Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foscan (temoporfin) – Označení na obalu - L01XD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Foscan
Kód ATCL01XD05
Látkatemoporfin
VýrobceBiolitec Pharma Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA, 1 MG/ML

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Foscan 1 mg/ml injekční roztok

Temoporfinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje temoporfinum 1 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

bezvodý ethanol a propylenglykol (pro další údaje si přečtěte příbalovou informaci)

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 1 mg/1 ml

Injekční roztok 3 mg/3 ml

Injekční roztok 6 mg/6 ml

Sterilní filtr

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jednotlivá dávka. Nepoužitý zbytek znehodnoťte.

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

biolitec Pharma Ltd. Otto-Schott-Str. 15 07745 Jena

Německo

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/01/197/003 (1 ml)

EU/1/01/197/004 (3 ml)

EU/1/01/197/005 (6 ml)

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČKU, 1 MG/ML

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Foscan 1 mg/ml injekční roztok

Temoporfinum

Intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 mg/1 ml

3 mg/3 ml

6 mg/6 ml

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis