Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Souhrn údajů o přípravku - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Buccolam
Kód ATCN05CD08
Látkamidazolam
VýrobceShire Services BVBA

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

BUCCOLAM 2,5 mg orální roztok

BUCCOLAM 5 mg orální roztok

BUCCOLAM 7,5 mg orální roztok

BUCCOLAM 10 mg orální roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BUCCOLAM 2,5 mg orální roztok

Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje midazolamum 2,5 mg (jako midazolami hydrochloridum) v 0,5 ml roztoku

BUCCOLAM 5 mg orální roztok

Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje midazolamum 5 mg (jako midazolami hydrochloridum) v 1 ml roztoku

BUCCOLAM 7,5 mg orální roztok

Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje midazolamum 7,5 mg (jako midazolami hydrochloridum) v 1,5 ml roztoku

BUCCOLAM 10 mg orální roztok

Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje midazolamum 10 mg (jako midazolami hydrochloridum) ve 2 ml roztoku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Orální roztok

Čirý bezbarvý roztok pH 2,9 až 3,7

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba dlouhotrvajících, akutních, konvulzivních záchvatů u kojenců, batolat, dětí a dospívajících (od 3 měsíců do < 18 let).

Přípravek BUCCOLAM smí rodiče/pečovatelé používat pouze, pokud byla u pacienta diagnostikována epilepsie.

U kojenců mezi 3-6 měsíci věku má léčba probíhat v nemocničním prostředí, kde je možný monitoring a je dostupné resuscitační vybavení. Viz bod 4.2.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Standardní dávky jsou uvedeny níže:

Věkové rozpětí

Dávka

Barva štítku

3 až 6 měsíců

2,5 mg

Žlutá

hospitalizace

 

 

> 6 měsíců až < 1 rok

2,5 mg

Žlutá

1 rok až < 5 let

5 mg

Modrá

5 let až < 10 let

7,5 mg

Nachová

10 let až < 18 let

10 mg

Oranžová

Pečovatelé smí podat pouze jednu dávku midazolamu. Pokud záchvat neskončí do 10 minut po podání midazolamu, je nutné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc a zdravotníkovi předat prázdnou injekční stříkačku, podle níž získá informace o dávce, kterou pacient dostal.

Pokud se záchvaty znovu objeví po počáteční odpovědi, nelze druhou nebo opakovanou dávku podat bez konzultace s lékařem (viz bod 5.2).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Není třeba přizpůsobovat dávku, přípravek BUCCOLAM je však nutno používat s opatrností

u pacientů s chronickým renálním selháním, protože eliminace midazolamu může být opožděná a účinky prodloužené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Porucha funkce jater snižuje clearance midazolamu s následným prodloužením terminálního poločasu. Z tohoto důvodu mohou být klinické účinky silnější a prodloužené, a proto se po podání midazolamu pacientům s poruchou funkce jater doporučuje pozorné sledování klinických účinků a životních funkcí (viz bod 4.4).

Přípravek BUCCOLAM je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost midazolamu u dětí ve věku od 0 do 3 měsíců nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

BUCCOLAM je určen k orálnímu podání. Celý objem roztoku je nutné pomalu aplikovat do prostoru mezi dásní a tváří. Laryngotracheální aplikaci je nutné zamezit, aby se předešlo náhodné aspiraci roztoku. V případě nutnosti (u větších objemů a/nebo menších pacientů) je nutné přibližně polovinu dávky pomalu podat na jednu stranu úst, a poté druhou polovinu pomalu podat na druhou stranu.

Podrobný návod k podávání tohoto léčivého přípravku je uveden v bodě 6.6.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Ke stříkačce pro perorální podání se nesmí připojovat jehly, intravenózní kanyly ani žádná jiná zařízení pro parenterální aplikaci.

Přípravek BUCCOLAM není určen k intravenóznímu podání.

Uzávěr stříkačky pro perorální podání je nutno před použitím odstranit, aby se zamezilo riziku dušení.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, benzodiazepiny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Myasthenia gravis

Těžká respirační insuficience Syndrom spánkové apnoe Těžká porucha funkce jater

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Respirační isuficience

Midazolam je nutné používat s opatrností u pacientů s chronickou respirační insuficiencí, neboť midazolam může dýchání dále potlačovat.

Pediatričtí pacienti ve věku od 3 do 6 měsíců

Vzhledem k vyššímu poměru metabolitu k původní látce u mladších dětí nelze vyloučit opožděnou respirační depresi jako důsledek vysokých koncentrací aktivního metabolitu ve věkové skupině 3-6 měsíců. Proto je nutné omezit používání přípravku BUCCOLAM ve věkové skupině 3-6 měsíců pouze na použití pod dohledem zdravotnického pracovníka tam, kde je dostupné resuscitační vybavení, kde lze monitorovat respirační funkci a kde je dostupné vybavení pro asistovanou ventilaci, pokud je to potřeba.

Změny v eliminaci midazolamu

Midazolam je nutné používat s opatrností u pacientů s chronickým selháním ledvin, poruchou funkce jater nebo srdce. Midazolam se může akumulovat u pacientů s chronickým selháním ledvin nebo poruchou funkce jater, zatímco zhoršená srdeční funkce může způsobit sníženou clearance midazolamu.

Souběžné používání s dalšími benzodiazepiny

Oslabení pacienti jsou náchylnější k účinkům benzodiazepinů na centrální nervový systém (CNS), a proto mohou být potřeba nižší dávky.

Nadměrná konzumace alkoholu a užívání drog v anamnéze

Midazolamu je třeba se vyvarovat u pacientů, v jejichž anamnéze se objevuje užívání drog nebo nadměrná konzumace alkoholu.

Amnesie

Midazolam může způsobovat anterográdní amnesii.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Midazolam je metabolizován prostřednictvím CYP3A4. Inhibitory a induktory CYP3A4 mají potenciál zvyšovat, respektive snižovat plazmatické koncentrace, a tedy i účinky midazolamu, a proto jsou nutné příslušné úpravy dávky. Farmakokinetické interakce s inhibitory nebo induktory CYP3A4 jsou výraznější u perorálně podávaného midazolamu oproti orálně nebo parenterálně podávanému midazolamu, protože enzymy CYP3A4 jsou přítomné také v horní části gastrointestinálního traktu. Po orálním podání bude ovlivněna pouze systémová clearance. Po orálním podání jedné dávky midazolamu bude dopad na maximální klinický účinek v důsledku inhibice CYP3A4 malý, zatímco

doba trvání účinku může být prodloužená. Proto se v průběhu používání midazolamu s inhibitory CYP3A4, i po jednotlivé dávce, doporučuje pečlivé sledování klinických účinků a životních funkcí.

Anestetika a narkotická analgetika

Fentanyl může snižovat clearance midazolamu.

Antiepileptika

Souběžné podávání s midazolamem může způsobit zvýšenou sedaci nebo respirační či kardiovaskulární depresi. Midazolam může reagovat s jinými léčivými přípravky metabolizovanými játry, např. fenytoinem, což může způsobovat zesílení jeho účinku.

Blokátory kalciových kanálů

Bylo prokázáno, že diltiazem a verapamil snižují clearance midazolamu a jiných benzodiazepinů a mohou zesilovat jejich účinky.

Léčivé přípravky k hojení vředů

Bylo prokázáno, že cimetidin, ranitidin a omeprazol snižují clearance midazolamu a jiných benzodiazepinů a mohou zesilovat jejich účinky.

Xantiny

Xantiny urychlují metabolismus midazolamu a jiných benzodiazepinů.

Dopaminergní léčivé přípravky

Midazolam může způsobovat inhibici levodopy.

Svalová relaxancia

Např. baclofen. Midazolam může způsobovat zesílení účinku svalových relaxancií a zároveň zvýšení depresivních účinků na CNS.

Nabilon

Souběžné podání s midazolamem může způsobit zvýšenou sedaci nebo respirační a kardiovaskulární depresi.

Léčivé přípravky, které inhibují CYP3A4

Lékové interakce po orálním podání midazolamu budou pravděpodobně podobné interakcím pozorovaným po intravenózním podání midazolamu, spíše než po jeho perorálním podání.

Jídlo

Grapefruitová šťáva snižuje clearance midazolamu a zesiluje jeho účinek.

Azolová antimykotika

Ketokonazol zvýšil plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu pětinásobně, zatímco terminální poločas vzrostl přibližně trojnásobně.

Vorikonazol zvýšil expozici intravenózně podaného midazolamu trojnásobně, zatímco jeho poločas eliminace vzrostl přibližně trojnásobně.

Flukonazol i itrakonazol zvýšily plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu dvoj- až trojnásobně; došlo také k prodloužení terminálního poločasu 2,4násobně u itrakonazolu a 1,5násobně u flukonazolu.

Posakonazol zvýšil plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu přibližně dvojnásobně.

Makrolidová antibiotika

Erythromycin měl za následek zvýšení plazmatických koncentrací intravenózně podaného midazolamu přibližně 1,6- až dvojnásobně; došlo také k 1,5- až 1,8násobnému prodloužení terminálního poločasu midazolamu.

Klarithromycin zvýšil plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu až 2,5násobně, přičemž došlo i k 1,5- až dvojnásobnému prodloužení terminálního poločasu.

Inhibitory HIV proteázy

Souběžné podávání s inhibitory proteázy (např. sachinavirem a jinými inhibitory HIV proteázy) může způsobovat velké zvýšení koncentrace midazolamu. Po souběžném podávání s lopinavirem potencovaným ritonavirem došlo ke zvýšení plazmatických koncentrací intravenózně podaného midazolamu 5,4násobně, přičemž došlo i k podobnému prodloužení terminálního poločasu.

Blokátory kalciových kanálů

Jedna dávka diltiazemu zvýšila plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu přibližně o 25 % a terminální poločas se prodloužil o 43 %.

Různé léčivé přípravky

Atorvastatin vykázal 1,4násobné zvýšení plazmatických koncentrací intravenózně podaného midazolamu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Léčivé přípravky, které indukují CYP3A4

Rifampicin

Dávka 600 mg jednou denně po 7 dní snížila plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu přibližně o 60 %. Terminální poločas poklesl přibližně o 50-60 %.

Byliny

Třezalka tečkovaná snížila plazmatické koncentrace midazolamu přibližně o 20-40 %, což bylo spojeno s poklesem terminálního poločasu přibližně o 15-17 %. V závislosti na specifitě extraktu z třezalky tečkované se může účinek na indukci CYP3A4 měnit.

Farmakodynamické lékové interakce (Drug-Drug Interactions, DDI)

Souběžné podávání midazolamu s jinými sedativními/hypnotickými léčivými přípravky a látkami tlumícími CNS, včetně alkoholu, bude mít s velkou pravděpodobností za následek zvýšenou sedaci a respirační depresi.

Příklady těchto látek zahrnují deriváty opia (používané jako analgetika, antitusika nebo substituční léčba), antipsychotika, jiné benzodiazepiny používané jako anxiolytika nebo hypnotika, barbituráty, propofol, ketamin, etomidát; sedativní antidepresiva, starší H1 antihistaminika a centrálně účinkující antihypertenziva.

Alkohol (včetně léčivých přípravků obsahujících alkohol) může výrazně zvýšit sedativní účinek midazolamu. Příjem alkoholu je nutné v případě podávání midazolamu naprosto vyloučit (viz bod 4.4).

Midazolam snižuje minimální alveolární koncentraci (MAC) inhalačních anestetik.

Účinek inhibitorů CYP3A4 může být větší u kojenců, protože může dojí k spolknutí části orální dávky a absorpci v gastrointestinálním traktu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání midazolamu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují teratogenní účinek, ale stejně jako u jiných benzodiazepinů byla u lidí pozorována fetotoxicita. Pro první dva trimestry těhotenství nejsou k dispozici žádné údaje o exponovaných těhotenstvích.

Bylo hlášeno, že podávání vysokých dávek midazolamu v posledním trimestru těhotenství nebo během porodu má za následek vznik nežádoucích účinků u matky či plodu (riziko aspirace tekutin a obsahu žaludku v průběhu porodu u matky, nepravidelnosti v srdečním rytmu plodu, hypotonie, nedostatečné sání, hypotermie a respirační deprese u novorozence).

Pokud je to nezbytně nutné, může se midazolam během těhotenství použít. V případě podávání midazolamu ve třetím trimestru těhotenství je nutné brát v úvahu riziko pro novorozence.

Kojení

Midazolam se vylučuje do lidského mateřského mléka v malých množstvích (0,6 %). Proto nemusí být nutné po podání jedné dávky midazolamu ukončovat kojení.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno zhoršení fertility (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Midazolam má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sedace, amnesie, zhoršená pozornost a zhoršená svalová funkce mohou nežádoucím způsobem ovlivnit schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po podání midazolamu je nutné pacienta upozornit, aby neřídil dopravní prostředek ani neobsluhoval stroj, dokud se zcela nezotaví.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Publikované klinické studie ukazují, že midazolam byl orálně podán přibližně 443 dětem se záchvaty. Respirační deprese se objevuje s výskytem až do 5 %, ačkoli to je známá komplikace konvulzivních záchvatů, stejně jako je známé spojení s použitím midazolamu. Jedna epizoda pruritu byla posouzena jako pravděpodobně související s bukálním podáním midazolamu.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky, jejichž výskyt byl hlášen v klinických studiích při orálním podávání midazolamu dětem.

Frekvence nežádoucích účinků je klasifikována následovně:

Časté:

1/100 až < 1/10

Méně časté: ≥

1/1000 až < 1/100

Velmi vzácné:

< 1/10000

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti:

Třídy orgánových systémů

Frekvence: Nežádoucí účinek léčivého přípravku

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné:

 

Agresivita**, agitovanost**, zlost**, stavy zmatenosti**,

 

euforická nálada**, halucinace**, nepřátelské chování**,

 

poruchy pohybu**, fyzický útok**

Poruchy nervového systému

Časté:

 

Sedace, somnolence, snížené hladiny vědomí

 

Respirační deprese

 

Velmi vzácné:

 

Anterográdní amnesie**, ataxie**, závrať**, bolest hlavy**,

 

záchvat**, paradoxní reakce**

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

 

Bradykardie**, srdeční zástava**, hypotenze**,

 

vazodilatace**

Respirační, hrudní a mediastinální

Velmi vzácné:

poruchy

Apnoe**, dyspnoe**, laryngospasmus**, zástava dýchání**

Gastrointestinální poruchy

Časté:

 

Nauzea a zvracení

 

Velmi vzácné:

 

Zácpa**, sucho v ústech**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:

 

Pruritus, vyrážka a kopřivka

Celkové poruchy a reakce v místě

Velmi vzácné:

aplikace

únava**, škytavka**

**Tyto nežádoucí účinky byly zaznamenány u injekčně aplikovaného midazolamu u dětí a/nebo dospělých a mohou být relevantní při orálním podání.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Zvýšené riziko pádů a zlomenin bylo zaznamenáno u starších pacientů užívajících benzodiazepiny.

Život ohrožující příhody se s větší pravděpodobností objeví u pacientů s preexistující respirační insuficiencí nebo zhoršenou funkcí srdce, zejména pokud se podá vysoká dávka (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Příznaky

Předávkování midazolamem může představovat ohrožení života, pokud má pacient preexistující respirační nebo srdeční nedostatečnost nebo pokud se midazolam kombinuje s jinými látkami tlumícími CNS (včetně alkoholu).

Předávkování benzodiazepiny se většinou manifestuje určitým stupněm deprese centrálního nervového systému v rozmezí od ospalosti do kómatu. V mírných případech zahrnují symptomy ospalost, mentální zmatenost a letargii, ve vážnějších případech mohou symptomy zahrnovat ataxii, hypotonii, hypotenzi, respirační depresi, vzácně kóma a velmi vzácně úmrtí.

Léčba

Při léčbě předávkování jakýmkoli léčivým přípravkem je třeba mít na paměti, že mohlo dojít k užití více látek.

Po předávkování perorálním midazolamem je nutné vyvolat zvracení (do jedné hodiny), pokud je pacient při vědomí, nebo provést výplach žaludku, při kterém je nutné chránit dýchací cesty, pokud je pacient v bezvědomí. Jestliže vyprázdnění žaludku není výhodné, je nutné podat živočišné uhlí, aby se snížila absorpce. Při intenzivní péči je nutné věnovat zvláštní pozornost respiračním a kardiovaskulárním funkcím.

Jako antidotum lze použít flumanezil.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptika, benzodiazepinové deriváty ATC kód: N05CD08.

Mechanismus účinku

Midazolam je derivát ze skupiny imidazobenzodiazepinů. Jeho volná báze je lipofilní látka s nízkou rozpustností ve vodě. Bazický dusík v poloze 2 systému imidazobenzodiazepinového kruhu umožňuje midazolamu vytvářet hydrochloridovou sůl s kyselinami. Takto vzniká stabilní roztok vhodný k orálnímu podání.

Farmakodynamické účinky

Farmakologický účinek midazolamu je charakterizován krátkým trváním z důvodu rychlé metabolické transformace. Midazolam má antikonvulzivní účinek. Vyznačuje se také sedativním a spánek navozujícím účinkem výrazné intenzity a také anxiolytickým a myorelaxačním účinkem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve čtyřech studiích kontrolovaných rektálně podávaným diazepamem a jedné studii s intravenózně podávaným diazepamem u celkového počtu 688 dětí bylo vymizení viditelných známek záchvatů do 10 minut pozorováno u 65 % až 78 % dětí, kterým byl orálně podáván midazolam. Ve dvou z těchto studií pak bylo vymizení viditelných známek záchvatů do 10 minut bez opětovného návratu do

1 hodiny po podání pozorováno u 56 % až 70 % dětí. Frekvence a závažnost nežádoucích účinků hlášených u orálně podávaného midazolamu v průběhu publikovaných klinických studií byla podobná nežádoucím účinkům hlášeným ve srovnávací skupině používající rektálně podávaný diazepam.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem BUCCOLAM u podskupiny pediatrické populace < 3 měsíce věku na základě toho, že tento specifický léčivý přípravek nepředstavuje pro tyto pediatrické pacienty významný terapeutický prospěch oproti existujícím způsobům léčby.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Simulované farmakokinetické parametry pro doporučené dávkování u dětí ve věku od 3 měsíců do méně než 18 let založené na studii populační farmakokinetiky jsou uvedeny v tabulce níže:

Dávka

Věk

Parametr

Průměr

Směrodatná

 

 

 

 

odchylka

2,5 mg

3 m < 1 rok

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

1 rok < 5 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

5 let < 10 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

10 let < 18 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorpce

Midazolam se po orálním podání rychle vstřebává. Maximální plazmatické koncentrace se u dětí dosahuje do 30 minut. Absolutní biologická dostupnost orálně podávaného midazolamu činí u dospělých přibližně 75 %. Biologická dostupnost orálního midazolamu byla u dětí s těžkou malárií a křečmi odhadnuta na 87 %.

Distribuce

Midazolam je vysoce lipofilní a je široce distribuován. Distribuční objem v rovnovážném stavu po orálním podání se odhaduje na 5,3 l/kg.

Přibližně 96-98 % midazolamu se váže na plazmatické bílkoviny. Hlavní podíl na vazbě na plazmatické bílkoviny má albumin. Midazolam pomalu a nevýznamně proniká do mozkomíšního moku. U lidí bylo prokázáno, že midazolam pomalu prostupuje placentou a vstupuje do fetálního krevního oběhu. Malá množství midazolamu se nachází v mateřském mléce.

Biotransformace

Midazolam se téměř úplně eliminuje biotransformací. Podíl dávky vylučovaný játry se odhaduje na 30-60 %. Midazolam je hydroxylován izoenzymem cytochromu P450 3A4 a hlavním metabolitem

v moči i v plazmě je alfa-hydroxymidazolam. Po orálním podání u dětí činí poměr plochy pod křivkou alfa-hydroxymidazolamu k midazolamu 0,46.

Ve studii populační farmakokinetiky bylo prokázáno, že hladiny metabolitu jsou vyšší u mladších než u starších pediatrických pacientů, a tak je pravděpodobné, že budou důležitější u dětí než u dospělých.

Eliminace

Plazmatická clearance midazolamu u dětí po orálním podání činí 30 ml/kg/min. Počáteční a terminální poločasy eliminace jsou 27, respektive 204 minut. Midazolam se vylučuje především ledvinami (60– 80 % injekčně aplikované dávky) jako alfa-hydroxymidazolam konjugovaný s kyselinou glukuronovou. Méně než 1 % dávky léčivého přípravku se objeví v moči v nezměněné podobě.

Farmakokinetika u zvláštních populací

Obezita

Průměrný poločas je vyšší u obézních než u neobézních pacientů (5,9 oproti 2,3 hodinám). Je to způsobeno nárůstem distribučního objemu upraveného podle celkové tělesné hmotnosti přibližně o 50 %. Clearance se u obézních a neobézních pacientů významně neliší.

Porucha funkce jater

Poločas eliminace u pacientů s jaterní cirhózou může být delší a clearance nižší než u zdravých dobrovolníků (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Poločas eliminace u pacientů s chronickým selháním ledvin je podobný poločasu elimince u zdravých dobrovolníků.

Poločas eliminace midazolamu je u kriticky nemocných pacientů až šestkrát delší.

Srdeční insuficience

Poločas eliminace je u pacientů s městnavým srdečním selháním delší než u zdravých pacientů (viz bod 4.4).

Expozice po druhé dávce během stejné epizody záchvatu

Simulované údaje o expozici ukazují, že celková plocha pod křivkou se při podání druhé dávky po 10, 30 a 60 minutách po první dávce přibližně zdvojnásobila. Druhá dávka po 10 minutách má za následek významný nárůst průměrné hodnoty Cmax, a to přibližně 1,7 až 1,9krát. Po 30 a 60 minutách již došlo k výrazné eliminaci midazolamu, a proto není nárůst průměrné hodnoty Cmax tak výrazný: 1,3 až 1,6krát, resp. 1,2 až 1,5krát (viz bod 4.2).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studii fertility na potkanech nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu při dávkování zvířatům až desetinásobně vyšším, než je klinická dávka.

Pro předepisujícího lékaře nejsou k dispozici žádné další relevantní předklinické údaje, které by již nebyly zmíněny v jiných bodech tohoto souhrnu údajů o přípravku.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Voda na injekci

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH a konverzi midazolamu na hydrochloridovou sůl) Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte stříkačku pro perorální podání v ochranné plastové tubě.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

6.5Druh obalu a obsah balení

Předplněná stříkačka pro perorální podání (polypropylen) jantarově hnědé barvy bez jehly, s pístem (polypropylen) a uzávěrem (polyetylen s vysokou hustotou), zabalená v ochranné plastové tubě

s uzávěrem.

Síla

Objem

Objem injekční

Věkové rozpětí

Barva štítku

 

roztoku

stříkačky

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

3 měsíce až < 1 rok

Žlutá

5 mg

1 ml

3 ml

1 rok až < 5 let

Modrá

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

5 let až < 10 let

Nachová

10 mg

2 ml

3 ml

10 let až < 18 let

Oranžová

Přípravek BUCCOLAM je k dispozici v krabičkách obsahujících 4 předplněné stříkačky.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Podávání přípravku BUCCOLAM

Přípravek BUCCOLAM není určen k intravenóznímu podání.

Krok 1

Uchopte plastovou tubu, zlomte pečeť na jednom konci a sundejte víčko. Vyjměte stříkačku z tuby.

Krok 2

Sejměte červené víčko z kónusu stříkačky a bezpečně ho zlikvidujte.

Krok 3

Za použití palce a dalšího prstu jemně uchopte a odtáhněte tvář dítěte. Vložte kónus stříkačky do zadní části prostoru mezi vnitřní stranou tváře a dolní dásní.

Krok 4

Pomalu stlačujte píst stříkačky, dokud se píst nezastaví.

Celé množství roztoku je nutné pomalu aplikovat do prostoru mezi dásní a tváří (dutiny ústní).

V případě nutnosti (u větších objemů a/nebo menších pacientů) je nutné přibližně polovinu dávky pomalu podat na jednu stranu úst, a poté druhou polovinu pomalu podat na druhou stranu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brusel

Belgie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

BUCCOLAM 2,5 mg orální roztok

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg orální roztok

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg orální roztok

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg orální roztok

EU/1/11/709/004

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 5. září 2011

Datum posledního prodloužení registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis