Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – кратка характеристика на продукта - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNutropinAq
ATC кодH01AC01
Веществоsomatropin
ПроизводителIpsen Pharma

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml съдържа 5 mg соматропин (somatropin)*

Един патрон съдържа 10 mg (30 IU) соматропин (somatropin)

* Соматропин е човешки растежен хормон, произведен от клетки Escherichia coli чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор. Бистър и безцветен разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Педиатричнапопулация

-Продължително лечение на деца с нарушения в растежа, дължащи се на недостатъчна ендогенна секреция на растежен хормон.

-Продължително лечение на момичета на възраст над 2 години с нарушения в растежа, свързани със Синдрома на Turner.

-Лечение на деца преди пубертета с нарушения в растежа, свързани с хронична бъбречна недостатъчност до момента на бъбречна трансплантация.

Възрастни

-Заместване на ендогенния растежен хормон при възрастни с недостатъчност на растежния хормон било с детска етиология или такава в зряла възраст. Недостатъчността на растежния хормон трябва да бъде потвърдена по съответния начин преди началото на лечението.

При възрастни с дефицит на растежен хормон диагнозата трябва да бъде поставена в зависимост от етиологията:

Начало на заболяването в зряла възраст: Пациентът трябва да има дефицит на растежен хормон в резултат на заболявания на хипоталамуса или хипофизата и диагностициран дефицит на поне още един хормон (с изключение на пролактин). Не трябва да се провежда изследване за дефицит на растежен хормон, преди да е започнала адекватна заместителна терапия за останалите хормонални дефицити.

Начало на заболяването в детска възраст: Пациентите, които са имали дефицит на растежен хормон като деца, трябва да бъдат изследвани повторно, за да се потвърди дефицит на растежен хормон в зряла възраст, преди да започне заместителна терапия с

NutropinAq.

4.2Дозировка и начин на приложение

Диагностиката и лечението със соматропин следва да се започват и наблюдават от лекари с нужната квалификация и опит в диагностицирането и лечението на пациенти с терапевтичните показания за употреба.

Дозировка

Дозировката и схемата за прилагане на NutropinAq следва да бъдат разработени индивидуално

за всеки пациент.

Педиатрична популация

Нарушения в растежа у деца, дължащи се на недостатъчна секреция на растежен хормон

0,025 – 0,035 mg/kg телесно тегло, прилагани чрез ежедневна подкожна инжекция. Лечението със соматропин при деца и подрастващи следва да се продължи до затварянето на епифизите.

Нарушения в растежа, свързани със Синдрома на Turner

До 0,05 mg/kg телесно тегло, прилагани като ежедневна подкожна инжекция.

Лечението със соматропин при деца и подрастващи следва да се продължи до затварянето на епифизите.

Нарушения в растежа, свързани с хронична бъбречна недостатъчност

До 0,05 mg/kg телесно тегло, прилагани като ежедневна подкожна инжекция.

Лечението със соматропин при деца и подрастващи следва да се продължи до затварянето на епифизите или до момента на бъбречна трансплантация.

Употреба при възрастни

Недостатъчност на растежния хормон при възрастни

В началото на лечението със соматропин се препоръчват ниски първоначални дози от 0,15 – 0,3 mg, прилагани като ежедневна подкожна инжекция. Дозата следва да се адаптира стъпаловидно като се контролира чрез серумните нива на Инсулиноподобния растежен фактор- 1 (IGF-I). Препоръчваната крайна доза често е по-висока от 1,0 mg/ден. Като цяло следва да се прилага най-ниската ефикасна доза. При по-възрастни пациенти или такива с наднормено тегло може да са нужни по-ниски дози.

Начиннаприложение

Инжекционният разтвор трябва да се прилага подкожно ежедневно. Мястото на инжектиране следва да се сменя.

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на лекарствения продукт

NutropinAq се доставя като разтвор за многократна употреба. След изваждане от хладилника, ако разтворът е мътен, съдържанието не трябва да се инжектира. Внимателно разклатете. Да не се разклаща силно, тъй като може да се получи денатуриране на протеина. NutropinAq е предназначен за използване само с писалка NutropinAq Pen.

За указания за употреба и работа с лекарствения продукт, вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Соматропин не бива да се използва за стимулиране на растежа при пациенти със затворени епифизи.

Соматропин не трябва да се използва когато има доказателство за активност на тумор. Интракраниалните тумори трябва да бъдат неактивни и противотуморната терапия да бъде

приключена преди започване на лечението с GH. Лечението трябва да се прекрати при наличие на доказателство за туморен растеж.

Не бива да се започва лечение с растежен хормон при пациенти с остро тежко заболяване, произтичащо от сърдечна или коремна хирургична намеса, множествени травми от злополуки или за лечение на пациенти с остра дихателна недостатъчност.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Максималната препоръчителна дневна доза не трябва да се превишава (вж. точка 4.2).

Неоплазъм При пациенти с предшестващо злокачествено заболяване следва да се обърне особено

внимание на признаците и симптомите за рецидив.

Пациентите със съществуващи тумори или недостиг на растежен хормон, вследствие на интракраниална лезия трябва да бъдат редовно преглеждани за прогресиране или рецидив на основното заболяване. При деца, преживели рак в детството се докладва увеличен риск от вторичен неоплазъм при тези, лекувани със соматропин след първия им неоплазъм. Най- честите от тези вторични неоплазми са интракраниални тумори и по-специално менингиоми при пациенти, лекувани с облъчване на главата за първия им неоплазъм.

СиндромнаPrader-Willi

NutropinAq не е показан за продължително лечение на педиатрични пациенти, които имат нарушения в растежа поради генетично потвърден Синдром на Prader-Willi, освен ако не са били диагностицирани, че имат недостатъчност на растежен хормон. Има данни за сънна апнея и внезапна смърт след започване на лечение с растежен хормон при педиатрични пациенти със Синдром на Prader-Willi, при които са били наблюдавани един или повече от следните рискови фактори: тежко затлъстяване, данни за предшестваща обструкция на дихателните пътища или сънна апнея, или неидентифицирана респираторна инфекция.

Острокритичнозаболяване Ефектите на растежния хормон при оздравяване са проучени чрез две плацебо-контролирани

клинични изпитания сред 522 възрастни пациенти, които са били с опасност за живота поради усложнения след сърдечна или коремна хирургична намеса, множествени травми от злополуки или които са имали остра дихателна недостатъчност. Смъртността е била по-висока (41,9 % срещу 19,3 %) сред пациенти, лекувани с растежен хормон (дози 5,3 – 8 mg/ден), в сравнение с онези получавали плацебо.

Безопасността при продължаването на лечението със соматропин при пациенти в отделенията за реанимация с остро животозастрашаващо заболяване поради усложнения след сърдечна или коремна хирургична намеса, множествени травми от злополуки или остра дихателна недостатъчност, които са получавали заместващи дози за одобрени показания, не е установена. Следователно оценката полза-риск при продължаване на лечението следва да се извършва внимателно.

Хроничнабъбречнанедостатъчност Пациентите с нарушение на растежния хормон, вследствие на хронична бъбречна

недостатъчност, трябва да бъдат изследвани периодично за наличие на развиваща се бъбречна остеодистрофия. Изместване на главата на бедрената епифиза и асептична некроза на бедрената глава могат да се наблюдават при деца с напреднала бъбречна остеодистрофияи при недоимък на растежен хормон, като не е сигурно дали тези проблеми се повлияват от лечение с растежен хормон. Лекарят и пациентът трябва да внимават за появата на накуцване или оплаквания от болки в бедрото, хълбока или коляното при пациенти лекувани с NutropinAq.

Сколиоза

Сколиоза може да се развие при всяко дете през време на интензивния растеж. Признаците на сколиоза следва да бъдат наблюдавани през време на лечението. Не е доказано обаче, че лечението с растежен хормон увеличава честотата или тежестта на сколиозата.

Гликемиченконтрол Тъй като соматропинът може да намали инсулиновата чувствителност, пациентите следва да

бъдат следени за признаци на непоносимост към глюкоза. При пациенти със захарен диабет може да се наложи корекция на дозата на инсулина след започването на лечение с NutropinAq. Пациенти с диабет или непоносимост към глюкоза трябва да бъдат следени внимателно по време на лечението със соматропин. Лечението със соматропин не е показано при пациенти с диабет, с активна пролиферативна или тежка непролиферативна ретинопатия.

Вътречерепнахипертония Увеличение на вътречерепното налягане с папилоедема, промени в зрението, главоболие,

гадене и/или повръщане са били съобщени при малък брой пациенти, лекувани със соматропин. Симптомите се проявяват обикновено през първите осем седмици след началото на лечението с NutropinAq. При всички докладвани случаи признаците и симптомите, свързани с повишаване на вътречерепното налягане, са отшумели след намаляване дозата на соматропина или прекратяване на лечението. В началото и периодично през време на лечението се препоръчва преглед на очното дъно.

Хипотироидизъм По време на лечението със соматропин може да се развие хипотироидизъм, а нелекуваният

хипотироидизъм може да наруши оптималното повлияване от NutropinAq. Следователно при пациентите функцията на щитовидната жлеза трябва да бъде изследвана периодично и да се прилага лечение с щитовиден хормон когато е показано. Пациентите с тежък хипотироидизъм следва да бъдат подходящо лекувани преди започването на лечение с NutropinAq.

Бъбречнатрансплантация Тъй като лечението със соматропин след бъбречна трансплантация не е достатъчно проучено,

лечението с NutropinAq трябва да прекратява след операцията.

Употребанаглюкокортикоиди Съпътстващото лечение с глюкокортикоиди намалява стимулиращите растежа ефекти на

NutropinAq. При пациенти с недостатъчност на АКТХ трябва да се коригира внимателно заместителното лечение с глюкокортикоиди, за да се избегнат задържащите растежа ефекти. Използването на NutropinAq при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, подложени на лечение с глюкокортикоиди, не е проучено.

Левкемия При малък брой пациенти с дефицит на растежен хормон, лекувани с растежен хормон, е

докладвана левкемия. Не е доказана причинно-следствена връзка с лечението със соматропин.

Панкреатитпридеца При деца, лекувани със соматропин, съществува увеличен риск от развиване на панкреатит, в

сравнение с възрастни, лекувани със соматропин. Въпреки, че се среща рядко, вероятността за панкреатит трябва да се има предвид при деца, лекувани със соматропин, които развият коремни болки.

Помощнивещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на патрон, т.е., практически е „без натрий“.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ограничен брой публикации посочват, че лечението с растежен хормон увеличава цитохром Р540 медиирания клирънс на антипирина при човека. Препоръчва се наблюдение когато соматропин се прилага в комбинация с лекарствени продукти, за които е известно, че се метаболизират от CYP450 чернодробните ензими, като например кортикостероиди, полови стероиди, антиконвулсанти и циклоспорин.

При пациенти, лекувани със соматропин, може да се открие недиагностициран централен (вторичен) хипоадренализъм, изискващ заместително лечение с глюкокортикоиди. В допълнение, при пациенти на заместително лечение с глюкокортикоиди за диагностициран преди това хипоадренализъм може да е необходимо повишаване на поддържащите или стрес дозите след започване на лечение със соматропин (вж. точка 4.4).

При пациенти със захарен диабет, изискващ терапия с лекарства, при започване на лечение със соматропин може да е необходимо коригиране на дозата инсулин и/или хипогликемичния лекарствен продукт (вж. точка 4.4.).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на соматропин при бременни жени. Следователно рискът при хора не е известен.

Проучванията при животни са недостатъчни по отношение на репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3.). Соматропин не се препоръчва по време на бременност и трябва да се прекрати, ако настъпи бременност. По време на бременността майчиният соматропин в голяма степен ще бъде заместен от плацентарния растежен хормон.

Кърмене

Не е известно дали соматропин/метаболитите се екскретират в кърмата. Не са налични данни от животни.

Изисква се повишено внимание, ако се кърми по време на лечение с NutropinAq.

Фертилитет

Ефектът на NutropinAq не е оценен при конвенционални проучвания върху фертилитета при животни (вж. точка 5.3) или клинични проучвания.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Соматропинът не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюменапрофилазабезопасност

Нежеланите реакции, съобщени както при възрастни, така и при деца, приемащи Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot или Protropin (соматрем) са посочени в таблицата по-долу, въз основа на опита от клиничните изпитания при всички одобрени показания (642 пациенти) и от пост-маркетингови източници, които включват проучвателно наблюдение (Национално съвместно проучване на растежа (National Cooperative Growth Study [NCGS]) при 35 344

пациенти). Приблизително 2,5 % от пациентите от NCGS са получили нежелани лекарствени реакции свързани с лекарствения продукт.

Най-често докладваните нежелани реакции от основни и допълнителни клинични изпитвания са хипотиреоидизъм, нарушена глюкозна поносимост, главоболие, хипертония, артралгия,

миалгия, периферен едем, едем, астения, реакция на мястото на инжектиране и наличието на специфични към лекарствения продукт антитела.

Най-сериозните нежелани реакции от основни и допълнителни клинични изпитвания са неоплазми и вътречерепна хипертония.

Неоплазми (злокачествени и доброкачествени) са докладвани както при основните, така и при допълнителните клинични изпитвания и по време на пост-маркетинговото наблюдение (вж. точки 4.3 и 4.4). По-голямата част от докладваните неоплазми са рецидив на предишни неоплазми и вторични неоплазми.

Вътречерепна хипертония е докладвана по време на пост-маркетинговото наблюдение. Обикновено се свързва с папилоедем, промени в зрението, главоболие, гадене и/или повръщане и симптомите обикновено се наблюдават в рамките на осем седмици от започване на лечението с NutropinAq.

NutropinAq намалява инсулиновата чувствителност. Докладвано е нарушаване на глюкозната поносимост както при основните, така и при допълнителните клинични изпитвания и по време на пост-маркетинговото наблюдение. По време на пост- маркетинговото наблюдение са докладвани захарен диабет и хипергликемия (вж. точка 4.4).

Реакции на мястото на инжектиране, като кръвоизлив, атрофия, уртикария и сърбеж, са докладвани при основните и допълнителни клинични изпитвания и/или пост- маркетинговото наблюдение. Тези събития могат да бъдат избегнати чрез правилната техника на инжектиране и смяна на местата на инжектиране.

Малък процент пациенти могат да развият антитела към протеина соматропин. При изследваните пациенти на NutropinAq, капацитетът на свързване на антителата към растежния хормон е по-нисък от 2 mg/l, което не е свързано с неблагоприятно повлияване на скоростта на растеж.

Таблично обобщение на нежеланите лекарствени реакции

Таблица 1 съдържа много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100, < 1/10), нечести (≥ 1/1 000, <1/100), редки (≥ 1/10 000, < 1/1 000) нежелани реакции, които са настъпили в клинични изпитвания и по време на пост-маркетинговото наблюдение. В рамките на всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред на сериозността. В периода след одобряването на NutropinAq са идентифицирани и други нежелани реакции. Тъй като тези реакции са съобщавани доброволно от популация с неустановен размер, не е възможно да се направи надеждна оценка на тяхната честота.

Системо-органни

Реакции, наблюдавани при

Реакции, наблюдавани след

класове

основното и допълнителните

пускането на пазара

 

клинични проучвания

 

 

(при 642 пациенти)

 

 

 

 

Неоплазми –

Нечести: Злокачествени

Редки: Повторна поява на

доброкачествени,

неоплазми, доброкачествени

злокачествени неоплазми,

злокачествени и

неоплазми

меланоцитен невус

неопределени (вкл.

 

 

кисти и полипи)

 

 

Нарушения на

Нечести: Анемия

 

кръвта и лимфната

 

 

система

 

 

 

 

Нарушения на

Чести: Хипотиреоидизъм

Редки: Хипотиреоидизъм

ендокринната

 

 

система

 

 

Нарушения на

Чести: Нарушен глюкозен

Редки: Захарен диабет,

метаболизма и

толеранс

хипергликемия, хипогликемия,

храненето

Нечести: Хипогликемия,

нарушен глюкозен толеранс

 

хиперфосфатаемия

 

Психични

Нечести: Личностни нарушения

Редки: Необичайно поведение,

нарушения

 

депресия, безсъние

 

 

 

Нарушения на

Чести: Главоболие, хипертония

Нечести: Главоболие

нервната система

Нечести: Синдром на карпалния

Редки: Доброкачествена

 

тунел, сънливост, нистагъм

вътречерепна хипертония,

 

 

увеличено вътречерепно налягане,

 

 

мигрена, синдром на карпалния

 

 

тунел, парестезия, замайване

Нарушения на очите

Нечести: Папилоедем, диплопия

Редки: Папилоедем, замъглено

 

 

зрение

Нарушения на ухото

Нечести: Световъртеж

 

и лабиринта

 

 

Сърдечни нарушения

Нечести: Тахикардия

 

Съдови нарушения

Нечести: Хипертония

Редки: Хипертония

Респираторни,

 

Редки: Тонзиларна хипертрофия

гръдни и

 

Нечести: Аденоидна хипертрофия

медиастинални

 

 

нарушения

 

 

Стомашно-чревни

Нечести: Коремна болка,

Редки: Коремна болка, диария,

нарушения

повръщане, гадене, метеоризъм

гадене, повръщане

Нарушения на

Нечести:Ексфолиативен дерматит,

Редки: Генерализиран пруритус,

кожата и подкожната

кожна атрофия, кожна

уртикария, обрив

тъкан

хипертрофия, хирсутизъм,

 

 

липодистрофия, утрикария

 

Нарушения на

Многочестипривъзрастни,чести

Нечести: Изместване на

мускулно-скелетната

придеца: Артралгия, миалгия

бедрената епифиза, прогресия на

система и

Нечести: Мускулна атрофия, болка

сколиоза, артралгия

съединителната

в костите

Редки: Абнормно развитие на

тъкан

 

костите, остеохондроза, мускулна

 

 

слабост, болка в крайниците

Нарушения на

Нечести: Инконтиненция на урина,

 

бъбреците и

полакиурия, полиурия, промени в

 

пикочните пътища

урината

 

Нарушения на

Нечести: Маточно кръвотечение,

Редки: Гинекомастия

възпроизводителната

секрети от гениталиите

 

система и гърдата

 

 

Общи нарушения и

Многочестипривъзрастни,чести

Нечести: Периферен едем, едем,

ефекти на мястото на

придеца: Периферен едем, едем

реакция на мястото на

приложение

Чести: Астения, реакция на

инжектиране (раздразнение,

 

мястото на инжектиране

болка)

 

Нечести: Кръвоизлив на мястото

Редки: Астения, лицев едем,

 

на инжектиране, атрофия на

умора, раздразнение, болка,

 

мястото на инжектиране,

приексия, реакция на мястото на

 

образуване на бучка на мястото на

инжектиране (кръвоизлив,

 

инжектиране, хипертрофия

хематом, атрофия, уртикария,

 

 

пруритус, подуване, еритем)

 

 

Изследвания

Чести: Наличие на специфични

Редки: Увеличена глюкоза в

 

към лекарствения продукт

кръвта, увеличено телесно тегло

 

антитела

 

Описаниенаизбранинежеланилекарствениреакции

Неоплазми

Съществува риск от неоплазия поради лечение с GH. Основният риск варира според основната причина за дефицита на растежен хормон (например вследствие на вътречерепна лезия), свързаните съпътстващи заболявания и предприетото лечение. Не трябва да се започва лечение с NutropinAq, когато има доказателства за туморна активност. Пациенти с предшестващи тумори или дефицит на растежния хормон, вследствие на вътречерепна лезия, трябва да се изследват рутинно за прогресиране или рецидив на основното заболяване. Лечението трябва да бъде преустановено, ако има доказателства за растежа на тумора.

Вътречерепна хипертония

При всички докладвани случаи признаците и симптомите, свързани с вътречерепна хипертония, отшумяват след намаляване на дозата NutropinAq или прекратяване на лечението (вж. точка 4.4). Препоръчва се фундоскопско изследване при започване и периодично по време на курса на лечение.

Хипотиреоидизъм

По време на лечение с NutropinAq може да се развие хипотиреоидизъм, а нелекуваният хипотиреоидизъм може да попречи да се постигне оптимален отговор на лечението с NutropinAq. Пациентите трябва да преминават периодични прегледи за проверка на функцията на щитовидната жлеза и трябва да бъдат лекувани с тироидни хормони, когато е необходимо. Пациентите с предшестващ хипотиреоидизъм трябва да се лекуват преди започване на лечение с NutropinAq.

Гликемичен контрол

Тъй като NutropinAq може да намали инсулиновата чувствителност, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за нарушаване на глюкозната поносимост. При пациенти със захарен диабет може да се наложи коригиране на дозата инсулин след започване на лечение с NutropinAq. Пациентите с диабет или глюкозна непоносимост трябва да бъдат проследявани внимателно по време на лечението със соматропин.

Реакции на мястото на инжектиране

Реакциите на мястото на инжектиране могат да се избегнат с помощта на правилна техника на инжектиране и смяна на местата на инжектиране.

Изместване на бедрената епифиза

Пациенти с ендокринни нарушения са по-склонни да развият изместване на бедрената

епифиза.

Нежеланилекарствениреакции,специфичнизаопределенипоказания,отклиничниизпитвания

Педиатрична популация

Деца с нарушения в растежа вследствие на недостатъчна секреция на растежен хормон (n=236)

Чести: неоплазми на централната нервна система (2 пациенти са получили повторен медулобластом, 1 пациент е получил хистиоцитома). Вижте също точка 4.4.

Момичета с нарушения в растежа, свързани със Синдрома на Търнър (n=108)

Чести: менорагия.

Деца с нарушения в растежа, свързани с хронична бъбречна недостатъчност (n=171)

Чести: бъбречна недостатъчност, перитонит, остеонекроза, увеличение на кръвните нива на креатинина. Деца с хронична бъбречна недостатъчност, които получават NutropinAq, е по- вероятно да развият интракраниална хипертония, въпреки че при деца с органична недостатъчност на растежен хормон (GHD) и със синдром на Turner също има повишена вероятност. Най-голям е рискът в началото на лечението.

Възрастна популация

Възрастни с недостатъчност на растежен хормон (n=127)

Много чести: парестезия.

Чести: хипергликемия, хиперлипидемия, инсомния, синовиални нарушения, артроза, мускулна слабост, болки в гърба, болки в гърдата, гинекомастия.

Съобщаваненаподозиранинежеланиреакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Симптоми

Острото предозиране може да доведе до хипергликемия. Хроничното предозиране може да доведе до признаци и симптоми на гигантизъм и/или акромегалия, сходни с известните ефекти от излишъка на растежен хормон.

Лечение

Лечението е симптоматично и поддържащо. Няма антидот за предозиране със соматропин. Препоръчително е след предозиране да се наблюдава функцията на щитовидната жлеза.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози, соматропин и аналози, ATC код: H01AC01

Механизъмнадействие

Соматропинът стимулира скоростта на растеж и увеличава ръста като възрастни при деца, у които липсва ендогенен растежен хормон и при деца, които имат нарушения в растежа поради синдром на Turner или хронична бъбречна недостатъчност. Лечението със соматропин на възрастни с недостатъчност на растежен хормон води до намаляване на мастните депа, увеличаване на мускулната маса и увеличена минерална плътност на костите на гръбначния стълб. Метаболитните промени у такива пациенти включват нормализиране на серумните нива на IGF-I.

Фармакодинамичниефекти

In vitro и in vivo предклиничните и клинични изпитания показват, че соматропинът е терапевтично еквивалентен на човешкия растежен хормон от хипофизарен произход.

Действията, демонстрирани от човешкия растежен хормон включват:

Тъканен растеж

1.Растеж на костите: растежният хормон и неговият медиатор IGF-I стимулират растежа на костите у деца с недостатъчност на растежния хормон чрез въздействие върху епифизните плочки на дългите кости. Това води до измеримо увеличение на ръста до изчезването на тези растежни плочки към края на пубертета.

2.Клетъчен растеж: Лечението със соматропин води до увеличение както на броя, така и на размера на клетките на скелетните мускули.

3.Органен растеж: Растежният хормон увеличава размера на вътрешните органи, включително бъбреците и увеличава броя на червените кръвни клетки.

Метаболизъм на протеините

Линейният растеж се улеснява отчасти от хормонално стимулирания белтъчен синтез. Това се отразява чрез задържане на азота, което се демонстрира чрез намаляване екскрецията на азот с урината и урейния азот в кръвта по време на лечението с растежен хормон.

Метаболизъм на въглехидратите

Пациентите с недостатъчна секреция на растежен хормон понякога изпитват хипогликемия на гладно, която се подобрява чрез лечението със соматропин. Лечението с растежен хормон може да намали чувствителността към инсулин и да наруши толерантността към глюкоза.

Метаболизъм на минералните вещества

Соматропинът предизвиква задържане на натрия, калия и фосфора. Серумната концентрация на неорганичен фосфор се увеличава при пациенти с недостатъчност на растежен хормон след лечение с NutropinAq поради метаболитната активност, свързана с костния растеж и засилената тубулна реабсорбция в бъбреците. Серумният калций не се повлиява особено от соматропина. Възрастните с недостатъчност на растежен хормон демонстрират ниска минерална костна плътност и при пациенти с проявяване на заболяването в детска възраст NutropinAq увеличава минералната костна плътност на гръбначния стълб в зависимост от дозата.

Метаболизъм на съединителната тъкан

Соматропинът стимулира синтеза на хондроитин сулфат и колаген, както и уринарната екскреция на хидроксипролина.

Състав на тялото

Възрастните пациенти с недостатъчност на растежен хормон, лекувани със соматропин в средна доза от 0,014 mg/kg телесно тегло дневно, показват намаляване на мастните депа и увеличаване на мускулната маса. Когато тези изменения се съчетаят с увеличението на общото съдържание на вода в организма и костната маса, цялостният ефект на лечението със соматропин е, че се изменя съставът на тялото – един ефект, който се поддържа с продължителното лечение.

Клиничнаефикасностибезопасност

Нарушения в растежа при деца

Проведени са две основни, отворени, неконтролирани, многоцентрови проучвания, едното от които изключително при пациенти, които не са лекувани преди това (n=67), а другото - при пациенти, които не са лекувани преди това (n=63), и при деца, лекувани преди това със соматропин (n=9). Дозата и при двете проучвания е 0,043 mg/kg дневно, приложена подкожно (sc). Дозите, използвани при тези изпитвания в САЩ, са в съответствие с одобрената дозова схема в САЩ. От 139 включени пациенти, 128 са завършили първите 12 месеца на лечение, със средно време за лечение от 3,2 и 4,6 години и общата експозиция от 542 пациентогодини. И при двете проучвания има значимо подобрение в скорстта на растеж при нелекуваните преди това

пациенти, като след 12 месеца тя се увеличава от 4,2 на 10,9 см/година при едното проучване и от 4,8 на 11,2 см/година при другото. Скоростта на растеж намалява след първата година и в двете проучвания, но продължава да бъде по-висока от преди лечението за период на лечение до 48 месеца (7,1 см/година). Скорът на стандартното отклонение (standard deviation score - SDS) за ръста се подобрява всяка година, като се повишава от -3,0 до -2,7 на изходно ниво до - 1,0 до -0,8 през месец 36. Подобренията в растежа не са придружени от неправилно развитие на костната възраст, което би изложило на опасност потенциала за растеж в бъдеще. Прогнозираният ръст в зряла възраст (Predicted adult height, PAH) се увеличава от 157,7-

161,0 см на изходното ниво до 161,4–167,4 см през месец 12 и 166,2–171,1 см през месец 36.

Допълнителни данни са предоставени от други две проучвания, в които пациентите приемат доза от 0,3 или 0,6 mg/kg седмично чрез инжектиране - ежедневно или три пъти седмично, или от 0,029 mg/kg дневно. Данните за скоростта на растеж и SDS за ръста са до голяма степен сходни с тези, наблюдавани по време на основните проучвания.

За 51 пациенти, които са достигнали ръст почти като в зряла възраст, след средна продължителност на лечението от 6 години при мъжете и 5 години при жените, средният SDS за ръста почти като в зряла възраст е -0,7 при мъжете и -1,2 при жените.

Нивата на IGF-I са се увеличили от изходното ниво от 43 ng/ml до 252 ng/ml за 36 месеца, което е близко до нормалните нива, очаквани при деца на тази възраст.

Най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР), наблюдавани по време на основните проучвания, са инфекция, главоболие, възпаление на средното ухо, висока температура, фарингит, ринит и гастроентерит и повръщане.

Нарушения в растежа, свързани с хронична бъбречна недостатъчност

Две основни, многоцентрови, контролирани проучвания са проведени при пациенти с нарушения в растежа, свързани с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). Всяко проучване е с двегодишен период на лечение, което включва рамо с плацебо, последвано от отворено неконтролирано разширение, в което всички пациенти са получили соматропин. Дозата е била 0,05 mg/kg дневно s.c. и в двете проучвания. Резултатите от двете проучвания са сходни.

Общо 128 пациенти са приемали соматропин по време на продължилата 24 месеца контролирана фаза от двете проучвания, а 139 пациенти са лекувани със соматропин в откритите фази на разширението. Общо 171 пациенти са приемали соматропин в продължение на средно от 3,5 или 2,8 години.

И двете проучвания показват статистически значимо увеличаване на скоростта на растеж в сравнение с плацебо в периода на първата година (9,1–10,9 см/година спрямо 6,2-6,6 см/година), като намалява леко през втората година (7,4–7,9 см/година спрямо

5,5-6,6 см/година). Наблюдавано е и значимо увеличаване на SDS за ръста при пациентите, лекувани със соматропин - от -2,9 до -2,7 на изходно ниво до -1,6 до -1,4 през месец 24. Достигнатата височина се поддържа при пациентите, лекувани в продължение на 36 или 48 месеца. Общо 58% и 65% от пациентите, лекувани със соматропин, които са били под нормалния диапазон на изходно ниво, са достигнали височина в рамките на нормалните граници до месец 24.

Резултатите до месец 60 показват непрекъснато подобряване и повече пациенти достигат SDS за ръста в нормалните граници. Средната промяна в SDSза ръста след 5 години лечение е близо до 2 стандартни отклонения (SDs). Наблюдава се статистически значимо увеличение на средната SDS за PAH (прогнозирания ръст в зряла възраст), от -1,6 или -1,7 на изходно ниво до - 0,7 или -0,9 през месец 24. Увеличаването продължава при тези пациенти, които са лекувани в продължение на 36 и 48 месеца.

Нивата на IGF-I, които са били ниски в началото на проучването, се възстановяват в нормални

граници в хода на лечението със соматропин.

Най-често докладваните нежелани реакции са свързани както с NutropinAq, така и с плацебо, и са висока температура, инфекция, повръщане, усилване на кашлицата, фарингит, ринит и възпаление на средното ухо. Наблюдава се висока честота на инфекции на пикочните пътища.

Нарушения на растежа, свързани със синдрома на Turner

Проведено е едно основно, многоцентрово, отворено, контролирано проучване относно синдрома на Turner. Пациентите са приемали s.c. доза от 0,125 mg/kg три пъти седмично или 0,054 mg/kg дневно, като и при двете схеми на лечение кумулативната седмична доза е около 0,375 mg/kg. Пациенти на възраст под 11 години също са рандомизирани да получават естрогенна терапия или в късното (на възраст 15 години), или в ранното (на възраст 12 години) юношество.

Общо 117 пациенти са лекувани със соматропин, като 36 са приемали соматропин 0,125 mg/kg три пъти седмично, а 81 пациенти са приемали соматропин 0,054 mg/kg дневно. Средното време на лечение е 4,7 години в групата на соматропин с прием три пъти седмично и 4,6 години в групата на соматропин с ежедневен прием.

Скоростта на растеж се увеличава значимо от 3,6–4,1 см/година на изходно ниво до 6,7-8,1 см/година през месец 12, 6,7-6,8 см/година през месец 24 и 4,5-5,1 см/година през

месец 48. Това е придружено със значимо увеличаване на SDS за ръста от -0,1 до 0,5 на изходно ниво до 0,0 до 0,7 през месец 12 и 1,6 до 1,7 през месец 48. При сравнение със сходни исторически контроли, ранното начало на лечението със соматропин (средна продължителност от 5,6 години) в комбинация с естроген-заместваща терапия на възраст 12 години води до увеличаване на височината като възрастни с 5,9 см (n = 26), докато момичета, които са започнали прием на естроген на възраст 15 години (средна продължителност на лечението със соматропин от 6,1 години), имат средно увеличаване на височината като възрастни от 8,3 см (n = 29). Следователно, най-значителното подобрение на височината като възрастни се наблюдава при пациенти, които са започнали ранно лечение с растежен хормон и естроген на възраст след 14 години.

Най-често докладваните нежелани реакции са грипен синдром, инфекция, главоболие, фарингит, ринит и възпаление на средното ухо. Тези реакции са очаквани при деца и са леки/умерени нежелани реакции.

Дефицит на растежен хормон при възрастни

Проведени са две основни, многоцентрови, плацебо-контролирани, двойнослепи проучвания при пациенти, диагностицирани с дефицит на растежен хормон при възрастни (ДРХВ), едното с ДРХВ с начало на в зряла възраст (n = 166), а другото – с ДРХВ с начало в детството (n=64). Дозата на соматропин е 0,0125 mg/kg дневно s.c. при ДРХВ с начало в зряла възраст и 0,0125 или 0,025 mg/kg/ден при ДРХВ с начало в детството.

И при двете проучвания лечението със соматропин води до значими промени в сравнение с плацебо в общия % телесни мазнини (-6,3 до -3,6 спрямо +0,2 до 0,1), % мазнини на торса (-7,6 до -4,3 спрямо +0,6 до 0,0) и общия % телесно тегло (от +3,6 до +6,4 спрямо -0,2 до +0,2). Тези промени са особено значими в периода на 12-ия месец и в двете проучвания, както и в периода на 24-ия месец в проучването с начало в детството. През периода на 12-ия месец процентната промяна е по-висока при проучването с начало в детска възраст, отколкото при проучването със начало в зряла възраст. При проучването за ДРХВ с начало в зряла възраст не са наблюдавани съществени промени в костната минерална плътност (КМП) на пациентите, докато при

проучването с начало на заболяването в детска възраст всички групи имат увеличение на КМП след 24 месеца, въпреки че не е имало статистически значим отговор спрямо дозата за КМП на цялото тяло. КМП на лумбалните прешлени се увеличава статистически значимо и в двете лекувани групи, като увеличението е дозозависимо.

Допълнителните данни от проучване при пациенти с ДРХ с начало в зряла възраст като цяло съвпадат с тези от основните прочувания, с някои подобрения в КМП.

Най-често докладваните нежелани лекарствени реакции при двете основни проучвания са главоболие, оток, артралгия/артрит, теносиновит, парестезия и алергични реакции/обрив. Честотата на тези нежелани реакции е висока и в групите с плацебо.

5.2Фармакокинетични свойства

Въведение

Фармакокинетичните свойства на NutropinAq са проучени само при здрави възрастни мъже.

Общихарактеристики

Абсорбция: Абсолютната бионаличност на рекомбинантия човешки растежен хормон след подкожно приложение е около 80 %.

Разпределение: Експерименталните проучвания със соматропин при животни показват, че растежният хормон се локализира в органи с висока перфузия, по-конкретно черния дроб и бъбреците. Обемът на разпределение в стационарно състояние за соматропина при здрави възрастни мъже е около 50 ml/kg телесно тегло, каквото приблизително е серумното ниво.

Биотрансформация:Както черния дроб, така и бъбреците са важни протеин-катаболизиращи органи по отношение на растежния хормон. Експерименталните проучвания при животни предполагат, че бъбрекът е органът, който в по-голяма степен отговаря за клирънса. Растежният хормон се филтрира през гломерула и се реабсорбира в проксималните каналчета. След това в бъбречните клетки той се разгражда на съставните си аминокиселини, които се връщат в системното кръвообращение.

Елиминиране: След подкожно болусно въвеждане средното време на полуелиминиране t½ в терминалната фаза на соматропина е 2,3 часа. След интравенозно болусно въвеждане на

соматропин средното време на полуелиминиране t½β или t½γ в терминалната фаза е около 20 минути, а докладваният среден клирънс е в диапазона 116 – 174 ml/h/kg.

Наличните литературни данни предполагат, че клирънсът на соматропина при възрастни и деца е сходен.

Специалнипопулации Информацията относно фармакокинетиката на соматропин при пациенти в старческа възраст и

в педиатрични популации, при различни раси и пол и при пациенти с бъбречни или чернодробни нарушения е непълна.

Педиатрична популация

Наличните в литературата данни предполагат, че клирънсът на соматропин е подобен при възрастни и деца.

По-възрастни хора

Ограниченото количество публикувани данни предполагат, че плазменият клирънс и средната плазмена концентрация на соматропин в стационарно състояние може да не се различават при млади пациенти и пациенти в старческа възраст.

Раса

Докладваните данни за полуживота на ендогенен GH при нормални възрастни черни мъже не се различават от наблюдаваните данни при нормални възрастни бели мъже. Не са налични данни при други раси.

Дефицит на растежен хормон

Клирънсът и средното време на полуелиминиране t½ в крайната фаза на соматропина при възрастни и педиатрични пациенти с недостатъчност на растежен хормон са сходни с онези, наблюдавани при здрави пациенти.

Бъбречно нарушение

Децата и възрастните с хронична бъбречна недостатъчност и крайна фаза на бъбречно заболяване имат по-скоро намален клирънс в сравнение с нормални субекти. Ендогенното продуциране на растежен хормон може също така да се увеличи при някои индивиди с крайна фаза на бъбречно заболяване. Не е докладвано обаче акумулиране на соматропин при деца с хронична бъбречна недостатъчност или крайна фаза на бъбречно заболяване при дозировка съгласно настоящите режими на приложение.

Синдром на Turner

Малкото публикувани данни за екзогенно въвеждания соматропин указват, че абсорбционният и елиминационният полуживот и времето на максимална концентрация tmax при пациенти с Turner са сходни с тези, наблюдавани както при здрави популации, така и при такива с недостатъчност на растежен хормон.

Чернодробно нарушение

При пациенти с тежко нарушение на функцията на черния дроб е отбелязано намаляване на соматропиновия клирънс. Клиничното значение на това намаление не е известно.

Пол

Не са провеждани полово-специфични фармакокинетични проучвания с NutropinAq. Наличната литература показва, че фармакокинетиката на соматропин е сходна при мъже и жени.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане.

Карциногененпотенциал

Не са провеждани проучвания за карциногенност и генотоксичност с NutropinAq. При проучвания за генотоксичност с други рекомбинатни препарати на растежния хормон няма доказателства за генна мутация в тестове за обратна мутация при бактерии, хромозомно увреждане в човешки лимфоцити и в клетки от костен мозък на мишки, генна конверсия в дрожди или непрограмиран синтез на ДНК в човешки карциномни клетки. При проучвания за карциногенност, изследващи биологично активен рекомбинантен растежен хормон при плъхове и мишки, не е установено увеличаване на честотата на туморите.

Репродуктивнатоксичноститоксичностнаразвитието

Не са провеждани конвенционални проучвания върху репродукцията. Известно е, че соматропин се свързва с инхибиране на репродукцията при мъжки и женски плъхове при дози от 3 IU/kg дневно (1 mg/kg дневно) или повече, с намален процент на чифтосванията и зачеванията, удължени или липсващи цикли на разгонване при дози от 10 IU/kg дневно

(3,3 mg/kg дневно). Продължителното приложение при маймуни през време на бременността и кърменето и при новородените животни до завършване на растежа, достигане на полова

зрялост и размножаване не показват значителни нарушения в фертилитета, бременността, раждането, кърменето и развитието на потомството.

Оценканарисказаоколнатасреда(ЕRA)

Според предложените показания, използването на соматропин не се очаква да доведе до неприемлив риск за околната среда.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Втечнен фенол Полисорбат 20 Натриев цитрат

Лимонена киселина, безводна Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

2 години

Химическата и физическа стабилност след отваряне е установена на 28 дни при 2 °C – 8 °C.

От микробиологическа гледна точка, след отваряне продуктът може да бъде съхраняван най-

много 28 дни при 2 °C – 8 °C. NutropinAq е разработен да издържа номинален (най-много един час) период от време извън хладилник всеки ден.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.

Съхранявайте блистера в картонената кутия.

За условията на съхранение на отворения лекарствен продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

2 ml разтвор в патрон (стъкло тип I), затворен с тапа (бутилова гума) и предпазител (гума).

Опаковки с 1, 3 и 6 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Указания за използване и работа с продукта

NutropinAq се предлага като многодозов разтвор . След изваждането от хладилника, ако разтворът е мътен, съдържанието не трябва да бъде инжектирано. Внимателно раздвижете. Не клатете енергично, тъй като това може да доведе до денатуриране на протеина.

NutropinAq е предназначен за употреба единствено с писалката NutropinAq. Обтрийте гумения предпазител на NutropinAq със спирт за дезинфекция или антисептичен разтвор, за да избегнете замърсяване на съдържанието с микроорганизми, които могат да бъдат внесени чрез многократното пробиване с иглата. Препоръчва се NutropinAq да се въвежда при използването на стерилни игли за еднократна употреба.

Писалката NutropinAq позволява въвеждането на минимална доза от 0,1 mg до максимална доза от 4,0 mg с деления от 0,1 mg.

Патронът, който се намира в писалката, не бива да се изважда между инжектиранията.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/164/003

EU/1/00/164/004

EU/1/00/164/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 16.02.2001 г. Дата на последно подновяване: 16.02.2006 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта