Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bosulif (bosutinib (as monohydrate)) – Příbalová informace - L01XE14

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Bosulif
Kód ATCL01XE14
Látkabosutinib (as monohydrate)
VýrobcePfizer Ltd

Příbalová informace: informace pro pacienta

BOSULIF 100 mg potahované tablety BOSULIF 500 mg potahované tablety bosutinibum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Bosulif a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosulif používat

3.Jak se přípravek Bosulif používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Bosulif uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Bosulif a k čemu se používá

Přípravek Bosulif obsahuje léčivou látku bosutinib.

Používá se k léčbě dospělých pacientů, kteří mají typ leukemie nazývaný Ph-pozitivní chronická myeloidní leukemie (CML) (tj. s nálezem tzv. Philadephia chromozomu) a u kterých předcházející léčba buď, nebyla účinná nebo vhodná. Ph-pozitivní CML je zhoubné onemocnění krve, které způsobuje, že tělo produkuje příliš mnoho specifického typu bílých krvinek nazývaných granulocyty.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jak přípravek Bosulif účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosulif užívat

Neužívejte přípravek Bosulif

-jestliže jste alergický(á) na bosutinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-jestliže Vám lékař řekl, že Vaše játra byla poškozena a nefungují normálně

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bosulif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

-pokud máte nebo jste dříve měl(a) problémy s játry. Sdělte svému lékaři, pokud jste dříve měl(a) problémy s játry včetně hepatitidy (infekce nebo zánět jater) jakéhokoliv typu nebo jste měl(a) jakékoliv z následujících známek a příznaků jaterních problémů: svědění, žluté zbarvení očního bělma nebo kůže, tmavou moč a bolestivost nebo nepříjemný pocit v pravé horní oblasti břicha. Váš lékař Vám má provést krevní testy kvůli kontrole funkce jater před zahájením a po první tři měsíce léčby přípravkem Bosulif a pokud je klinicky indikováno.

-pokud máte průjem a zvracíte. Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji následujících známek a příznaků: zvýšení počtu stolic za den než normálně, zvýšení počtu zvracení, krev ve zvratcích, krev ve stolici nebo v moči, nebo máte černou dehtovitou stolici. Zeptejte se svého lékaře, zda užívání léků proti zvracení může vést k většímu riziku srdeční arytmie. Zejména byste se měl(a) zeptat lékaře, pokud chcete užívat léky obsahující domperidon k léčbě pocitu na zvracení a/nebo zvracení. Léčba pocitu na zvracení nebo zvracení takovými léky společně s přípravkem Bosulif může vést k většímu riziku nebezpečí srdeční arytmie.

-pokud trpíte problémy s krvácením. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvinou kterékoliv z následujících známek a příznaků, jako je abnormální krvácení nebo tvorba modřin bez předchozího úrazu.

-pokud máte infekci. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvinou kterékoliv z následujících známek nebo příznaků, jako je horečka, problémy s močí, jako je pálení při močení, objeví se kašel nebo bolest v krku.

-pokud máte problémy se zadržováním tekutin. Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde během léčby přípravkem Bosulif k rozvoji kterýchkoliv z následujících známek a příznaků zadržování tekutin, jako jsou otoky kotníků, nohou, obtížné dýchání, bolest na hrudi nebo kašel (toto mohou být příznaky zadržování tekutiny v plicích nebo hrudníku).

-pokud máte problémy se srdcem. Sdělte svému lékaři, pokud máte srdeční poruchy, jako je arytmie nebo abnormální záznam EKG nazývaný “prodloužení QT intervalu”. Toto je důležité vždy, ale zejména, pokud se u Vás vyskytne častý nebo dlouhodobý průjem, jak je popsáno výše. Informujte svého lékaře okamžitě, pokud omdlíte (ztratíte vědomí) nebo máte nepravidelný srdeční rytmus během užívání přípravku Bosulif, protože toto mohou být známky vážného srdečního onemocnění.

-pokud jste měl(a) nebo máte problémy s ledvinami. Sdělte svému lékaři, pokud močíte

častěji a větší množství světle zbarvené moči nebo močíte méně často menší množství tmavě zbarvené moči. Také sdělte svému lékaři, pokud hubnete nebo Vám otékají nohy, kotníky, ruce nebo obličej.

-

-Pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v současné době. Přípravek Bosulif může hepatitidu B znovu aktivovat, což může

v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný výskyt známek této infekce.

-Pokud máte nebo jste měl(a) problémy se slinivkou břišní. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine bolest nebo nepříjemný pocit v oblasti břicha.

-Pokud máte kterýkoli z následujících příznaků: závažné kožní vyrážky. Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji kterýchkoli z následujících známek a příznaků: šířící se bolestivá vyrážka červené nebo nachové barvy a puchýře a/nebo léze na sliznici (např. v ústech a na rtech).

-Pokud máte kterýkoli z následujících příznaků: bolest v bedrech, krev v moči nebo menší objem moči. Pokud má Vaše onemocnění velmi závažný průběh, tělo nemusí být schopné vyloučit veškeré odpadní látky z odumírajících nádorových buněk. Jde o tzv. syndrom nádorového rozpadu, který může do 48 hodin od podání první dávky přípravku Bosulif vést

k selhání ledvin a k problémům se srdcem. Váš lékař o tomto riziku ví a zajistí, abyste byl(a) dostatečně hydratován(a), a také Vám poskytne další přípravky, které pomohou vzniku tohoto syndromu zabránit.

Děti a dospívající

Přípravek Bosulif není doporučen osobám mladším než 18 let. Tento lék nebyl u dětí a dospívajících hodnocen.

Další léčivé přípravky a přípravek Bosulif

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, to se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vitamínů a rostlinných přípravků. Některé léky mohou ovlivňovat koncentrace přípravku Bosulif ve Vašem organismu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, které obsahují léčivé látky uvedené níže:

Následující léčivé látky mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků přípravku Bosulif:

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol a flukonazol, používané k léčbě mykotických (plísňových) infekcí.

-klarithromycin, telithromycin, erythromycin a ciprofloxacin používané k léčbě bakteriálních infekcí.

-nefazodon, používaný k léčbě deprese.

-mibefradil, diltiazem a verapamil, používané ke snížení tlaku krve u lidí s vysokým krevním tlakem.

-ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir, atazanavir, amprenavir, fosamprenavir a darunavir, používané k léčbě HIV infekcí/AIDS.

-boceprevir a telaprevir, používané k léčbě žloutenky typu C.

-aprepitant, používaný k prevenci a kontrole pocitu na zvracení (nevolnosti) a zvracení.

-imatinib, používaný k léčbě leukemie.

-krizotinib používaný k léčbě určitého typu rakoviny plic zvaného nemalobuněčný karcinom plic.

Následující léčivé látky mohou snížit účinnost přípravku Bosulif:

-rifampicin používaný k léčbě tuberkulózy.

-fenytoin a karbamazepin používané k léčbě epilepsie.

-bosentan, používaný ke snížení krevního tlaku u lidí s vysokým tlakem krve (hypertenze).

-nafcillin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí.

-třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek dostupný bez předpisu), používaný k léčbě deprese.

-efavirenz a etravirin, používaný k léčbě infekcí HIV/AIDS.

-modafinil používaný k léčbě určitých typů poruch spánku.

Těmto lékům je třeba se vyhnout během užívání přípravku Bosulif. Jestliže je užíváte, sdělte to svému lékaři. Váš lékař může změnit dávku těchto léků, změnit dávku přípravku Bosulif nebo Vás převést na jiný lék.

Následující léčivé látky mohou mít vliv na srdeční rytmus:

-amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol, používané k léčbě poruchy srdečního rytmu.

-chlorochin, halofantrin, používané k léčbě malárie.

-klarithromycin a moxifloxacin, antibiotika používaná k léčbě bakteriálních infekcí.

-haloperidol, používaný k léčbě psychotických chorob, jako je schizofrenie.

-domperidon, používaný k léčbě pocitu na zvracení a zvracení nebo ke stimulaci tvorby mateřského mléka.

-methadon, používaný k léčbě bolesti.

Tyto léky se mají užívat s opatrností během léčby přípravkem Bosulif. Jestliže je užíváte, sdělte to svému lékaři.

Tyto léky uvedené v této informaci nemusí být jediné, které se mohou s přípravkem Bosulif vzájemně ovlivňovat.

Přípravek Bosulif s jídlem a pitím

Přípravek Bosulif neužívejte s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou, protože to může zvýšit možnost nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení

Jestliže existuje jakákoliv pravděpodobnost, že můžete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem ohledně antikoncepce. Zvracení nebo průjem mohou snížit účinnost perorální antikoncepce.

Přípravek Bosulif by mohl poškodit nenarozené dítě, proto se nemá používat během těhotenství, pokud to není nezbytné. Zeptejte se svého lékaře předtím, než začnete užívat přípravek Bosulif, pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět.

Jestliže kojíte, sdělte to svému lékaři. Během léčby přípravkem Bosulif nekojte, protože by to mohlo poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestliže se u Vás objeví závratě, rozmazané vidění nebo pocit neobvyklé únavy, vyhněte se řízení nebo obsluze strojů, dokud tyto nežádoucí příznaky neodezní.

3.Jak se přípravek Bosulif užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bosulif Vám smí být předepsán pouze lékařem se zkušenostmi s léky k léčbě leukemie.

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je 500 mg jednou denně. V případě, že máte středně závažnou nebo závažnou poruchu funkce ledvin, upraví Váš lékař dávku na 400 mg jednou denně (u středně závažné poruchy ledvin) nebo na 300 mg (u závažné poruchy ledvin). Váš lékař může upravit dávku s využitím 100mg tablet v závislosti na Vašem klinickém stavu, na Vaší odpovědi na léčbu a/nebo na jakémkoliv nežádoucím účinku, který se u Vás může objevit. Tablety užívejte ráno s jídlem. Polykejte celé, zapíjejte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bosulif, než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet přípravku Bosulif nebo vyšší dávku, než potřebujete, informujte o tom ihned svého lékaře. Je-li to možné, ukažte lékaři balení nebo tuto příbalovou infomaci. Budete možná potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bosulif

Vezměte si příští dávku podle Vašeho pravidelného času následující den. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bosulif

Nepřestávejte užívat přípravek Bosulif, dokud Vám to lékař neřekne. Pokud nejste schopen(na) užívat přípravek tak, jak Vám lékař předepsal, nebo máte pocit, že ho již nepotřebujete, obraťte se ihned na svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky (viz také bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosulif užívat“):

Onemocnění krve. Sdělte svému lékaři ihned, jestliže máte některý z následujících příznaků: krvácení, horečku nebo snadnou tvorbu modřin (mohl(a) byste mít poruchu krve nebo lymfatického systému).

Onemocnění jater. Sdělte svému lékaři ihned, pokud máte kterýkoliv z následujících příznaků: svědění, zažloutlé oči nebo kůži, tmavou moč a bolest nebo nepříjemné pocity v pravé horní oblasti břicha nebo horečku.

Onemocnění žaludku/střev. Sdělte svému lékaři, pokud se objeví bolest žaludku, pálení žáhy, průjem, zácpa, pocit na zvracení a zvracení.

Problémy se srdcem. Sdělte svému lékaři, pokud máte problémy se srdcem, jako je abnormální záznam na EKG, tzn. “prodloužení QT intervalu”. Pokud omdlíte (ztratíte vědomí) nebo máte nepravidelný srdeční rytmus během užívání přípravku Bosulif.

Reaktivace hepatitdy B. Recidiva (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater).

Závažná kožní vyrážka. Sdělte svému lékaři ihned, pokud máte kterýkoli z následujících příznaků: šířící se bolestivá vyrážka červené nebo nachové barvy a puchýře a/nebo léze na sliznici (např.

v ústech a na rtech).

Nežádoucí účinky přípravku Bosulif mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

-snížení počtu: krevních destiček, červených krvinek a/nebo neutrofilů (typ bílých krvinek).

-nízký počet bílých krvinek (leukopenie).

-průjem, zvracení, bolest žaludku, pocit na zvracení.

-horečka, otoky rukou, nohou nebo obličeje, únava, slabost.

-infekce dýchacích cest.

-změny v krevních testech k vyšetření, zda přípravek Bosulif má vliv na Vaše játra.

-snížená chuť k jídlu.

-bolest kloubů.

-bolest hlavy.

-kožní vyrážka, která může být svědící a/nebo celková.

-kašel.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů):

-horečka spojená s nízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie).

-podrážděný žaludek (gastritida).

-bolest na hrudi, bolest.

-toxické poškození jater, abnormální funkce jater, včetně poruchy jater.

-alergická reakce.

-plicní infekce (pneumonie), chřipka, zánět průdušek, zánět nosohltanu.

-změny v krevních testech k vyšetření, zda přípravek Bosulif má vliv na Vaše ledviny a/nebo slinivku.

-porucha srdečního rytmu, která zvašuje pravděpodobnost vzniku mdlob, závratí a bušení srdce.

-zvýšení krevního tlaku.

-vysoká hladina draslíku v krvi, nízká hladina fosforu v krvi, nadměrná ztráta tělesných tekutin (dehydratace).

-bolest zad, bolest svalů.

-pocit nestability (závrať), změny chuti (dysgeuzie).

-selhání ledvin.

-voda na plicích (plicní výpotek).

-dušnost.

-svědění, kopřivka, akné.

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů):

-akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida).

-poškození jater.

-život ohrožující alergická reakce (anafylaktický šok).

-akutní selhání ledvin, zhoršení funkce ledvin.

-abnormální hromadění tekutiny v plicích (akutní otok plic).

-selhání dýchání.

-abnormálně vysoký tlak krve v plicních tepnách (plicní hypertenze).

-závažné kožní projevy z důvodu alergické reakce (erythema multiforme), exfoliativní (šupinatá, olupující se) vyrážka, kožní erupce.

-výrazné snížení počtu granulocytů (typ bílých krvinek).

-zvonění v uších (ušní šelest)

-krvácení ze žaludku nebo střev.

-zánět osrdečníku (perikarditida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Bosulif uchovávat

-Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na fólii blistru a krabičce za „EXP“ nebo „Použitelné do:“.

-Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

-Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

-Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že obal je poškozený nebo vykazuje známky porušení.

-Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bosulif obsahuje

-Léčivou látkou je bosutinibum. Bosulif potahované tablety se dodává v různých silách. Bosulif 100 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje bosutinibum 100 mg (jako bosutinibum monohydricum)

Bosulif 500 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje bosutinibum 500 mg (jako bosutinibum monohydricum)

-Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl kroskarmelosy (E468), poloxamer 188, povidon (E1201) a magnesium-stearát (E470b). Potahová vrstva tablety obsahuje polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b) a žlutý oxid železitý (E172, pro Bosulif 100 mg) nebo červený oxid železitý (E172, pro Bosulif 500 mg).

Jak přípravek Bosulif vypadá a co obsahuje toto balení

Bosulif 100 mg jsou žluté oválné bikonvexní potahované tablety s vyraženým nápisem “Pfizer” na jedné straně a “100” na druhé straně.

Bosulif 100 mg je dostupný v blistrech obsahujících buď 14 nebo 15 tablet. Jedna krabička obsahuje 28 nebo 30 tablet (2 blistry) nebo 112 tablet (8 blistrů).

Bosulif 500 mg jsou červené oválné bikonvexní potahované tablety s vyraženým nápisem “Pfizer” na jedné straně a “500” na druhé straně.

Přípravek Bosulif 500 mg je dostupný v blistrech obsahujících buď 14 nebo 15 tablet. Jedna krabička obsahuje 28 nebo 30 tablet (2 blistry).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Velká Británie

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

Freiburg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique / België /Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel.: +420 283 004 111

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel. +356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer BV

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τ λ: +30 210 6785 800

España

Polska

Pfizer, S.L.

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tél: +34 91 490 99 00

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Tηλ+357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM/RRRR}> <{měsíc RRRR}>

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis