Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Souhrn údajů o přípravku - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Název léku Cetrotide
Kód ATCH01CC02
Látkacetrorelix
VýrobceMerck Serono Europe Ltd.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cetrotide 0,25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje cetrorelixum 0,25 mg (ve formě cetrorelixi acetas).

Po rekonstituci přiloženým rozpouštědlem obsahuje jeden ml roztoku 0,25 mg cetrorelixu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Vzhled prášku: bílý lyofilizát

Vzhled rozpouštědla: čirý a bezbarvý roztok

pH vzniklého roztoku je 4,0-6,0.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Prevence předčasné ovulace u pacientek podstupujících kontrolovanou ovariální stimulaci, následovanou odběrem oocytů a technikami asistované reprodukce.

V klinických studiích byl přípravek Cetrotide používán v kombinaci s humánním menopauzálním gonadotropinem (hMG). Omezené zkušenosti s kombinací s rekombinantním folikulostimulačním hormonem (FSH) však svědčí o podobné účinnosti.

4.2Dávkování a způsob podání

Přípravek Cetrotide má předepisovat pouze odborný lékař se zkušenostmi v této oblasti.

Dávkování

První podání přípravku Cetrotide by mělo být provedeno pod dohledem lékaře a v podmínkách, kdy je okamžitě dostupná léčba případných alergických/pseudo-alergických reakcí (včetně život ohrožující anafylaxe). Další injekce si pacientka může podávat sama, pokud je poučena o známkách a symptomech, které mohou nasvědčovat hypersenzitivě, o důsledcích takové reakce a nutnosti okamžitého lékařského zásahu.

Obsah 1 injekční lahvičky (0,25 mg cetrorelixu) se má podávat jednou denně, ve 24 hodinových intervalech, buď ráno, nebo večer. Po prvním podání se doporučuje, aby pacientka zůstala pod lékařským dohledem po dobu 30 minut k vyloučení alergické/pseudo-alergické reakce na injekci.

Starší lidé

Neexistují žádné relevantní indikace pro použití přípravku Cetrotide u geriatrické populace

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Cetrotide u pediatrické populace.

Způsob podání

Přípravek Cetrotide se podává podkožní injekcí do spodní části břišní stěny.

Reakce v místě vpichu se dají minimalizovat střídáním místa vpichu, čímž se oddálí podání injekce do stejného místa, a pomalým podáním přípravku k usnadnění jeho progresivní absorpce.

Ranní podávání: Léčba přípravkem Cetrotide se má zahájit 5. nebo 6. den ovariální stimulace (přibližně 96 až 120 hodin po začátku ovariální stimulace) urinárními nebo rekombinantními gonadotropiny a má pokračovat po dobu podávání gonadotropinů, včetně dne, v němž se provede indukce ovulace.

Večerní podávání: Léčba přípravkem Cetrotide se má zahájit 5. den ovariální stimulace (přibližně 96 až 108 hodin po začátku ovariální stimulace) urinárními nebo rekombinantními gonadotropiny a má pokračovat po dobu podávání gonadotropinů, až do předvečera dne, v němž bude provedena indukce ovulace.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Cetrorelix nemá být používán, pokud se vyskytují jakékoli stavy uvedené níže:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo strukturální analogy hormonu uvolňujícího gonadotropin

(GnRH), exogenní peptidové hormony nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Během těhotenství a kojení.

Pacienti s těžkou renální dysfunkcí.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické stavy

Při podání první dávky byly hlášeny případy alergické/pseudo-alergické reakce, včetně život ohrožující anafylaxe (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je třeba u žen se známkami a symptomyaktivních alergických stavů nebo alergické predispozice v anamnéze. Léčba přípravkem Cetrotide se nedoporučuje u žen s vážnými alergickými stavy.

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Během ovariální stimulace nebo po ní se může vyskytnout ovariální hyperstimulační syndrom. Tuto příhodu je nutno považovat za riziko vlastní stimulační procedury prováděné gonadotropiny.

Ovariální hyperstimulační syndrom se má léčit symptomaticky, např. klidem na lůžku, intravenózní aplikací elektrolytů/koloidů a terapií heparinem.

Podpora luteální fáze má být prováděna způsobem odpovídajícím praxi příslušného pracoviště asistované reprodukce.

Opakovaná procedura ovariální stimulace

S aplikací cetrorelixu k opakované ovariální stimulaci jsou dosud jen omezené zkušenosti.

V opakovaných cyklech se proto má cetrorelix aplikovat pouze po pečlivém zvážení poměru mezi prospěšností a rizikem.

Vrozené vady

Prevalence vrozených vad po použití technik asistované reprodukce (ART) s antagonisty GnRH nebo bez nich může být mírně vyšší než po spontánních otěhotněních, ačkoli není jasné, zda to souvisí s faktory neplodnosti páru nebo postupy ART. Omezené údaje z klinických prodloužených studií u

316 novorozenců žen, kterým byl podáván cetrorelix pro léčbu neplodnosti, naznačují, že cetrorelix nezvyšuje riziko vrozených vad u potomků.

Jaterní dysfukce

Cetrorelix nebyl hodnocen u pacientů s jaterní dysfunkcí a je proto nutná opatrnost.

Renální dysfunkce

Cetrorelix nebyl hodnocen u pacientů s renální dysfunkcí a je proto nutná opatrnost. Cetrorelix je kontraindikován u pacientů s těžkou renální dysfunkcí (viz bod 4.3).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí s cetrorelixem. Výzkumy in vitro ukázaly, že nejsou pravděpodobné interakce s léčivými přípravky metabolizovanými cytochromem P450 ani s léčivými přípravky podléhajícími glukuronidaci nebo jinému druhu konjugace. Možnost interakcí s gonadotropiny nebo přípravky, které mohou vyvolat uvolňování histaminu u citlivých jedinců, však nelze zcela vyloučit.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství a kojení

Přípravek Cetrotide není určen k použití v období těhotenství a kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie na zvířatech ukázaly, že cetrorelix má na dávce závislý vliv na fertilitu, celkovou reprodukční schopnost a graviditu. Při podávání tohoto léčivého přípravku vcitlivé fázi gestace se nevyskytly teratogenní účinky.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cetrotide nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou reakce v místě vpichu, jako je erytém, otok a svědění, které jsou obvykle přechodné a mírné intenzity. V klinických studiích byly tyto účinky pozorovány po opakovaném podání přípravku Cetrotide 0,25 mg s četností 9,4%.

Často byl hlášen mírný až středně závažný ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) (WHO stupeň I nebo II), který se má považovat za vlastní riziko stimulační procedury. Naopak závažný syndrom OHSS je méně častý.

Byly hlášeny méně časté případy hypersenzitivních reakcí včetně pseudoalergických/anafylaktoidních reakcí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uváděné níže jsou seřazeny podle četnosti výskytu následujícím způsobem: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Systémové alergické/pseudo-alergické reakce, včetně život ohrožující anafylaxe

Poruchy nervového systému

Méně časté: Bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: Nauzea

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: Může se vyskytnout mírný až středně závažný ovariální hyperstimulační syndrom (WHO stupeň I nebo II), což je vlastní riziko stimulační procedury (viz bod 4.4).

Méně časté: Závažný ovariální hyperstimulační syndrom (WHO stupeň III).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: Byly zaznamenány lokální reakce v místě vpichu (např. erytém, otok a svědění).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Předávkování může u lidí vést k prodloužení účinku, avšak není pravděpodobné, že by bylo spjato s akutními toxickými účinky.

Po intraperitoneálním podání cetrorelixu v dávkách, jež byly více než 200násobkem dávky, která je farmakologicky účinná po podkožním podání, byly ve studiích akutní toxicity u hlodavců pozorovány symptomy nespecifické toxicity.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonista gonadotropin uvolňujícího hormonu, ATC kód:H01CC02.

Mechanismus účinku

Cetrorelix je antagonista hormonu uvolňujícího gonadotropiny (luteinising hormone releasing hormone, LHRH). LHRH se váže na membránové receptory buněk hypofýzy. Cetrorelix soutěží o obsazení těchto receptorů s endogenním LHRH. Tímto mechanismem účinku cetrorelix kontroluje sekreci gonadotropinů

(LH a FSH).

Cetrorelix v závislosti na dávce inhibuje sekreci LH a FSH z hypofýzy. Inhibiční účinek nastupuje prakticky okamžitě, bez iniciálního stimulačního efektu, a udržuje se při pokračující aplikaci.

Klinická účinnost a bezpečnost

U žen cetrorelix oddaluje vzestup LH a tím ovulaci. U žen podstupujících ovariální stimulaci závisí délka

účinku cetrorelixu na velikosti dávky. Při dávkování po 0,25 mg v jedné injekci se účinek cetrorelixu udrží injekcemi opakovanými každých 24 hodin.

Hormonálně antagonistické účinky cetrorelixu byly po ukončení jeho aplikace jak u zvířat, tak u lidí plně reverzibilní.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absolutní biologická dostupnost cetrorelixu po podkožní injekci je přibližně 85%.

Distribuce

Distribuční objem (Vd) je 1,1 l x kg-1.

Eliminace

Hodnota celkové plazmatické clearance činí 1,2 ml x min-1 kg-1, hodnota renální clearance je 0,1 ml x min-1 kg-1.

Průměrný terminální plazmatický poločas je po nitrožilním podání kolem 12 h, po podkožním podání kolem 30 h. Tento rozdíl ukazuje na vliv absorpčních procesů vmístě injekce.

Linearita

Po podkožním jednorázovém podání (0,25 mg až 3 mg cetrorelixu) jakož i při opakovaném každodenním podávání po dobu 14 dnů byla prokázána lineární plazmatická farmakokinetika.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích akutní, subakutní a chronické toxicity, v nichž byl cetrorelix podáván podkožně potkanům a psům, nebyla zjištěna cílená orgánová toxicita. U psů nebyly ani po nitrožilní, nitrotepenné a mimožilní injekci cetrorelixu v dávkách zřetelně překračujících dávky předpokládané při použití u člověka pozorovány známky s léčivým přípravkem související lokální dráždivosti nebo nesnášenlivosti.

V testech genových a chromosomových mutací cetrorelix nevykázal mutagenní ani klastogenní potenciál.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Prášek:

Mannitol

Rozpouštědlo:

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

Roztok je třeba aplikovat bezprostředně po přípravě.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 ºC.

Uchovávejte injekční lahvičku(ky) v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

Prášek: 2ml injekční lahvičky (sklo třídy I) se zátkou (brombutylová pryž) a odklápěcím hliníkovým víčkem.

1 injekční lahvička obsahuje 0,25 mg cetrorelixu.

Rozpouštědlo: předplněná injekční stříkačka (sklo třídy I) s pístovým uzávěrem (silikonizovaná brombutylová pryž) a víčkem na hrot (polypropylenová a styren-butadienová pryž).

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml vody na injekci.

Balení dále obsahují ke každé injekční lahvičce:

1 injekční jehlu (20 gauge)

1 hypodermickou injekční jehlu (27 gauge)

2 tampony napuštěné alkoholem.

K dispozici jsou balení obsahující 1 injekční lahvičku a 1 předplněnou injekční stříkačku nebo 7 injekčních lahviček a 7 předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Prášek přípravku Cetrotide se má rozpouštět pouze vpřiloženém rozpouštědle opatrným krouživým pohybem. Je třeba se vyhnout intenzivnímu protřepávání, aby se zabránilo vzniku bublin.

Vzniklý roztok neobsahuje částice a je čirý. Roztok se nesmí použít, obsahuje-li viditelné částice, nebo není-li čirý.

Po přípravě roztoku je do stříkačky třeba natáhnout celý tekutý obsah injekční lahvičky. Tím se zajistí, aby pacientka obdržela dávku nejméně 0,23 mg cetrorelixu.

Roztok je třeba injikovat bezprostředně po přípravě.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. dubna 1999

Datum prvního prodloužení registrace : 15. dubna 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 13. dubna 2009

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis