Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – кратка характеристика на продукта - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Наименование на лекарствотоOrgalutran
ATC кодH01CC01
Веществоganirelix
ПроизводителMerck Sharp

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 0,25 mg ганиреликс в 0,5 ml воден разтвор. Активното вещество ганиреликс (ganirelix) (INN) е синтетичен декапептид, който притежава силно антагонистично действие спрямо естествено произвеждания в организма гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH). Аминокиселините на места 1, 2, 3, 6, 8 и 10 на естествения GnRH декапептид са заместени, в резултат на което е получена молекула

[N-Ac-D-Nal(2)1, D-pCIPhe2, D-Pal(3)3, D-hArg(Et2)6, L-hArg(Et2)8, D-Ala10]-GnRH с молекулна маса от 1 570,4.

Помощно вещество с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на инжекция, т.е. практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор

Бистър и безцветен воден разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Orgalutran е показан за предотвратяване на преждевременно достигане на пиково плазмено ниво на лутеинизиращия хормон (LH) при жени, при които се провежда контролирана овариална хиперстимулация (КОХ) в рамките на техниките за асистирана репродукция (ART).

По време на клиничните проучвания, Orgalutran е прилаган с рекомбинантен човешки фоликулостимулиращ хормон (FSH) или корифолитропин алфа, фоликулен стимулант с удължено действие.

4.2Дозировка и начин на приложение

Orgalutran трябва да се предписва само от специалист с опит в лечението на безплодие.

Дозировка

Orgalutran се използва за предотвратяване на преждевременно достигане на пиково плазмено ниво на LH при жени, при които се провежда контролирана овариална хиперстимулация (КОХ). КОХ с FSH или корифолитропин алфа може да започне на 2-ия или 3-ия ден от началото на менструалния цикъл. Orgalutran (0,25 mg) трябва да се инжектира подкожно един път дневно, като се започне на 5-ия или 6-ия ден от приложението на FSH или на 5-ия или 6-ия ден след приложението на корифолитропин алфа. Денят на започване на Orgalutran зависи от овариалния отговор, т.е. брой и размер на зреещите фоликули и/или нива на циркулиращ естрадиол. Денят на започване на Orgalutran може да се отложи, ако липсва фоликулен растеж, макар че клиничният опит се базира на започване на Orgalutran на 5-ия или 6-ия ден от началото на стимулацията.

Прилагането на Orgalutran и FSH трябва да става приблизително по едно и също време. Все пак продуктите не трябва да се смесват, а инжектирането им не трябва да става на едно и също място.

Дозата на FSH трябва да се базира предимно на броя и размера на зреещите фоликули, и по-малко на нивата на циркулиращия естрадиол (вж. точка 5.1).

Ежедневното лечение с Orgalutran трябва да продължи до установяване на наличие на достатъчно фоликули с адекватна големина. Крайното узряване на фоликулите може да се индуцира посредством прилагане на човешки хорионгонадотропин (hCG).

Определяне на времето на последна инжекция

Поради елиминационния полуживот на ганиреликс, времето между две поредни инжекции с Orgalutran, както и между прилагането на последната доза Orgalutran и hCG, не трябва да превишава 30 часа, тъй като в противен случай може да възникне преждевременно достигане на пиково плазмено ниво на LH. Ето защо, ако Orgalutran се прилага сутрин, лечението с него трябва да продължи през целия период на прилагане на гонадотропин, включително и в деня, когато се предизвиква овулацията. Когато Orgalutran се прилага следобед, последната инжекция с продукта трябва да бъде направена в следобеда, предхождащ деня, в който се предизвиква овулацията.

Данните сочат, че Orgalutran е безопасен и ефективен при жени, които са подложени на няколко цикъла на лечение.

Не са направени проучвания за необходимостта от подпомагане на лутеинната фаза при прилагане на Orgalutran. В клинични проучвания, подпомагането на лутеинната фаза е било осъществявано според приетата в съответните центрове практика или според клиничния протокол.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Няма опит с приложението на Orgalutran при пациенти с бъбречно увреждане, тъй като те са изключени от клиничните проучвания. Следователно, приложението на Orgalutran е противопоказано при пациенти с умерена до тежка степен на бъбречно увреждане (вж. точка 4.3).

Чернодробно увреждане

Няма опит с приложението на Orgalutran при пациенти с чернодробно увреждане, тъй като те са изключени от клиничните проучвания. Следователно, приложението на Orgalutran е противопоказно при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 4.3).

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Orgalutran в педиатричната популация.

Начин на приложение

Orgalutran трябва да се прилага подкожно, за предпочитане в бедрото. Мястото на инжектиране трябва да се сменя с цел предотвратяване на липоатрофия. Пациентката или нейният партньор могат сами да инжектират Orgalutran, при условие че са съответно инструктирани и имат достъп до специалист.

4.3Противопоказания

-Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

-Свръхчувствителност към гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) или друг GnRH аналог.

-Умерено или тежко увреждане на чернодробната или бъбречната функции.

-Бременност или кърмене.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност Необходимо е специално внимание при жени с признаци и симптоми на активно алергично

състояние. По време на пост-маркетингово наблюдение са докладвани случаи на реакции на свръхчувствителност още при прилагане на първата доза (вж. точка 4.8). Поради липса на клиничен опит, Orgalutran не се препоръчва при жени с тежки алергични състояния.

Алергия към латекс Опаковката на този лекарствен продукт съдържа естествен каучук, който може да предизвика

алергични реакции (вж. точка 6.5).

Синдром на овариална хиперстимулация (СОХС)

По време или след провеждане на овариална стимулация може да възникне синдром на овариална хиперстимулация (СОХС). Рискът от СОХС е обичаен при стимулация с гонадотропини. Лечението на синдрома е симптоматично, т.е. покой, интравенозна инфузия на разтвори с електролити или колоиди и хепарин.

Ектопична бременност

Тъй като инфертилните жени, подложени на асистирана репродукция и по-специално на in vitro оплождане (IVF), често имат аномалии на фалопиевите тръби, честотата на ектопична бременност може да се увеличи. Следователно, ранното ехографско потвърждение, че бременността е вътрематочна, е от особено значение.

Вродени малформации

Честотата на вродените малформации след асистирана репродукция (ART) може да бъде по-висока, отколкото след спонтанно зачеване. Счита се, че това е резултат от различия в особеностите на родителите (възраст на майката, характеристики на спермата), както и с увеличаване на случаите на многоплодна бременност. В клиничните проучвания с изследвани повече от 1 000 новородени е установено, че честотата на вродените малформации при деца, родени след лечение с КОХ, при използването на Orgalutran е сравнима с тази, съобщена след лечение с КОХ при използването на GnRH агонист.

Жени с тегло под 50 kg или повече от 90 kg

Безопасността и ефикасността на Orgalutran при жени с тегло под 50 kg или повече от 90 kg не са установени (вж. и точки 5.1 и 5.2).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействие.

Не може да се изключи евентуално взаимодействие с широко употребявани лекарствени продукти като хистамин-освобождаващи лекарствени продукти.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма достатъчно данни за употребата на ганиреликс при бременни жени.

При животни, експозицията на ганиреликс по време на имплантирането води до резорбция на зародиша (вж. точка 5.3). Значимостта на тези данни при хора не е известна.

Кърмене Не е известно дали ганиреликс се екскретира с кърмата.

Употребата на Orgalutran по време на бременност и кърмене е противопоказана (вж точка 4.3).

Фертилитет Ганиреликс се използва при лечение на жени, при които се провежда контролирана овариална

хиперстимулация в рамките на програмите за асистирана репродукция. Ганиреликс се използва за предотвратяване на преждевременно достигане на пиково плазмено ниво на LH, което може да се появи при тези жени по време на овариална стимулация.

За дозировка и начин на приложение вижте точка 4.2.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

В таблицата по-долу са изброени всички нежелани реакции при жени, лекувани с Orgalutran в рамките на клиничните проучвания, при които за овариална стимулация е използван рекомбинантен FSH. Нежеланите лекарствени реакции при Orgalutran, с използван корифолитропин алфа за овариална стимулация, се очаква да бъдат сходни. Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани по системо-органни класове и честота по MedDRA;

много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100). Честотата на реакциите на свръхчувствителност (много редки, < 1/10 000) е базирана на постмаркетингово наблюдение.

Табличен списък на нежеланите реакции

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на имунната

Много редки

Реакции на свръхчувствителност (включващи

система

 

различни симптоми като обрив, оток на лицето

 

 

и диспнея)1

 

 

Обостряне на съществуваща екзема 2

Нарушения на нервната

Нечести

Главоболие

система

 

 

Стомашно-чревни

Нечести

Гадене

нарушения

 

 

Общи нарушения и

Много чести

Локална кожна реакция на мястото на

ефекти на мястото на

 

инжектиране (предимно зачервяване, със или

приложение

 

без оток)3

 

Нечести

Общо неразположение

1Случаите са съобщени още при първата доза, при пациентки, прилагащи Orgalutran.

2Съобщено при един участник след първата доза Orgalutran.

3При клинични проучвания, един час след поставяне на инжекцията, по данни, съобщени от пациентки, честотата на поне една умерена или тежка локална кожна реакция за един цикъл на лечение е 12 % при пациентките, лекувани с Orgalutran, и 25 % при пациентките, лекувани с подкожно приложен GnRH агонист. В повечето случаи локалните реакции отшумяват в рамките на 4 часа след приложението

Описание на избрани нежелани реакции Други съобщавани нежелани реакции, свързани с контролираната овариална хиперстимулация

в рамките на ART, са значителна болка в областта на таза, абдоминална дистензия, СОХС (вж. също точка 4.4), ектопична бременност и спонтанен аборт.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Предозиране при човека може да доведе до удължаване на времето на действие.

Няма налични данни за острата токсичност на Orgalutran при хора. Клиничните проучвания при подкожно приложение на еднократни дози Orgalutran до 12 mg не показват данни за системни нежелани реакции. Проучванията за остра токсичност при плъхове и маймуни показват, че неспецифични симптоми на интоксикация като хипотензия и брадикардия се появяват само след интравенозно приложение на ганиреликс в доза над 1 mg/kg и съответно 3 mg/kg.

В случай на предозиране, лечението с Orgalutran трябва (временно) да бъде преустановено.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози, анти- гонадотропин-освобождаващи хормони, ATC код: H01CC01.

Механизъм на действие

Orgalutran представлява GnRH антагонист, който регулира действието на хипоталамо- хипофизо-гонадиалната ос посредством конкурентно свързване с GnRH рецепторите в хипофизната жлеза. В резултат на това възниква бързо, дълбоко и обратимо потискане на продукцията на ендогенните гонадотропини, без първоначална стимулация, която се индуцира от GnRH агонистите. След многократно приложение на дози от 0,25 mg Orgalutran на доброволци, серумните концентрации на LH, FSH и E2 се понижават максимално съответно със 74 %, 32 % и 25 % на 4, 16 и 16 час след инжектирането. Серумните нива на хормоните се възстановяват до изходните нива за два дни след последната инжекция.

Фармакодинамични ефекти При пациентките, подложени на контролирана овариална стимулация, средната

продължителност на лечението с Orgalutran е била 5 дни. По време на лечението с Orgalutran, средната честота на случаите с повишение на LH (> 10 IU/l) с едновременно повишение на нивата на прогестерон (> 1 ng/ml) е била 0,3 - 1,2 %, а при лечението с GnRH агонист – 0,8 %. При жени с по-голямо телесно тегло (> 80 kg) е налице тенденция към по-висока честота на случаите на повишение на LH и прогестерона, но без ефект върху клиничния резултат. Поради малкия брой на пациентите, участвали в проучванията досега, вероятността за такъв ефект не трябва да се изключва.

В случай на силен овариален отговор, като резултат от прилагане на високи дози гонадотропини в ранната фоликулна фаза или поради висока овариална чувствителност, може да се стигне до преждевременно повишение на LH още преди ден 6 от стимулацията. Започване на лечение с Orgalutran на 5-ия ден може да предотврати това преждевременно повишаване на LH, без да застраши клиничния резултат.

Клинична ефикасност и безопасност

При провеждането на контролирани проучвания с Orgalutran и FSH, с приложение на дълъг протокол с GnRH агонист за сравнение, лечението с Orgalutran води до по-бързо нарастване на фоликулите по време на първите дни от стимулацията, но крайният брой на зрелите фоликули е малко по-малък, а продукцията на естрадиол е малко по-ниска. Тези различия показват, че дозата на FSH трябва да се адаптира предимно спрямо броя и размера на зреещите фоликули, а не толкова спрямо плазмените нива на естрадиол. Не са провеждани подобни сравнителни проучвания с корифолитропин алфа, използвайки или GnRH антагонист или дълъг протокол с агонист.

5.2Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните параметри след многократно подкожно приложение на Orgalutran (инжекция един път дневно) са сходни с тези, установени след подкожно приложение на единична доза. След многократно приложение на доза от 0,25 mg дневно, в рамките на 2 до 3 дни се достигат нива от около 0,6 ng/ml в стационарно състояние.

Фармакокинетичният анализ показва наличие на обратна зависимост между телесното тегло и серумните концентрации на Orgalutran.

Абсорбция

След еднократно подкожно инжектиране на 0,25 mg, серумните нива на ганиреликс се увеличават бързо и достигат пикови стойности (Cmax) от около 15 ng/ml за един до два часа (tmax). Бионаличността на Orgalutran след подкожно приложение е приблизително 91 %.

Биотрансформация Главният циркулиращ компонент в плазмата е ганиреликс. Ганиреликс е и основното вещество,

установено в урината. Във фецеса се съдържат само метаболити. Метаболитите са малки пептидни фрагменти, формирани в резултат на ензимна хидролиза на ганиреликс на точно определени места. Метаболитният профил на ганиреликс при хората е подобен на метаболитния профил при животни.

Елиминиране

Елиминационният полуживот (t1/2) e приблизително 13 часа, а клирънсът е около 2,4 l/h. Екскрецията се осъществява посредством фецеса (приблизително 75 %) и урината (приблизително 22 %).

5.3Предклинични данни за безопасност

Предклиничните данни не показват особен риск за хората на база на фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане и генотоксичност.

Проучванията върху репродукцията, направени с ганиреликс при подкожно приложение на дози от 0,1 до 10 µg/kg дневно при плъхове и при подкожно приложение на дози от 0,1 до

50 µg/kg дневно при зайци, показаха, че при групите с най-висока приложена доза се наблюдава повишена резорбция на ембриони. Не са наблюдавани тератогенни ефекти.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Оцетна киселина; Манитол; Вода за инжекции.

За корекция на рН може да са използвани натриев хикроксид и оцетна киселина.

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за съвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба (силиконизирано стъкло тип I), съдържащи 0,5 ml стерилен, готов за употреба воден разтвор, затворени с гумено бутало, което не съдържа латекс. Всяка предварително напълнена спринцовка има фиксирана игла, която е

защитена посредством предпазител от естествен каучук. (Вж. точка 4.4.)

Лекарственият продукт се доставя в картонени кутии, съдържащи 1 или 5 предварително напълнени спринцовки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Внимателно огледайте спринцовката преди употреба. Използвайте само предварително напълнени спринцовки с ненарушена цялост, в които се съдържа бистър разтвор, без наличие на неразтворени частици.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/130/001, 1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/00/130/002, 5 предварително напълнени спринцовки

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 май 2000 г. Дата на последно подновяване: 10 май 2010 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта