Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – кратка характеристика на продукта - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоMethylthioninium chloride Proveblue
ATC кодV03AB17
Веществоmethylthioninium chloride
ПроизводителProvepharm SAS

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Метилтионинов хлорид Proveblue 5 mg/ml инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър от разтвора съдържа 5 mg метилтионинов хлорид (methylthioninium chloride).

Всяка ампула от 10 ml съдържа 50 mg метилтионинов хлорид. Всяка ампула от 2 ml съдържа 10 mg метилтионинов хлорид.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър тъмносин разтвор с pH между 3,0 и 4,5 Осмолалитетът е обикновено между 10 и 15 mOsm/kg.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Спешно симптоматично лечение на метхемоглобинемия, предизвикана от лекарствени или химични продукти. Метилтионинов хлорид Proveblue е показан при възрастни, деца и юноши (на възраст 0 до 17 години).

4.2Дозировка и начин на приложение

Метилтионинов хлорид Proveblue трябва да се прилага от медицински специалист..

Дозировка

Възрастни

Обичайната доза е 1 до 2 mg на килограм телесно тегло, т.e. 0,2-0,4 ml на килограм телесно тегло, приложена в продължение на 5 минути.

Повторна доза (1 до 2 mg/kg телесно тегло, т.e. 0,2-0,4 ml/kg телесно тегло) може да се приложи един час след първата в случай на персистиращи или повтарящи се симптоми или ако нивата на метхемоглобина остават значително по-високи от нормалните клинични граници.

Обикновено лечението не трябва да продължава повече от един ден.

Максималната препоръчителна кумулативна доза за курса на лечение е 7 mg/kg и не трябва да се превишава, тъй като прилагането на метилтионинов хлорид над максималната доза може да предизвика метхемоглобинемия при чувствителни пациенти.

В случай на метхемоглобинемия, предизвикана от анилин или дапсон, максималната препоръчителна кумулативна доза за курса на лечение е 4 mg/kg (вж. точка 4.4).

Наличните данни в подкрепа на препоръката за непрекъснато инфузионно прилагане са силно ограничени.

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата.

Бъбречно увреждане

Метилтионинов хлорид трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено до тежко бъбречно заболяване поради наличие на ограничени данни и тъй като метилтиониновият хлорид се елиминира главно чрез бъбреците. Може да се наложи прилагане на по-ниски дози

(<1 mg/kg).

Чернодробно увреждане

Липсва опит при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Кърмачета над 3 месеца, деца и юноши: Същата дозировка като при възрастни.

Кърмачета на 3 месеца или по-малки и новородени:

Препоръчителната доза е 0,3-0,5 mg/kg телесно тегло, т.e. 0,06 до 0,1 ml/kg телесно тегло, приложена в продължение на 5 минути.

Повторна доза (0,3 до 0,5 mg/kg телесно тегло, т.e. 0,06-0.1 ml/kg телесно тегло) може да се приложи един час след първата в случай на персистиращи или повтарящи се симптоми или ако нивата на метхемоглобина остават значително по-високи от нормалните клинични граници (вж. точка 4.4 за важна информация относно безопасността).

Обикновено лечението не трябва да продължава повече от един ден.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

Метилтионинов хлорид Proveblue е хипотоничен разтвор и може да се разреди с 50 ml инжекционен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), за да се избегне локална болка, особено при педиатричната популация.

Трябва да се инжектира много бавно в продължение на 5 минути. Не трябва да се прилага подкожно или чрез интратекална инжекция.

За указания относно съхранението и разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или други бои, съдържащи тиазин.

Пациенти с глюкозо-6-фосфат (G6PD) дехидрогеназна недостатъчност поради риск от хемолитична анемия

Пациенти с метхемоглобинемия, предизвикана от нитрит по време на лечението на цианидно отравяне

Пациенти с метхемоглобинемия, дължаща се на хлоратно отравяне

Дефицит на НАДФ (никотинамид аденин динуклеотид фосфат) редуктаза.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

Метилтионинов хлорид Proveblue трябва да се инжектира много бавно в продължение на 5 минути, за да се избегне висока локална концентрация, която води до произвеждане на допълнителен метхемоглобин.

Това придава синьо-зелен цвят на урината и изпражненията и син цвят на кожата, което може да възпрепятства диагностицирането на цианоза.

При пациенти с метхемоглобинемия, предизвикана от анилин, може да се наложи повторна доза метилтионинов хлорид. Курсът на лечение с метилтионинов хлорид трябва да се осъществява с повишено внимание, тъй като е възможно да се засили образуването на телца на Heinz и хемолитична анемия. Трябва да се съобразят по-ниски дози и общата кумулативна доза не трябва да надвишава 4 mg/kg.

Метилтионинов хлорид Proveblue може да обостри дапсон-индуцирана хемолитична анемия поради образуването на хидроксиламин – реактивен метаболит на дапсон, който окислява хемоглобина. Препоръчително е да не се превишава кумулативната доза от 4 mg/kg по време на лечението при пациенти с дапсон-индуцирана хемолитична анемия.

При съмнения за метхемоглобинемия е препоръчително да се провери насищането на кислород по възможност чрез кооксиметрия, тъй като пулсовата оксиметрия може да даде грешно показание за насищането по време на прилагане на метилтионинов хлорид.

Анестезиолозите трябва да следят за метхемоглобинемия при пациенти, подложени на лечение с дапсон, и за повлияване на BIS (биспектрален индекс) при прилагане на Метилтионинов хлорид Proveblue.

По време на лечението и след него трябва да се проследяват електрокардиограмата (ЕКГ) и кръвното налягане, тъй като пониженото кръвно налягане и сърдечната аритмия са възможни нежелани лекарствени реакции (вж. точка 4.8).

Липсата на повлияване от метилтионинов хлорид предполага дефицит на цитохром b5 редуктаза, глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност или сулфохемоглобинемия. В такива случаи трябва да се обмислят алтернативни възможности за лечение.

Пациенти с хипергликемия или захарен диабет

Ако се разрежда с 50 mg/ml (5%) глюкозен разтвор за инжекции, метилтиониновият хлорид трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с хипергликемия или захарен диабет, тъй като тези състояния могат да се обострят от глюкозния разтвор.

Педиатрична популация

При приложение при новородени и кърмачета на възраст под 3 месеца се изисква изключително внимание поради по-ниските концентрации на НАДФ-метхемоглобин редуктазата, необходими за редукция на метхемоглобина до хемоглобин, поради което тези деца са по-уязвими на метхемоглобинемия, предизвикана от високи дози метилтионинов хлорид.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Метилтионинов хлорид трябва да се избягва при пациенти, приемащи лекарствени продукти, които повишават серотонергичната трансмисия, включително SSRI (селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина), бупропион, буспирон, кломипрамин, миртазапин и венлафаксин. Ако интравенозното приложение на метилтионинов хлорид не може да се избегне при пациенти, лекувани със серотонергични лекарства, трябва да се избере най-ниската

възможна доза и пациентите да се наблюдават внимателно за ефекти на централната нервна система (ЦНС) до 4 часа след приложението.

Метилтиониновият хлорид е in vitro инхибитор на CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 и 3A4/5. Не могат да се изключват клиничните последствия от повишената плазмена концентрация при едновременно приложение на лекарства, които са чувствителни субстрати на CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 и 3A.

Метилтиониновият хлорид е ин витро индуктор на CYP1A2. Клиничният резултат не е известен.

Прилагането на метилтионинов хлорид Proveblue може евентуално преходно да увеличи или намали клирънса на лекарствата, които се метаболизират предимно от тези ензими. Клиничните последствия обаче се считат за минимални, тъй като метилтиониновият хлорид Proveblue често се използва само веднъж при остър спешен случай.

Метилтиониновият хлорид е мощен инхибитор на транспортерите OCT2, MATE1 и MATE2-K. Клиничните последствия от инхибирането не са известни. Прилагането на метилтионинов хлорид Proveblue може евентуално преходно да увеличи експозицията на лекарства, които се елиминират предимно чрез бъбречния транспорт, включващ пътя на OCT2/MATE, включително циметидин, метформин и ацикловир.

Метилтиониновият хлорид е субстрат от P-гликопротеин (P-gp). Счита се, че клиничните последствия вероятно са минимални, поради употребата на преходна и еднократна доза, обикновено при спешен случай.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на метилтионинов хлорид при бременни жени. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Метилтионинов хлорид Proveblue не трябва да се използва при бременност освен в случай на категорична необходимост, например при животозастрашаваща метхемоглобинемия.

Кърмене

Не е известно дали метилтионинов хлорид се екскретира в човешкото майчино мляко. Екскрецията на метилтионинов хлорид в млякото не е проучвана при животни. Риск за кърмачета не може да бъде изключен. На базата на данни от кинетиката, кърменето трябва да се прекъсне за поне 8 дни след лечението с Метилтионинов хлорид Proveblue.

Фертилитет

In vitro е доказано, че метилтионинов хлорид намалява подвижността на човешката сперма по дозозависим начин.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Метилтионинов хлорид повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини. Шофирането може да се повлияе в резултат на объркано състояние, замаяност и възможни нарушения на очите.

Все пак рискът е ограничен, тъй като лекарственият продукт е предназначен за бързо прилагане само при извънредни ситуации в болница.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции, наблюдавани по време на клиничните изпитвания, са замаяност, парестезия, дисгеузия, гадене, промяна в цвета на кожата, хроматурия, изпотяване, болка на мястото на инжектиране и болка в крайниците.

Интравенозната инжекция на метилтионинов хлорид обикновено причинява ниско кръвно налягане и сърдечни аритмии, като в редки случаи тези нарушения могат да бъдат фатални.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите лекарствени реакции, изброени по-долу, настъпват при възрастни, деца и юноши (на възраст 0 до 17 години) след интравенозно приложение. Честотата не е известна (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Когато е посочено, честотата се основава на много малък размер на пробата.

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

Нарушения на кръвта и

Метхемоглобинемия

с неизвестна

лимфната система

 

честота

 

Хипербилирубинемия1

с неизвестна

 

 

честота

 

Хемолитична анемия

с неизвестна

 

 

честота

Нарушения на имунната

Анафилактични реакции

с неизвестна

система

 

честота

Психични нарушения

Състояние на обърканост

с неизвестна

 

 

честота

 

Възбуда

с неизвестна

 

 

честота

Нарушения на нервната

Замаяност

Много чести

система

Главоболие

Чести

 

 

Тревожност

Чести

 

Тремор

с неизвестна

 

 

честота

 

Висока температура

с неизвестна

 

 

честота

 

Афазия

с неизвестна

 

 

честота

 

Парестезия

Много чести

 

Дисгеузия

Много чести

Нарушения на очите

Мидриаза

с неизвестна

 

 

честота

Сърдечни нарушения

Сърдечна аритмия

с неизвестна

 

 

честота

 

Тахикардия

с неизвестна

 

 

честота

 

Съдови нарушения

Високо кръвно налягане

с неизвестна

 

 

 

честота

 

 

Ниско кръвно налягане

с неизвестна

 

 

 

честота

 

Респираторни, гръдни и

Диспнея

с неизвестна

 

медиастинални нарушения

 

честота

 

 

Тахипнея

с неизвестна

 

 

 

честота

 

 

Хипоксия

с неизвестна

 

 

 

честота

 

Стомашно-чревни

Гадене

Много чести

 

нарушения

 

 

 

Повръщане

Чести

 

 

 

 

Коремна болка

Чести

 

 

Оцветяване на изпражненията (синьо-

с неизвестна

 

 

зелено)

честота

 

Нарушения на кожата и

Оцветяване на кожата (синьо)

Много чести

 

подкожната тъкан

Изпотяване

Много чести

 

 

 

 

Уртикария

с неизвестна

 

 

 

честота

 

Нарушения на бъбреците и

Хроматурия (синьо-зелено)

Много чести

 

пикочните пътища

 

 

 

Общи нарушения и ефекти

Гръдна болка

Чести

 

на мястото на приложение

Локална тъканна некроза на мястото

с неизвестна

 

 

 

 

на инжектиране

честота

 

 

Болка на мястото на инжектиране

Чести

 

Изследвания

Понижаване на хемоглобина

с неизвестна

 

 

 

честота

 

Нарушения на мускулно-

Болка в крайниците

Много чести

 

скелетната система и

 

 

съединителната тъкан

 

 

Съобщено само при кърмачета

 

 

Педиатрична популация

Нежеланите лекорствени реакции са същите като при възрастни (с изключение на хипербилирубинемия, за която се съобщава само при кърмачета).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Лица без метхемоглобинемия

Прилагането на голяма интравенозна доза (≥ 7 mg/kg) метилтионинов хлорид Proveblue на лица без метхемоглобинемия предизвиква гадене и повръщане, стягане в гърдите, гръдна болка, тахикардия, схващане, обилно изпотяване, тремор, мидриаза, синьо-зелено оцветяване на урината, синьо оцветяване на кожата и мукозните мембрани, коремна болка, замаяност, парестезия, главоболие, обърканост, високо кръвно налягане, лека метхемоглобинемия (до 7%) и промени в електрокардиограмата (изглаждане на T вълната или инверсия). Тези прояви отзвучават обикновено между 2 -12 часа след инжектирането.

Лица с метхемоглобинемия

Кумулативни дози от метилтионинов хлорид могат да доведат до диспнея и тахипнея, вероятно свързани с намаленото наличие на кислород, дължащо се на метхемоглобинемията, гръдна болка, тремор, цианоза и хемолитична анемия.

За хемолитична анемия се съобщава също в случаите на тежко предозиране (20-30 mg/kg) при кърмачета и възрастни с метхемоглобинемия, причинена от анилин или хлорати. При пациенти с тежка хемолиза може да се приложи хемодиализа.

Педиатрична популация

При кърмачета е наблюдавана хипербилирубинемия след прилагане на 20 mg/kg метилтионинов хлорид.

Две кърмачета са починали след прилагане на 20 mg/kg метилтионинов хлорид.

И в двата случая медицинското състояние на кърмачетата е било усложнено и причината е само частично в метилтиониновия хлорид.

Пациентът трябва да бъде под наблюдение, нивата на метхемоглобина да се проследяват и ако е необходимо, да се вземат подходящи поддържащи мерки.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Разни, антидоти, ATC код: V03AB17

In vivo при ниски концентрации метилтионинов хлорид ускорява превръщането на метхемоглобина в хемоглобин.

Наблюдавано е, че Метилтионинов хлорид Proveblue оцветява тъканите избирателно. Употребата му в паратироидната хирургия (не е показана) е предизвикала нежелани реакции на ЦНС при едновременно приложение със серотонергични лекарствени продукти (вж. точка 4.5).

Педиатрична популация

Ефикасността на метилтиониновия хлорид за лечение на метхемоглобинемия в педиатричната популация е показана в две ретроспективни проучвания и едно отворено, рандомизирано клинично изпитване. В литературата има също съобщения за ефикасност.

За важна информация относно безопасността вижте точка 4.4 .

5.2Фармакокинетични свойства

След интравенозно приложение Метилтионинов хлорид Proveblue се усвоява бързо от тъканите. Той се абсорбира добре и по перорален път. По-голямата част от дозата се екскретира чрез урината, обикновено под формата на левкометилтионинов хлорид.

Определеният терминален елиминационен полуживот на метилтионинов хлорид след интравенозно приложение е 26,7 часа.

Метилтиониновият хлорид Proveblue не е ин витро индуктор на CYP2B6 и CYP3A4.

Метилтиониновият хлорид Proveblue е ин витро инхибитор на P-gp.

Метилтиониновият хлорид Proveblue не е ин витро субстрат за BCRP или OCT2 и не е ин витро инхибитор на BCRP, OAT1 или OAT3.

5.3Предклинични данни за безопасност

Токсичност при многократно прилагане

При изследване на токсичността при многократно прилагане в продължение на един месец при кучета не са показани макроскопски токсични ефекти.

Нежеланите реакции, наблюдавани при нива на експозиция, сходни до клиничните и с вероятна приложимост за клиничната употреба, са умерена регенеративна анемия, свързана с повишен среден брой на тромбоцитите и с нивата на фибриноген, минимално повишение на средното общо ниво на билирубина и повишена честота на появата на умерени нива на билирубин в урината.

Генотоксичност

Метилтиониновият хлорид е мутагенен в изследвания на генни мутации при бактерии и миши лимфомни клетки, но не и в in vivo изследвания на миши микронуклеуси при интравенозно инжектиране в доза 62 mg/kg.

Канцерогенност

Показани са известни доказателства за канцерогенната активност на метилтионинов хлорид при мъжки мишки и плъхове. Получени са двусмислени данни за канцерогенна активност при женски мишки. Няма доказателства за канцерогенна активност при женски плъхове.

Репродуктивна токсичност

In vitro е доказано, че метилтиониновият хлорид намалява подвижността на човешката сперма по дозозависим начин. Доказано е също, че инхибира растежа на култивирани двуклетъчни миши ембриони и получаването на прогестерон в култивирани човешки лутеални клетки.

Съобщено е за тератогенен ефект при плъхове и зайци, с токсичност за плода и майката. При зайци е наблюдавана повишена степен на резорбция.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6. По-специално не трябва да се смесва с инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), тъй като е установено, че хлоридът намалява разтворимостта на метилтиониновия хлорид.

6.3Срок на годност

3 години След отваряне или разреждане: От микробиологична гледна точка, освен ако методът на

отваряне/разреждане не предотвратява риска от микробно замърсяване, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията за съхранение са отговорност на използващия.

6.4Специални условия на съхранение

Да не се съхранява в хладилник или замразява.

Съхранявайте ампулата в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Ампули от стъкло тип І.

Всяка картонена кутия съдържа 5 ампули от 10 ml в блистер. Всяка картонена кутия съдържа 5 или 20 ампули от 2 ml в блистер.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Само за еднократна употреба

Метилтионинов хлорид Proveblue може да се разреди с 50 ml инжекционен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), за да се избегне локална болка, особено при педиатричната популация.

Преди прилагане се препоръчва да се огледат парентералните разтвори за наличие на частици. Не използвайте Метилтионинов хлорид Proveblue, ако разтворът е с променен цвят, мътен, гъст или има утайка или частици.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 6 май 2011 г.

Дата на последно подновяване: 8 февруари 2016 r.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта