Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – кратка характеристика на продукта - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIbandronic Acid Sandoz
ATC кодM05BA06
Веществоibandronic acid
ПроизводителSandoz GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ibandronic acid Sandoz 50 mg филмирани таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg ибандронова киселина (под формата на натриев ибандронат монохидрат ), под формата на ибандронова киселина натриев монохидрат.

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,86 mg (под формата на лактоза монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки Бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Ibandronic acid Sandoz е показан при възрастни за профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, костни усложнения, изискващи лъчетерапия или хирургично лечение) при пациенти с карцином на млечната жлеза и костни метастази.

4.2Дозировка и начин на приложение

Терапията с Ibandronic acid Sandoz трябва да се започва само от лекари с опит в лечението на карциноми.

Дозировка

Препоръчителната доза е една филмирана таблетка от 50 mg дневно.

Специални популации Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

При пациенти с леко бъбречно увреждане (CLcr ≥ 50 и < 80 ml/min) не е необходимо коригиране на дозата.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане (CLcr ≥ 30 и <50 ml/min) се препоръчва коригиране на дозата на една филмирана таблетка от 50 mg през ден (вж. точка 5.2).

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (CLcr < 30 ml/min) препоръчителната доза е една филмирана таблетка от 50 mg веднъж седмично. Вижте указанията за дозиране, по-горе.

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ибандронова киселина при деца и юноши на възраст под 18

години все още не са установени. Липсват данни. (вж. точка 5.1 и 5.2).

Начин на приложение За перорално приложение.

Таблетките Ibandronic acid Sandoz трябва да се приемат на гладно (без прием на храна или напитки през нощта поне 6 часа) и преди първия прием на храна или напитка за деня. Също така, трябва да се избягва прилагането на лекарствени продукти и хранителни добавки (включително калций) преди приема на Ibandronic acid Sandoz таблетки. Гладуването трябва да продължи поне 30 минути след приема на таблетката. Вода може да се пие по всяко време на курса на лечение с Ibandronic acid Sandoz. (вж. точка 4.5).

Не трябва да се използва вода с високо съдържание на калций. Препоръчва се да се използва бутилирана вода с ниско минерално съдържание, ако има опасения за потенциално високи нива на калций в чешмяната вода (твърда вода).

-Таблетките трябва да се поглъщат цели с пълна чаша вода (180 до 240 ml), като пациентът е прав или седнал в изправено положение.

-Пациентът не трябва да ляга в продължение на 60 минути след приема на Ibandronic acid

Sandoz.

-Пациентът не трябва да дъвче, смуче или разтрошава таблетката поради възможност за орофарингеално разязвяване.

-Водата е единствената напитка, която трябва да се приема с Ibandronic acid Sandoz.

4.3Противопоказания

-Аномалии на хранопровода, които забавят изпразването му, като стриктура или ахалазия;

-Неспособност да се стои или седи в изправено положение в продължение на поне 60 минути

-Хипокалциемия

-Свръхчувствителност към ибандроновата киселина или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти с нарушения на костния и минералния метаболизъм Хипокалцемията и други нарушения на костния и минералния метаболизъм трябва да се

лекуват ефективно преди началото на терапията с Ibandronic acid Sandoz. За всички пациенти е важен адекватният прием на калций и витамин D. Пациентите трябва да получават допълнително калций и/или витамин D, ако приемът с храната е недостатъчен.

Стомашно-чревно дразнене Перорално приложените бифосфонати може да предизвикат локално дразнене на лигавицата на

горния дял на стомашно-чревния тракт. Поради такива възможни дразнещи ефекти и потенциално влошаване на основното заболяване, Ibandronic acid Sandoz трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с активни проблеми в горния дял на стомашно-чревния тракт (например известен хранопровод на Барет, дисфагия, други заболявания на хранопровода, гастрит, дуоденит или язви).

Съобщават се нежелани реакции, като езофагит, езофагеални язви и езофагеални ерозии, в някои случаи тежки и изискващи хоспитализация, рядко съпроводени с кървене или последвани от стриктура или перфорация на хранопровода, при пациенти, лекувани с перорални бифосфонати. Рискът от тежки езофагеални нежелани реакции изглежда е по-висок при пациенти, които не спазват указанията за дозиране и/или продължават да приемат перорални бифосфонати след появата на симптоми, показателни за езофагеално дразнене. Пациентите трябва да обръщат специално внимание на указанията за дозиране и да могат да ги спазват (вж. точка 4.2).

Лекарите трябва да внимават за поява на признаци или симптоми, сигнализиращи за възможна езофагеална реакция, а пациентите трябва да бъдат инструктирани да преустановят приема на Ibandronic acid Sandoz и да потърсят медицинска помощ, ако получат дисфагия, одинофагия, ретростернална болка, нова поява или влошаване на киселините в стомаха.

Въпреки че не е наблюдаван повишен риск при контролираните клинични изпитвания, има пост-маркетингови съобщения за стомашни и дуоденални язви при употреба на перорални бифосфонати, някои от които тежки и с усложнения.

Ацетилсалицилова киселина и НСПВС Тъй като приложението на ацетилсалициловата киселина, нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС) и бифосфонатите са свързани със стомашно-чревно дразнене, трябва да се внимава при едновременно прилагане.

Остеонекроза на челюстта Остеонекроза на челюстта (ОНЧ) се съобщава много рядко в постмаркетингови условия при

пациенти, получаващи ибандронова киселина при онкологични индикации вж. точка 4.8).

Началото на лечението или нов курс на лечение трябва да се отложи при пациенти с незаздравели, открити лезии на меките тъкани в устата.

Преди лечение с Ibandronic acid Sandoz при пациенти със съпътстващи рискови фактори, се препоръчва стоматологичен преглед с профилактични стоматологични мерки и индивидуална оценка на съотношението полза/риск .

Следните рискови фактори трябва да се имат предвид при оценка на риска от развитие на ОНЧ при пациента:

-Силата на лекарствения продукт, който инхибира костната резорбция (по-висок риск при много силни съединения), начина на приложение (по-висок риск при парентерално приложение) и кумулативна доза на терапията за костна резорбция

-Рак, съпътстващи заболявания (напр. анемия, коагулопатии, инфекция), тютюнопушене

-Съпътстващи терапии: кортикостероиди, химиотерапия, инхибитори на ангиогенезата, лъчелечение на главата и шията

-Лоша хигиена на устната кухина, заболяване на пародонта, недобре прилягащи зъбни протези, анамнеза за стоматологично заболяване, инвазивни стоматологични процедури, напр. екстракция на зъб

По време на лечение Ibandronic acid Sandoz всички пациенти трябва да се насърчават да поддържат добра хигиена на устната кухина, да минават на рутинни стоматологични прегледи

инезабавно да съобщават за всички симптоми в устната кухина като разклащане на зъб, болка или подуване, или незаздравяващи рани, или отделяне на гной. По време на лечението, инвазивни стоматологични процедури трябва да се извършват само след внимателно обмисляне

ида се избягват при непосредствена близост с приложението на Ibandronic acid Sandoz.

Планът за лечение на пациентите, които развият ОНЧ, трябва да се разработи в тясно сътрудничество между лекуващия лекар и стоматолог или лицево-челюстен хирург с опит с ОНЧ. Трябва да се има предвид временно прекъсване на лечението с Ibandronic acid Sandoz до отзвучаване на симптомите и намаляване на допринасящите рискови фактори, когато е възможно.

Oстеонекроза на външния слухов проход

При лечение с бисфосфонати се съобщава за остеонекроза на външния слухов проход, свързана главно при дългосрочна терапия. Възможните рискови фактори за остеонекроза на външния слухов проход включват употреба на стероиди и химиотерапия и/или локални рискови фактори, като например инфекция или травма. Вероятността от развитие на остеонекроза на

външния слухов проход трябва да се има предвид при пациенти, приемащи бисфосфонати, които развиват симптоми от страна на ухото, включително хронични ушни инфекции.

Атипични фрактури на фемура Има съобщения за атипични субтрохантерни и диафизарни феморални фрактури при

бифосфонатна терапия, предимно при пациенти, лекувани продължително за остеопороза. Тези напречни или къси коси счупвания може да се появят навсякъде по дължината на фемура от точно под малкия трохантер до точно над надкондила. Тези фрактури се появяват след минимална травма или без травма, и някои пациенти изпитват болка в бедрото или слабините, често свързана с образна диагностика или стрес фрактури, седмици до месеци преди появата на пълна феморална фрактура. Често фрактурите са билатерални. Затова трябва да се прегледа контралатералния фемур при пациенти на бифосфонатна терапия, които са претърпели фрактура на феморалната кост. Има съобщения и за лошо заздравяване на тези фрактури. Трябва да се помисли за преустановяване на бифосфонатната терапия при пациенти със съмнение за атипична феморална фрактура до оценка на пациента, основаваща се на индивидуалната оценка полза/риск.

По време на бифосфонатната терапия пациентите трябва да бъдат предупредени да съобщават за всяка болка в бедрата, хълбоците или слабините и всеки пациент с прояви на такива симптоми трябва да бъде оценен за непълна феморална фрактура.

Бъбречна функция Клиничните изпитвания не са показали данни за влошаване на бъбречната функция при

продължително лечение с ибандронова киселина. Въпреки това, при пациенти, лекувани с ибандронова киселина, се препоръчва проследяване на бъбречната функция, серумния калций, фосфатите и магнезия според клиничната оценка на отделния пациент.

Редки наследствени проблеми

Ibandronic acid Sandoz таблетки съдържат лактоза и не трябва да се прилагат при пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция.

Пациенти с известна свръхчувствителност към други бифосфонати Необходимо е повишено внимание при пациенти с известна свръхчувствителност към други бифосфонати.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Взаимодействие лекарствен продукт -храна

Продукти, съдържащи калций и други поливалентни катиони (например алуминий, магнезий, желязо), включително мляко и храна, могат да повлияят резорбцията на таблетките Ibandronic acid Sandoz. Ето защо приемът на такива продукти, включително храна, трябва да се забави най-малко 30 минути след перорално приложение.

Бионаличността е била намалена с приблизително 75%, когато таблетки ибандронова киселина са прилагани 2 часа след стандартно хранене. Ето защо се препоръчва таблетките да се вземат на гладно (без прием на храна или напитки през нощта поне 6 часа) и гладуването трябва да продължи поне 30 минути след приема на дозата (вж. точка 4.2).

Взаимодействие с други лекарствени продукти

Счита се, че няма вероятност за метаболитни взаимодействия, тъй като ибандроновата киселина не инхибира основните чернодробни изоензими Р450 при човека и е доказано, че не индуцира чернодробната система цитохром Р450 при плъхове (вж. точка 5.2). Ибандроновата киселина се елиминира само чрез бъбречна екскреция и не се подлага на биотрансформация.

Н2-блокери или други лекарствени продукти, които повишават стомашното рН При здрави доброволци, мъже и жени в постменопауза, интравенозното приложение на

ранитидин е предизвикало повишение на бионаличността на ибандроновата киселина с около 20% (което е в нормалните граници на вариабилност на бионаличността на ибандроновата киселина), вероятно в резултат на намалена стомашна киселинност. Не се налага коригиране на дозата, когато ибандронова киселина се прилага с Н2-антагонисти или лекарствени продукти, които повишават стомашното рН.

Ацетилсалицилова киселина и НСПВС Тъй като приложението на ацетилсалициловата киселина, нестероидни противовъзпалителни

средства (НСПВС) и бифосфонатите са свързани със стомашно-чревно дразнене, трябва да се внимава при едновременно прилагане (вж. точка 4.4).

Аминогликозиди При едновременно приложение на бифосфонати с аминогликозиди се препоръчва повишено

внимание, тъй като двете вещества могат да понижат нивата на серумния калций за продължително време. Трябва да се обърне внимание на възможното едновременно наличие на хипомагнезиемия.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма достатъчно данни за използването на ибандроновата киселина при бременни жени.

Проучванията върху плъхове са показали известна репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Не е известен потенциалният риск за хората. По тази причина ибандроновата киселина не трябва да се използва по време на бременност.

Кърмене Не е известно дали ибандроновата киселина се екскретира в кърмата. Проучванията при

лактиращи плъхове са показали наличието на ниски нива на ибандронова киселина в млякото след интравенозно приложение. Ибандроновата киселина не трябва да се прилага по време на кърмене.

Фертилитет Няма данни за ефектите на ибандроновата киселина при хората. В репродуктивни проучвания

при плъхове при перорално приложение ибандронова киселина намалява фертилитета. В проучванията при плъхове при интравенозно приложение ибандронова киселина намалява фертилитета при високи дневни дози (виж точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичния и фармакокинетичния профил и съобщените нежелани реакции се счита, че Ibandronic acid Sandoz не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Повечето сериозни съобщавани нежелани реакции са анафилактична реакция/шок, атипични

фактури на фемора, остеонекроза на челюстта, гастроинтестинално дразнене и очно възпаление (виж параграф „Описание на избрани нежелани реакции” и точка 4.4). Лечението най-често се свързва с намаляване на серумния калций под нормалните граници (хипокалциемия), последвано от диспепсия.

Табличен списък на нежеланите реакции

В таблица 1 са изброени нежеланите реакции от 2 основни проучвания фаза III (Профилактика на скелетни събития при пациентки с рак на млечната жлеза и костни метастази: 286 пациентки, лекувани с Ibandronic acid Sandoz 50 mg приложен перорално) и от постмаркетинговия опит.

Нежеланите реакции са изброени по системо-органни класове и категория честота по MedDRA. Категориите по честота са определени като е използвана следната конвенция: много чести

(≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000),

много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции, съобщавани при перорално приложение на ибандронова киселина

Системо-

Чести

Нечести

Редки

Много редки

С неизвестна

органен клас

 

 

 

 

честота

Нарушения на

 

Анемия

 

 

 

кръвта и

 

 

 

 

 

лимфната

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

 

Свръхчув-

Обостряне на

имунната

 

 

 

ствителност†,

астма

система

 

 

 

бронхоспазъм†,

 

 

 

 

 

ангиоедем†,

 

 

 

 

 

Анафилактична

 

 

 

 

 

реакция/шок†**

 

Нарушения на

Хипокал-

 

 

 

 

метаболизма и

циемия**

 

 

 

 

храненето

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Парестезии,

 

 

 

нервната

 

дисгеузия

 

 

 

система

 

(промяна на

 

 

 

 

 

вкуса)

 

 

 

Нарушения на

 

 

Очно

 

 

очите

 

 

възпаление†**

 

 

Стомашно-

Езофагит,

Кръвоизлив,

 

 

 

чревни

коремна

дуоденална язва,

 

 

 

нарушения

болка,

гастрит,

 

 

 

 

диспепсия,

дисфагия, сухота

 

 

 

 

гадене

в устата

 

 

 

Нарушения на

 

Сърбеж

 

Синдром на

 

кожата и

 

 

 

Стивънс-

 

подкожната

 

 

 

Джонсън†,

 

тъкан

 

 

 

Еритема

 

 

 

 

 

мултиформе†,

 

 

 

 

 

булозен

 

 

 

 

 

дерматит†

 

Нарушения на

 

 

Атипични

Остеонекроза на

 

мускулно-

 

 

субтрохан-

челюстта†**

 

скелетната

 

 

терни и

oстеонекроза на

 

система и

 

 

диафизарни

външния слухов

 

съединителнат

 

 

феморални†

проход (нежелана

 

а тъкан

 

 

 

реакция на класа

 

 

 

 

 

бисфосфонати)

 

Нарушения на

 

Азотемия

 

 

 

бъбреците и

 

(уремия)

 

 

 

пикочните

 

 

 

 

 

пътища

 

 

 

 

 

Системо-

Чести

Нечести

Редки

Много редки

С неизвестна

органен клас

 

 

 

 

честота

Общи

Астения

Болка в гърдите,

 

 

 

нарушения и

 

грипоподобно

 

 

 

ефекти на

 

заболяване,

 

 

 

мястото на

 

неразположеност,

 

 

 

приложение

 

болка

 

 

 

Изследвания

 

Повишение на

 

 

 

 

 

паратироидния

 

 

 

 

 

хормон в кръвта

 

 

 

**Вижте допълнителната информация по-долу.

†Наблюдавано при постмаркетинговия опит.

Описание на избрани нежелани реакции

Хипокалциемия

Понижената бъбречна екскреция на калций може да се съпровожда с понижение в серумните фосфатни нива, което не изисква терапевтични мерки. Серумните нива на калций също може да спаднат до стойности на хипокалциемия.

Остеонекроза на челюстта

Случаи на остеонекроза на челюстта се съобщават предимно при пациенти с рак, лекувани с лекарствени продукти, които инхибират костната резорбция, като ибандронова киселина (вж. точка 4.4). Случаи на ОНЧ се съобщават в постмаркетингови условия за ибандронова киселина.

Очно възпаление

Съобщава се възпалителни реакции като увеит, еписклерит и склерит при лечение с ибандронова киселина. В някои случаи тези реакции не отзвучават, докато не се преустанови приложението на ибандроновата киселина.

Анафилактична реакция/шок

Има съобщения за случаи на анафилактична реакция/шок, включително фатални събития при пациенти, лекувани с ибандронова киселина интравенозно.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Няма специфична информация за лечението на предозиране с ибандронова киселина. Пероралното предозиране може да доведе до събития от страна на горните отдели на стомашно-чревният тракт, като стомашно разстройство, киселини, езофагит, гастрит или язва. Трябва да се предписват мляко и антиациди за свързване на ибандроновата киселина. Поради риск от дразнене на хранопровода, не трябва да се предизвиква повръщане и пациентът трябва да остане в напълно изправено положение.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарствени продукти за лечение на костни заболявания, бифосфонати, ATC код: M05BA06.

Ибандроновата киселина принадлежи към групата на бифосфонатите, които действат специфично върху костите. Тяхното селективно действие върху костната тъкан се основава на високия афинитет на бифосфонатите към костните минерали. Бифосфонатите действат като инхибират остеокластната активност, въпреки че точният механизъм все още не е изяснен.

In vivo ибандроновата киселина предпазва от експериментално-индуцирана костна деструкция, причинена от спиране на функцията на половите жлези, ретиноиди, тумори или туморни екстракти. Инхибирането на ендогенната костна резорбция също е документирано от 45Ca кинетични проучвания и чрез освобождаване на радиоактивен тетрациклин, предварително инкорпориран в скелета.

В дози, които са били значително по-високи от фармакологично ефективните, ибандроновата киселина не е имала ефект върху костната минерализация.

Костната резорбция в резултат на злокачествено заболяване се характеризира с прекомерна костна резорбция, която не е балансирана със съответно образуване на костно вещество. Ибандроновата киселина селективно инхибира остеокластната активност, като намалява костната резорбция и по този начин намалява скелетните усложнения от злокачественото заболяване.

Клиничните проучвания при пациенти с карцином на млечната жлеза и костни метастази са показали доза-зависим инхибиращ ефект върху костната остеолиза, изразен чрез маркери за костна резорбция и доза-зависим ефект върху скелетните събития.

Профилактиката на скелетни събития при пациенти с карцином на млечната жлеза и костни метастази с Ибандронова киселина 50 mg, е оценена в две рандомизирани плацебо- контролирани изпитвания фаза III с продължителност от 96 седмици. Пациентките с карцином на млечната жлеза и рентгенологично потвърдени костни метастази са били рандомизирани да получават плацебо (277 пациенти) или 50 mg Ибандронова киселина (287 пациенти). Резултатите от тези проучвания са обобщени по-долу.

Първични крайни точки за ефикасност

Първичната крайна точка на изпитванията е честотата на период със скелетна морбидност (SMPR). Това е съставна крайна точка, която има следните събития, свързани със скелета (SREs) като субкомпоненти:

-лъчетерапия на кост за лечение на фрактури/потенциални фрактури

-хирургична костна интервенция за лечение на фрактури

-вертебрални фрактури

-невертебрални фрактури

Анализът на SMPR е коригиран за време и се счита, че едно или повече събития, настъпили в период от 12 седмици могат да бъдат потенциално свързани. Ето защо множество събития са преброени само веднъж на всеки период от 12 седмици за целите на анализа. Сборните данни от тези проучвания показват значително предимство за Ибандронова киселина 50 mg за перорално (p.о.) приложение спрямо плацебо при намаляване на SREs, измерени чрез SMPR (р=0,041). Отбелязано е също намаление от 38% на риска от развитие на SRE при пациенти, лекувани с Ибандронова киселина, в сравнение с плацебо (относителен риск 0,62, p=0,003). Резултатите от проучването на ефикасността са обобщени в Таблица 2.

Таблица 2 Резултати от проучване на ефикасността (пациенти с карцином на млечната жлеза с метастатично костно заболяване)

 

Всички събития, свързани със скелета (SREs)

 

 

 

 

 

Плацебо

Ибандронова

p-стойност

 

n=277

киселина 50 mg

 

 

 

n=287

 

SMPR (за

1,15

0,99

p=0,041

пациентогодина)

 

 

 

Относителен риск за SRE

-

0,62

p=0,003

 

 

 

 

Вторични крайни точки за ефикасност

Статистически значимо подобрение на скора на костната болка е показано за ибандронова киселина 50 mg в сравнение с плацебо. Намалението на болката е постоянно под изходното ниво през целия период на изпитването и е придружено от значимо намаление на употребата на аналгетици, в сравнение с плацебо. Влошаването на качеството на живот и статуса на изпълнение по СЗО е било значително по-малко при пациенти, лекувани с ибандронова киселина в сравнение с плацебо. Концентрацията в урината на маркера за костна резорбция CTx (C-терминален телопептид, освобождаван от колаген тип I) е била значимо редуцирана в групата с ибандронова киселина спрямо плацебо. Това намаление на нивата на CTx в урината значително корелира с първичната крайна точка за ефикасност SMPR (Kendall-tau-b (p < 0,001)). В Таблица 3 са обобщени вторичните резултати за ефикасност.

Таблица 3 Вторични резултати от проучването за ефикасност (пациенти с карцином на млечната жлеза с метастатично костно заболяване)

 

Плацебо

Ибандронова

p-стойност

 

n=277

киселина

 

 

 

50 mg

 

Болка в костите *

0,20

-0,10

p=0,001

 

 

 

 

Употреба на аналгетици*

0,85

0,60

p=0,019

 

 

 

 

Качество на живот*

-26,8

-8,3

p=0,032

 

 

 

 

Резултат по изпълнение по СЗО*

0,54

0,33

p=0,008

 

 

 

 

CTx в урината **

10,95

-77,32

p=0,001

 

 

 

 

*Средна промяна от изходно ниво до последната оценка.

**Медиана на промяната от изходно ниво до последната оценка.

Педиатрична популация (вж. точка 4.2 и точка 5.2)

Безопасността и ефикасността на ибандроновата киселина при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Липсват данни.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция Абсорбцията на ибандроновата киселина в горните отдели на стомашно-чревния тракт е бърза

след перорално приложение. Максималните наблюдавани плазмени концентрации се достигат за 0,5 до 2 часа (медиана 1 час) на гладно и абсолютната бионаличност е около 0,6%. Степента на абсорбция се понижава, когато лекарството се приема заедно с храна или напитки (освен вода). Бионаличността се намалява с около 90%, когато ибандроновата киселина се прилага със стандартна закуска в сравнение с бионаличността при лица, приемали лекарството на гладно. Когато се приема 30 минути преди хранене, намалението на бионаличността е приблизително 30%. Няма значимо намаление на бионаличността, ако ибандроновата киселина се приема 60 минути преди хранене.

Бионаличността е била намалена с приблизително 75%, когато таблетки ибандронова киселина са прилагани 2 часа след стандартно хранене. Ето защо се препоръчва таблетките да се вземат на гладно (без прием на храна или напитки през нощта поне 6 часа) и гладуването трябва да продължи поне 30 минути след приема на дозата (вж. точка 4.2).

Разпределение След първоначалната системна експозиция ибандроновата киселина бързо се свързва с костта

или се екскретира с урината. При човека привидният краен обем на разпределение е най-малко 90 l и е изчислено, че количеството от дозата, което достига до костите е 40-50% от циркулиращата доза. При терапевтични концентрации свързването с протеини в човешката плазма е приблизително 87% и следователно взаимодействие с други лекарствени продукти, дължащо се на изместване, е малко вероятно.

Биотрансформация Няма данни, че ибандроновата киселина се метаболизира при животните или човека.

Елиминиране Абсорбираната фракция на ибандроновата киселина се елиминира от кръвообращението чрез

костна резорбция (изчислена на 40-50%), а останалото количество се отделя непроменено през бъбреците. Неабсорбираната фракция на ибандроновата киселина се елиминира непроменена във фецеса.

Границите на наблюдавания привиден полуживот са широки и зависят от дозата и чувствителността на метода, но привидният терминален полуживот обикновено е в диапазона от 10-60 часа. Ранните плазмени нива обаче бързо се понижават, като достигат 10% от максималните стойности до 3 и 8 часа, съответно след интравенозно или перорално приложение.

Общият клирънс на ибандроновата киселина е нисък със средни стойности в границите на 84-160 ml/min. Бъбречният клирънс (около 60 ml/min при здрави постменопаузални жени) представлява 50-60% от общия клирънс и е свързан с креатининовия клирънс. Счита се, че разликата между привидния общ и бъбречен клирънс отразява поемането от костите.

Секреторният път на бъбречно елиминиране не включва известните системи за киселинен или алкален транспорт, участващи в екскрецията на други активни вещества. Освен това ибандроновата киселина не инхибира основните чернодробни изоензими P450 при човека и не индуцира чернодробната система цитохром P450 при плъхове.

Фармакокинетика при специални популации

Пол

Бионаличността и фармакокинетиката на ибандроновата киселина са подобни при мъжете и жените.

Раса

Няма данни за клинично значими междуетнически различия между азиатци и представители на бялата раса при елиминирането на ибандроновата киселина. Има много малко данни за пациенти от африкански произход.

Бъбречно увреждане

Експозицията на ибандронова киселина при пациенти с различна степен на бъбречно увреждане е линейно свързана с креатининовия клирънс (CLcr). Лица с тежко бъбречно увреждане (CLcr ≤ 30 mL/min), получавали перорално 10 mg ибандронова киселина дневно в продължение на 21 дни, са имали 2-3 пъти по-високи плазмени концентрации в сравнение с лица с нормална бъбречна функция (CLcr ≥ 80 mL/min). Общият клирънс на ибандроновата киселина е намален до 44 mL/min при лица с тежко бъбречно увреждане в сравнение със

129 ml/min при лица с нормална бъбречна функция. Не е необходимо коригиране на дозата при

пациенти с леко бъбречно увреждане (CLcr 50 и < 80 mL/min). При пациенти с умерено бъбречно увреждане (CLcr 30 и < 50 mL/min) или с тежко бъбречно увреждане

(CLcr < 30 mL/min) се препоръчва коригиране на дозата (вж. точка 4.2).

Чернодробно увреждане (вж. точка 4.2)

Няма фармакокинетични данни за ибандроновата киселина при пациенти с чернодробно увреждане. Черният дроб не играе съществена роля за клирънса на ибандроновата киселина, тъй като тя не се метаболизира, а се отделя чрез бъбречна екскреция и поемане от костите. Поради това не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане. Освен това, тъй като в терапевтични концентрации, свързването на ибандроновата киселина с протеини е около 87%, малко вероятно е хипопротеинемията при тежко чернодробно заболяване да доведе до клинично значимо повишение на свободната плазмена концентрация.

Старческа възраст (вж. точка 4.2)

При един многофакторен анализ не е било установено възрастта да е независим фактор за нито един от изследваните фармакокинетични параметри. Тъй като бъбречната функция намалява с възрастта, това е единственият фактор, който трябва да се има предвид (вж. раздела за бъбречно увреждане).

Педиатрична популация (вж. точка 4.2 и точка 5.1)

Няма данни за приложението на Ibandronic acid Sandoz при пациенти под 18-годишна възраст.

5.3Предклинични данни за безопасност

При неклиничните проучвания само при експозиции, които са значително по-високи от максималната експозиция при хора, се наблюдават ефекти, които показват малко значение за клиничната употреба. Установено е, че основен таргетен орган на системна токсичност, както и при другите бифосфонати, са бъбреците.

Мутагенност/карциногенност:

Не е наблюдавана индикация за карциногенен потенциал. Тестовете за генотоксичност не са показали данни за ефекти на ибандроновата киселина върху генетичната активност.

Репродуктивна токсичност:

Няма данни за директна фетална токсичност или тератогенни ефекти на ибандроновата киселина при интравенозно или перорално третирани плъхове и зайци. В репродуктивни проучвания при плъхове при перорално приложение ефектите върху фертилитета се състоят в повишение на предимплантационните загуби при дозови нива от 1 mg/kg дневно и по-високи. В проучванията при плъхове при интравенозно приложение ибандронова киселина намалява броя на сперматозоидите при дози от 0,3 и 1 mg/kg дневно и намалява фертилитета при мъжките при

1 mg/kg дневно, а при женските - 1,2 mg/kg дневно. Нежеланите реакции на ибандроновата киселина при изследванията за репродуктивна токсичност при плъхове са били очакваните за този клас лекарствени продукти (бифосфонати). Те включват намален брой имплантации, повлияване на естественото раждане (дистокия), увеличение на висцералните вариации (синдром бъбречно легенче-уретер) и аномалии на зъбите при F1 поколението при плъхове.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Повидон Целулоза, микрокристална Кросповидон

Царевично нишесте, прежелатинизирано Глицеролов дибехенат Силициев диоксид, колоиден безводен

Обвивка на таблетката:

Лактоза монохидрат Maкрогол 4000 Хипромелоза Титанов диоксид

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

2 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка за да се предпази от влага.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Ibandronic acid Sandoz 50 mg филмирани таблетки се доставят в блистери от полиамид/A1/PVC

алуминиево фолио, съдържащи 3, 6, 9, 28 или 84 таблетки, опаковани в картонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Изхвърлянето на лекарства в околната среда трябва да се сведе до минимум.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl

Австрия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 юли 2011 r. Дата на последно подновяване: 13 април 2016 r.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта