Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onbrez Breezhaler (indacaterol maleate) – кратка характеристика на продукта - R03AC18

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOnbrez Breezhaler
ATC кодR03AC18
Веществоindacaterol maleate
ПроизводителNovartis Europharm Ltd.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Onbrez Breezhaler 150 микрограма прах за инхалация, твърди капсули

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка капсула съдържа индакатерол малеат, съответстващ на 150 микрограма индакатерол

(indacaterol).

Освободената от накрайника на инхалатора доза е индакатерол малеат, съответстваща на 120 микрограма индакатерол.

Помощно вещество с известно действие: Всяка капсула съдържа 24,8 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инхалация, твърда капсула

Прозрачни (неоцветени) капсули, съдържащи бял прах с надпис “IDL 150”, отпечетан в черно над черна черта, и логото на компанията (), отпечатано в черно под черната черта.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Onbrez Breezhaler е показан за продължително бронходилататорно лечение на обструкция на въздухоносните пътища при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка Препоръчваната доза е инхалиране на съдържанието на една капсула от 150 микрограма

веднъж дневно, като се използва инхалатора Onbrez Breezhaler. Дозата трябва да се увеличава само след консултация с лекар.

Установено е, че инхалирането на съдържанието на една капсула от 300 микрограма веднъж дневно с помощта на инхалатора Onbrez Breezhaler осигурява допълнителни клинични ползи по отношение на задуха, особено при пациенти с тежка ХОББ. Максималната доза е 300 микрограма веднъж дневно.

Onbrez Breezhaler трябва да се прилага по едно и също време всеки ден.

Ако се пропусне една доза, следващата доза трябва да се приеме в обичайното време на следващия ден.

Специални популации Популация в старческа възраст

Максималната плазмена концентрация и общата системна експозиция се повишават с възрастта, но не се изисква коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Чернодробно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. Няма налични данни за употребата на Onbrez Breezhaler при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Бъбречно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Onbrez Breezhaler в педиатричната популация (под 18 години).

Начин на приложение

Само за инхалаторно приложение. Капсулите Onbrez Breezhaler не трябва да се гълтат.

Капсулите трябва да се изваждат от блистера само непосредствено преди употреба.

Капсулите трябва да се прилагат само с помощта на инхалатора Onbrez Breezhaler (вж. точка 6.6). Трябва да се използва инхалаторът Onbrez Breezhaler, който се предоставя с всяка нова рецепта.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани, как правилно да прилагат продукта. Пациентите, при които не се наблюдава подобрение по отношение на дишането, трябва да бъдат попитани, дали не гълтат лекарството вместо да го инхалират.

За указания относно употребата на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Астма

Onbrez Breezhaler е дългодействащ бета2-адренергичен агонист, който е показан само за лечение на ХОББ и не трябва да се използва за лечение на астма поради липсата на данни относно дългосрочните резултати от прилагането му при пациенти с астма.

Дългодействащите бета2-адренергични агонисти могат да повишат риска от поява на сериозни нежелани събития, свързани с астма, включително смъртни случаи, свързани с астма, когато се използват за лечение на астма.

Свръхчувствителност

Съобщава се за реакции на свръхчувствителност от бърз тип, след прилагане на Onbrez Breezhaler. Ако се появят признаци, предполагащи алергични реакции (по-специално затруднено дишане или преглъщане, подуване на езика, устните и лицето, уртикария, кожен обрив) употребата на Onbrez Breezhaler трябва веднага да се прекрати и да се започне алтернативно лечение.

Парадоксален бронхоспазъм

Подобно на други инхалаторни лекарства, прилагането на Onbrez Breezhaler може да доведе до развитие на парадоксален бронхоспазъм, което може да бъде животозастрашаващо. Ако възникне парадоксален бронхоспазъм, употребата на Onbrez Breezhaler трябва да се спре незабавно и да се премине към алтернативно лечение.

Влошаване на основното заболяване

Onbrez Breezhaler не е показан за лечение на остри епизоди на бронхоспазъм, т.е като “спасителна” терапия. В случай на влошаване на ХОББ по време на лечението с Onbrez Breezhaler трябва да се направи преоценка на състоянието на пациента и на схемата за лечение на ХОББ. Не е уместно повишаване на дневната доза на Onbrez Breezhaler над максималната доза от 300 микрограма.

Системни ефекти Въпреки че обикновено не се наблюдат клинично значими ефекти върху сърдечно-съдовата

система при прилагане на Onbrez Breezhaler в препоръчваните дози, подобно на останалите бета2-адренергични агонисти индакатерол трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сърдечно-съдови нарушения (исхемична болест на сърцето, остър миокарден инфаркт, сърдечни аритмии, хипертония), пациенти с конвулсивни нарушения или тиреотоксикоза или при пациенти, които са необичайно чувствителни към бета2-адренергични агонисти.

Сърдечно-съдови ефекти Подобно на други бета2-адренергични агонисти индакатерол може да предизвика клинично

значимо повлияване на сърдечно-съдовата система при някои пациенти, отчетено чрез повишаване на пулсовата честота, артериалното налягане и/или появата на симптоми. При поява на подобни ефекти, може да е необходимо прекратяване на лечението. В допълнение се съобщава, че бета-адренергичните агонисти предизвикват промени в електрокардиограмата (ЕКГ) като изглаждане на T вълната, удължаване на QT интервала и депресия на ST сегмента, въпреки че клиничното значение на тези промени не е установено. Поради тази причина дългодействащите бета2-адренергични агонисти като Onbrez Breezhaler трябва да се използват с повишено внимание при пациенти с установено или подозирано удължаване на QT интервала или лекувани с лекарствени продукти, повлияващи QT интервала.

Не се наблюдава клинично значимо удължаване на QTc-интервала в хода на клинични проучвания с Onbrez Breezhaler, прилаган в препоръчваните терапевтични дози (вж. точка 5.1).

Хипокалиемия Бета2-адренергичните агонисти могат да предизвикат значима хипокалиемия при някои

пациенти, което потенциално може да предизвика нежелани ефекти върху сърдечно-съдовата система. Понижаването на серумния калий обикновено е преходно и не изисква прием на калиеви добавки. При пациенти с тежка ХОББ развитието на хипокалиемия може да се потенцира от хипоксията и съпътстващата терапия (вж. точка 4.5), което може да повиши склонността към сърдечни аритмии.

Хипергликемия Инхалирането на високи дози бета2-адренергични агонисти може да предизвика повишаване на

нивата на плазмената глюкоза. При започване на лечение с Onbrez Breezhaler плазмените глюкозни нива трябва да бъдат внимателно проследявани при пациенти с диабет.

По време на клиничните проучвания клинично значимите промени в нивата на кръвната захар като цяло са 1-2% по-чести при пациентите на лечение с Onbrez Breezhaler в препоръчвани дози спрямо плацебо. Onbrez Breezhaler не е проучван при пациенти с недобре контролиран захарен диабет.

Помощни вещества Капсулите съдържат лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна

непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Симпатикомиметични лекарствени продукти Съвместното приложение с други симпатикомиметични лекарствени продукти (самостоятелно

или като част от комбинирана терапия) може да потенцира нежеланите реакции към Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler не трябва да се използва съвместно с други дългодействащи бета2- адренергични агонисти или лекарствени продукти, съдържащи дългодействащи бета2- адренергични агонисти.

Хипокалиемия Съвместното лечение с метилксантинови производни, кортикостероиди или калий-губещи

диуретици може да потенцира възможните хипокалиемични ефекти на бета2-адренергичните агонисти, поради което е необходимо повишено внимание (вж. точка 4.4).

Бета-адренергични блокери Бета-адренергичните блокери и бета2-адренергичните агонисти могат да отслабят или

антагонизират ефектите си, когато се прилагат едновременно. Поради тази причина индакатерол не трябва да се прилага едновременно с бета-адренергични блокери (включително очни капки), освен ако няма основателна причина за употребата им. При необходимост трябва да се предпочитат кардиоселективни бета-адренергични блокери, въпреки че и те трябва да се прилагат с повишено внимание.

Метаболитни взаимодействия и взаимодействия, свързани с транспортерните молекули Инхибирането на ключовите участници в клирънса на индакатерол CYP3A4 и P-гликопротеин (P-gp) повишава системната експозиция на индакатерол до два пъти. Степента на увеличение на системната експозиция не е свързана с някакви тревоги, като се имат предвид данните за безопасност на лечението с Onbrez Breezhaler в клинични проучвания с продължителност до една година в дози до два пъти максималната препоръчвана терапевтична доза.

Не е установено индакатерол да взаимодейства с други лекарствени продукти при съвместно приложение. In vitro изследванията показват, че при нивата на системна експозиция, които се достигат в клиничната практика, индакатерол притежава пренебрежим потенциал за метаболитни взаимодействия с други лекарствени продукти.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма налични данни за употребата на индакатерол при бременни жени. Проучванията при

животни не показват преки или непреки вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност при клинично значима експозиция (вж. точка 5.3). Подобно на други бета2- адренергични агонисти индакатерол може да затрудни раждането поради релаксиращия ефект върху гладката мускулатура на матката. Onbrez Breezhaler трябва да се използва по време на бременност само ако очакваните ползи превъзхождат потенциалните рискове.

Кърмене Не е установено дали индакатерол/метаболитите се екскретират в кърмата. Наличните

фармакокинетични/токсикологични данни при животни показват екскреция на индакатерол/метаболитите в млякото (вж. точка 5.3). Не може да се изключи риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати/да не се приложи терапията с Onbrez Breezhaler, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет Наблюдава се намален процент бременности при плъхове. Въпреки това се счита за малко

вероятно индакатерол да окаже влияние върху репродуктивните способности и фертилитета при хора след инхалиране на максималната препоръчвана доза (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Onbrez Breezhaler не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-честите нежелани реакции в рамките на препоръчваните дози са назофарингит (14,3%),

инфекции на горни дихателни пътища (14,2%), кашлица (8,2%), главоболие (3,7%) и мускулни спазми (3,5%). По-голямата част от нежеланите реакции са леки или умерени и честотата им намалява в хода на лечението.

В рамките на препоръчваните дози профилът на нежеланите реакции на Onbrez Breezhaler при пациенти с ХОББ показва клинично незначими системни ефекти на бета2-адренергична стимулация. Средната промяна в сърдечната честота е по-малко от един удар за минута, рядко се наблюдава тахикардия, като съобщенията за нея са с честота, подобна на тази при лечение с плацебо. Не се наблюдават значими удължавания на QTcF в сравнение с плацебо. Честотата на видимо удължените QTcF интервали [т.е. >450 ms (мъже) и >470 ms (жени)] и съобщенията за случаи на хипокалиемия са подобни на тези при плацебо. Средната стойност на максималните промени в нивата на кръвната захар е подобна между Onbrez Breezhaler и плацебо.

Таблично обобщение на нежеланите реакции

Фаза III клиничната програма на Onbrez Breezhaler включва пациенти с клинично диагностицирана умерена или тежка ХОББ. 4 764 пациенти са изложени на индакатерол за период до една година в дози до два пъти максималната препоръчвана доза. От тези пациенти 2 611 са били на лечение със 150 микрограма веднъж дневно и 1 157 са били на лечение с 300 микрограма веднъж дневно. Приблизително 41% от пациентите са с тежка ХОББ. Средната възраст на пациентите е 64 години, като 48% от пациентите са на възраст 65 години или по- големи и по-голямата част от тях са бели (80%).

Нежеланите реакции в Таблица 1 са изброени съгласно MedDRA по системо-органни класове в базата данни за безопасност при пациенти с ХОББ. В рамките на всеки системо-органен клас нежеланите лекарствени реакции са изброени по честота в низходящ ред съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 1

Нежелани реакции

 

 

 

Нежелани реакции

Честота

 

 

Инфекции и инфестации

 

Инфекция на горни дихателни пътища

Чести

Назофарингит

Чести

Синузит

 

Чести

Нарушения на имунната система

 

Свръхчувствителност1

Нечести

Нарушения на метаболизма и храненето

 

Захарен диабет и хипергликемия

Нечести

Нарушения на нервната система

 

Главоболие

Чести

Замаяност

Чести

Парестезии

Нечести

Сърдечни нарушения

 

Исхемична болест на сърцето

Нечести

Предсърдно мъждене

Нечести

Палпитации

Нечести

Тахикардия

Нечести

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Кашлица

Чести

Орофарингеална болка, включително възпалено гърло

Чести

Ринорея

Чести

Парадоксален бронхоспазъм

Нечести

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

Сърбеж/обрив

Нечести

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Мускулни спазми

Чести

Миалгия

Нечести

Мускулно-скелетна болка

Нечести

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Гръдна болка

Чести

Периферни отоци

Чести

1 Получени са съобщения за реакции на свръхчувствителност при постмаркетинговия опит във връзка с употребата на Onbrez Breezhaler. Те са съобщени доброволно от популация с неопределен размер и затова не винаги е възможно да се определи достоверно тяхната честота или да се установи наличието на причинно-следствена връзка с експозицията на лекарствения продукт. По тази причина честотите са определени на база на опита от клиничните изпитвания.

При доза от 600 микрограма веднъж дневно профилът на безопасност на Onbrez Breezhaler като цяло е подобен на този при препоръчваните дози. Допълнителна нежелана реакция е тремор (честа).

Описание на избрани нежелани реакции

Във Фаза III клиничните проучвания лекарите забелязват по време на клиничните визити, че средно 17-20% от пациентите се оплакват от спорадична кашлица, възникваща обикновено в рамките на 15 секунди след инхалацията и продължаваща типично около 5 секунди (около 10 секунди при настоящи пушачи). Наблюдава се с по-висока честота при жени, отколкото при

мъже, и при настоящи пушачи, отколкото при бивши пушачи. Тази кашлица, появяваща се след инхалация не води до прекратяване на терапията при никой от участниците в проучванията, при лечение в рамките на препоръчваните дози (кашлицата е симптом при ХОББ и само 8,2% от пациентите я съобщават като нежелана лекарствена реакция). Няма доказателства, че тази кашлица, появяваща се след инхалация е свързана с бронхоспазъм, обостряне или влошаване на заболяването или загуба на ефикасност.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

При пациенти с ХОББ еднократното прилагане на дози 10 пъти над максималната препоръчвана терапевтична доза е свързано с умерено повишаване на пулсовата честота, систолното артериално налягане и удължаване на QTc интервала.

Предозирането с индакатерол е възможно да доведе до засилване на ефектите, характерни за бета2-адренергичните агонисти, т.е. тахикардия, тремор, палпитации, главоболие, гадене, повръщане, сънливост, камерни аритмии, метаболитна ацидоза, хипокалиемия и хипергликемия.

Показано е подкрепящо и симптоматично лечение. Ако случаят е сериозен, пациентът трябва да се хоспитализира. Може да се обмисли употребата на кардиоселективни бета-блокери, но само под лекарски контрол и при силно повишено внимание, тъй като употребата на бета- адренергични блокери може да провокира бронхоспазъм.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища, селективни бета-2-адренорецепторни агонисти, ATC код: R03AC18

Механизъм на действие Фармакологичните ефекти на бета2-адренорецепторните агонисти могат поне частично да

бъдат обяснени със стимулирането на вътреклетъчната аденилатциклаза – ензим, който катализира превръщането на аденозинтрифосфат (ATФ) в цикличен 3’,5’-аденозинмонофосфат (цикличен аденозин монофосфат). Повишените нива на цикличен AMФ водят до релаксация на бронхиалната гладка мускулатура. In vitro проучвания показват, че индакатерол, дълго действащ бета2-адренергичен агонист, проявява над 24 пъти по-голяма агонистична активност по отношение на бета2-рецепторите спрямо бета1-рецепторите и 20 пъти по-голяма агонистична активност спрямо бета3-рецепторите.

Когато се инхалира индакатерол действа локално в белите дробове като бронходилататор. Индакатерол е парциален агонист на човешките бета2-адренергични рецептори с наномоларен потенциал. В изолиран човешки бронх индакатерол има бързо настъпващо и продължително действие.

Въпреки че бета2-рецепторите са преобладаващите адренергични рецептори в бронхиалната гладка мускулатура и в човешкото сърце преобладават бета1-рецепторите, в сърцето има и бета2-адренергични рецептори, представляващи 10-50% от общия брой адренергични рецептори. Точната функция на бета2-адренергичните рецептори в сърцето не е известна, но наличието им увеличава възможността дори при високоселективни бета2-адренергични агонисти да има ефекти върху сърцето.

Фармакодинамични ефекти

Onbrez Breezhaler, прилаган веднъж дневно в дози от 150 и 300 микрограма, осигурява и поддържа клинично значимо подобрение на белодробната функция (измерена чрез форсирания експираторен обем за една секунда, ФЕО1) за период от 24 часа в хода на редица фармакодинамични и клинични проучвания за ефикасност. Има бързо начало на действие, в рамките на 5 минути след инхалацията, с повишение на ФЕО1 със 110-160 ml спрямо изходните стойности, сравнимо с ефекта на бързодействащия бета2-агонист салбутамол в доза от 200 микрограма и статистически значимо по-бързо спрямо салметерол/флутиказон в доза от 50/500 микрограма. Максималното повишение на ФЕО1 при достигане на стационарно състояние е средно с 250-330 ml спрямо изходните стойности.

Бронходилататорният ефект не зависи от времето на прилагане на дозата, сутрин или вечер.

Установено е, че Onbrez Breezhaler намалява свръхраздуването на белите дробове, което води до повишаване на инспираторния копоцитет по време на натоварване и в почивка спрямо плацебо.

Ефекти върху сърдечната електрофизиология

Двойно-сляпо, плацебо и активно (моксифлоксацин) контролирано проучване в продължение на 2 седмици при 404 здрави доброволци показва максимално средно (90% доверителен интервал) удължаване на QTcF интервала (в милисекунди) с 2,66 (0,55, 4,77), 2,98 (1,02, 4,93) и 3,34 (0,86, 5,82) след многократно прилагане на дози от 150 микрограма, 300 микрограма и 600 микрограма, съответно. Следователно, не се наблюдава потенциал за проаритмогенна активност, свързана с удължаване на QT-интервала при приложение в рамките на

препоръчваните дози или два пъти максималната препоръчвана доза. Няма данни за наличие на зависимост межу концентрацията и промяната на QTc интервала в диапазона на изследваните дози.

В едно 26-седмично, двойно-сляпо, плацебо контролирано Фаза III проучване при 605 пациенти с ХОББ е установено, че няма клинично значима разлика по отношение на честотата на възникване на ритъмни нарушения, при 24-часово мониториране, в началото на проучването и до 3 пъти по време на 26-седмичния период на лечение между пациентите, лекувани с Onbrez Breezhaler в препоръчвани дози или тези на лечение с плацебо или тиотропиум.

Клинична ефикасност и безопасност Програмата за клинично развитие включва едно 12-седмично, две шестмесечни (едното от

които е удължено до едногодишно с цел оценка на безопасността и поносимостта) и едно едногодишно рандомизирани контролирани клинични проучвания при пациенти с клинично диагностицирана ХОББ. Проучванията включват измерване на редица показатели за оценка на белодробната функция и здравния статус като диспнея, екзацербации и свързано със здравето качество на живот.

Белодробна функция

Onbrez Breezhaler приложен веднъж дневно в дози от 150 микрограма и 300 микрограма показва клинично значимо подобряване на белодробната функция. По отношение на 12- седмичната първична крайна точка (ФЕО1 в края на 24-часовия дозов интервал) прилагането на доза от 150 микрограма води до повишаване с 130-180 ml спрямо плацебо (p<0,001) и повишаване с 60 ml спрямо салметерол в доза от 50 микрограма, прилаган два пъти дневно (p<0,001). Прилагането на доза от 300 микрограма води до повишаване на ФЕО1 със 170-180 ml спрямо плацебо (p<0,001) и до повишаване със 100 ml спрямо формотерол в доза от

12 микрограма, прилаган два пъти дневно (p<0,001). И двете дози повишават ФЕО1 с 40-50 ml спрямо открито прилаган тиотропиум в доза от 18 микрограма веднъж дневно

(150 микрограма, p=0,004; 300 микрограма, p=0,01). 24-часовият бронходилататорен ефект на Onbrez Breezhaler се запазва от първата доза през целия едногодишен период на лечение, без да има данни за загуба на ефикасност (тахифилаксия).

Симптоматични ползи

И при двете дози се наблюдава статистически значимо облекчаване на симптомите в сравнение с плацебо по отношение на диспнеята и здравния статус (оценени съответно чрез Transitional Dyspnoea Index [TDI] и St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Като цяло терапевтичният отговор превъзхожда наблюдавания при активните контроли (Таблица 2).

В допълнение, пациентите на лечение с Onbrez Breezhaler имат сигнификантно по-малка нужда от “спасителна” терапия, повече дни, в които нямат нужда от “спасителна” терапия спрямо плацебо и имат значително по-голям процент дни без дневни симптоми.

Сборен анализ на ефикасността по време на 6-месечно лечение показва, че честотата на екзацербациите на ХОББ е сигнификантно по-ниска, отколкото при пациентите на плацебо. При сравнение с плацебо се установяват следните честоти: 0,68 (95% CI [0,47, 0,98], р-стойност 0,036) и 0,74 (95% CI [0,56, 0,96], р-стойност 0,026) съответно при доза от 150 микрограма и доза от 300 микрограма.

Налице е ограничен клиничен опит с приложението при индивиди от африкански произход.

Таблица 2 Облекчаване на симптомите при 6-месечна продължителност на лечението

Лечение

Индакатеро

Индакатеро

Тиотропиум

Салметерол Формотерол

Плацебо

Доза

л

 

л

 

 

 

(микрограма)

 

 

 

 

 

 

 

 

веднъж

два пъти

два пъти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дневно

 

 

 

веднъж

веднъж

дневно

дневно

 

 

 

 

 

 

 

 

дневно

дневно

 

 

 

 

 

 

 

Процент

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациенти,

62 b

71 b

57 b

 

 

 

 

47 b

достигнали

 

 

59 c

 

 

 

54 c

41 c

 

 

 

 

 

MCID в TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент

53 a

 

 

 

49 a

 

 

38 a

пациенти,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достигнали

58 b

53 b

47 b

 

 

 

 

46 b

MCID в

 

 

c

 

 

 

c

c

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впръсквания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та/ден или

1,3 a

 

 

 

1,2 a

 

 

0,3 a

употребата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

n/e

0,4 b

“спасителна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спрямо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изходните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стойности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без употреба

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

57 b

58 b

46 b

 

 

n/e

42 b

“спасителна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн на проучването с a: индакатерол 150 микрограма, салметерол и плацебо; b: индакатерол 150 и 300 микрограма, тиотропиум и плацебо; c: индакатерол 300 микрограма, формотерол и плацебо

MCID = минимална клинично значима разлика (≥1 точка промяна в TDI, ≥4 точки промяна в

SGRQ)

n/e= не е оценявано на шестия месец

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Onbrez Breezhaler във всички подгрупи на педиатричната популация при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Индакатерол е хирална молекула с R-конфигурация.

Фармакокинетичните данни са получени в хода на редица клинични проучвания при здрави доброволци и пациенти с ХОББ.

Абсорбция Медианата на времето за достигане на пикова плазмена концентрация на индакатерол е

приблизително 15 мин след еднократно или многократно инхалиране. Системната експозиция на индакатерол се повишава пропорционално с повишаване на дозата (от 150 микрограма до 600 микрограма). Абсолютната бионаличност на индакатерол, след инхалиране на дозата, е средно 43% до 45%. Системната експозиция се получава от сбора на белодробната и стомашно- чревната абсорбция; около 75% от системната експозиция се получава в резултат на белодробна абсорбция, а около 25% в резултат на стомашно-чревна абсорбция.

Плазмената концентрация на индакатерол се повишава при многократно приложение веднъж дневно. Стационарно състояние се достига в рамките на 12 до 14 дни. Средният коефициент на кумулация на индакатерол, т.е AUC отвъд 24-часовия интервал на дозиране на Ден 14 спрямо Ден 1, е в диапазона между 2,9 и 3,5 при инхалиране веднъж дневно в доза между 150 микрограма и 600 микрограма.

Разпределение След интравенозно прилагане обемът на разпределение на индакатерол по време на крайната

фаза на елиминиране е 2557 литра, показвайки обширно тъканно разпределение. In vitro свързването със серумните и плазмените протеини при хора е съответно 94,1-95,3% и 95,1-96,2%.

Биотрансформация След перорално прилагане на радиоактивно маркиран индакатерол в хода на проучването

ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion) при хора, непромененият индакатерол е основното циркулиращо в серума съединение, съставлявайки около една трета от общата, свързана с лекарствения продукт AUC за период от 24 часа. Най-често срещаният метаболит в серума е хидроксилно производно. Фенол O-глюкуронидите на индакатерол и хидроксилираният индакатерол са също често срещани метаболити. Диастереомерът на хидроксилното производно, N-глюкуронид на индакатерол и C- и N-деалкилираните продукти са други идентифицирани метаболити.

In vitro изследванията показват, че УГТ1A1 е единствената УГТ изоформа, която метаболизира индакатерол до фенол O-глюкуронид. Окислени метаболити се установяват след инкубация с рекомбинантни CYP1A1, CYP2D6 и CYP3A4 ензими. CYP3A4 е преобладаващият изоензим, отговорен за хидроксилирането на индакатерол. In vitro изследванията също така показват, че индакатерол е нискоафинитетен субстрат за ефлуксната помпа P-gp.

Елиминиране

Впроучванията, включващи събиране на урина, количеството индакатерол, екскретиран непроменен с урината, като цяло е по-малко от 2% от приложената доза. Бъбречният клирънс на индакатерол е средно между 0,46 и 1,20 литра/час. При сравнение с плазмения клирънс на индакатерол 23,3 литра/час е видно, че бъбречният клирънс играе несъществена роля (около 2 до 5% от системния клирънс) в елиминирането на системно наличния индакатерол.

Впроучването ADME при хора, където индакатерол се прилага перорално, екскрецията с фецеса преобладава пред тази с урината. Индакатерол се екскретира във фецеса предимно като непроменено вещество (54% от дозата) и в по-малка степен като хидроксилни метаболити (23% от дозата). По отношение на маса/баланс проучването приключва с възстановяване на ≥90% от приложената доза в екскретите.

Плазмената концентрация на индакатерол се понижава многофазово със средно време на полуживот в диапазона от 45,5 до 126 часа. Ефективният полуживот, изчислен въз основа на кумулирането на индакатерол при многократно дозиране, е в диапазона от 40 до 52 часа, което е в съответствие с наблюдаваното необходимо време за достигане на стационарно състояние, което е приблизително 12-14 дни.

Специални популации Популационен фармакокинетичен анализ показва, че възрастта (възрастни до 88 години),

полът, теглото (32-168 kg) или расата не оказват клинично значимо влияние върху фармакокинетиката на индакатерол. Според същия анализ се предполага се, че няма разлики между отделните етнически групи в изследваната популация.

Пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане не показват съответни промени в Cmax или AUC на индакатерол, нито се наблюдават различия по отношение на свързването със серумните белтъци при пациенти с леко и умерено чернодробно увреждане и техните здрави контроли. Не са провеждани проучвания при индивиди с тежко чернодробно увреждане.

Поради много ниския принос на уринната екскреция за общото елиминиране от организма проучвания при индивиди с увредена бъбречна функция не са провеждани.

5.3Предклинични данни за безопасност

Наблюдаваните при кучета ефекти върху сърдечно-съдовата система, дължащи се на бета2- агонистичните свойства на индакатерол включват тахикардия, аритмии и миокардни лезии. Леко раздразване на лигавицата на носната кухина и ларинкса се наблюдава при гризачи.

Всички наблюдавани находки възникват при експозиции, достатъчно надвишаващи очакваните при хора.

Въпреки че индакатерол като цяло не повлиява репродуктивната способност, в проучване за фертилитет при плъхове се наблюдава намален брой бременности при F1 поколението в хода на проучване за пери- и постнатално развитие при експозиция 14-пъти по-висока от тази при хора, лекувани с Onbrez Breezhaler. Индакатерол не е ембриотоксичен или тератогенен при плъхове и зайци.

Проучванията за генотоксичност не отчитат някакъв мутагенен или кластогенен потенциал. Карциногенността е проучвана в двегодишно проучване при плъхове и шестмесечно проучване при трансгенни мишки. Повишената честота на доброкачествени овариални лейомиоми и фокална хиперплазия на овариалната гладка мускулатура при плъхове е в съответствие с наблюдаваните подобни находки при други бета2-адренергични агонисти. Няма данни за карциногенност при мишки. В тези проучвания системната експозиция (AUC) при плъхове и мишки при нивата без наблюдавани нежелани ефекти е поне 7 и съответно 49 пъти по-висока от тази при хора, лекувани с Onbrez Breezhaler веднъж дневно в доза от 300 микрограма.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо Лактоза монохидрат

Състав на капсулата Желатин (обвивка на капсулата)

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

2 години

6.4Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 30°C.

Капсулите да се съхраняват в блистера, за да се предпазят от влага и да се изваждат непосредствено преди употреба.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Onbrez Breezhaler е еднодозово инхалационно устройство. Тялото и капачката на инхалатора са направени от акрилонитрил бутадиен стирен, бутоните са направени от метил метакрилат акрилонитрил бутадиен стирен. Иглите и пружините са от неръждаема стомана.

PA/Alu/PVC - Alu блистер, съдържащ 10 твърди капсули.

Кутия, съдържаща 10 капсули и един инхалатор Onbrez Breezhaler. Кутия, съдържаща 30 капсули и един инхалатор Onbrez Breezhaler.

Групова опаковка, включваща 2 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Групова опаковка, включваща 3 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Групова опаковка, включваща 30 опаковки (всяка съдържаща 10 капсули и 1 инхалатор).

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

Инструкции за работа и употреба

Издърпайте капачката.

Отворете инхалатора:

Задръжте дъното на инхалатора и наклонете накрайника. По този начин инхалаторът се отваря.

Подгответе капсулата:

Непосредствено преди употреба, със сухи ръце извадете една капсула от блистера.

Поставете капсулата:

Поставете капсулата в камерата за капсула на инхалатора.

Никога не поставяйте капсулата директно в накрайника.

Затворете инхалатора:

Затворете инхалатора, докато чуете “щракване”.

Продупчете капсулата:

Задръжте инхалатора в изправено положение с накрайника сочещ нагоре.

Продупчете капсулата като натиснете едновременно бутоните, разположени от двете страни. Направете го само

веднъж.

При пробиване на капсулата трябва да се чуе “щракване”.

Освободете напълно страничните бутони.

Издишайте:

Преди да поставите накрайника в устата си издишайте напълно.

Не духайте срещу накрайника.

Инхалирайте лекарството

За да вдишате лекарството дълбоко в белите дробове:

Дръжте инхалатора, както е показано на снимката. Страничните бутони трябва да сочат ляво и дясно. Не ги натискайте.

Поставете накрайника в устата си и затворете устните си около него.

Вдишайте бързо, но постоянно, колкото дълбоко можете.

Забележка:

Като вдишвате през инхалатора, капсулата се завърта в камерата и трябва да чуете бръмчене. Ще усетите сладък вкус при преминаване на лекарството в белите дробове.

Допълнителна информация

Понякога много малки парченца от капсулата могат да преминат през филтъра и да попаднат в устата. Ако това стане, е възможно да усетите тези парченца с езика си. Поглъщането или инхалирането на тези парченца не е вредно. Възможността за разтрошаване на капсулата се повишава, ако капсулата случайно е била пробита повече от веднъж (стъпка 6).

Ако не чувате бръмчене:

Капсулата може да се е заклещила в камерата за капсула. Ако това се случи:

Отворете инхалатора и внимателно освободете капсулата, като почуквате внимателно дъното на инхалатора. Не натискайте страничните бутони.

Инхалирайте лекарството отново, като повторите стъпки 8 и 9.

Задръжте дъха си:

След като сте инхалирали лекарството:

Задръжте дъха си за поне 5-10 секунди или колкото Ви е удобно, докато изваждате инхалатора от устата си.

След това издишайте.

Отворете инхалатора, за да видите дали не е останал някакъв прах в капсулата.

Ако е останал прах в капсулата:

Затворете инхалатора.

Повторете стъпки 8, 9, 10 и 11.

Повечето хора са способни да изпразнят капсулата с една или две инхалации.

Допълнителна информация

Понякога е възможно някои хора да се закашлят скоро след инхалиране на лекарството. Ако това стане, не се тревожете. Щом капсулата е празна, значи сте приели достатъчно от Вашето лекарство.

След като сте приключили с приема на Вашето лекарство:

Отворете отново накрайника и отстранете празната капсула, като я изсипете от камерата за капсула. Изхвърлете празната капсула в боклука.

Затворете инхалатора и поставете капачката.

Не съхранявайте капсули в инхалатора

Onbrez Breezhaler.

Отбележете в таблицата за отбелязване на приема на дневната доза:

От вътрешната страна на кутията има таблица за отбелязване на приема на дневната доза. Поставете отметка в квадратчето с днешната дата, която да Ви напомня кога трябва да приемете следващата доза.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/593/001-005

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 30 ноември 2009 г. Дата на последно подновяване: 2 декември 2014 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Onbrez Breezhaler 300 микрограма прах за инхалация, твърди капсули

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка капсула съдържа индакатерол малеат, съответстващ на 300 микрограма индакатерол

(indacaterol).

Освободената от накрайника на инхалатора доза е индакатерол малеат, съответстваща на 240 микрограма индакатерол.

Помощно вещество с известно действие: Всяка капсула съдържа 24,6 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инхалация, твърда капсула

Прозрачни (неоцветени) капсули, съдържащи бял прах с надпис “IDL 300”, отпечатан в синьо над синя черта, и логото на компанията (), отпечатано в синьо под синята черта.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Onbrez Breezhaler е показан за продължително бронходилататорно лечение на обструкция на въздухоносните пътища при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Препоръчваната доза е инхалиране на съдържанието на една капсула от 150 микрограма

веднъж дневно, като се използва инхалатора Onbrez Breezhaler. Дозата трябва да се увеличава само след консултация с лекар.

Установено е, че инхалирането на съдържанието на една капсула от 300 микрограма веднъж дневно с помощта на инхалатора Onbrez Breezhaler осигурява допълнителни клинични ползи по отношение на задуха, особено при пациенти с тежка ХОББ. Максималната доза е 300 микрограма веднъж дневно.

Onbrez Breezhaler трябва да се прилага по едно и също време всеки ден.

Ако се пропусне една доза, следващата доза трябва да се приеме в обичайното време на следващия ден.

Специални популации Популация в старческа възраст

Максималната плазмена концентрация и общата системна експозиция се повишават с възрастта, но не се изисква коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Чернодробно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. Няма налични данни за употребата на Onbrez Breezhaler при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Бъбречно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Onbrez Breezhaler в педиатричната популация (под 18 години).

Начин на приложение

Само за инхалаторно приложение. Капсулите Onbrez Breezhaler не трябва да се гълтат.

Капсулите трябва да се изваждат от блистера само непосредствено преди употреба.

Капсулите трябва да се прилагат само с помощта на инхалатора Onbrez Breezhaler (вж. точка 6.6). Трябва да се използва инхалаторът Onbrez Breezhaler, който се предоставя с всяка нова рецепта.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани, как правилно да прилагат продукта. Пациентите, при които не се наблюдава подобрение по отношение на дишането, трябва да бъдат попитани, дали не гълтат лекарството вместо да го инхалират.

За указания относно употребата на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Астма

Onbrez Breezhaler е дългодействащ бета2-адренергичен агонист, който е показан само за лечение на ХОББ и не трябва да се използва за лечение на астма поради липсата на данни относно дългосрочните резултати от прилагането му при пациенти с астма.

Дългодействащите бета2-адренергични агонисти могат да повишат риска от поява на сериозни нежелани събития, свързани с астма, включително смъртни случаи, свързани с астма, когато се използват за лечение на астма.

Свръхчувствителност

Съобщава се за реакции на свръхчувствителност от бърз тип, след прилагане на Onbrez Breezhaler. Ако се появят признаци, предполагащи алергични реакции (по-специално затруднено дишане или преглъщане, подуване на езика, устните и лицето, уртикария, кожен обрив) употребата на Onbrez Breezhaler трябва веднага да се прекрати и да се започне алтернативно лечение.

Парадоксален бронхоспазъм

Подобно на други инхалаторни лекарства, прилагането на Onbrez Breezhaler може да доведе до развитие на парадоксален бронхоспазъм, което може да бъде животозастрашаващо. Ако възникне парадоксален бронхоспазъм, употребата на Onbrez Breezhaler трябва да се спре незабавно и да се премине към алтернативно лечение.

Влошаване на основното заболяване

Onbrez Breezhaler не е показан за лечение на остри епизоди на бронхоспазъм, т.е като “спасителна” терапия. В случай на влошаване на ХОББ по време на лечението с Onbrez Breezhaler трябва да се направи преоценка на състоянието на пациента и на схемата за лечение на ХОББ. Не е уместно повишаване на дневната доза на Onbrez Breezhaler над максималната доза от 300 микрограма.

Системни ефекти Въпреки че обикновено не се наблюдат клинично значими ефекти върху сърдечно-съдовата

система при прилагане на Onbrez Breezhaler в препоръчваните дози, подобно на останалите бета2-адренергични агонисти индакатерол трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сърдечно-съдови нарушения (исхемична болест на сърцето, остър миокарден инфаркт, сърдечни аритмии, хипертония), пациенти с конвулсивни нарушения или тиреотоксикоза или при пациенти, които са необичайно чувствителни към бета2-адренергични агонисти.

Сърдечно-съдови ефекти Подобно на други бета2-адренергични агонисти индакатерол може да предизвика клинично

значимо повлияване на сърдечно-съдовата система при някои пациенти, отчетено чрез повишаване на пулсовата честота, артериалното налягане и/или появата на симптоми. При поява на подобни ефекти, може да е необходимо прекратяване на лечението. В допълнение се съобщава, че бета-адренергичните агонисти предизвикват промени в електрокардиограмата (ЕКГ) като изглаждане на T вълната, удължаване на QT интервала и депресия на ST сегмента, въпреки че клиничното значение на тези промени не е установено. Поради тази причина дългодействащите бета2-адренергични агонисти като Onbrez Breezhaler трябва да се използват с повишено внимание при пациенти с установено или подозирано удължаване на QT интервала или лекувани с лекарствени продукти, повлияващи QT интервала.

Не се наблюдава клинично значимо удължаване на QTc-интервала в хода на клинични проучвания с Onbrez Breezhaler, прилаган в препоръчваните терапевтични дози (вж. точка 5.1).

Хипокалиемия Бета2-адренергичните агонисти могат да предизвикат значима хипокалиемия при някои

пациенти, което потенциално може да предизвика нежелани ефекти върху сърдечно-съдовата система. Понижаването на серумния калий обикновено е преходно и не изисква прием на калиеви добавки. При пациенти с тежка ХОББ развитието на хипокалиемия може да се потенцира от хипоксията и съпътстващата терапия (вж. точка 4.5), което може да повиши склонността към сърдечни аритмии.

Хипергликемия Инхалирането на високи дози бета2-адренергични агонисти може да предизвика повишаване на

нивата на плазмената глюкоза. При започване на лечение с Onbrez Breezhaler плазмените глюкозни нива трябва да бъдат внимателно проследявани при пациенти с диабет.

По време на клиничните проучвания клинично значимите промени в нивата на кръвната захар като цяло са 1-2% по-чести при пациентите на лечение с Onbrez Breezhaler в препоръчвани дози спрямо плацебо. Onbrez Breezhaler не е проучван при пациенти с недобре контролиран захарен диабет.

Помощни вещества Капсулите съдържат лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна

непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Симпатикомиметични лекарствени продукти Съвместното приложение с други симпатикомиметични лекарствени продукти (самостоятелно

или като част от комбинирана терапия) може да потенцира нежеланите реакции към Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler не трябва да се използва съвместно с други дългодействащи бета2- адренергични агонисти или лекарствени продукти, съдържащи дългодействащи бета2- адренергични агонисти.

Хипокалиемия Съвместното лечение с метилксантинови производни, кортикостероиди или калий-губещи

диуретици може да потенцира възможните хипокалиемични ефекти на бета2-адренергичните агонисти, поради което е необходимо повишено внимание (вж. точка 4.4).

Бета-адренергични блокери Бета-адренергичните блокери и бета2-адренергичните агонисти могат да отслабят или

антагонизират ефектите си, когато се прилагат едновременно. Поради тази причина индакатерол не трябва да се прилага едновременно с бета-адренергични блокери (включително очни капки), освен ако няма основателна причина за употребата им. При необходимост трябва да се предпочитат кардиоселективни бета-адренергични блокери, въпреки че и те трябва да се прилагат с повишено внимание.

Метаболитни взаимодействия и взаимодействия, свързани с транспортерните молекули Инхибирането на ключовите участници в клирънса на индакатерол CYP3A4 и P-гликопротеин (P-gp) повишава системната експозиция на индакатерол до два пъти. Степента на увеличение на системната експозиция не е свързана с някакви тревоги, като се имат предвид данните за безопасност на лечението с Onbrez Breezhaler в клинични проучвания с продължителност до една година в дози до два пъти максималната препоръчвана терапевтична доза.

Не е установено индакатерол да взаимодейства с други лекарствени продукти при съвместно приложение. In vitro изследванията показват, че при нивата на системна експозиция, които се достигат в клиничната практика, индакатерол притежава пренебрежим потенциал за метаболитни взаимодействия с други лекарствени продукти.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма налични данни за употребата на индакатерол при бременни жени. Проучванията при

животни не показват преки или непреки вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност при клинично значима експозиция (вж. точка 5.3). Подобно на други бета2- адренергични агонисти индакатерол може да затрудни раждането поради релаксиращия ефект върху гладката мускулатура на матката. Onbrez Breezhaler трябва да се използва по време на бременност само ако очакваните ползи превъзхождат потенциалните рискове.

Кърмене Не е установено дали индакатерол/метаболитите се екскретират в кърмата. Наличните

фармакокинетични/токсикологични данни при животни показват екскреция на индакатерол/метаболитите в млякото (вж. точка 5.3). Не може да се изключи риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати/да не се приложи терапията с Onbrez Breezhaler, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет Наблюдава се намален процент бременности при плъхове. Въпреки това се счита за малко

вероятно индакатерол да окаже влияние върху репродуктивните способности и фертилитета при хора след инхалиране на максималната препоръчвана доза (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Onbrez Breezhaler не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-честите нежелани реакции в рамките на препоръчваните дози са назофарингит (14,3%),

инфекции на горни дихателни пътища (14,2%), кашлица (8,2%), главоболие (3,7%) и мускулни спазми (3,5%). По-голямата част от нежеланите реакции са леки или умерени и честотата им намалява в хода на лечението.

В рамките на препоръчваните дози профилът на нежеланите реакции на Onbrez Breezhaler при пациенти с ХОББ показва клинично незначими системни ефекти на бета2-адренергична стимулация. Средната промяна в сърдечната честота е по-малко от един удар за минута, рядко се наблюдава тахикардия, като съобщенията за нея са с честота, подобна на тази при лечение с плацебо. Не се наблюдават значими удължавания на QTcF в сравнение с плацебо. Честотата на видимо удължените QTcF интервали [т.е. >450 ms (мъже) и >470 ms (жени)] и съобщенията за случаи на хипокалиемия са подобни на тези при плацебо. Средната стойност на максималните промени в нивата на кръвната захар е подобна между Onbrez Breezhaler и плацебо.

Таблично обобщение на нежеланите реакции

Фаза III клиничната програма на Onbrez Breezhaler включва пациенти с клинично диагностицирана умерена или тежка ХОББ. 4 764 пациенти са изложени на индакатерол за период до една година в дози до два пъти максималната препоръчвана доза. От тези пациенти 2 611 са били на лечение със 150 микрограма веднъж дневно и 1 157 са били на лечение с 300 микрограма веднъж дневно. Приблизително 41% от пациентите са с тежка ХОББ. Средната възраст на пациентите е 64 години, като 48% от пациентите са на възраст 65 години или по- големи и по-голямата част от тях са бели (80%).

Нежеланите реакции в Таблица 1 са изброени съгласно MedDRA по системо-органни класове в базата данни за безопасност при пациенти с ХОББ. В рамките на всеки системо-органен клас нежеланите лекарствени реакции са изброени по честота в низходящ ред съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 1

Нежелани реакции

 

 

 

Нежелани реакции

Честота

 

 

Инфекции и инфестации

 

Назофарингит

Много чести

Инфекция на горни дихателни пътища

Много чести

Синузит

 

Чести

Нарушения на имунната система

 

Свръхчувствителност1

Нечести

Нарушения на метаболизма и храненето

 

Захарен диабет и хипергликемия

Чести

Нарушения на нервната система

 

Главоболие

Чести

Замаяност

Чести

Парестезии

Нечести

Сърдечни нарушения

 

Исхемична болест на сърцето

Чести

Палпитации

Чести

Предсърдно мъждене

Нечести

Тахикардия

Нечести

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Кашлица

Чести

Орофарингеална болка, включително възпалено гърло

Чести

Ринорея

Чести

Парадоксален бронхоспазъм

Нечести

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

Сърбеж/обрив

Нечести

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Мускулни спазми

Чести

Мускулно-скелетна болка

Чести

Миалгия

Нечести

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Гръдна болка

Чести

Периферни отоци

Чести

1 Получени са съобщения за реакции на свръхчувствителност при постмаркетинговия опит във връзка с употребата на Onbrez Breezhaler. Те са съобщени доброволно от популация с неопределен размер и затова не винаги е възможно да се определи достоверно тяхната честота или да се установи наличието на причинно-следствена връзка с експозицията на лекарствения продукт. По тази причина честотите са определени на база на опита от клиничните изпитвания.

При доза от 600 микрограма веднъж дневно профилът на безопасност на Onbrez Breezhaler като цяло е подобен на този при препоръчваните дози. Допълнителна нежелана реакция е тремор (честа).

Описание на избрани нежелани реакции

Във Фаза III клиничните проучвания лекарите забелязват по време на клиничните визити, че средно 17-20% от пациентите се оплакват от спорадична кашлица, възникваща обикновено в рамките на 15 секунди след инхалацията и продължаваща типично около 5 секунди (около 10 секунди при настоящи пушачи). Наблюдава се с по-висока честота при жени, отколкото при

мъже, и при настоящи пушачи, отколкото при бивши пушачи. Тази кашлица, появяваща се след инхалация не води до прекратяване на терапията при никой от участниците в проучванията, при лечение в рамките на препоръчваните дози (кашлицата е симптом при ХОББ и само 8,2% от пациентите я съобщават като нежелана лекарствена реакция). Няма доказателства, че тази кашлица, появяваща се след инхалация е свързана с бронхоспазъм, обостряне или влошаване на заболяването или загуба на ефикасност.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

При пациенти с ХОББ еднократното прилагане на дози 10 пъти над максималната препоръчвана терапевтична доза е свързано с умерено повишаване на пулсовата честота, систолното артериално налягане и удължаване на QTc интервала.

Предозирането с индакатерол е възможно да доведе до засилване на ефектите, характерни за бета2-адренергичните агонисти, т.е. тахикардия, тремор, палпитации, главоболие, гадене, повръщане, сънливост, камерни аритмии, метаболитна ацидоза, хипокалиемия и хипергликемия.

Показано е подкрепящо и симптоматично лечение. Ако случаят е сериозен, пациентът трябва да се хоспитализира. Може да се обмисли употребата на кардиоселективни бета-блокери, но само под лекарски контрол и при силно повишено внимание, тъй като употребата на бета- адренергични блокери може да провокира бронхоспазъм.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища, селективни бета-2-адренорецепторни агонисти, ATC код: R03AC18

Механизъм на действие Фармакологичните ефекти на бета2-адренорецепторните агонисти могат поне частично да

бъдат обяснени със стимулирането на вътреклетъчната аденилатциклаза – ензим, който катализира превръщането на аденозинтрифосфат (ATФ) в цикличен 3’,5’-аденозинмонофосфат (цикличен аденозин монофосфат). Повишените нива на цикличен AMФ водят до релаксация на бронхиалната гладка мускулатура. In vitro проучвания показват, че индакатерол, дълго действащ бета2-адренергичен агонист, проявява над 24 пъти по-голяма агонистична активност по отношение на бета2-рецепторите спрямо бета1-рецепторите и 20 пъти по-голяма агонистична активност спрямо бета3-рецепторите.

Когато се инхалира индакатерол действа локално в белите дробове като бронходилататор. Индакатерол е парциален агонист на човешките бета2-адренергични рецептори с наномоларен потенциал. В изолиран човешки бронх индакатерол има бързо настъпващо и продължително действие.

Въпреки че бета2-рецепторите са преобладаващите адренергични рецептори в бронхиалната гладка мускулатура и в човешкото сърце преобладават бета1-рецепторите, в сърцето има и бета2-адренергични рецептори, представляващи 10-50% от общия брой адренергични рецептори. Точната функция на бета2-адренергичните рецептори в сърцето не е известна, но наличието им увеличава възможността дори при високоселективни бета2-адренергични агонисти да има ефекти върху сърцето.

Фармакодинамични ефекти

Onbrez Breezhaler, прилаган веднъж дневно в дози от 150 и 300 микрограма, осигурява и поддържа клинично значимо подобрение на белодробната функция (измерена чрез форсирания експираторен обем за една секунда, ФЕО1) за период от 24 часа в хода на редица фармакодинамични и клинични проучвания за ефикасност. Има бързо начало на действие, в рамките на 5 минути след инхалацията, с повишение на ФЕО1 със 110-160 ml спрямо изходните стойности, сравнимо с ефекта на бързодействащия бета2-агонист салбутамол в доза от 200 микрограма и статистически значимо по-бързо спрямо салметерол/флутиказон в доза от 50/500 микрограма. Максималното повишение на ФЕО1 при достигане на стационарно състояние е средно с 250-330 ml спрямо изходните стойности.

Бронходилататорният ефект не зависи от времето на прилагане на дозата, сутрин или вечер.

Установено е, че Onbrez Breezhaler намалява свръхраздуването на белите дробове, което води до повишаване на инспираторния копоцитет по време на натоварване и в почивка спрямо плацебо.

Ефекти върху сърдечната електрофизиология

Двойно-сляпо, плацебо и активно (моксифлоксацин) контролирано проучване в продължение на 2 седмици при 404 здрави доброволци показва максимално средно (90% доверителен интервал) удължаване на QTcF интервала (в милисекунди) с 2,66 (0,55, 4,77), 2,98 (1,02, 4,93) и 3,34 (0,86, 5,82) след многократно прилагане на дози от 150 микрограма, 300 микрограма и 600 микрограма, съответно. Следователно, не се наблюдава потенциал за проаритмогенна активност, свързана с удължаване на QT-интервала при приложение в рамките на

препоръчваните дози или два пъти максималната препоръчвана доза. Няма данни за наличие на зависимост межу концентрацията и промяната на QTc интервала в диапазона на изследваните дози.

В едно 26-седмично, двойно-сляпо, плацебо контролирано Фаза III проучване при 605 пациенти с ХОББ е установено, че няма клинично значима разлика по отношение на честотата на възникване на ритъмни нарушения, при 24-часово мониториране, в началото на проучването и до 3 пъти по време на 26-седмичния период на лечение между пациентите, лекувани с Onbrez Breezhaler в препоръчвани дози или тези на лечение с плацебо или тиотропиум.

Клинична ефикасност и безопасност Програмата за клинично развитие включва едно 12-седмично, две шестмесечни (едното от

които е удължено до едногодишно с цел оценка на безопасността и поносимостта) и едно едногодишно рандомизирани контролирани клинични проучвания при пациенти с клинично диагностицирана ХОББ. Проучванията включват измерване на редица показатели за оценка на белодробната функция и здравния статус като диспнея, екзацербации и свързано със здравето качество на живот.

Белодробна функция

Onbrez Breezhaler приложен веднъж дневно в дози от 150 микрограма и 300 микрограма показва клинично значимо подобряване на белодробната функция. По отношение на 12- седмичната първична крайна точка (ФЕО1 в края на 24-часовия дозов интервал) прилагането на доза от 150 микрограма води до повишаване с 130-180 ml спрямо плацебо (p<0,001) и повишаване с 60 ml спрямо салметерол в доза от 50 микрограма, прилаган два пъти дневно (p<0,001). Прилагането на доза от 300 микрограма води до повишаване на ФЕО1 със 170-180 ml спрямо плацебо (p<0,001) и до повишаване със 100 ml спрямо формотерол в доза от

12 микрограма, прилаган два пъти дневно (p<0,001). И двете дози повишават ФЕО1 с 40-50 ml спрямо открито прилаган тиотропиум в доза от 18 микрограма веднъж дневно

(150 микрограма, p=0,004; 300 микрограма, p=0,01). 24-часовият бронходилататорен ефект на Onbrez Breezhaler се запазва от първата доза през целия едногодишен период на лечение, без да има данни за загуба на ефикасност (тахифилаксия).

Симптоматични ползи

И при двете дози се наблюдава статистически значимо облекчаване на симптомите в сравнение с плацебо по отношение на диспнеята и здравния статус (оценени съответно чрез Transitional Dyspnoea Index [TDI] и St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Като цяло терапевтичният отговор превъзхожда наблюдавания при активните контроли (Таблица 2).

В допълнение, пациентите на лечение с Onbrez Breezhaler имат сигнификантно по-малка нужда от “спасителна” терапия, повече дни, в които нямат нужда от “спасителна” терапия спрямо плацебо и имат значително по-голям процент дни без дневни симптоми.

Сборен анализ на ефикасността по време на 6-месечно лечение показва, че честотата на екзацербациите на ХОББ е сигнификантно по-ниска, отколкото при пациентите на плацебо. При сравнение с плацебо се установяват следните честоти: 0,68 (95% CI [0,47, 0,98], р-стойност 0,036) и 0,74 (95% CI [0,56, 0,96], р-стойност 0,026) съответно при доза от 150 микрограма и доза от 300 микрограма.

Налице е ограничен клиничен опит с приложението при индивиди от африкански произход.

Таблица 2 Облекчаване на симптомите при 6-месечна продължителност на лечението

Лечение

Индакатеро

Индакатеро

Тиотропиум

Салметерол Формотерол

Плацебо

Доза

л

 

л

 

 

 

(микрограма)

 

 

 

 

 

 

 

 

веднъж

два пъти

два пъти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дневно

 

 

 

веднъж

веднъж

дневно

дневно

 

 

 

 

 

 

 

 

дневно

дневно

 

 

 

 

 

 

 

Процент

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациенти,

62 b

71 b

57 b

 

 

 

 

47 b

достигнали

 

 

59 c

 

 

 

54 c

41 c

 

 

 

 

 

MCID в TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент

53 a

 

 

 

49 a

 

 

38 a

пациенти,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достигнали

58 b

53 b

47 b

 

 

 

 

46 b

MCID в

 

 

c

 

 

 

c

c

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впръсквания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та/ден или

1,3 a

 

 

 

1,2 a

 

 

0,3 a

употребата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

n/e

0,4 b

“спасителна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спрямо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изходните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стойности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без употреба

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

57 b

58 b

46 b

 

 

n/e

42 b

“спасителна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн на проучването с a: индакатерол 150 микрограма, салметерол и плацебо; b: индакатерол 150 и 300 микрограма, тиотропиум и плацебо; c: индакатерол 300 микрограма, формотерол и плацебо

MCID = минимална клинично значима разлика (≥1 точка промяна в TDI, ≥4 точки промяна в

SGRQ)

n/e= не е оценявано на шестия месец

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Onbrez Breezhaler във всички подгрупи на педиатричната популация при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Индакатерол е хирална молекула с R-конфигурация.

Фармакокинетичните данни са получени в хода на редица клинични проучвания при здрави доброволци и пациенти с ХОББ.

Абсорбция Медианата на времето за достигане на пикова плазмена концентрация на индакатерол е

приблизително 15 мин след еднократно или многократно инхалиране. Системната експозиция на индакатерол се повишава пропорционално с повишаване на дозата (от 150 микрограма до 600 микрограма). Абсолютната бионаличност на индакатерол, след инхалиране на дозата, е средно 43% до 45%. Системната експозиция се получава от сбора на белодробната и стомашно- чревната абсорбция; около 75% от системната експозиция се получава в резултат на белодробна абсорбция, а около 25% в резултат на стомашно-чревна абсорбция.

Плазмената концентрация на индакатерол се повишава при многократно приложение веднъж дневно. Стационарно състояние се достига в рамките на 12 до 14 дни. Средният коефициент на кумулация на индакатерол, т.е AUC отвъд 24-часовия интервал на дозиране на Ден 14 спрямо Ден 1, е в диапазона между 2,9 и 3,5 при инхалиране веднъж дневно в доза между 150 микрограма и 600 микрограма.

Разпределение След интравенозно прилагане обемът на разпределение на индакатерол по време на крайната

фаза на елиминиране е 2557 литра, показвайки обширно тъканно разпределение. In vitro свързването със серумните и плазмените протеини при хора е съответно 94,1-95,3% и

95,1-96,2%.

Биотрансформация След перорално прилагане на радиоактивно маркиран индакатерол в хода на проучването

ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion) при хора, непромененият индакатерол е основното циркулиращо в серума съединение, съставлявайки около една трета от общата, свързана с лекарствения продукт AUC за период от 24 часа. Най-често срещаният метаболит в серума е хидроксилно производно. Фенол O-глюкуронидите на индакатерол и хидроксилираният индакатерол са също често срещани метаболити. Диастереомерът на хидроксилното производно, N-глюкуронид на индакатерол и C- и N-деалкилираните продукти са други идентифицирани метаболити.

In vitro изследванията показват, че УГТ1A1 е единствената УГТ изоформа, която метаболизира индакатерол до фенол O-глюкуронид. Окислени метаболити се установяват след инкубация с рекомбинантни CYP1A1, CYP2D6 и CYP3A4 ензими. CYP3A4 е преобладаващият изоензим, отговорен за хидроксилирането на индакатерол. In vitro изследванията също така показват, че индакатерол е нискоафинитетен субстрат за ефлуксната помпа P-gp.

Елиминиране

Впроучванията, включващи събиране на урина, количеството индакатерол, екскретиран непроменен с урината, като цяло е по-малко от 2% от приложената доза. Бъбречният клирънс на индакатерол е средно между 0,46 и 1,20 литра/час. При сравнение с плазмения клирънс на индакатерол 23,3 литра/час е видно, че бъбречният клирънс играе несъществена роля (около 2 до 5% от системния клирънс) в елиминирането на системно наличния индакатерол.

Впроучването ADME при хора, където индакатерол се прилага перорално, екскрецията с фецеса преобладава пред тази с урината. Индакатерол се екскретира във фецеса предимно като непроменено вещество (54% от дозата) и в по-малка степен като хидроксилни метаболити (23% от дозата). По отношение на маса/баланс проучването приключва с възстановяване на ≥90% от приложената доза в екскретите.

Плазмената концентрация на индакатерол се понижава многофазово със средно време на полуживот в диапазона от 45,5 до 126 часа. Ефективният полуживот, изчислен въз основа на кумулирането на индакатерол при многократно дозиране, е в диапазона от 40 до 52 часа, което е в съответствие с наблюдаваното необходимо време за достигане на стационарно състояние, което е приблизително 12-14 дни.

Специални популации Популационен фармакокинетичен анализ показва, че възрастта (възрастни до 88 години),

полът, теглото (32-168 kg) или расата не оказват клинично значимо влияние върху фармакокинетиката на индакатерол. Според същия анализ се предполага се, че няма разлики между отделните етнически групи в изследваната популация.

Пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане не показват съответни промени в Cmax или AUC на индакатерол, нито се наблюдават различия по отношение на свързването със серумните белтъци при пациенти с леко и умерено чернодробно увреждане и техните здрави контроли. Не са провеждани проучвания при индивиди с тежко чернодробно увреждане.

Поради много ниския принос на уринната екскреция за общото елиминиране от организма проучвания при индивиди с увредена бъбречна функция не са провеждани.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Наблюдаваните при кучета ефекти върху сърдечно-съдовата система, дължащи се на бета2- агонистичните свойства на индакатерол включват тахикардия, аритмии и миокардни лезии. Леко раздразване на лигавицата на носната кухина и ларинкса се наблюдава при гризачи.

Всички наблюдавани находки възникват при експозиции, достатъчно надвишаващи очакваните при хора.

Въпреки че индакатерол като цяло не повлиява репродуктивната способност, в проучване за фертилитет при плъхове се наблюдава намален брой бременности при F1 поколението в хода на проучване за пери- и постнатално развитие при експозиция 14-пъти по-висока от тази при хора, лекувани с Onbrez Breezhaler. Индакатерол не е ембриотоксичен или тератогенен при плъхове и зайци.

Проучванията за генотоксичност не отчитат някакъв мутагенен или кластогенен потенциал. Карциногенността е проучвана в двегодишно проучване при плъхове и шестмесечно проучване при трансгенни мишки. Повишената честота на доброкачествени овариални лейомиоми и фокална хиперплазия на овариалната гладка мускулатура при плъхове е в съответствие с наблюдаваните подобни находки при други бета2-адренергични агонисти. Няма данни за карциногенност при мишки. В тези проучвания системната експозиция (AUC) при плъхове и мишки при нивата без наблюдавани нежелани ефекти е поне 7 и съответно 49 пъти по-висока от тази при хора, лекувани с Onbrez Breezhaler веднъж дневно в доза от 300 микрограма.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо Лактоза монохидрат

Състав на капсулата Желатин (обвивка на капсулата)

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 30°C.

Капсулите да се съхраняват в блистера, за да се предпазят от влага и да се изваждат непосредствено преди употреба.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Onbrez Breezhaler е еднодозово инхалационно устройство. Тялото и капачката на инхалатора са направени от акрилонитрил бутадиен стирен, бутоните са направени от метил метакрилат акрилонитрил бутадиен стирен. Иглите и пружините са от неръждаема стомана.

PA/Alu/PVC - Alu блистер, съдържащ 10 твърди капсули.

Кутия, съдържаща 10 капсули и един инхалатор Onbrez Breezhaler. Кутия, съдържаща 30 капсули и един инхалатор Onbrez Breezhaler.

Групова опаковка, включваща 2 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Групова опаковка, включваща 3 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Групова опаковка, включваща 30 опаковки (всяка съдържаща 10 капсули и 1 инхалатор).

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

Инструкции за работа и употреба

Издърпайте капачката.

Отворете инхалатора:

Задръжте дъното на инхалатора и наклонете накрайника. По този начин инхалаторът се отваря.

Подгответе капсулата:

Непосредствено преди употреба, със сухи ръце извадете една капсула от блистера.

Поставете капсулата:

Поставете капсулата в камерата за капсула на инхалатора.

Никога не поставяйте капсулата директно в накрайника.

Затворете инхалатора:

Затворете инхалатора, докато чуете “щракване”.

Продупчете капсулата:

Задръжте инхалатора в изправено положение с накрайника сочещ нагоре.

Продупчете капсулата като натиснете едновременно бутоните, разположени от двете страни. Направете го само

веднъж.

При пробиване на капсулата трябва да се чуе “щракване”.

Освободете напълно страничните бутони.

Издишайте:

Преди да поставите накрайника в устата си издишайте напълно.

Не духайте срещу накрайника.

Инхалирайте лекарството

За да вдишате лекарството дълбоко в белите дробове:

Дръжте инхалатора, както е показано на снимката. Страничните бутони трябва да сочат ляво и дясно. Не ги натискайте.

Поставете накрайника в устата си и затворете устните си около него.

Вдишайте бързо, но постоянно, колкото дълбоко можете.

Забележка:

Като вдишвате през инхалатора, капсулата се завърта в камерата и трябва да чуете бръмчене. Ще усетите сладък вкус при преминаване на лекарството в белите дробове.

Допълнителна информация

Понякога много малки парченца от капсулата могат да преминат през филтъра и да попаднат в устата. Ако това стане, е възможно да усетите тези парченца с езика си. Поглъщането или инхалирането на тези парченца не е вредно. Възможността за разтрошаване на капсулата се повишава, ако капсулата случайно е била пробита повече от веднъж (стъпка 6).

Ако не чувате бръмчене:

Капсулата може да се е заклещила в камерата за капсула. Ако това се случи:

Отворете инхалатора и внимателно освободете капсулата, като почуквате внимателно дъното на инхалатора. Не натискайте страничните бутони.

Инхалирайте лекарството отново, като повторите стъпки 8 и 9.

Задръжте дъха си:

След като сте инхалирали лекарството:

Задръжте дъха си за поне 5-10 секунди или колкото Ви е удобно, докато изваждате инхалатора от устата си.

След това издишайте.

Отворете инхалатора, за да видите дали не е останал някакъв прах в капсулата.

Ако е останал прах в капсулата:

Затворете инхалатора.

Повторете стъпки 8, 9, 10 и 11.

Повечето хора са способни да изпразнят капсулата с една или две инхалации.

Допълнителна информация

Понякога е възможно някои хора да се закашлят скоро след инхалиране на лекарството. Ако това стане, не се тревожете. Щом капсулата е празна, значи сте приели достатъчно от Вашето лекарство.

След като сте приключили с приема на Вашето лекарство:

Отворете отново накрайника и отстранете празната капсула, като я изсипете от камерата за капсула. Изхвърлете празната капсула в боклука.

Затворете инхалатора и поставете капачката.

Не съхранявайте капсули в инхалатора

Onbrez Breezhaler.

Отбележете в таблицата за отбелязване на приема на дневната доза:

От вътрешната страна на кутията има таблица за отбелязване на приема на дневната доза. Поставете отметка в квадратчето с днешната дата, която да Ви напомня кога трябва да приемете следващата доза.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/593/006-010

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 30 ноември 2009 г. Дата на последно подновяване: 2 декември 2014 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта