Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – кратка характеристика на продукта - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоHelicobacter Test INFAI
ATC кодV04CX
Вещество13C-urea
ПроизводителINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Helicobacter Test INFAI 75 mg прах за перорален разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една банка съдържа 75 mg 13C-урея (13C-urea) прах

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Бял, кристален прах за перорален разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Helicobacter Test INFAI се прилага за in vivo диагностика на инфекция с Helicobacter pylori на стомаха и дванадесетопръстника при:

-възрастни,

-юноши със съмнение за пептична язвена болест.

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

4.2Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага от медицински специалист и под съответно лекарско наблюдение.

Дозировка

Helicobacter Test INFAI е дихателен тест за еднократно приложение. Пациенти на възраст от 12 години нагоре трябва да приемат съдържанието на една банка от 75 mg.

Начин на приложение

За провеждане на теста при пациенти на възраст 12 години и по-възрастни са необходими 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода (като хранене преди прилагане на теста), както и чешмяна вода (за разтваряне на 13C-урея прах).

Преди провеждане на теста пациентът не бива да приема храна в продължение на не по-малко от 6 часа, за предпочитане през нощта. Времето за провеждане на теста е около 40 минути.

При необходимост от повторен тест, това да се извърши най-рано на следващия ден.

Супресията на Helicobacter pylori може да доведе до фалшив отрицателен резултат. По тази причина тестът трябва да се проведе след период от поне 4 седмици без системна антибактериална терапия и 2 седмици след последния прием на антиацидно средство. Тези две терапии могат да повлияят Helicobacter pylori статуса. Това е особено важно след ерадикационна терапия на Helicobacter.

Важно е да се изпълнят точно указанията за употреба (вж. точка 6.6). В противен случай надеждостта на резултата е съмнителна.

4.3Противопоказания

Тестът не трябва да се прилага при пациенти с установена стомашна инфекция или съмнения за такава, или с атрофичен гастрит, тъй като е възможно взаимодействие с урейния дихателен тест (вж. точка 4.2).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Само положителният резултат от теста не е достатъчен за започване на ерадикационна терапия. Може да е показана диференциална диагностика с инвазивно ендоскопско изследване, за да се установи дали са налице други усложняващи състояния, напр. язва, автоимунен гастрит и злокачествени тумори.

Няма достатъчно данни за диагностичната надеждност на Helicobacter Test INFAI, за да се препоръчва неговото прилагане при пациенти със стомашна резекция.

За деца над 3-годишна възраст е наличен Helicobacter Test INFAI за деца на възраст от 3 до 11 години.

В отделни случаи на гастрит тип A (атрофичен гастрит) дихателният тест може да покаже фалшив положителен резултат. В такъв случай може да са необходими други изследвания, за да се потвърди Helicobacter pylori статуса.

Ако пациентът повърне по време на провеждане на теста, което изисква повторно провеждане, това трябва да стане на гладно и не по-рано от следващия ден (вж. точка 4.2).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Helicobacter Test INFAI се повлиява от всички лекарствени средства, които въздействат върху Helicobacter pylori статуса или активността на уреазата.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква провеждането на теста по време на бременност или кърмене да оказва вредно въздействие.

Препоръчва се да се обърне внимание на информацията за продукта при продукти за ерадикационна терапия по отношение на тяхното прилагане по време на бременност и кърмене.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Helicobacter Test INFAI не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Тъй като се освобождават само 75 mg 13C-урея, предозиране не се очаква.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други диагностични средства, ATC код: VO4CX

Не е описана фармакодинамична активност за количество 75 mg 13C-урея, което се прилага еднократно по време на дихателния тест.

След перорален прием маркираната урея достига чревната мукоза. В присъствието на

Helicobacter pylori 13C-урея се метаболизира от ензима уреаза на Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O Eнзим уреаза

4NH3 + 213CO2

Въглеродния диоксид дифундира в кръвоносните съдове. Оттам се транспортира като бикарбонат в белите дробове и се отделя като 13CO2 с издишания въздух.

При наличието на бактериална уреаза съотношението на 13C/12C-въглеродни изотопи е значително изменено. Съдържащото се в дихателните проби количество 13CO2 се установява чрез определяне на съотношението на изотопите посредством мас спектрометрия (IRMS) и се посочва като абсолютна разлика (∆δ-стойност) между стойностите на 00 минути и 30 минути.

Уреаза в стомаха се образува само от Helicobacter pylori. Други произвеждащи уреаза бактерии се откриват рядко в стомашната флора.

Стойността на точката за разграничаване на Helicobacter pylori-отрицателни и положителни пациенти е определена като ∆δ-стойност от 4 ‰. Това означава, че увеличаването на

∆δ-стойността повече от 4 ‰ показва инфекция. В сравнение с диагностика чрез биопсия за установяване на инфекция с Helicobacter pylori, при клинични изследвания на 457 пациенти дихателният тест достига чувствителност от 96,5 % до 97,9 % [95 %-CI: 94,05 %-99,72 %] и специфичност от 96,7 % до 100 % [95 %-CI: 94,17 %-103,63 %], а при клинични изследвания на 93 юноши на възраст 12-17 години е достигната чувствителност от 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] и

специфичност от 96,0 % [90 %-CI: 89,7 %].

При отсъствие на бактериална уреаза, цялото приложено количество урея след резорбция в стомашно-чревния тракт ще се метаболизира като ендогенна урея. Образувалият се при гореописаната бактериална хидролиза амоняк се включва в метаболизма под формата на NH4+.

5.2Фармакокинетични свойства

Перорално приложената 13C-урея се метаболизира до въглероден диоксид и амоняк или се включва в урейния цикъл на организма. Всяко увеличаване на 13CO2 се измерва с изотопен анализ.

Абсорбцията и разпределението на 13CO2 протичат по-бързо от уреазната реакция. Затова разцепването на 13C-уреята от уреазата на Helicobacter е скоростоопределящия етап в целия процес.

Само при Helicobacter pylori-положителни пациенти прилагането на 75 mg маркирана урея води до значително увеличение на 13CO2 в дихателните проби в рамките на първите 30 минути.

5.3Предклинични данни за безопасност

Не съществуват опасения във връзка с клиничното използване на продукта.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Няма.

6.2Несъвместимости

Неприложимо.

6.3Срок на годност

3 години.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Един комплект на теста съдържа следните части:

Съставни части

Брой

Банка (с обем 10 ml, от полистирол с полиетиленова капачка),

съдържаща 75 mg 13C-урея прах за перорален разтвор

 

Етикетирани стъклени или пластмасови контейнери за

 

вземане, съхранение и транспортиране на дихателните проби

 

за анализ:

 

 

Време на вземане на проба: стойност на 00 минути

 

Време на вземане на проба: стойност на 30 минути

Прегъваща се сламка за вземане на дихателните проби в

съответните контейнери за проби.

 

 

Формуляр с данни за пациента

Листовка за пациента

Етикети с баркод и стикер

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

1.Тестът трябва да се проведе в присъствието на квалифициран специалист.

2.Всеки пациент трябва да бъде регистриран с формуляра, предназначен за целта. Препоръчва се пациентът да провежда теста в състояние на покой.

3.Тестът започва с вземане на проби за определяне на изходната стойност (стойност на 00 минути):

Вземат се сламката и двете епруветки с надпис “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути” от комплекта на теста.

Отстранява се запушалката на едната епруветка, сламката се разопакова и се поставя в епруветката.

Сега пациентът леко издишва през сламката, докато вътрешната стена на епруветката се покрие с пара.

Като продължава да издишва, пациентът изважда сламката от епруветката и веднага затваря епруветката със запушалката.

(Ако епруветката не се затвори до 30 секунди, резултатът от теста може да се окаже фалшив.)

Епруветката се държи във вертикално положение и етикетът с баркод и надпис “стойност на 00 минути” се залепва така, че линиите на баркода да са хоризонтални.

4.Издишва се във втората епруветка (етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути”), като се следва същата процедура.

5.После пациентът незабавно изпива 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода.

6.След това започва приготвяне на разтвора за теста:

Банката с етикет 13C-урея прах” се изважда от комплекта на теста, отваря се и се пълни до ¾ от обема с вода от чешмата.

Банката се затваря и се разклаща внимателно, докато цялото количество прах се разтвори. Съдържанието се изсипва в чаша.

Банката с 13C-урея се напълва догоре за втори и трети път, като съдържанието се добавя в чашата (общият обем чешмяна вода трябва да е около 30 ml).

7.Приготвеният разтвор за теста трябва да се изпие незабавно от пациента, като се запише времето на приема.

8.30 минути след прилагане на разтвора за теста (точка 7) се вземат проби “стойност на 30 минути” в двете останали в опаковката епруветки (Етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 30 минути”), както е описано в стъпка 3 и 4. За тези проби да се използват етикетите с баркод и надпис “стойност на 30 минути”.

9.Съответният етикет с баркод се поставя на формуляра с данни за пациента. Накрая опаковката се запечатва със стикера.

10.Епруветките с пробите трябва да се изпратят в оригиналната опаковка на специализирана лаборатория за анализ.

Aнализ на дихателни проби и спецификация на теста за лабораторията

Дихателните проби, взети в стъклените или пластмасови епруветки с вместимост 10 ml, се анализират чрез определяне на съотношението на изотопите посредством мас спектрометрия

(IRMS).

Анализът на изотопното съотношение 13C/12C във въглеродния диоксид в издишания въздух е неделима част от диагностичния тест Helicobacter Test INFAI. Точността на теста зависи преди всичко от качеството на анализа на издишания въздух. Спецификацията на параметрите на анализа на издишания въздух като линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването са от основно значение за точността на системата.

Трябва да се осигури провеждането на анализа в квалифицирана лаборатория. Валидираният в заявлението метод е, както следва:

Подготвяне на пробата за анализ (IRMS)

За мас спектометрично определяне на 13C/12C съотношението във въглеродния диоксид в издишания въздух, въглеродния диоксид трябва да се раздели от издишания въздух и да се въведе в мас спектрометъра. Автоматичната система за подготовка при мас спектрометрите за определяне на изотопи, която е предназначена за анализ на дихателен тест, се основава на газ- хроматографска техника на разделяне с постоянен поток.

Водата се отстранява от пробата чрез Nafion уловител или газ-хроматографската система за подготовка, която разделя отделните газове в газ-хроматографска колона с хелий като елуент. Докато преминават през колоната, разделените газове от издишания въздух се откриват с

помощта на йонизращ детектор. Фракцията на въглеродния диоксид, идентифицирана по характерното време на задържане, се въвежда в мас спектрометъра.

Мас спектрометричен анализ

При анализа на разделения въглероден диоксид се прилага йонизиране на газовите молекули, формиране на йонен поток, ускоряване в електрическо поле, отклоняване в магнитно поле и накрая количествено установяване. Тези пет процеса се извършват в анализатора на мас спектрометъра, който се състои от три отделни части: източник, ускорител и колектор. Йонизацията, формирането на потока и ускоряването настъпват в източника, магнитното отклоняването – в ускорителя, а в колектора се установява броят на изотопните частици.

Въвеждане на пробата

За въвеждане на въглеродния диоксид в анализатора могат да се използват различни входни системи. При анализа на дихателния тест е особено важно индивидуалното приравняване на въглеродния диоксид от пробата към референтен стандартен газ. Това осигурява висока точност на системата, тъй като изчисляването на съдържанието на изотопи във въглеродния диоксид става спрямо независим стандарт.

Спецификации за определяне на 13C/12C съотношения

В основата на дихателния тест е прилагането на специфично маркирана 13C-урея, чието метаболитно разграждане се проследява чрез измерване на 13CO2 в издишания въздух.

Мас спектрометърът трябва да разполага с възможности за:

Многократен повторен анализ: Най-малко 3 повторни анализа на една и съща проба по време на работа

Ограничен достъп:

Запазване на работните параметри и на резултатите чрез

 

ограничен достъп за избягване на по-късно манипулиране

Юстиране:

13C/12C-съотношение спрямо Pee Dee Beliminate (PDB)

Обем на впръскване:

< 200 l

Основните изпитвания за валидиране на метода са линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването.

Всички мас спектрометри за дихателен анализ трябва да отговарят на следната спецификация:

Линейност:

≤ 0,5

‰ при дихателни проби с концентрация на CO2

 

между 1 % и 7 %

Повторяемост:

≤ 0,2

‰ при 10 последователни впръсквания

Точност на измерването:

≤ 0,3

‰ по отношение на естествената наличност на 13C,

когато се използва епруветка 10 ml с 3 % концентрация на CO2 в издишания въздух

Счита се, че има инфекция с Helicobacter pylori, ако разликата в 13C/12C при изходната стойност и стойността на 30 минути надвишава 4,0 ‰.

Алтернативно, може да се използва всеки друг подходящо валидиран метод, приложен в квалифицирана лаборатория.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/045/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 14 август, 1997 Дата на последно подновяване: 14 август, 2007

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Helicobacter Test INFAI 75 mg прах за перорален разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една банка съдържа 75 mg 13C-урея (13C-urea) прах

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Бял, кристален прах за перорален разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Helicobacter Test INFAI се прилага за in vivo диагностика на инфекция с Helicobacter pylori на стомаха и дванадесетопръстника при:

-възрастни,

-юноши със съмнение за пептична язвена болест.

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага от медицински специалист и под съответно лекарско наблюдение.

Дозировка

Helicobacter Test INFAI е дихателен тест за еднократно приложение. Пациенти на възраст от 12 години нагоре трябва да приемат съдържанието на една банка от 75 mg.

Начин на приложение

За провеждане на теста при пациенти на възраст 12 години и по-възрастни са необходими 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода (като хранене преди прилагане на теста), както и чешмяна вода (за разтваряне на 13C-урея прах).

Преди провеждане на теста пациентът не бива да приема храна в продължение на не по-малко от 6 часа, за предпочитане през нощта. Времето за провеждане на теста е около 40 минути.

При необходимост от повторен тест, това да се извърши най-рано на следващия ден.

Супресията на Helicobacter pylori може да доведе до фалшив отрицателен резултат. По тази причина тестът трябва да се проведе след период от поне 4 седмици без системна антибактериална терапия и 2 седмици след последния прием на антиацидно средство. Тези две терапии могат да повлияят Helicobacter pylori статуса. Това е особено важно след ерадикационна терапия на Helicobacter.

Важно е да се изпълнят точно указанията за употреба (вж. точка 6.6). В противен случай надеждостта на резултата е съмнителна.

4.3 Противопоказания

Тестът не трябва да се прилага при пациенти с установена стомашна инфекция или съмнения за такава, или с атрофичен гастрит, тъй като е възможно взаимодействие с урейния дихателен тест (вж. точка 4.2).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Само положителният резултат от теста не е достатъчен за започване на ерадикационна терапия. Може да е показана диференциална диагностика с инвазивно ендоскопско изследване, за да се установи дали са налице други усложняващи състояния, напр. язва, автоимунен гастрит и злокачествени тумори.

Няма достатъчно данни за диагностичната надеждност на Helicobacter Test INFAI, за да се препоръчва неговото прилагане при пациенти със стомашна резекция.

За деца над 3-годишна възраст е наличен Helicobacter Test INFAI за деца на възраст от 3 до 11 години.

В отделни случаи на гастрит тип A (атрофичен гастрит) дихателният тест може да покаже фалшив положителен резултат. В такъв случай може да са необходими други изследвания, за да се потвърди Helicobacter pylori статуса.

Ако пациентът повърне по време на провеждане на теста, което изисква повторно провеждане, това трябва да стане на гладно и не по-рано от следващия ден (вж. точка 4.2).

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Helicobacter Test INFAI се повлиява от всички лекарствени средства, които въздействат върху Helicobacter pylori статуса или активността на уреазата.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква провеждането на теста по време на бременност или кърмене да оказва вредно въздействие.

Препоръчва се да се обърне внимание на информацията за продукта при продукти за ерадикационна терапия по отношение на тяхното прилагане по време на бременност и кърмене.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Helicobacter Test INFAI не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Тъй като се освобождават само 75 mg 13C-урея, предозиране не се очаква.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други диагностични средства, ATC код: VO4CX

Не е описана фармакодинамична активност за количество 75 mg 13C-урея, което се прилага еднократно по време на дихателния тест.

След перорален прием маркираната урея достига чревната мукоза. В присъствието на

Helicobacter pylori 13C-урея се метаболизира от ензима уреаза на Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O Eнзим уреаза

4NH3 + 213CO2

Въглеродния диоксид дифундира в кръвоносните съдове. Оттам се транспортира като бикарбонат в белите дробове и се отделя като 13CO2 с издишания въздух.

При наличието на бактериална уреаза съотношението на 13C/12C-въглеродни изотопи е значително изменено. Съдържащото се в дихателните проби количество 13CO2 се определя с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия (NDIR) и се посочва като абсолютна разлика (∆δ-стойност) между стойностите на 00 минути и 30 минути.

Уреаза в стомаха се образува само от Helicobacter pylori. Други произвеждащи уреаза бактерии се откриват рядко в стомашната флора.

Стойността на точката за разграничаване на Helicobacter pylori-отрицателни и положителни пациенти е определена като ∆δ-стойност от 4 ‰. Това означава, че увеличаването на

∆δ-стойността повече от 4 ‰ показва инфекция. В сравнение с диагностика чрез биопсия за установяване на инфекция с Helicobacter pylori, при клинични изследвания на 457 пациенти дихателният тест достига чувствителност от 96,5 % до 97,9 % [95 %-CI: 94,05 %-99,72 %] и

специфичност от 96,7 % до 100 % [95 %-CI: 94,17 %-103,63 %].

При отсъствие на бактериална уреаза, цялото приложено количество урея след резорбция в стомашно-чревния тракт ще се метаболизира като ендогенна урея. Образувалият се при гореописаната бактериална хидролиза амоняк се включва в метаболизма под формата на NH4+.

5.2 Фармакокинетични свойства

Перорално приложената 13C-урея се метаболизира до въглероден диоксид и амоняк или се включва в урейния цикъл на организма. Всяко увеличаване на 13CO2 се измерва с изотопен анализ.

Абсорбцията и разпределението на 13CO2 протичат по-бързо от уреазната реакция. Затова разцепването на 13C-уреята от уреазата на Helicobacter е скоростоопределящия етап в целия процес.

Само при Helicobacter pylori-положителни пациенти прилагането на 75 mg маркирана урея води до значително увеличение на 13CO2 в дихателните проби в рамките на първите 30 минути.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Не съществуват опасения във връзка с клиничното използване на продукта.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Няма.

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

3 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Един комплект на теста съдържа 1 банка с допълнителните съставни части:

 

Съставни части

 

Брой

Банка (с обем 10 ml, от полистирол с полиетиленова капачка),

 

съдържаща 75 mg 13C-урея прах за перорален разтвор

 

 

Дихателни сакове:

 

 

Време на вземане на проба: стойност на 00 минути

 

 

Време на вземане на проба: стойност на 30 минути

 

Прегъваща се сламка за вземане на дихателните проби в

 

съответните сакове за дихателни проби.

 

 

 

 

Формуляр с данни за пациента

 

Листовка за пациента

 

Етикети с баркод и стикер

 

Един комплект на теста съдържа 50 банки с допълнителните съставни части:

 

Съставни части

Брой

Банка (с обем 10 ml, от полистирол с полиетиленова капачка),

съдържаща 75 mg 13C-урея прах за перорален разтвор

 

Дихателни сакове:

 

Време на вземане на проба: стойност на 00 минути

 

Време на вземане на проба: стойност на 30 минути

Прегъваща се сламка за вземане на дихателните проби в

съответните сакове за дихателни проби.

 

 

Формуляр с данни за пациента

Листовка за пациента

Етикети с баркод и стикер

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

1.Тестът трябва да се проведе в присъствието на квалифициран специалист.

2.Всеки пациент трябва да бъде регистриран с формуляра, предназначен за целта. Препоръчва се пациентът да провежда теста в състояние на покой.

3.Тестът започва с вземане на проби за определяне на изходната стойност (стойност на 00 минути):

Вземат се сламката и един дихателен сак с надпис “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути” от комплекта на теста.

Отстранява се запушалката на единия дихателен сак, сламката се разопакова и се поставя в дихателния сак.

Сега пациентът леко издишва през сламката.

Като продължава да издишва, пациентът изважда сламката и веднага затваря дихателния сак със запушалката.

(Ако дихателният сак не се затвори до 30 секунди, резултатът от теста може да се окаже фалшив.)

Дихателният сак се държи във вертикално положение и етикетът с баркод и надпис “стойност на 00 минути” се залепва върху дихателния сак.

4.После пациентът незабавно изпива 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода.

5.След това започва приготвяне на разтвора за теста:

Банката с етикет 13C-урея прах” се изважда от комплекта на теста, отваря се и се пълни до ¾ от обема с вода от чешмата.

Банката се затваря и се разклаща внимателно, докато цялото количество прах се разтвори. Съдържанието се изсипва в чаша.

Банката с 13C-урея се напълва догоре за втори и трети път, като съдържанието се добавя в чашата (общият обем чешмяна вода трябва да е около 30 ml).

6.Приготвеният разтвор за теста трябва да се изпие незабавно от пациента, като се запише времето на приема.

7.30 минути след прилагане на разтвора за теста (точка 6) се вземат проби “стойност на 30 минути” в дихателния сак, останал в опаковката (Етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 30 минути”), както е описано в стъпка 3. За тази проба да се използват етикетите с баркод и надпис “стойност на 30 минути”.

8.Съответният етикет с баркод се поставя на формуляра с данни за пациента. Накрая опаковката се запечатва със стикера.

9.Дихателните сакове трябва да се изпратят в оригиналната опаковка на специализирана лаборатория за анализ.

Aнализ на дихателни проби и спецификация на теста за лабораторията

Дихателните проби, събрани в дихателните сакове от 100 ml, се анализират с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия (NDIR).

Анализът на изотопното съотношение 13C/12C във въглеродния диоксид в издишания въздух е неделима част от диагностичния тест Helicobacter Test INFAI. Точността на теста зависи преди всичко от качеството на анализа на издишания въздух. Спецификацията на параметрите на анализа на издишания въздух като линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването са от основно значение за точността на системата.

Трябва да се осигури провеждането на анализа в квалифицирана лаборатория. Препоръчва се измерване възможно най-бързо след вземането на пробата, във всеки случай не по-късно от 4 седмици.

Валидираният в заявлението метод е, както следва:

Подготвяне на пробата за инфрачервена спектроскопия (NDIR)

Определянето на съотношението 13C/12C във въглеродния диоксид на дихателните проби се изършва директно в издишания въздух. Издишаният въздух от саковете се въвежда с помощта на газова дозираща помпа в NDIR-спектрометър. Съдържанието на вода в дихателната проба обикновено се поддържа постоянно с помощта на Nafion уловител. Необходимият за калибриране и измерване въздух, не съдържащ CO2 (нулев газ) се получава с помощта на интегриран в анализатора CO2-абсорбатор.

Инфрачервен спектроскопски анализ

Анализът на въглеродния диоксид в издишания въздух се извършва, като широколентов сноп инфрачервена светлина, излъчен от източник на инфрачервена светлина, се пуска периодично през измервателната и сравнителната камера посредством прекъсвач. След това променените инфрачервени снопове се улавят и измерват от инфрачервени детектори, които представляват двупластови трансмисионни детектори с предна и задна камера, всяка от които е пълна с един от изтопно-чистите газове (съответно 13CO2 или 12CO2). Инфрачервеното излъчване, което се измерва в измервателната камера, отслабва от газовия компонент. Така се нарушава равновесието на излъчване между измервания и сравнителния светлинен сноп. Вследствие на това настъпва колебание на температурата, което на свой ред причинява променливо налягане в предната камера на инфрачервения детектор. Мембранен кондензатор, свързан с тази камера, който се захранва с прав ток с високо съпротивление, трансформира тези колебания на налягането в променлив ток, който представлява мярка за изотопния състав на въглеродния диоксид в издишания въздух.

Въвеждане на пробата

Определени количества от пробата газ се инжектират чрез полуавтоматична система за въвеждане на проби, в нулевия газ, който циркулира в газовия кръг на инфрачервения спектрометър. Това позволява измерване на съотношението 13C/12C при всяка концентрация на CO2, по-висока от 1 %.

Спецификации за определяне на 13C/12C съотношения

В основата на дихателния тест е пероралното прилагане на маркирана 13C-урея, чиято ензимна хидролиза се проследява чрез измерване на 13CO2 в издишания въздух с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия.

Инфрачервените спектрометри за дихателен анализ трябва да отговарят на следните спецификации:

Многократен повторен анализ: Най-малко 3 повторни анализа на една и съща проба по време на работа

Ограничен достъп:Запазване на работните параметри и на резултатите чрез ограничен достъп за избягване на по-късно манипулиране

За валидиране на спецификациите трябва да се тестват линейност, повторяемост и точност на измерването.

Зануляването на детекторите става чрез нулевия газ, получен в спектрометъра. Зануляването на детекторите в крайната точка става чрез газове за калибриране с точно определена концентрация.

Линейност:

≤ 0,5

‰ при дихателни проби с концентрация на CO2 между

 

1 % и 7 %

Повторяемост:

≤ 0,3

‰ при 10 последователни впръсквания

Точност на измерването:

≤ 0,5

‰ по отношение на естествената наличност на 13C,

когато се използва дихателен сак 100 ml с 3 % концентрация на CO2 в издишания въздух

Счита се, че има инфекция с Helicobacter pylori, ако разликата в 13C/12C при изходната стойност и стойността на 30 минути надвишава 4,0 ‰.

Алтернативно, може да се използва всеки друг подходящо валидиран метод, приложен в квалифицирана лаборатория.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 14 август, 1997 Дата на последно подновяване: 14 август, 2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Helicobacter Test INFAI за деца на възраст 3-11 години 45 mg прах за перорален разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една банка съдържа 45 mg 13C-урея (13C-urea) прах

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Бял, кристален прах за перорален разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Helicobacter Test INFAI за деца на възраст между 3 и 11 години се използва за in vivo диагностика на инфекция с Helicobacter pylori на стомаха и дванадесетопръстника:

-за оценка на успеха на ерадикационна терапия, или

-когато не могат да бъдат проведени инвазивни изследвания, или

-при получаване на противоречиви резултати от инвазивни изследвания.

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага от медицински специалист и под съответно лекарско наблюдение.

Дозировка

Helicobacter Test INFAI за деца на възраст между 3 и 11 години е дихателен тест за еднократно приложение. Деца на възраст от 3 до 11 години трябва да приемат съдържанието на една банка от 45 mg.

Начин на приложение

За провеждане на теста при пациенти на възраст между 3 и 11 години са необходими 100 ml 100 % портокалов сок (като хранене преди прилагане на теста), както и чешмяна вода (за разтваряне на 13C-урея прах).

Преди провеждане на теста пациентът не бива да приема храна в продължение на не по-малко от 6 часа, за предпочитане през нощта. Времето за провеждане на теста е около 40 минути.

При необходимост от повторен тест, това да се извърши най-рано на следващия ден.

Супресията на Helicobacter pylori може да доведе до фалшив отрицателен резултат. По тази причина тестът трябва да се проведе след период от поне 4 седмици без системна антибактериална терапия и 2 седмици след последния прием на антиацидно средство. Тези две терапии могат да повлияят Helicobacter pylori статуса. Това е особено важно след ерадикационна терапия на Helicobacter.

Важно е да се изпълнят точно указанията за употреба (вж. точка 6.6). В противен случай надеждостта на резултата е съмнителна.

4.3 Противопоказания

Тестът не трябва да се прилага при пациенти с установена стомашна инфекция или съмнения за такава, или с атрофичен гастрит, тъй като е възможно взаимодействие с урейния дихателен тест (вж. точка 4.2).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Само положителният резултат от теста не е достатъчен за започване на ерадикационна терапия. Може да е показана диференциална диагностика с инвазивно ендоскопско изследване, за да се установи дали са налице други усложняващи състояния, напр. язва, автоимунен гастрит и злокачествени тумори.

Няма достатъчно данни за диагностичната надеждност на Helicobacter Test INFAI за деца на възраст между 3 и 11 години, за да се препоръчва неговото прилагане при пациенти със стомашна резекция и деца под 3-годишна възраст.

В отделни случаи на гастрит тип A (атрофичен гастрит) дихателният тест може да покаже фалшив положителен резултат. В такъв случай може да са необходими други изследвания, за да се потвърди Helicobacter pylori статуса.

Ако пациентът повърне по време на провеждане на теста, което изисква повторно провеждане, това трябва да стане на гладно и не по-рано от следващия ден (вж. точка 4.2).

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Helicobacter Test INFAI за деца на възраст между 3 и 11 години се повлиява от всички лекарствени средства, които въздействат върху Helicobacter pylori статуса или активността на уреазата.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Неприложимо.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Тъй като се освобождават само 45 mg 13C-урея, предозиране не се очаква.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други диагностични средства, ATC код: VO4CX

Не е описана фармакодинамична активност за количество 45 mg 13C-урея, което се прилага еднократно по време на дихателния тест.

След перорален прием маркираната урея достига чревната мукоза. В присъствието на

Helicobacter pylori 13C-урея се метаболизира от ензима уреаза на Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O Eнзим уреаза

4NH3 + 213CO2

Въглеродния диоксид дифундира в кръвоносните съдове. Оттам се транспортира като бикарбонат в белите дробове и се отделя като 13CO2 с издишания въздух.

При наличието на бактериална уреаза съотношението на 13C/12C-въглеродни изотопи е значително изменено. Съдържащото се в дихателните проби количество 13CO2 се установява чрез определяне на съотношението на изотопите посредством мас спектрометрия (IRMS) и се посочва като абсолютна разлика (∆δ-стойност) между стойностите на 00 минути и 30 минути.

Уреаза в стомаха се образува само от Helicobacter pylori. Други произвеждащи уреаза бактерии се откриват рядко в стомашната флора.

Стойността на точката за разграничаване на Helicobacter pylori-отрицателни и положителни пациенти е определена като ∆δ-стойност от 4 ‰. Това означава, че увеличаването на

∆δ-стойността повече от 4 ‰ показва инфекция. В сравнение с диагностика чрез биопсия за установяване на инфекция с Helicobacter pylori, при клинични изследвания на 168 пациенти на възраст между 3 и 11 години дихателният тест достига чувствителност от 98,4 % [90 %-CI:

≥ 93,9 %] и специфичност от 98,1 % [90 %-CI: ≥ 95,1 %].

При отсъствие на бактериална уреаза, цялото приложено количество урея след резорбция в стомашно-чревния тракт ще се метаболизира като ендогенна урея. Образувалият се при гореописаната бактериална хидролиза амоняк се включва в метаболизма под формата на NH4+.

5.2 Фармакокинетични свойства

Перорално приложената 13C-урея се метаболизира до въглероден диоксид и амоняк или се включва в урейния цикъл на организма. Всяко увеличаване на 13CO2 се измерва с изотопен анализ.

Абсорбцията и разпределението на 13CO2 протичат по-бързо от уреазната реакция. Затова разцепването на 13C-уреята от уреазата на Helicobacter е скоростоопределящия етап в целия процес.

Само при Helicobacter pylori-положителни пациенти прилагането на 45 mg маркирана урея води до значително увеличение на 13CO2 в дихателните проби в рамките на първите 30 минути.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Не съществуват опасения във връзка с клиничното използване на продукта.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Няма.

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

3 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Един комплект на теста съдържа следните части:

Съставни части

Брой

Банка (с обем 10 ml, от полистирол с полиетиленова капачка),

съдържаща 45 mg 13C-урея прах за перорален разтвор

 

Етикетирани стъклени или пластмасови контейнери за

 

вземане, съхранение и транспортиране на дихателните проби

 

за анализ:

 

 

Време на вземане на проба: стойност на 00 минути

 

Време на вземане на проба: стойност на 30 минути

Прегъваща се сламка за вземане на дихателните проби в

съответните контейнери за проби.

 

 

Формуляр с данни за пациента

Листовка за пациента

Етикети с баркод и стикер

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

1.Тестът трябва да се проведе в присъствието на квалифициран специалист.

2.Всеки пациент трябва да бъде регистриран с формуляра, предназначен за целта. Препоръчва се пациентът да провежда теста в състояние на покой.

3.Тестът започва с вземане на проби за определяне на изходната стойност (стойност на 00 минути):

Вземат се сламката и двете епруветки с надпис “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути” от комплекта на теста.

Отстранява се запушалката на едната епруветка, сламката се разопакова и се поставя в епруветката.

Сега пациентът леко издишва през сламката, докато вътрешната стена на епруветката се покрие с пара.

Като продължава да издишва, пациентът изважда сламката от епруветката и веднага затваря епруветката със запушалката.

(Ако епруветката не се затвори до 30 секунди, резултатът от теста може да се окаже фалшив.)

Епруветката се държи във вертикално положение и етикетът с баркод и надпис “стойност на 00 минути” се залепва така, че линиите на баркода да са хоризонтални.

4.Издишва се във втората епруветка (етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути”), като се следва същата процедура.

5.После пациентът незабавно изпива 100 ml 100 % портокалов сок.

6.След това започва приготвяне на разтвора за теста:

Банката с етикет 13C-урея прах” се изважда от комплекта на теста, отваря се и се пълни до ¾ от обема с вода от чешмата.

Банката се затваря и се разклаща внимателно, докато цялото количество прах се разтвори. Съдържанието се изсипва в чаша.

Банката с 13C-урея се напълва догоре за втори и трети път, като съдържанието се добавя в чашата (общият обем чешмяна вода трябва да е около 30 ml).

7.Приготвеният разтвор за теста трябва да се изпие незабавно от пациента, като се запише времето на приема.

8.30 минути след прилагане на разтвора за теста (точка 7) се вземат проби “стойност на 30 минути” в двете останали в опаковката епруветки (Етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 30 минути”), както е описано в стъпка 3 и 4. За тези проби да се използват етикетите с баркод и надпис “стойност на 30 минути”.

9.Съответният етикет с баркод се поставя на формуляра с данни за пациента. Накрая опаковката се запечатва със стикера.

10.Епруветките с пробите трябва да се изпратят в оригиналната опаковка на специализирана лаборатория за анализ.

Aнализ на дихателни проби и спецификация на теста за лабораторията

Дихателните проби, взети в стъклените или пластмасови епруветки с вместимост 10 ml, се анализират чрез определяне на съотношението на изотопите посредством мас спектрометрия

(IRMS).

Анализът на изотопното съотношение 13C/12C във въглеродния диоксид в издишания въздух е неделима част от диагностичния тест Helicobacter Test INFAI. Точността на теста зависи преди всичко от качеството на анализа на издишания въздух. Спецификацията на параметрите на анализа на издишания въздух като линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването са от основно значение за точността на системата.

Трябва да се осигури провеждането на анализа в квалифицирана лаборатория. Валидираният в заявлението метод е, както следва:

Подготвяне на пробата за анализ (IRMS)

За мас спектометрично определяне на 13C/12C съотношението във въглеродния диоксид в издишания въздух, въглеродния диоксид трябва да се раздели от издишания въздух и да се въведе в мас спектрометъра. Автоматичната система за подготовка при мас спектрометрите за определяне на изотопи, която е предназначена за анализ на дихателен тест, се основава на газ- хроматографска техника на разделяне с постоянен поток.

Водата се отстранява от пробата чрез Nafion уловител или газ-хроматографската система за подготовка, която разделя отделните газове в газ-хроматографска колона с хелий като елуент. Докато преминават през колоната, разделените газове от издишания въздух се откриват с помощта на йонизращ детектор. Фракцията на въглеродния диоксид, идентифицирана по характерното време на задържане, се въвежда в мас спектрометъра.

Мас спектрометричен анализ

При анализа на разделения въглероден диоксид се прилага йонизиране на газовите молекули, формиране на йонен поток, ускоряване в електрическо поле, отклоняване в магнитно поле и накрая количествено установяване. Тези пет процеса се извършват в анализатора на мас спектрометъра, който се състои от три отделни части: източник, ускорител и колектор. Йонизацията, формирането на потока и ускоряването настъпват в източника, магнитното отклоняването – в ускорителя, а в колектора се установява броят на изотопните частици.

Въвеждане на пробата

За въвеждане на въглеродния диоксид в анализатора могат да се използват различни входни системи. При анализа на дихателния тест е особено важно индивидуалното приравняване на въглеродния диоксид от пробата към референтен стандартен газ. Това осигурява висока точност на системата, тъй като изчисляването на съдържанието на изотопи във въглеродния диоксид става спрямо независим стандарт.

Спецификации за определяне на 13C/12C съотношения

В основата на дихателния тест е прилагането на специфично маркирана 13C-урея, чието метаболитно разграждане се проследява чрез измерване на 13CO2 в издишания въздух.

Мас спектрометърът трябва да разполага с възможности за:

Многократен повторен анализ:

Най-малко 3 повторни анализа на една и съща проба по

 

време на работа

Ограничен достъп:

Запазване на работните параметри и на резултатите чрез

 

ограничен достъп за избягване на по-късно манипулиране

Юстиране:

13C/12C-съотношение спрямо Pee Dee Beliminate (PDB)

Обем на впръскване:

< 200 l

Основните изпитвания за валидиране на метода са линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването.

Всички мас спектрометри за дихателен анализ трябва да отговарят на следната спецификация:

Линейност:

≤ 0,5

‰ при дихателни проби с концентрация на CO2

 

между 1 % и 7 %

Повторяемост:

≤ 0,2

‰ при 10 последователни впръсквания

Точност на измерването:

≤ 0,3

‰ по отношение на естествената наличност на 13C,

когато се използва епруветка 10 ml с 3 % концентрация на CO2 в издишания въздух

Счита се, че има инфекция с Helicobacter pylori, ако разликата в 13C/12C при изходната стойност и стойността на 30 минути надвишава 4,0 ‰.

Алтернативно, може да се използва всеки друг подходящо валидиран метод, приложен в квалифицирана лаборатория.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/045/003

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 14 август, 1997 Дата на последно подновяване: 14 август, 2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Helicobacter Test INFAI 75 mg прах за перорален разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една банка съдържа 75 mg 13C-урея (13C-urea) прах

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Бял, кристален прах за перорален разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Helicobacter Test INFAI се прилага за in vivo диагностика на инфекция с Helicobacter pylori на стомаха и дванадесетопръстника при:

-възрастни,

-юноши със съмнение за пептична язвена болест.

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага от медицински специалист и под съответно лекарско наблюдение.

Дозировка

Helicobacter Test INFAI е дихателен тест за еднократно приложение. Пациенти на възраст от 12 години нагоре трябва да приемат съдържанието на една банка от 75 mg.

Начин на приложение

За провеждане на теста при пациенти на възраст 12 години и по-възрастни са необходими 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода (като хранене преди прилагане на теста), както и чешмяна вода (за разтваряне на 13C-урея прах).

Преди провеждане на теста пациентът не бива да приема храна в продължение на не по-малко от 6 часа, за предпочитане през нощта. Времето за провеждане на теста е около 40 минути.

При необходимост от повторен тест, това да се извърши най-рано на следващия ден.

Супресията на Helicobacter pylori може да доведе до фалшив отрицателен резултат. По тази причина тестът трябва да се проведе след период от поне 4 седмици без системна антибактериална терапия и 2 седмици след последния прием на антиацидно средство. Тези две терапии могат да повлияят Helicobacter pylori статуса. Това е особено важно след ерадикационна терапия на Helicobacter.

Важно е да се изпълнят точно указанията за употреба (вж. точка 6.6). В противен случай надеждостта на резултата е съмнителна.

4.3 Противопоказания

Тестът не трябва да се прилага при пациенти с установена стомашна инфекция или съмнения за такава, или с атрофичен гастрит, тъй като е възможно взаимодействие с урейния дихателен тест (вж. точка 4.2).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Само положителният резултат от теста не е достатъчен за започване на ерадикационна терапия. Може да е показана диференциална диагностика с инвазивно ендоскопско изследване, за да се установи дали са налице други усложняващи състояния, напр. язва, автоимунен гастрит и злокачествени тумори.

Няма достатъчно данни за диагностичната надеждност на Helicobacter Test INFAI, за да се препоръчва неговото прилагане при пациенти със стомашна резекция.

За деца над 3-годишна възраст е наличен Helicobacter Test INFAI за деца на възраст от 3 до 11 години.

В отделни случаи на гастрит тип A (атрофичен гастрит) дихателният тест може да покаже фалшив положителен резултат. В такъв случай може да са необходими други изследвания, за да се потвърди Helicobacter pylori статуса.

Ако пациентът повърне по време на провеждане на теста, което изисква повторно провеждане, това трябва да стане на гладно и не по-рано от следващия ден (вж. точка 4.2).

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Helicobacter Test INFAI се повлиява от всички лекарствени средства, които въздействат върху Helicobacter pylori статуса или активността на уреазата.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква провеждането на теста по време на бременност или кърмене да оказва вредно въздействие.

Препоръчва се да се обърне внимание на информацията за продукта при продукти за ерадикационна терапия по отношение на тяхното прилагане по време на бременност и кърмене.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Helicobacter Test INFAI не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Тъй като се освобождават само 75 mg 13C-урея, предозиране не се очаква.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други диагностични средства, ATC код: VO4CX

Не е описана фармакодинамична активност за количество 75 mg 13C-урея, което се прилага еднократно по време на дихателния тест.

След перорален прием маркираната урея достига чревната мукоза. В присъствието на

Helicobacter pylori 13C-урея се метаболизира от ензима уреаза на Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O Eнзим уреаза

4NH3 + 213CO2

Въглеродния диоксид дифундира в кръвоносните съдове. Оттам се транспортира като бикарбонат в белите дробове и се отделя като 13CO2 с издишания въздух.

При наличието на бактериална уреаза съотношението на 13C/12C-въглеродни изотопи е значително изменено. Съдържащото се в дихателните проби количество 13CO2 се определя с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия (NDIR) и се посочва като абсолютна разлика (∆δ-стойност) между стойностите на 00 минути и 30 минути.

Уреаза в стомаха се образува само от Helicobacter pylori. Други произвеждащи уреаза бактерии се откриват рядко в стомашната флора.

Стойността на точката за разграничаване на Helicobacter pylori-отрицателни и положителни пациенти е определена като ∆δ-стойност от 4 ‰. Това означава, че увеличаването на

∆δ-стойността повече от 4 ‰ показва инфекция. В сравнение с диагностика чрез биопсия за установяване на инфекция с Helicobacter pylori, при клинични изследвания на 457 пациенти дихателният тест достига чувствителност от 96,5 % до 97,9 % [95 %-CI: 94,05 %-99,72 %] и

специфичност от 96,7 % до 100 % [95 %-CI: 94,17 %-103,63 %].

При отсъствие на бактериална уреаза, цялото приложено количество урея след резорбция в стомашно-чревния тракт ще се метаболизира като ендогенна урея. Образувалият се при гореописаната бактериална хидролиза амоняк се включва в метаболизма под формата на NH4+.

5.2 Фармакокинетични свойства

Перорално приложената 13C-урея се метаболизира до въглероден диоксид и амоняк или се включва в урейния цикъл на организма. Всяко увеличаване на 13CO2 се измерва с изотопен анализ.

Абсорбцията и разпределението на 13CO2 протичат по-бързо от уреазната реакция. Затова разцепването на 13C-уреята от уреазата на Helicobacter е скоростоопределящия етап в целия процес.

Само при Helicobacter pylori-положителни пациенти прилагането на 75 mg маркирана урея води до значително увеличение на 13CO2 в дихателните проби в рамките на първите 30 минути.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Не съществуват опасения във връзка с клиничното използване на продукта.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Няма.

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

3 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Един комплект на теста съдържа 50 банки с допълнителните съставни части:

Съставни части

Брой

Банка (с обем 10 ml, от полистирол с полиетиленова капачка),

съдържаща 75 mg 13C-урея прах за перорален разтвор

Формуляр с данни за пациента

Листовка за пациента

Етикети с баркод и стикер

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

1.Тестът трябва да се проведе в присъствието на квалифициран специалист.

2.Всеки пациент трябва да бъде регистриран с формуляра, предназначен за целта. Препоръчва се пациентът да провежда теста в състояние на покой.

3.Тестът започва с вземане на проби за определяне на изходната стойност (стойност на 00 минути):

Вземат се сламката и дихателните контейнери (туби или дихателен сак) с надпис “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути” от комплекта на теста.

Отстранява се запушалката на дихателните контейнери (туба или дихателен сак), сламката се разопакова и се поставя в дихателния контейнер.

Сега пациентът леко издишва през сламката в дихателния контейнер.

Като продължава да издишва, пациентът изважда сламката и веднага затваря дихателния контейнер (туба или дихателен сак) със запушалката.

(Ако дихателният сак не се затвори до 30 секунди, резултатът от теста може да се окаже фалшив.)

Тубата или дихателният сак се държат във вертикално положение и етикетът с баркод и надпис “стойност на 00 минути” се залепва върху дихателния контейнер.

4.Напълнете втората туба за проби (Етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 00 минути”) с издишан въздух като се следва същата процедура. За анализ чрез инфрачервена спектроскопия се използва само един дихателен сак.

5.После пациентът незабавно изпива 200 ml 100 % портокалов сок или 1 g лимонена киселина, разтворена в 200 ml вода.

6.След това започва приготвяне на разтвора за теста:

Банката с етикет 13C-урея прах” се изважда от комплекта на теста, отваря се и се пълни до ¾ от обема с вода от чешмата.

Банката се затваря и се разклаща внимателно, докато цялото количество прах се разтвори. Съдържанието се изсипва в чаша.

Банката с 13C-урея се напълва догоре за втори и трети път, като съдържанието се добавя в чашата (общият обем чешмяна вода трябва да е около 30 ml).

7.Приготвеният разтвор за теста трябва да се изпие незабавно от пациента, като се запише времето на приема.

8.30 минути след прилагане на разтвора за теста (точка 7) се вземат проби “стойност на 30 минути” в дихателния контейнер (туба или дихателни сакове) (Етикет: “Време на вземане на проба: стойност на 30 минути”), както е описано в стъпки 3 до 4. За тези проби да се използват етикетите с баркод и надпис “стойност на 30 минути”.

9.Съответният етикет с баркод се поставя на формуляра с данни за пациента. Накрая опаковката се запечатва със стикера.

10.Дихателните контейнери (туби или дихателни сакове) трябва да се изпратят на специализирана лаборатория за анализ.

Aнализ на дихателни проби и спецификация на теста за лабораторията за инфрачервен анализатор или мас спектрометрия (IRMS)

Инфрачервена спектроскопия (NDIR)

Дихателните проби, събрани в дихателните сакове от 100 ml, се анализират с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия (NDIR).

Анализът на изотопното съотношение 13C/12C във въглеродния диоксид в издишания въздух е неделима част от диагностичния тест Helicobacter Test INFAI. Точността на теста зависи преди всичко от качеството на анализа на издишания въздух. Спецификацията на параметрите на анализа на издишания въздух като линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването са от основно значение за точността на системата.

Трябва да се осигури провеждането на анализа в квалифицирана лаборатория. Препоръчва се измерване възможно най-бързо след вземането на пробата, във всеки случай не по-късно от 4 седмици.

Валидираният в заявлението метод е, както следва:

Подготвяне на пробата за инфрачервена спектроскопия (NDIR)

Определянето на съотношението 13C/12C във въглеродния диоксид на дихателните проби се изършва директно в издишания въздух. Издишаният въздух от саковете се въвежда с помощта на газова дозираща помпа в NDIR-спектрометър. Съдържанието на вода в дихателната проба обикновено се поддържа постоянно с помощта на Nafion уловител. Необходимият за калибриране и измерване въздух, не съдържащ CO2 (нулев газ) се получава с помощта на интегриран в анализатора CO2-абсорбатор.

Инфрачервен спектроскопски анализ

Анализът на въглеродния диоксид в издишания въздух се извършва, като широколентов сноп инфрачервена светлина, излъчен от източник на инфрачервена светлина, се пуска периодично през измервателната и сравнителната камера посредством прекъсвач. След това променените инфрачервени снопове се улавят и измерват от инфрачервени детектори, които представляват

двупластови трансмисионни детектори с предна и задна камера, всяка от които е пълна с един от изтопно-чистите газове (съответно 13CO2 или 12CO2). Инфрачервеното излъчване, което се измерва в измервателната камера, отслабва от газовия компонент. Така се нарушава равновесието на излъчване между измервания и сравнителния светлинен сноп. Вследствие на това настъпва колебание на температурата, което на свой ред причинява променливо налягане в предната камера на инфрачервения детектор. Мембранен кондензатор, свързан с тази камера, който се захранва с прав ток с високо съпротивление, трансформира тези колебания на налягането в променлив ток, който представлява мярка за изотопния състав на въглеродния диоксид в издишания въздух.

Въвеждане на пробата

Определени количества от пробата газ се инжектират чрез полуавтоматична система за въвеждане на проби, в нулевия газ, който циркулира в газовия кръг на инфрачервения спектрометър. Това позволява измерване на съотношението 13C/12C при всяка концентрация на CO2, по-висока от 1 %.

Спецификации за определяне на 13C/12C съотношения

В основата на дихателния тест е пероралното прилагане на маркирана 13C-урея, чиято ензимна хидролиза се проследява чрез измерване на 13CO2 в издишания въздух с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия.

Инфрачервените спектрометри за дихателен анализ трябва да отговарят на следните спецификации:

Многократен повторен анализ: Най-малко 3 повторни анализа на една и съща проба по време на работа

Ограничен достъп:Запазване на работните параметри и на резултатите чрез ограничен достъп за избягване на по-късно манипулиране

За валидиране на спецификациите трябва да се тестват линейност, повторяемост и точност на измерването.

Зануляването на детекторите става чрез нулевия газ, получен в спектрометъра. Зануляването на детекторите в крайната точка става чрез газове за калибриране с точно определена концентрация.

Линейност:

≤ 0,5

‰ при дихателни проби с концентрация на CO2 между

 

1 % и 7 %

Повторяемост:

≤ 0,3

‰ при 10 последователни впръсквания

Точност на измерването:

≤ 0,5

‰ по отношение на естествената наличност на 13C,

когато се използва дихателен сак 100 ml с 3 % концентрация на CO2 в издишания въздух

Счита се, че има инфекция с Helicobacter pylori, ако разликата в 13C/12C при изходната стойност и стойността на 30 минути надвишава 4,0 ‰.

Алтернативно, може да се използва всеки друг подходящо валидиран метод, приложен в квалифицирана лаборатория.

Анализ на дихателни проби и спецификация на теста за лабораторията

Мас спектрометричен анализ (IRMS)

Дихателните проби, събрани в дихателните сакове, се анализират с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия (NDIR).

Анализът на изотопното съотношение 13C/12C във въглеродния диоксид в издишания въздух е неделима част от диагностичния тест Helicobacter Test INFAI. Точността на теста зависи преди всичко от качеството на анализа на издишания въздух. Спецификацията на параметрите на анализа на издишания въздух като линейност, повторяемост (точност на референтния газ) и точност на измерването са от основно значение за точността на системата.

Трябва да се осигури провеждането на анализа в квалифицирана лаборатория. Препоръчва се измерване възможно най-бързо след вземането на пробата, във всеки случай не по-късно от 4 седмици.

Валидираният в заявлението метод е, както следва:

Подготвяне на пробата за инфрачервена спектроскопия (NDIR)

Определянето на съотношението 13C/12C във въглеродния диоксид на дихателните проби се изършва директно в издишания въздух. Издишаният въздух от саковете се въвежда с помощта на газова дозираща помпа в NDIR-спектрометър. Съдържанието на вода в дихателната проба обикновено се поддържа постоянно с помощта на Nafion уловител. Необходимият за калибриране и измерване въздух, не съдържащ CO2 (нулев газ) се получава с помощта на интегриран в анализатора CO2-абсорбатор.

Инфрачервен спектроскопски анализ

Анализът на въглеродния диоксид в издишания въздух се извършва, като широколентов сноп инфрачервена светлина, излъчен от източник на инфрачервена светлина, се пуска периодично през измервателната и сравнителната камера посредством прекъсвач. След това променените инфрачервени снопове се улавят и измерват от инфрачервени детектори, които представляват двупластови трансмисионни детектори с предна и задна камера, всяка от които е пълна с един от изтопно-чистите газове (съответно 13CO2 или 12CO2). Инфрачервеното излъчване, което се измерва в измервателната камера, отслабва от газовия компонент. Така се нарушава равновесието на излъчване между измервания и сравнителния светлинен сноп. Вследствие на това настъпва колебание на температурата, което на свой ред причинява променливо налягане в предната камера на инфрачервения детектор. Мембранен кондензатор, свързан с тази камера, който се захранва с прав ток с високо съпротивление, трансформира тези колебания на налягането в променлив ток, който представлява мярка за изотопния състав на въглеродния диоксид в издишания въздух.

Въвеждане на пробата

Определени количества от пробата газ се инжектират чрез полуавтоматична система за въвеждане на проби, в нулевия газ, който циркулира в газовия кръг на инфрачервения спектрометър. Това позволява измерване на съотношението 13C/12C при всяка концентрация на CO2, по-висока от 1 %.

Спецификации за определяне на 13C/12C съотношения

В основата на дихателния тест е пероралното прилагане на маркирана 13C-урея, чиято ензимна хидролиза се проследява чрез измерване на 13CO2 в издишания въздух с помощта на недисперсивна инфрачервена спектроскопия.

Инфрачервените спектрометри за дихателен анализ трябва да отговарят на следните спецификации:

Многократен повторен анализ: Най-малко 3 повторни анализа на една и съща проба по време на работа

Ограничен достъп:Запазване на работните параметри и на резултатите чрез ограничен достъп за избягване на по-късно манипулиране

За валидиране на спецификациите трябва да се тестват линейност, повторяемост и точност на измерването.

Зануляването на детекторите става чрез нулевия газ, получен в спектрометъра. Зануляването на детекторите в крайната точка става чрез газове за калибриране с точно определена концентрация.

Линейност:

≤ 0,5

‰ при дихателни проби с концентрация на CO2 между

 

1 % и 7 %

Повторяемост:

≤ 0,3

‰ при 10 последователни впръсквания

Точност на измерването:

≤ 0,5

‰ по отношение на естествената наличност на 13C,

когато се използва дихателен сак 100 ml с 3 % концентрация на CO2 в издишания въздух

Счита се, че има инфекция с Helicobacter pylori, ако разликата в 13C/12C при изходната стойност и стойността на 30 минути надвишава 4,0 ‰.

Алтернативно, може да се използва всеки друг подходящо валидиран метод, приложен в квалифицирана лаборатория.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/045/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 14 август, 1997

Дата на последно подновяване: 14 август, 2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта