Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – кратка характеристика на продукта - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIkervis
ATC кодS01XA18
Веществоciclosporin
ПроизводителSanten Oy

Съдържание на статията

Santen Oy

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

IKERVIS 1 mg/ml капки за очи, емулсия

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml емулсия съдържа 1 mg циклоспорин (ciclosporin).

Помощно вещество с известно действие

Един ml емулсия съдържа 0,05 mg цеталкониев хлорид (вж. точка 4.4).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капки за очи, емулсия Млечнобяла емулсия

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтично показание

Лечение на тежък кератит при възрастни пациенти, със заболяването „сухо око“, при които не се наблюдава подобрение, въпреки лечението със заместители на сълзите (вж. точка 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с IKERVIS трябва да се започне от офталмолог или медицински специалист с квалификация в областта на офталмологията.

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза е една капка от IKERVIS, приложена в засегнатото око (очи), веднъж дневно преди лягане.

Отговорът към лечението трябва да се преоценява на поне всеки 6 месеца.

Ако се пропусне доза, лечението трябва да продължи на следващия ден, както обикновено. Пациентите трябва да се посъветват да не накапват повече от една капка в засегнатото око

(очи).

Пациенти в старческа възраст

Популацията на пациентите в старческа възраст е изследвана в клинични проучвания. Не се изисква коригиране на дозата.

Пациенти с бъбречно/чернодробно увреждане

Ефектът на IKERVIS не е изследван при пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане. Независимо от това, не са необходими специални съображения при тези популации.

Santen Oy

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на IKERVIS при деца и юноши на възраст под 18 години за лечение на тежък кератит при пациенти със заболяването „сухо око“, при които не се наблюдава подобрение, въпреки лечението със заместители на сълзите.

Начин на приложение Очно приложение

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди приложение на лекарствения продукт

Трябва да се даде указание на пациентите първо да измият ръцете си. Преди прилагане eднодозовата опаковка трябва да се разклати леко.

Само за еднократна употреба. Всяка еднодозова опаковка е достатъчна за лечение на двете очи. Неизползвана емулсия трябва да се изхвърли веднага.

На пациентите трябва да се дадат указания да прилагат притискане на носно-слъзния канал и да затварят клепачите си за 2 минути след накапване, за да се намали системната абсорбция. Това може да доведе до намаляване на системните нежелани реакции и повишаване на локалната активност (вж. точка 4.4).

Ако се използва повече от един локален офталмологичен лекарствен продукт, тези лекарства трябва да се прилагат с поне 15 минути разлика. IKERVIS трябва да се прилага последен

(вж. точка 4.4).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Активна или подозирана очна или околоочна инфекция.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

IKERVIS не е изследван при пациенти с анамнеза за очен херпес; поради това трябва да се прилага с особено внимание при такива пациенти.

Контактни лещи Не са провеждани проучвания при пациенти, които носят контактни лещи. Препоръчва се

внимателно наблюдение на пациентите с тежък кератит. Контактните лещи трябва да се свалят преди накапване на капките за очи преди лягане и те могат да се поставят отново при ставане от сън.

Съпътстващи лечения

Опитът с IKERVIS при лечение на пациенти с глаукома е ограничен. Трябва да се обръща особено внимание при съпътстващо лечение на тези пациенти с IKERVIS, особено с бета- блокери, за които е известно, че намаляват секретирането на сълзи.

Ефекти върху имунната система Лекарствените продукти, които повлияват имунната система, включително циклоспорин, могат

да окажат влияние върху защитата на гостоприемника срещу инфекции и злокачествени образувания.

Едновременното прилагане на IKERVIS с капки за очи, съдържащи кортикостероиди, може да засили ефектите на IKERVIS върху имунната система (вж. точка 4.5).

Santen Oy

Помощни вещества

IKERVIS съдържа цеталкониев хлорид, който може да предизвика дразнене на окото.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията с IKERVIS.

Комбиниране с други лекарствени продукти, които повлияват имунната система Едновременното приложение на IKERVIS с капки за очи, съдържащи кортикостероиди, може да засили ефектите на циклоспорин върху имунната система (вж. точка 4.4).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при жени

IKERVIS не се препоръчва при жени с детероден потенциал, които не използват ефективна контрацепция.

Бременност

Липсват данни от употребата на IKERVIS при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност след системно приложение на циклоспорин при експозиция, която се счита достатъчно превишаваща максималната експозиция при хора, показваща малка значимост по отношение на клиничната употреба на

IKERVIS.

IKERVIS не се препоръчва по време на бременност, освен ако потенциалната полза за майката превишава потенциалния риск за фетуса.

Кърмене След перорално приложение циклоспорин се екскретира в кърмата. Има недостатъчна

информация за ефектите на циклоспорин при новородени/кърмачета. Въпреки това, при терапевтични дози на циклоспорин в капките за очи е малко вероятно да има достатъчни количества от продукта в кърмата. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се приложи терапията с IKERVIS, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Липсват данни за ефектите на IKERVIS върху фертилитета при хора.

Не се съобщава за увреждане на фертилитета при животни, получаващи циклоспорин интравенозно (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

IKERVIS повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини.

Този лекарствен продукт може да предизвика временно замъгляване на зрението или други нарушения на зрението, които могат да повлияят способността за шофиране или работа с машини (вж. точка 4.8). Трябва да се даде съвет на пациентите да не шофират или работят с машини до проясняване на замъгленото зрение.

Santen Oy

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

IKERVIS се прилага поне веднъж дневно в двете очи за период до една година в пет клинични проучвания, включващи 532 пациенти, прилагащи IKERVIS, и 398 пациенти прилагащи IKERVIS плацебо (контрола). Най-честите нежелани реакции са болка в окото (19,2%), дразнене в окото (17,8%), сълзоотделяне (6,4%), очна хиперемия (5,5%) и еритем на клепача (1,7%), които обикновено са преходни и се наблюдават при накапване.

Повечето нежелани реакции, докладвани при клинични проучвания с използването на IKERVIS, са свързани с очите и са леки до умерени по тежест.

Табличен списък на нежеланите реакции Нежеланите реакции, изброени по-долу, са наблюдавани в клинични проучвания. Нежеланите

лекарствени реакции са категоризирани съгласно системо-органна класификация, като се използва следната конвенция: много чести ( 1/10), чести ( 1/100 до <1/10), нечести ( 1/1 000 до <1/100), редки ( 1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000) или с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Инфекции и

Нечести

Бактериален кератит, офталмологичен херпес зостер.

инфестации

 

 

Нарушения на очите

Чести

Еритем на клепача, увеличено слъзоотделяне, очна

 

 

хиперемия, замъглено зрение, оток на клепача,

 

 

конюнктивална хиперемия, дразнене в окото, болка в

 

 

окото.

 

Нечести

Конюнктивален оток, слъзни нарушения, отделяне на

 

 

секрет от окото, очен пруритус, конюнктивално

 

 

дразнене, конюнктивит, усещане за чуждо тяло в

 

 

окото, отлагания в окото, кератит, блефарит,

 

 

роговична декомпенсация, халацион, роговични

 

 

инфилтрати, роговичен ръбец, пруритус на клепача,

 

 

иридоциклит.

Общи нарушения и

Много

Болка на мястото на накапване.

ефекти на мястото на

чести

 

приложение

Чести

Дразнене на мястото на накапване, еритем на мястото

 

 

на накапване, слъзоотделяне на мястото на накапване.

 

Нечести

Реакция на мястото на накапване, дискомфорт на

 

 

мястото на накапване, пруритус на мястото на

 

 

накапване, усещане за чуждо тяло на мястото на

 

 

накапване.

Описание на подбрани нежелани реакции Болката на мястото на накапване е често съобщавана локална нежелана реакция, свързана с

използването на IKERVIS по време на клинични проучвания. Тя вероятно може да се отдаде на циклоспорин.

Един случай на тежка епителна ерозия на роговицата, идентифициран като декомпенсация на роговицата от изследователя, отзвучава без съобщения за последващи заболявания.

Пациентите, получаващи имуносупресивни терапии, включително циклоспорин, са с повишен риск от инфекции. Могат да възникнат както генерализирани, така и локализирани инфекции. Съществуващите инфекции също може да се влошат (вж. точка 4.3). Нечесто се съобщават случаи на инфекции във връзка с използването на IKERVIS. За намаляване на системната абсорбция вж. точка 4.2.

Santen Oy

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Малко вероятно е да се получи локално предозиране след прилагане в окото. Ако възникне предозиране с IKERVIS, лечението трябва да бъде симптоматично и поддържащо.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Офталмологични средства, други офталмологични средства, ATC

код: S01XA18.

Механизъм на действие и фармакодинамични ефекти Циклоспорин (познат още като циклоспорин А) е цикличен полипептиден имуномодулатор с

имунопотискащи свойства Доказано е, че той удължава преживяемостта на алогенни трансплантанти при животни и значително подобрява преживяемостта на присадки при всички видове трансплантации на солидни органи при хора.

Също така е доказано, че циклоспорин притежава противовъзпалителен ефект. Проучванията при животни предполагат, че циклоспорин инхибира развитието на клетъчно-медиирани реакции. Доказано е, че циклоспорин инхибира произвеждането и/или освобождаването на провъзпалителни цитокини, включително интерлевкин-2 (IL-2) или T-клетъчен растежен фактор (T-cell growth factor, TCGF). Също така е известно, че той стимулира освобождаването на противовъзпалителни цитокини. Изглежда, че циклоспорин блокира лимфоцитите в покой в G0 или G1 фазата на клетъчния цикъл. Всички налични доказателства предполагат, че циклоспорин действа специфично и обратимо на лимфоцитите, не потиска хематопоезата и не оказва влияние върху функцията на фагоцитните клетки.

При пациентите със заболяването „сухо око“, за което може да се счита, че е с възпалителен имунологичен механизъм, след прилагане в окото, циклоспорин се абсорбира пасивно в T- лимфоцитните инфилтрати в роговицата и конюнктивата и инактивира калциневрин фосфатазата. Циклоспорин-индуцираното инактивиране на калциневрина инхибира дефосфорилирането на транскрипционния фактор NF-AT (nuclear factor of activated T-cells) и предотвратява NF-AT транслокирането в нуклеуса, блокирайки по този начин освобождаването на провъзпалителни цитокини, като IL-2.

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността и безопасността на IKERVIS са оценени в две рандомизирани, двойномаскирани, плацебо-контролирани клинични проучвания при възрастни пациенти със заболяването „сухо око“ (сух кератоконюнктивит), които удовлетворяват критериите на Международната работна група по проблемите на сухото око (International Dry Eye Workshop, DEWS).

В 12-месечното, двойномаскирано, плацебо-контролирано, основно клинично проучване (проучване SANSIKA), 246 пациенти със заболяването „сухо око“ с тежък кератит (дефиниран като резултат 4 при оцветяване на роговицата с флуоресцеин (corneal fluorescein staining, CFS) по модифицираната скала Oxford) са рандомизирани за получаване на една капка дневно от

Santen Oy

IKERVIS или плацебо преди лягане за 6 месеца. Пациентите, рандомизирани в групата на плацебо (само носител), преминават на IKERVIS след 6 месеца. Първичната крайна точка е частта от пациентите, постигнали до месец 6 подобрение от поне две точки на кератит (при CFS) и 30% подобряване на симптомите, измерено чрез индекса на заболяване на очната повърхност (Ocular Surface Disease Index, OSDI). Частта на пациентите с отговор в групата с IKERVIS е 28,6% в сравнение с 23,1% в групата на плацебо. Разликата не е статистически значима (p=0,326).

Тежестта на кератитa (оценена с използване на CFS) значително се подобрява от изходното ниво на месец 6 с IKERVIS в сравнение с плацебо (средната промяна от изходното ниво е - 1,764 с IKERVIS спрямо -1,418 с плацебо, p=0,037). Частта от пациентите, лекувани с IKERVIS, които имат подобрение от 3 точки на резултата при CFS на месец 6 (от 4 на 1) е 28,8%, в сравнение с 9,6% при пациентите, приемали плацебо; но надеждността на този резултат е ограничена, защото това е post-hoc анализ. Полезният ефект върху кератита се запазва в откритата фаза на проучването от месец 6 и до месец 12.

Средната промяна от изходното ниво на 100-точковия OSDI резултат е -13,6 при лечение с IKERVIS и -14,1 с плацебо на месец 6 (p=0,858). В допълнение към това, не се наблюдава подобрение за IKERVIS, в сравнение с плацебо на месец 6, за другите вторични крайни точки, включващи резултата за очен дискомфорт, теста на Schirmer, едновременното използване на изкуствени сълзи, общата оценка на изследователя на ефикасността, времето на разкъсване на слъзния филм, оцветяването с лисаминово зелено, резултата за качество на живот и осмоларитета на сълзите.

Наблюдава се намаление на възпалението на очната повърхност, на месец 6, в полза на IKERVIS (p=0,021), оценено с експресията на човешкия левкоцитен антиген-DR (Human leukocyte antigen-DR, HLA-DR) (експлоративна крайна точка).

В6-месечното, двойномаскирано, плацебо-контролирано, помощно клинично проучване (проучване SICCANOVE), 492 пациенти със заболяването „сухо око“ с умерен до тежък кератит (дефиниран като CFS резултат от 2 до 4), също са рандомизирани за получаване на IKERVIS или плацебо, ежедневно преди лягане за 6 месеца. Копървичните крайни точки са промяна на CFS резултата и промяна в общия резултат за очен дискомфорт; те не са свързани с накапването на изпитваното лекарство, като и двете са измерени на месец 6. Наблюдава се малка, но статистически значима разлика в подобрението по отношение на CFS между терапевтичните групи на месец 6 в полза на IKERVIS (средна промяна от изходното ниво на

CFS -1,05 с IKERVIS и -0,82 с плацебо, p=0,009).

Средната промяна от изходното ниво на резултата за очен дискомфорт (оценен чрез използване на визуално-аналогова скала) е -12,82 с IKERVIS и -11,21 с плацебо (p=0,808).

Вдвете проучвания, не се наблюдава значимо подобрение на симптомите за IKERVIS в сравнение с плацебо след 6 месеца лечение, независимо дали се използва визуално-аналогова скала, или OSDI.

Вдвете проучвания, средно една трета от пациентите имат синдром на Sjögren; статистически значимо подобрение на CFS в полза на IKERVIS се наблюдава в тази подгрупа пациенти, що се касае до цялата популация.

При завършване на проучването SANSIKA (12-месечно проучване) пациентите са помолени да се включат в проучването Post SANSIKA. То е открито, нерандомизирано, с едно рамо, 24- месечно продължение на проучването Sansika. В проучването Post SANSIKA пациентите алтернативно получават лечение с IKERVIS или не получават лечение в зависимост от CFS резултата (пациентите получават IKERVIS при влошаване на кератита).

Това проучване е с дизайн за мониториране на дългосрочната ефикасност и честотите на рецидивите при пациентите, които преди това са получавали IKERVIS.

Santen Oy

Основната цел на проучването е оценка на продължителността на подобрението след прекратяване на лечението с IKERVIS, след като пациентът получи подобрение по отношение на изходното ниво в проучването SANSIKA (т.е. подобрение от поне 2 точки по модифицираната скала Oxford).

Включени са 67 пациенти (37,9% от 177-те пациенти, завършили Sansika). След 24-месечен период 61,3% от 62-мата пациенти, включени в основната популация за ефикасност, не получават рецидив според CFS резултатите. Процентът на пациентите, които получават повторна поява на тежък кератит, е 35% и 48% при пациентите, лекувани съответно 12 месеца и 6 месеца с IKERVIS в проучването SANSIKA.

На базата на първия квартил (медианата не може да се изчисли поради малкия брой на рецидивите) времето до рецидив (обратно до 4 точки при CFS) е ≤224 дни и ≤175 дни при пациентите, лекувани преди това съответно 12 месеца и 6 месеца с IKERVIS. Пациентите остават повече време с резултат 2 точки при CFS (медиана 12,7 седмици/година) и 1 точка (медиана 6,6 седмици/година), отколкото 3 точки при CFS (медиана 2,4 седмици/година), 4 и 5 точки при CFS (медиана на времето 0 седмица/година).

Оценката на симптомите на заболяването „сухо око“ по визуално-аналогова скала (visual analogue scale, VAS) показва влошаване на дискомфорта на пациента от момента на първо спиране на лечението до повторното му започване, с изключение на болка, която остава относително слаба и стабилна. Медианата на общия резултат по VAS се увеличава от момента на първото спиране на лечението (23,3%) до момента на повторно започване на лечението

(45,1%).

Не се наблюдават значими промени при другите вторични крайни точки (времето на разкъсване на слъзния филм, оцветяването с лисаминово зелено и теста на Schirmer, NEI-VFQ и EQ-5D) в хода на продължението на проучването.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с IKERVIS във всички подгрупи на педиатричната популация за заболяването „сухо око“ (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Не са провеждани формални фармакокинетични проучвания с IKERVIS при хора.

Концентрациите на IKERVIS в кръвта са количествено определени чрез течна хроматография под високо налягане - мас спектрометрия. При 374 пациенти от двете проучвания за ефикасността, плазмените концентрации на циклоспорин са измерени преди прилагане и след лечение в продължение на 6 месеца (проучване SICCANOVE и проучване SANSIKA) и 12 месеца (проучване SANSIKA). След 6 месеца на очно приложение на IKERVIS веднъж дневно, при 327 пациенти се наблюдават стойности под долната граница на откриване (0,050 ng/ml), а резултатите за 35 пациенти са под долната граница на количествено определяне (0,100 ng/ml). Получени са измерими стойности, непревишаващи 0,206 ng/ml, при осем пациенти, като стойностите се считат за незначими. При трима пациенти стойностите са над горната граница на количественото определяне (5 ng/ml), но те вече са приемали перорално циклоспорин в установена доза в съответствие с протокола на проучванията. След 12 месеца на лечение, стойностите са под долната граница на откриване при 56 пациенти и под долната граница на количествено определяне при 19 пациенти. Седем пациенти са с измерими стойности (от 0,105 до 1,27 ng/ml), като всички се считат за незначими стойности. Двама пациенти са със стойности над горната граница на количественото определяне, но те вече са приемали перорално циклоспорин в установена доза след включването им в проучването.

5.3Предклинични данни за безопасност

Santen Oy

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, фототоксичност и фотоалергичност, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

При неклиничните проучвания, се наблюдават ефекти, които показват малко значение за клиничната употреба, само при системно прилагане или експозиции, за които се счита, че са в достатъчна степен по-големи от максималната експозиция при хора.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Средноверижни триглицериди Цеталкониев хлорид Глицерол Тилоксапол Полоксамер 188

Натриев хидроксид (за корекция на pH) Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Неприложимо.

6.3Срок на годност

3 години.

6.4Специални условия на съхранение

Да не се замразява.

След отваряне на алуминиевите торбички, еднодозовите опаковки трябва да се съхраняват в торбичките, за да се предпазят от светлина и да се избегне изпаряване. Отворената отделна еднодозова опаковка с оставащата емулсия трябва да се изхвърли веднага след употреба.

6.5Вид и съдържание на опаковката

IKERVIS се доставя в еднодозови, 0,3 ml опаковки от полиетителен с ниска плътност (LDPE), поставени в запечатана торбичка от ламинирано алуминиево фолио.

Една торбичка съдържа пет еднодозови опаковки.

Видове опаковки: 30 и 90 еднодозови опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Santen Oy

SANTEN Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere

Финландия

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/990/001

EU/1/15/990/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 Март 2015

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта