

 

 

времето до

 

 

 

регресия на

 

 

 

регресия на

 

 

 

симптомите, по

 

 

 

симптомите, по

 

 

 

пациент (часове)

 

 

 

пациент (часове)

 

 

 

Всички пристъпи

0,8

 

7,9

Всички пристъпи

0,8

 

16,9

(N = 74)

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

Медиана на

 

 

 

Медиана на

 

 

 

времето до общо

 

 

 

времето до общо

 

 

 

подобрение на

 

 

 

подобрение на

 

 

 

пациентите, по

 

 

 

пациентите, по

 

 

 

лекар (часове)

 

 

 

лекар (часове)

 

 

 

Всички пристъпи

1,5

 

6,9

Всички пристъпи

1,0

 

5,7

(N = 74)

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Резултати за ефикасност за FAST-3

Резултати за ефикасност: FAST-3; Контролирана фаза -- ITT популация

Крайна точка

Статистика

Firazyr

Плацебо

p-стойност

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

(n=45)

 

 

 

 

 

 

Първична крайна точка

 

 

 

 

Време до поява на

Медиана

2,0

19,8

<0,001

облекчаване на

 

 

 

 

симптомите—

 

 

 

 

Комбинирана ВAС

 

 

 

 

(часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други крайни точки

 

 

 

 

Време до поява на

Медиана

1,5

18,5

< 0,001

облекчаване на основните

 

 

 

 

симптоми (часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна в комбинирания

Средна

-19,74

-7,49

< 0,001

скор на ВAС 2 часа след

 

 

 

 

лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна в комбинирания

Средна

-0,53

-0,22

< 0,001

скор на симптомите,

 

 

 

 

оценени от пациента на 2-

 

 

 

 

ия час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна в комбинирания

Средна

-0,44

-0,19

< 0,001

скор на симптомите,

 

 

 

 

оценени от изследователя

 

 

 

 

на 2-ия час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време до почти пълно

Медиана

8,0

36,0

0,012

облекчаване на

 

 

 

 

симптомите (часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време до първоначално

Медиана

0,8

3,5

< 0,001

подобрение на

 

 

 

 

симптомите, оценено от

 

 

 

 

пациента (часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време до първоначално

Медиана

0,8

3,4

< 0,001

визуално подобрение на

 

 

 

 

симптомите, оценено от

 

 

 

 

изследователя (часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При тези контролирани клинични изпитвания фаза III са лекувани общо 66 пациенти с пристъпи на НАЕ със засягане на ларинкса. Резултатите са сходни с тези при пациентите с неларингеални пристъпи на НАЕ по отношение на времето до поява на облекчаване на симптомите.

5.2Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката на икатибант е екстензивно характеризирана чрез проучвания, при които са използвани както интравенозно, така и подкожно приложение при здрави доброволци и пациенти. Фармакокинетичният профил на икатибант при пациентите с НАЕ е сходен с този при здравите доброволци.

Резорбция

След подкожно приложение абсолютната бионаличност на икатибант е 97%. Времето до достигане на максимална концентрация е приблизително 30 минути.

Разпределение

Обемът на разпределение на икатибант (Vss) е около 20-25 L. Свързването с плазмените протеини е 44%.

Елиминиране

Икатибант се елиминира главно чрез метаболизъм като по-малко от 10% от дозата се елиминира с урината под формата на непроменено лекарствено вещество. Клирънсът е около 15-20 l/h и не зависи от дозата. Терминалният плазмен полуживот е около 1-2 часа.

Биотрансформация

Икатибант се метаболизира екстензивно от протеолитичните ензими до неактивни метаболити, които се отделят предимно с урината.

Проучвания in vitro потвърждават, че икатибант не се разгражда по оксидативни метаболитни пътища, не е инхибитор на главните изоензими на цитохром P450 (CYP) (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4) и не е индуктор на CYP 1A2 и 3A4.

Специални популации

Данните предполагат свързано с възрастта намаляване на клирънса, което води до около 50-60% по-висока експозиция при хора в старческа възраст (75-80 години) в сравнение с пациенти на възраст 40 години. Данните предполагат, че полът и теглото нямат значимо влияние върху фармакокинетиката на икатибант.

Ограничените данни дават основания да се предположи, че експозицията на икатибант не се влияе от чернодробно и бъбречно увреждане. Влиянието на расата върху фармакокинетиката на икатибант не е оценявано. Няма фрамакокинетични данни при деца.

5.3Предклинични данни за безопасност

Проведени са проучвания с многократно прилагане с продължителност до 6 месеца при плъхове и 9 месеца при кучета. Както при плъховете, така и при кучетата е установено дозозависимо понижение на циркулиращите нива на половите хормони и многократното прилагане на икатибант обратимо забавя достигането на полова зрялост.

Максималните дневни експозиции, определени от площта под кривата (AUC), на нивата, при които не се наблюдават нежелани лекарствени реакции (NOAEL) при 9-месечното проучване при кучета са 2,3 пъти AUC при човека след подкожно приложение на доза от 30 mg. NOAEL не са установени при проучване с плъхове, въпреки това, всички заключения от това проучване показват или напълно, или частично обратими ефекти при третираните плъхове. Наблюдавана е хипертрофия на надбъбречната жлеза при всички дози, изследвани при плъховете. Установена е обратима хипертрофия на надбъбречната жлеза след спиране на лечението с икатибант. Клиничното значение на находките при надбъбречната жлеза не е известно.

Икатибант няма ефект върху фертилитета на мъжки мишки (най-висока доза 80,8 mg/kg/ден) и плъхове (най-висока доза 10 mg/kg/ден).

При едно 2-годишно проучване за оценка на канцерогенния потенциал на икатибант при плъхове дневните дози, осигуряващи нива на експозиция до приблизително два пъти по-високи от постигнатите след терапевтичната доза при хора, не оказват въздействие върху честотата или морфологията на туморите. Резултатите не показват канцерогенен потенциал на икатибант.

При стандартния набор от in vitro и in vivo тестове икатибант не е генотоксичен.

Икатибант не е тератогенен когато се прилага чрез подкожна инжекция по време на ранното ембрионално и фетално развитие при плъхове (най-висока доза 25 mg/kg/ден) и зайци (най- висока доза 10 mg/kg/ден). Икатибант е мощен антагонист на брадикинин и затова при високи дози лечението с него може да има ефекти върху процеса на вътрематочна имплантация и последващата маточна стабилност при ранната бременност. Тези ефекти върху матката се проявяват също и на по-късен етап от бременността, където икатибант във високи дози

(10 mg/kg/ден) показва токолитичния ефект, което води до забавено раждане при плъха с повишен фетален дистрес и перинатална смъртност.

При проучване на токсичността при млади индивиди, в което полово незрели плъхове са третирани ежедневно с 3 mg/kg в продължение на 7 седмици, се наблюдава атрофия на тестисите и епидидимите. Сходни ефекти на икатибант върху репродуктивната тъкан се наблюдават при полово зрели плъхове и кучета. Тези находки по отношение на тъканите са в съответствие със съобщаваните ефекти върху гонадотрофините и по време на последващия период без лечение изглеждат обратими.

Икатибант не предизвиква промяна в сърдечната проводимост in vitro (hERG канал) или in vivo при нормални кучета или при различни модели при кучета (камерен пейсинг, физическо натоварване и лигиране на коронарни съдове), където не се наблюдават свързани хемодинамични промени. Доказано е, че икатибант влошава предизвикана сърдечната исхемия при няколко неклинични модела, въпреки че не е доказан съответен вреден ефект при остра исхемия.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Ледена оцетна киселина (за корекция на рН)

Натриев хидроксид (за корекция на рН) Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

18 месеца

6.4Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25°C.

Да не се замразява.

6.5Вид и съдържание на опаковката

3 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип І) от 3 ml с бутало-запушалка (бромобутил, обвит с флуорокарбон полимер). В опаковката е включена подкожна игла (25 G; 16 mm).

Опаковка с една предварително напълнена спринцовка с една игла или групова опаковка, съдържаща три предварително напълнени спринцовки с три игли.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Разтворът трябва да е бистър и безцветен, без видими частици. Само за еднократна употреба.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Shire Orphan Therapies GmbH Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 11 юли 2008 Дата на последно подновяване: 13 март 2013

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(И) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА

РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(И) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Ирландия

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подава периодични актуализирани доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО и публикуван на уебпортала на Европейската агенция по лекарствата.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2. на Разрешението за употреба, както и при всички следващи актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на лекарствената безопасност или минимизиране на риска).

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат едновременно.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта