Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Příbalová informace - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Altargo
Kód ATCD06AX13
Látkaretapamulin
VýrobceGlaxo Group Ltd

Příbalová informace: informace pro pacienta

Altargo 10 mg/g mast

Retapamulinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Altargo a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Altargo používat

3.Jak se přípravek Altargo používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Altargo uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Altargo a k čemu se používá

Mast Altargo obsahuje antibiotikum, které se nazývá retapamulin a které se používá na kůži.

Altargo se používá k léčbě bakteriálních infekcí postihujících malé oblasti kůže. Infekce, které mohou být přípravkem léčeny, zahrnují impetigo (které vytváří strupy v infikované oblasti), tržné rány, oděrky a šité rány.

Přípravek Altargo je určen pro dospělé a děti starší než devět měsíců.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Altargo používat

Nepoužívejte přípravek Altargo:

Jestliže jste alergický/á na retapamulin nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku, uvedenou v odstavci 6.1.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Altargo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud zaznamenáte zhoršení infekce nebo zvýšené zarudnutí, podráždění nebo další známky a příznaky v místě aplikace, přestaňte používat přípravek Altargo a oznamte to svému lékaři. Viz též bod 4 této příbalové informace.

Pokud nedojde ke zlepšení infekce po dvou až třech dnech léčby, vyhledejte svého lékaře.

Děti

Altargo se nemá používat u dětí mladších než devět měsíců.

Další léčivé přípravky a přípravek Altargo

Neaplikujte další masti, krémy nebo roztoky na oblast kůže léčenou přípravkem Altargo, pokud Vám to přímo nedoporučil Váš lékař.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.

Pokud je pacientem dítě mladší než 2 roky, je zvláště důležité, abyste řekl(a) svému lékaři o všech lécích, které dítě dostává a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je možné, že použití přípravku Altargo u dětí, které užívají určité léky (jako jsou např. některé léky k léčbě plísňových onemocnění), může vést k vyšším koncentracím přípravku Altargo v krvi, než je obvyklé. To může vést k nežádoucím účinkům. Lékař rozhodne, zda přípravek Altargo může být použit u dítěte mladšího 2 let, které užívá další léky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek používat. Váš lékař nebo lékárník rozhodne, zda je tato léčba pro vás vhodná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se vliv Altarga na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Altargo obsahuje butylhydroxytoluen (E321)

Tato látka může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

3.Jak se přípravek Altargo používá

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak aplikovat přípravek Altargo

Tenká vrstva masti se obvykle nanáší na infikovanou kůži dvakrát denně po dobu pěti dnů.

Po aplikaci masti můžete pokrýt ošetřenou plochu sterilním obvazem nebo gázou, pokud Vám lékař nesdělil, abyste nechal(a) léčené místo odkryté.

Používejte přípravek Altargo tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Přípravek Altargo je určen pouze k použití na kůži. Nesmí být aplikován do očí, úst nebo na rty, do nosu nebo do ženských pohlavních orgánů. Jestliže se mast nedopatřením dostane do některé z těchto oblastí, opláchněte tuto oblast vodou a poraďte se s lékařem, pokud se cítíte znepokojen(a).

Při náhodné aplikaci na nosní sliznici se u Vás může objevit krvácení z nosu.

Před a po aplikaci masti si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Altargo, než jste měl(a)

Pečlivě setřete přebytečnou mast.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Altargo

Aplikujte mast ihned, jakmile si své opomenutí uvědomíte a další dávku aplikujte v obvyklou dobu.

Pokud jste nedopatřením požil(a) přípravek Altargo

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud přestanete používat přípravek Altargo

Pokud přestanete používat přípravek Altargo příliš brzy, mohou se bakterie znovu začít množit a infekce se může vrátit. Nepřestávejte používat tento přípravek dříve, než se poradíte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Reakce, kdy je zapotřebí opatrnosti:

Závažné kožní reakce nebo alergie (četnost není známa)

Pokud se u Vás objeví závažná kožní reakce nebo alergie: (např. výrazné svědění nebo výrazná vyrážka, otok obličeje, rtů, nebo jazyka):

přestaňte používat přípravek Altargo;

pečlivě setřete mast;

obraťte se ihned na svého lékaře nebo lékárníka.

Následující nežádoucí účinky se objevily na kůži v místech, kam byl aplikován přípravek Altargo.

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10 osob):

podráždění kůže.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ze 100 osob):

bolest, svědění, zarudnutí nebo vyrážka (kontaktní zánět kůže).

Jiné nežádoucí účinky (frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout):

pocit pálení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Altargo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vnitřním obalu za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Otevřené tuby znehodnoťte 7 dní po otevření, i když nebudou prázdné. Neměly by být dále používány.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Altargo obsahuje

Léčivou látkou je retapamulin. Jeden gram masti obsahuje 10 miligramů retapamulinu.

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína a butylhydroxytoluen (E321) jako konzervační látka.

Jak přípravek Altargo vypadá a co obsahuje toto balení

Altargo je jemná, bělavá mast.

Je dodávána v hliníkové tubě s umělohmotným uzávěrem obsahující 5, 10 nebo 15 gramů masti nebo v sáčku z hliníkové fólie obsahujícím 0,5 g masti.

Balení obsahuje 1 tubu nebo 12 sáčků.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd,

980 Great West Road

(obchodní název Glaxo Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS

Barnard Castle, Durham

Velká Británie

DL12 8DT

 

Velká Británie

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

cz.info@gsk.com

Tel: + 356 21 238131

Tel: + 420 222 001 111

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

Stiefel Farma , S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00FI.PT@gsk.com

es-ci@gsk.com

 

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

Ireland

medical.x.si@gsk.com

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury: http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis