Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – кратка характеристика на продукта - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоGlybera
ATC кодC10 AX10
Веществоalipogene tiparvovec
ПроизводителuniQure biopharma B.V.  

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Glybera 3 × 1012 геномни копия/ml инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

2.1Общо описание

Алипоген типарвовек (Alipogene tiparvovec) съдържа генния вариант LPLS447X на човешката липопротеин липаза () във вектор. Векторът включва протеинова обвивка, която произлиза от адено-свързан вирусен серотип 1 (AAV1), промоторът на цитомегаловирус (CMV), посттранскрипционен регулаторен елемент на хепатитен вирус от мармот и извлечени от AAV2 инвертни терминални повтори. Алипоген типарвовек е произведен, като се използват клетки на насекоми и рекомбинантна бакуловирусна технология.

2.2Качествен и количествен състав

Всеки флакон алипоген типарвовек съдържа 1 ml разтвор, който може да бъде извлечен, с 3 x 1012 геномни копия (gc).

Всяка специална опаковка за пациента съдържа достатъчно количество флакони, за да се приложи на всеки пациент доза от 1 x 1012 LPLS447X gc/kg телесно тегло.

Помощно вещество с известно действие:

Този лекарствен продукт съдържа 47,5 mg натрий при приложение на 27 места на инжектиране дo

105,6 mg натрий при приложение на 60 места на инжектиране.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор Прозрачен до леко опалесцентен безцветен разтвор

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Glybera е показан при възрастни пациенти, диагностицирани с фамилен липопротеин липазен дефицит, страдащи от тежки или многократни епизоди на панкреатит, въпреки ограниченията на мазнини в диетата. Диагнозата липопротеин липазен дефицит трябва да се потвърди с генетични изследвания. Показанието е ограничено до пациенти с установими нива на

липопротеин липазен протеин (вж. точка 4.4).

4.2Дозировка и начин на приложение

Glybera трябва да се прилага само при потвърдена от подходящо генетично изследване диагноза липопротеин липазен дефицит (вж. точка 5.1).

Терапия с Glybera трябва да се предписва и прилага под наблюдението на лекар с опит при лечението на пациенти с липопротеин липазен дефицит и приложение на генна терапия, в тясна консултация с пациента. По време на приложението на Glybera трябва винаги да има на непосредствено разположение подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на анафилактично събитие след прилагането на лекарството.

Дозировка

Максималната обща доза при приложение на Glybera е 1 x 1012 gc/kg телесно тегло.

Glybera е разрешен само за еднократно лечение. Липсват налични данни относно повторно приложение на Glybera, затова Glybera не трябва да се прилага повторно.

Glybera се прилага като една серия от интрамускулни инжекции в краката. Дозата на мястото

на инжектиране е 1,5 x 1012 gc или 0,5 ml от инжекционния разтвор. Трябва да се използва по една спринцовка от 1 ml с ясно обозначени обеми от 0,5 ml за всяко място на инжектиране. Обемите за мястото на инжектиране не трябва да надхвърлят 0,5 ml. Спринцовките не трябва да се използват повече от един път.

Лечението трябва да се проследява чрез измерване на неутрализиращи антитела и Т-

клетъчния отговор срещу AAV1 и LPLS447X и Т-клетъчния отговор в началото, както и на 6 и 12 месеца след лечението.

Броят на флаконите се изчислява въз основа на теглото на пациента, определено до най- близкото цяло число в kg. Теглото на пациента трябва да се раздели на 3 и полученото число да се закръгли до следващото по-високо цяло число. Това е броят на флаконите, които трябва да се отпуснат.

Броят на местата на инжектиране и броят на спринцовките се изчислява въз основа на теглото на пациента, определено до най-близкото цяло число в kg. Теглото на пациента трябва да се раздели на 3, след това без закръгляне това число се умножава по 2 и се закръгля до следващото по-високо цяло число. Това число е броят на инжекционните места и общият брой на спринцовките (всяка напълнена с 0,5 ml), необходими за лечението на пациента.

В таблицата по-долу са дадени примери на типични дозови схеми на базата на телесното тегло на пациента:

Телесно тегло

Брой флакони

Брой спринцовки от 1 ml

Брой инжекционни

(kg)

(1 ml)

(всяка напълнена с 0,5

места

 

 

ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчва се прилагането на имуносупресори по схема да се започне три дни преди приложението на Glybera и да продължи до 12 седмици след това: циклоспорин (3 mg/kg/ден) и микофенолат мофетил (2 x 1 g/ден).

Освен това половин час преди инжектиране на Glybera трябва да се приложи интравенозна болус инжекция метилпреднизолон 1 mg/kg (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Glybera при деца и юноши под 18 години не са установени. Липсват данни.

Пациенти в старческа възраст

Опитът при употребата на Glybera при лица в старческа възраст е ограничен. Не се изисква промяна на дозата при пациенти в старческа възраст.

Може да се наложи промяна на дозата имуносупресори.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Опитът при употребата на Glybera при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане е ограничен.

Не се изисква промяна на дозата на Glybera.

Начин на приложение

Като интрамускулна инжекция, пациентът ще получи поредица от инжекции от 0,5 ml (една инжекция на спринцовка), разпределени върху мускулите на горната и долната част на двата крака, при асептични условия, например използване на йод.

Поради броя на необходимите инжекции, преди интрамускулно приложение се препоръчва спинална или регионална анестезия. Вместо това, в случай на противопоказание за такава процедура се препоръчва дълбоко седиране.

При никакви обстоятелства Glybera не трябва да се прилага вътресъдово (вж. точка 4.4).

Препоръчва се ултразвуков или електрофизиологичен контрол на инжекциите, за да се осигури интрамускулно инжектиране.

Инструкциите за употреба, работа и изхвърляне са дадени в точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества на Glybera, изброени в точка 6.1.

Имунодефицит

Пациенти с повишен риск от кървене (като тромбоцитопения) и мускулно заболяване (като миозит) не трябва да бъдат лекувани, като се има предвид големия брой необходими интрамускулни инжекции.

Антитромботични или други антикоагулантни лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно с Glybera по време на инжектирането и поне една седмица преди или един ден след инжектирането.

Употреба на перорални контрацептивни средства (вж. точка 4.6).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Този лекарствен продукт съдържа генетично модифицирани организми. Трябва да се спазват местните насоки за биологична безопасност, приложими за такива продукти (вж. точка 6.6).

Glybera трябва да се прилага само при пациенти с количество на липопротеин липазния протеин най-малко 5% от нормалното. Количеството на липопротеин липазния протеин трябва да се определи чрез ELISA или еквивалентни методи. Количеството на липопротеин липазния протеин трябва да се измерва в кръвна проба от пациента срещу контролна проба от здрави доброволци.

Диета

Лечението с Glybera не елиминира пристъпите на остър панкреатит. На пациентите се препоръчва да продължат да спазват диета с ниско съдържание на мазнини и да се въздържат от консумация на алкохол.

Пациенти с диабет Има ограничени данни при пациенти с диабет. Захарният диабет се среща често при пациенти с

най-тежките симптоми на липопротеин липазен дефицит. Възможността за лекуване на диабетични пациенти, страдащи от липопротеин липазен дефицит, трябва да бъде внимателно обмислена от лекаря.

Имуносупресори (вж. точка 5.2)

Непосредствено преди започване на имуносупресивната схема на лечение и преди инжектирането на Glybera, пациентът трябва да бъде прегледан за симптоми на активно инфекциозно заболяване от всякакво естество и в случай на такава инфекция началото на лечението трябва да се отложи до възстановяване на пациента.

Тромбоемболични събития Липопротеин липазен дефицит включва състояние на хипервискозитет/хиперкоагулация.

Спиналната анестезия и множествените интрамускулни инжекции могат допълнително да засилят риска от (тромбо)емболични събития по време и малко след приложението на Glybera. Препоръчително е преди приложение на Glybera да се направи оценка на профила на риска на всеки отделен пациент. Да се следват съответните местни или международни насоки за профилактика (вж. също точка 4.5).

Донорство на клетки и тъкани Лекуваните пациенти не трябва да даряват кръв, органи, тъкани и клетки за трансплантация.

Тази информация е предоставена също и в Сигналната карта на пациента за Glybera.

Серумна креатин киназа

Реципиентите на Glybera може да имат повишение на активността на серумната креатин киназа, което става видимо около 2 седмици след приложение, с пик след около 8 седмици и връщане до изходно ниво до седмица 26. Един пациент е развил миоглобинурия във връзка с повишената активност на серумната креатин киназа.

Мускулни биопсии, взети до 52 седмици след приложение на Glybera, показват инфилтрат от лимфоцити и макрофаги. Дългосрочните последствия от тази клетъчна инфилтрация не са известни.

Съдържание на натрий и калий

Този лекарствен продукт съдържа 47,5 mg натрий при приложение на 27 места на инжектиране дo 105,6 mg натрий при приложение на 60 места на инжектиране. Да бъде взето под внимание от пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

Продуктът съдържа по-малко от 1 mmol (39 mg) калий при приложение на 27-60 места на инжектиране; т.е. практически не съдържа калий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията, освен предклинични и клинични проучвания с микофенолат мофетил и циклоспорин.

Антитромботични или други антикоагулантни лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно с Glybera по време на инжектирането. Преди приложение на Glybera е необходимо да се коригират параметрите на кръвосъсирване. Антитромботични или други антикоагулантни лекарствени продукти не трябва да се вземат поне една седмица преди инжекциите в краката или един ден след инжектирането (вж. точка 4.3).

Употребата на перорални контрацептиви е противопоказана при пациенти с липопротеин липазен дефицит (вж. точка 4.3), тъй като това може да обостри основното заболяване.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Контрацепция при мъже и жени Жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да използват надеждни бариерни

контрацептивни методи в съответствие с насоките за приложение на имуносупресори в продължение поне на 12 месеца от началото на лечението (9 месеца след преустановяване приема на имуносупресори). Поради това се препоръчва използването на бариерни контрацептивни методи в продължение поне на 12 месеца след приложение на Glybera.

Употребата на перорални контрацептиви е противопоказана при пациенти с липопротеин липазен дефицит (вж. точка 4.3), тъй като това може да обостри основното заболяване.

Пациентите от мъжки пол, включително и тези с вазектомия, се съветват да прилагат бариерни контрацептивни методи в продължение поне на 12 месеца след приложението на Glybera.

Бременност

Налични са много ограничени данни за експозиция на Glybera по време на бременност. Проучванията при животни нe показват вредно въздействие на Glybera върху бременността или ембрионалното/феталното развитие (вж. точка 5.3).

Glybera не трябва да се прилага на бременни жени, освен ако възможната полза за майката превишава потенциалния риск за фетуса.

Кърмене

Не е известно дали Glybera се екскретира в кърмата. Glybera не трябва да се прилага при жени, които кърмят, докато продължават да кърмят.

Фертилитет

Липсват клинични данни за ефекта на Glybera върху фертилитета. В проучвания при животни не са оценени ефектите върху фертилитета при мъжките и женските.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Glybera повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини, обикновено след приложение на Glybera се наблюдава замайване (вж. точка 4.8). Пациенти, които

изпитват замайване, се съветват да не шофират или използват машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция е болка в крайниците, която настъпва

при приблизително една трета от пациентите. Един пациент е диагностициран с белодробен емболизъм 7 седмици след лечението. Като се има предвид малката популация пациенти и размера на кохортите, регистрираните нежелани лекарствени реакции и сериозни нежелани лекарствени реакции не дават пълна представа за характера и честотата на тези събития.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции По-долу са изброени нежеланите лекарствени реакции според системо-органната

класификация по MedDRA и по честота. Много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10);

нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен клас по

Много чести

Чести

MedDRA

 

 

Нарушения на метаболизма и

 

Намален апетит

храненето

 

 

Нарушения на нервната

Главоболие

Чувство на парене, замайване,

система

 

мравучкане, пресинкоп

Съдови нарушения

 

Хипертония

Респираторни, гръдни и

 

Диспнея при усилие, белодробен

медиастинални нарушения

 

емболизъм

Стомашно-чревни нарушения

 

Коремна болка, гадене, запек

 

 

 

Нарушения на кожата и

 

Необичайно окосмяване,

подкожната тъкан

 

синдром на палмарно-плантарна

 

 

еритродизестезия, обрив

Нарушения на

Болка в

Артрит, дискомфорт в крайниците,

мускулно-скелетната система

крайниците

мускулни спазми, напрежение в мускулите,

и съединителната тъкан

 

мускулно-скелетна скованост, миалгия,

 

 

болка в мускулите, болка във врата,

 

 

усещане за тежест, остър миозит и

 

 

хроничен миозит

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Умора,

Втрисане, болка на мястото на

мястото на приложение

Хипертермия

инжектиране, периферен едем, пирексия

 

 

 

Изследвания

Повишение на

 

 

активността на

 

 

серумната

 

 

креатин киназа

 

 

 

 

Наранявания, отравяния и

Контузия

Дискомфорт на мястото на инжектиране,

усложнения, възникнали в

 

едем на мястото на инжектиране, сърбеж

резултат на интервенции

 

на мястото на инжектиране

Имуногенност

 

 

 

 

Независимо от употребата на имуносупресори е наблюдаван имунен отговор.

При клинични изпитвания с Glybera, антитела срещу адено-свързаната вирусна (AAV) протеинова обвивка са присъствали при 18 от 27 участници преди лечението. След приложение на Glybera при всички участници се появяват или повишават анти-AAV антитела. Клиничното значение на антитяло-отговора все още не е известно (вж. точка 4.2 за повторно приложение).

Не е използван тест за неутрализация.

T-клетъчни отговори срещу AAV са установени при приблизително половината от участниците само след лечението. При нито един участник не е установен T-клетъчен отговор към липопротеин липаза.

С изключение на един случай на повишена температура (39,9°C) при проучване CT-АМТ- 011-01, която спада в рамките на един ден, не са настъпили сериозни нежелани събития, свързани с Glybera или имуносупресия.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Предклиничните проучвания с дози десет пъти над препоръчваната доза (1 x 1013 gc/kg) не са довели до общи системни неблагоприятни признаци или симптоми. В случай на предозиране се препоръчва симптоматично и поддържащо лечение по преценка на лекуващия лекар.

В случай, че две дози са поставени по погрешка на едно и също място на инжектиране, това може да доведе до по-силна локална реакция като поява на синини или повишена чувствителност.

Локалната болка или чувствителност могат да се овладеят със симптоматично лечение като прилагане на локални или системни болкоуспокояващи средства.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Липид-модифициращи средства, други липид-модифициращи средства, ATC код: C10AX10.

Механизъм на действие

Glybera съдържа генния вариант LPLS447X на човешка липопротеин липаза в адено-свързан вирусен серотип 1 (AAV1) вектор, предназначен да се насочва към мускула. Glybera се инжектира под формата на една серия в мускулите на долните крайници, където се поема от миоцитите. Елементите на вектора са избрани така, че да стимулират експресията на

липопротеин липаза S447X гена чрез едновременно използване на експресивния апарат на

клетката и миоцитите образуват протеиновия продукт на трансгена липопротеин липаза S447X без самият вектор да може да се размножава.

Фармакодинамични ефекти Липопротеин липазата е ключов ензим в „първата стъпка“ в метаболизма на липопротеини

след приема на мазнини с храната. В клинични проучвания при отделни пациенти може да се наблюдава преходно намаляване на триглицеридите до 12 седмици. Освен това Glybera позволява експресия на липопротеин липазния протеин в инжектирания мускул, което се изразява в подобряването на постпрандиалния хиломикронов (CM) метаболизъм, наблюдаван при малка част от пациентите.

Клинична ефикасност и безопасност

Клиничнaта ефикасност и безопасност на Glybera е оценена в три интервенционални клинични проучвания с AAV1-LPLS447X при пациенти с липопротеин липазен дефицит.

Две от тези клинични изпитвания са предхождани от проспективни обсервационни проучвания за оценка на нивото на триглицеридите (TG) на гладно, както и симптомите и признаците на липопротеин липазен дефицит при пациенти на диета с нисък прием на мазнини. Стриктно спазване на ограничението на мазнините в диетата е трудно.

При клиничните проучвания на Glybera е използван стандартен генетичен анализ (секвениране). За потвърждаване на диагнозата трябва да се използва подходящ тест с CE марка или пълно генно секвениране.

Клинично изпитване CT-AMT-010-01

AAV1-LPLS447X е приложен на 8 пациенти с липопротеин липазен дефицит по време на 12-

седмично, отворено проучване с повишаване на дозата (1 x 1011 gc до 3 x 1011 gc на kg телесно тегло интрамускулно). Не са настъпили сериозни нежелани събития, свързани с лекарството и не е наблюдавана дозолимитираща токсичност. При половината от участниците е наблюдаван T-клетъчен отговор към вектора. При всички пациенти е отбелязано преходно и променливо намаление на медианата на нивата на триглицеридите, в сравнение с тези преди приложението.

Клинично изпитване CT-AMT-011-01

Целта на това отворено проучване с повишаване на дозата е да се оцени профилът на безопасност и намаляването на плазмените нива на триглицеридите (TG) на гладно след 12 седмици след прилагане на Glybera при 14 пациенти с липопротеин липазен дефицит. Всички пациенти са контролирани на диети с ниско съдържание на мазнини в 12-седмичния период на

основното проучване. Първите 2 включени пациенти са получили доза от 3 х 1011 gc/kg,

следващите 4 пациенти са получили доза от 3 х 1011 gc/kg със схема на лечение с имуносупресори (перорално циклоспорин и перорално микофенолат мофетил от деня след

прилагане на Glybera, до седмица 12) и последните 8 пациенти са получили доза от 1 х 1012 gc/kg със схема на лечение с имуносупресори. T-клетъчни отговори са наблюдавани при приблизително половината от пациентите без клинични последствия. От данните за

триглицеридите изглежда, че дозата от 1 х 1012 gc/kg е най-оптимална.

Клинично изпитване CT-AMT-011-02

Tова е отворено проучване на алипоген типарвовек при фиксирана доза 1 x 1012 gc/kg телесно тегло, приложена в една серия от интрамускулни инжекции. Включени са петима участници, подходящи да участват в проучването, като всички получават алипоген типарвовек. Участниците получават и дневна перорална доза от 3 mg/kg/ден циклоспорин и 2 g/ден микофенолат мофетил, чието приложение е започнало три дни преди това на алипоген типарвовек и продължило до седмица 12. Единичен интравенозен болус метилпреднизолон (1 mg/kg телесно тегло) е приложен 30 минути преди приложението на алипоген типарвовек.

Един пациент е диагностициран с белодробен емболизъм 7 седмици след лечението.

При някои пациенти се наблюдава преходно намаление на триглицеридите до 12 седмици. След този период, нивата на триглицеридите се връщат на изходно ниво. При 5/5 пациенти е

показано явно подобрение на постпрандиалния CM метаболизъм до седмица 14, а при 3/3 пациенти през седмица 52.

Всички интервенционални проучвания продължават като проучвания с дългосрочно проследяване. Пациентите от CT-AMT-010-01 са проследени до 5 години (n=6) след приложеното лечение, тези от CT-AMT-011-01 до 5 години (n=13), a тези от CT-AMT- 011-02 до 1 година (n=3).

Мускулни биопсии, направени половин година след приложението, показват продължителна експресия на липопротеин липаза гена и наличие на биологично активен липопротеин липаза протеин.

Клинично изпитване CT-AMT-11-03

Проучване CT-AMT-011-03 е било комбинирано ретроспективно и проспективно проучване при участници, които са участвали в проучвания CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01, CT-AMT-11- 02.

В периода на проследяване до 3 години след лечението, има тенденция за намаляване на честотата и тежестта на панкреатит при 12 пациенти, които през живота си са имали множество епизоди.

Клинично изпитване CT-AMT-11-05

По-нататъшното проследяване на пациенти, които са участвали в проучване CT-AMT-11-03 (до стойност на медианата 5,8 години, след експозиция на Glybera), е показало намаление на престоя в болница с 1 ден на пациент годишно, при сравнение със същия период от време преди експозиция.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Glybera във всички подгрупи на педиатричната популация при лечението на липопротеин липазен дефицит (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт. Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2Фармакокинетични свойства

Очаква се Glybera да се разгражда чрез ендогенните протеини и ДНК катаболитните пътища

Неклинично биоразпределение

След интрамускулно приложение на Glybera при мишки, векторна ДНК е преходно установена в кръвообращението. Осем дни след приложението са установени високи нива на векторна ДНК последователност в инжектирания мускул и дрениращите лимфни възли. Освен на мястото на инжектиране, най-високият брой на векторни ДНК копия е установен в черния дроб и кръвта. Най-ниският брой копия е открит в мозъка, белия дроб, сърцето и неинжектираните групи мускули. В гонадите и репродуктивните органи са установени ниски нива на копия на векторна ДНК. След време, остатъчните нива на векторна ДНК остават високи в инжектираните мускули и ингвиналните лимфни възли, докато в другите органи постоянно намаляват. При употреба на Glybera, нивата на векторната ДНК в гонадите са измерими, но по- ниски, отколкото в други нецелеви органи.

При мишки, едновременното лечение с имуносупресори не повлиява начина на биоразпределение нито при ниска, нито при висока доза. Начинът на биоразпределение е много

сходен с този при други изследвани видове (котки и зайци).

Клинична фармакокинетика и излъчване Излъчването е оценено при клиничните проучвания чрез събиране на слюнка, урина и семенна

течност. При CT-AMT-011-02 са събирани също и фекалии. След приложението на Glybera на участниците, най-високите концентрации на векторна ДНК са установени в серума, с клирънс от един до два log седмично.

В слюнката, векторна ДНК е установена до 12 седмици, в урината до 10 седмици и в семенната течност до 26 седмици. С изключение на двама, всички пациенти получават имуносупресори в продължение на 12 седмици. Съществува теоретичният риск едновременното приложение на имуносупресори да доведе до по-продължително задържане на вирусната ДНК в серума, както и по-продължително излъчване в слюнката, урината и семенната течност.

Високи нива на векторна ДНК са наблюдавани до 12 месеца след прилагането на дозата в целевата за Glybera тъкан, инжектиран мускул на крака, но не и в неинжектиран мускул.

Фармакокинетика при специални популации като пациенти в старческа възраст/с бъбречно увреждане и т.н.

Glybera се инжектира директно в целевия орган, скелетен мускул. Не се очаква чернодробната и бъбречната функция, полиморфизмът на цитохром P450 и процесът на стареене да повлияят на клиничната ефикасност или безопасност на Glybera.

5.3Предклинични данни за безопасност

След инжектиране, Glybera се понася добре при всички проучвания с експериментални животни без особени клинични признаци. При употреба на клинични дози в инжектирания мускул при мишки са наблюдавани, при хистологично изследване, локални клетъчни инфилтрати и признаци на дегенерация и регенерация без некроза. Тези ефекти са дозозависими, но показват регресия с течение на времето. Според очакванията, всички животни са развили антитела срещу протеиновата обвивка на AAV.

След третиране, четири седмици преди чифтосване при мишки, не е наблюдавана токсичност за майката, фетална токсичност и токсичност за развитието. След третиране на мишки от женски или мъжки пол преди чифтосването не е установена векторна ДНК при фетусите.

Не са проведени проучвания за карциногенност. При проучвания за токсичност обаче не е установен повишен брой на тумори. Въпреки че няма напълно адекватен животински модел, който да отразява туморогенния потенциал, наличните токсикологични данни не показват опасения за туморогенност.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Динатриев фосфат, безводен хексахидрат Калиев хлорид Калиев дихидрогенфосфат Натриев хлорид Захароза Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

18 месеца за замразени флакони.

Лекарственият продукт трябва да се използва незабавно след размразяване. Ако не се използва незабавно, флаконите трябва да се съхраняват в хладилник при 2ºC дo 8ºC, защитени от светлина, максимално до 8 часа.

След размразяване лекарственият продукт не трябва да се замразява повторно. Ако не се съхранява в хладилник лекарственият продукт може да се съхранява в спринцовки при температури, не по-високи от 25°C, защитени от светлина, максимално до 8 часа.

6.4Специални условия на съхранение

Съхранявайте и транспортирайте флакона замразен при -25oC до -15oC. Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5 Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба, приложение или имплантиране

1 ml разтвор във флакон (стъкло) от 2 ml със силиконизирана хлоробутилова запушалка и отчупваща се обкатка.

Всяка формована прозрачна запечатана пластмасова опаковка съдържа 2 или 3 отделни флакона и абсорбиращ течности лист. Външната картонена кутия съдържа различен брой опаковки, в зависимост от конкретната необходима за пациента доза.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инструкции за подготовка, работа и изхвърляне Направете справка с местните насоки за биологична безопасност, които се прилагат

при работа и изхвърляне на лекарствени продукти, съдържащи генетично модифицирани организми.

Работните повърхности и материалите, които вероятно са били в контакт с Glybera трябва да се обеззаразят с подходящи вируцидни дезинфектанти с действие върху вируси без обвивка (като тези, които освобождават хипохлорит и хлор) в продължение най-малко на 10 минути.

Подготовка на Glybera за приложение

След като се изчисли количеството Glybera, което трябва да се приложи (вж. точка 4.2), извадете точния брой флакони за еднократна употреба от фризера, приблизително 30-45

минути преди пълненето на спринцовките, за да се размразят при стайна температура (15oC

дo 25oC).

След размразяване всеки флакон трябва да се обърне внимателно два пъти, за да се осигури равномерно смесване. Флаконите трябва да се огледат за наличие на частици и промяна в цвета. Бистрият до леко опалесцентен и безцветен разтвор не трябва да съдържа видими частици. Трябва да се използват само бистри и безцветни разтвори без видими частици. Ако даден флакон е повреден, спринцовките за инжекция не трябва да се приготвят и процедурата по инжектиране трябва да се отложи и планува отново. Притежателят на разрешението за употреба трябва да бъде уведомен незабавно.

Glybera се доставя в специална опаковка за пациента, съдържаща точния брой флакони, изчислен въз основа на теглото на пациента.

Изчисленият брой спринцовки трябва да се напълнят от размразените флакони, да се надпишат и поставят в контейнер, защитен от светлина, подходящ за пренасяне до стаята, в която ще бъдат направени интрамускулните инжекции на пациента.

За да се избегне инжектиране на частици от гумената запушалка поради две изтегляния, трябва да се използва една игла за изтегляне от флакона (която да стои в гумената запушалка) и отделна игла за всяка спринцовка.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Амстердам Нидерландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/12/791/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 25 октомври 2012 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта