Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Označení na obalu - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Evarrest
Kód ATCB02BC30
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobceOmrix Biopharmaceuticals N. V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) a foliový sáček (10,2 cm x 10,2 cm)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVARREST tkáňové lepidlo

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden cm2 EVARRESTu obsahuje

Fibrinogenum humanum:

8,1 mg

Thrombinum humanum:

40 IU

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

Kompozitní matrice (polyglaktin 910 a oxidovaná regenerovaná celulóza) Arginin-hydrochlorid

Glycin Chlorid sodný Natrium-citrát

Chlorid vápenatý Lidský albumin Mannitol Natrium-acetát

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Obsahuje jednu matrici (10,2 cm x 10,2 cm)

Obsahuje dvě matrice (5,1 cm x 10,2 cm) 2 kusy

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Epilezionální použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Jakýkoli nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je nutné likvidovat v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Belgie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis s omezením

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem>

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Foliový sáček (5,1 cm x 10,2 cm)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVARREST tkáňové lepidlo

Jeden cm2 EVARRESTu obsahuje

Fibrinogenum humanum:

8,1 mg

Thrombinum humanum:

40 IU

Obsahuje jednu matrici (5,1cm x 10,2 cm)

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Epilezionální použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

EU/1/13/868/002

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis