Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Souhrn údajů o přípravku - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
Kód ATCJ04AA01
Látkapara-aminosalicylic acid
VýrobceLucane Pharma

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

GRANUPAS 4 g enterosolventní granule

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje acidum aminosalicylicum 4 g.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní granule

Granule jsou malé, téměř bílé / světle hnědé barvy s průměrem přibližně 1,5 mm.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek GRANUPAS je indikován jako součást vhodné kombinované léčby multirezistentní tuberkulózy u dospělých a pediatrických pacientů od 28 dnů věku, u kterých není možné sestavit jiný

účinný léčebný režim z důvodu rezistence nebo nesnášenlivosti (viz bod 4.4).

Je nutné věnovat pozornost oficiálním doporučením pro správné používání antibakteriálních léčiv.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

4 g (jeden sáček) třikrát denně.

Doporučené schéma je 4 g každých 8 hodin. Přípravek GRANUPAS lze užívat s jídlem. Maximální denní dávka je 12 g. Obvyklá doba léčby je 24 měsíců.

Pediatrická populace

Optimální dávkovací schéma u dětí není jisté. Omezené farmakokinetické údaje nenaznačují žádný významný rozdíl mezi dospělými a dětmi.

U kojenců, dětí a dospívajících bude dávka upravena podle hmotnosti pacienta, a to na 150 mg/kg denně, přičemž bude rozdělena do dvou dílčích dávek. K odměření dávek menších než 4 g pro malé děti je přiložena odměrná lžička.

Bezpečnost a účinnost přípravku GRANUPAS u novorozenců nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Desenzibilizace

Desenzibilizace může být dosaženo tak, že léčba je zahájena podáním 10 mg kyseliny aminosalicylové v jedné dávce. Dávka se každé dva dny zdvojnásobuje až do dosažení celkové dávky 1 gramu, kdy se dávka rozdělí tak, aby byl dodržen pravidelný režim podávání. Dojde-li k mírnému zvýšení teploty nebo rozvoji kožní reakce, je nutné zvýšení dávky snížit zpět o jednu úroveň nebo postup pozdržet o jeden cyklus. Po celkové dávce 1,5 g jsou reakce vzácné.

Způsob podání

Perorální podání.

Obsah sáčku se přidá do sklenice pomerančového nebo rajčatového džusu. Granule se nerozpustí, ale zakroužení džusem ve sklenici pomůže jejich rozptýlení, pokud klesnou ke dnu. Nápoj je třeba vypít okamžitě, přičemž je nutné se ujistit, že ve sklenici nezbyly žádné granule. Veškeré granule, které zbyly na dně sklenice, je třeba okamžitě spolknout po přidání malého množství tekutiny. U dětí je nutné menší dávky odměřit pomocí odměrné lžičky a nasypat na jablečné pyré nebo jogurt.

Léčivý přípravek je nutné spolknout ihned po smíchání s pomerančovým džusem, rajčatovým džusem, jablečným pyré či jogurtem, dokud jsou granule neporušené.

Granule se nesmí drtit ani žvýkat.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažné onemocnění ledvin. Pacientům se závažnou renální insuficiencí se nesmí přípravek GRANUPAS podávat. U pacientů se závažným onemocněním ledvin dojde ke hromadění inaktivního acetylového metabolitu kyseliny aminosalicylové.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Mírná až středně závažná renální insuficience

Vzhledem k tomu, že se metabolity kyseliny aminosalicylové vylučují z velké části glomerulární filtrací, je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s mírnou až středně závažnou renální insuficiencí (viz také bod 4.3).

Žaludeční vřed

U pacientů s peptickým vředem se má přípravek GRANUPAS používat s opatrností.

Hepatální insuficience

U pacientů s hepatální insuficiencí se má přípravek GRANUPAS používat s opatrností.

Hepatální toxicita

Kyselina aminosalicylová může vyvolat hepatitidu. První příznaky se obvykle objeví do tří měsíců od zahájení terapie, přičemž nejčastějším nežádoucím účinkem je vyrážka a poté horečka a mnohem méně často se vyskytují gastrointestinální poruchy, jako je anorexie, nauzea nebo průjem. V takovém případě je třeba léčbu okamžitě zastavit.

Hypersenzitivita

Pacient musí být v průběhu prvních tří měsíců léčby pečlivě sledován a léčba musí být okamžitě přerušena při prvních známkách vyrážky, horečky nebo dalších varovných příznacích nesnášenlivosti.

Úprava dávkování k desenzibilizaci viz bod 4.2.

Hypotyreóza u pacientů se současnou HIV infekcí

Kyselina aminosalicylová může souviset se zvýšeným rizikem hypotyreózy u pacientů se současnou HIV infekcí. Funkce štítné žlázy má být u pacientů se současnou infekcí HIV monitorována před zahájením léčby a pravidelně během léčby, zvláště pokud je současně podávána kyselina aminosalicylová s ethionamidem/protionamidem.

Pacienty je třeba poučit, že zbytky granulí mohou být viditelné ve stolici.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí přípravku GRANUPAS.

Výsledky z literatury naznačují toto:

Vitamin B12

Kyselina aminosalicylová může snižovat absorpci vitaminu B12 a po jeho vyčerpání může dojít k rozvoji klinicky významných abnormalit erytrocytů. U pacientů léčených déle než jeden měsíc je třeba zvážit udržování hladiny vitaminu B12.

Malabsorpční syndrom

U pacientů užívajících kyselinu aminosalicylovou se může rozvinout malabsorpční syndrom, který však obvykle není úplný. Úplný malabsorpční syndrom zahrnuje steatoreu, abnormální obraz tenkého střeva na rentgenovém snímku, atrofii klků, sníženou hladinu cholesterolu a sníženou absorpci D- xylózy a železa. Absorpce triacylglycerolů je vždy normální.

Digoxin

Kyselina aminosalicylová může snížit gastrointestinální absorpci digoxinu inhibicí absorpční funkce střevních buněk. U pacientů se souběžnou terapií je třeba monitorovat sérové hladiny digoxinu.

Ethionamid

Současné podávání kyseliny aminosalicylové a ethionamidu může zesílit nežádoucí účinky kyseliny aminosalicylové, zejména gastrointestinální účinky, včetně žloutenky, hepatitidy, nauzey, zvracení, průjmu, bolesti břicha nebo anorexie. Pokud jsou tyto účinky významné, je třeba podávání ethionamidu ukončit.

Difenylhydramin

Tento léčivý přípravek snižuje gastrointestinální absorpci kyseliny aminosalicylové, a proto se nemá podávat současně s ní.

Antiretrovirotika

U pacientů s infekcí HIV užívajících antiretrovirotika a kyselinu aminosalicylovou nebyly provedeny žádné studie interakcí. Vzhledem k metabolické cestě přípravku GRANUPAS se neočekává žádná významná interakce léčivých přípravků.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání kyseliny aminosalicylové těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly určitou embryonální toxicitu (viz bod 5.3.).

Zprávy z literatury o použití kyseliny aminosalicylové u těhotných žen vždy uvádějí současné podávání jiných léčivých přípravků. Jelikož nejsou k dispozici adekvátní a dobře kontrolované studie o použití kyseliny aminosalicylové u lidí, lze přípravek GRANUPAS podávat těhotným ženám, pouze pokud je to nezbytně nutné.

Kojení

Kyselina aminosalicylová se vylučuje do mateřského mléka, a proto by kojící matky neměly během léčby kojit.

Fertilita

Není k dispozici žádný důkaz o účinku kyseliny aminosalicylové na fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Kyselina aminosalicylová má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější nežádoucí účinky byly spojeny s gastrointestinálním systémem. Časté byly také kožní reakce z přecitlivělosti a nežádoucí účinky související s nervovým systémem.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů

a frekvence. Frekvence je definována takto: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny s danou frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

Velmi vzácné

Trombocytopenie, purpura, leukopenie, anémie,

systému

methemoglobinémie, agranulocytóza

 

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné

Hypotyreóza*

Velmi vzácné

Hypoglykémie

 

 

Velmi vzácné

Bolesti šlach, bolest hlavy, poruchy zraku,

Poruchy nervového systému

periferní neuropatie, závrať

 

 

Časté

Závrať, vestibulární syndrom

 

Časté

Bolesti břicha, zvracení, nauzea, nadýmání,

 

průjem, měkká stolice

 

 

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Anorexie

 

Malabsorpční syndrom, peptický vřed,

 

 

 

Vzácné

gastrointestinální krvácení, žloutenka, kovová

 

 

chuť v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Kožní přecitlivělost, kožní vyrážka

Vzácné

Urtikaria

 

Poruchy ledvin a močových

Velmi vzácné

Krystalurie

cest

 

 

 

 

Pokles hladiny prothrombinu, hepatocytolýza,

Vyšetření

Velmi vzácné

zvýšená hladina alkalické fosfatázy

 

 

a transamináz v krvi, úbytek tělesné hmotnosti

*Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypotyreóza u pacientů se současnou HIV infekcí je velmi častý nežádoucí účinek a vyskytuje se u ≥1/10 pacientů, zvláště pokud je PAH podávána současně s ethionamidem/protionamidem.

Pediatrická populace

Očekává se, že frekvence, druh a závažnost nežádoucích účinků u dětí budou stejné jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování u dospělých ani u pediatrické populace. Léčba je symptomatická a podpůrná.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykobakteriální léčiva, léčiva k léčbě tuberkulózy, ATC kód: J04AA01

Mechanismus účinku

Kyselina aminosalicylová působí bakteriostaticky na Mycobacterium tuberculosis. Inhibuje nástup bakteriální rezistence na streptomycin a izoniazid.

Mechanismus účinku kyseliny aminosalicylové se podobá účinku sulfonamidů, přičemž kyselina aminosalicylová soutěží s kyselinou para-aminobenzoovou (PABA), o inhibici syntetázy dihydropteroátu (DHP), klíčového enzymu v biosyntéze folátů. Zdá se však, že kyselina aminosalicylová je slabým inhibitorem DHP in vitro, což zvyšuje pravděpodobnost, že může mít odlišný cíl. Kyselina aminosalicylová je acetylována v játrech a přeměněna na inaktivní metabolit, kyselinu N-acetyl-aminosalicylovou, která nevykazuje bakteriostatickou aktivitu. Plazmatický poločas této látky je přibližně 1 hodina, koncentrace se při hepatální dysfunkci významně nemění. V případě renálního selhání se může koncentrace metabolitu zvýšit.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Přípravek GRANUPAS je enterosolventní přípravek, a proto potah granulí, který je odolný vůči kyselinám, zabraňuje jejich rozkladu v žaludku a tím předchází tvorbě meta-aminofenolu (známého hepatotoxinu). Malé granule jsou navrženy tak, aby při vyprazdňování žaludku nebyly omezovány jako velké částice. V neutrálním prostředí, jaké se nachází v tenkém střevě nebo v neutrálních potravinách, se potah odolný vůči kyselinám rozpustí do jedné minuty.

Při podávání těchto granulí se musí postupovat opatrně a chránit potah odolný vůči kyselinám, a to tak, že dávka (granule) jsou podávány v kyselých potravinách.

Vzhledem k tomu, že granule jsou chráněny enterosolventním potahem, dochází k absorpci až poté, co opustí žaludek. Měkké kostry granulí zůstávají nerozložené a mohou být patrné ve stolici.

Ve farmakokinetické studii s jednorázovou dávkou (4 gramy) u zdravých dospělých dobrovolníků (N = 11) byla počáteční doba do dosažení hladiny kyseliny aminosalicylové v séru 2 µg/ml 2 hodiny s rozmezím 45 minut až 24 hodin, střední doba do dosažení maximální hladiny byla 6 hodin s rozmezím 1,5 až 24 hodin, průměrná maximální hladina byla 20 µg/ml s rozmezím 9 až 35 µg/ml, přičemž hladina 2 µg/ml byla udržena v průměru 8 hodin s rozmezím 5 až 9,5 hodiny a hladina 1 µg/ml v průměru 8,8 hodiny s rozmezím 6 až 11,5 hodiny.

Distribuce

Kyselina aminosalicylová je distribuována do různých tkání a tekutin včetně plic, ledvin, jater a peritoneální tekutiny. Koncentrace v pleurální nebo synoviální tekutině jsou přibližně stejné jako koncentrace v plazmě. Lék neprochází u pacientů hematoencefalickou bariérou, pokud nejsou mozkové pleny zanícené, kdy koncentrace kyseliny aminosalicylové v mozkomíšním moku odpovídá asi 10 až 50 % koncentrace v plazmě. Není známo, zda lék prochází placentární bariérou. Malé množství této látky je distribuováno do mateřského mléka a žluči.

Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 50 až 60%, kinetická distribuce má poločas 0,94 hodiny a distribuční objem je 1,001 l/kg.

Biotransformace

Hlavní metabolity kyseliny aminosalicylové jsou tvořeny konjugací s glycinem na kyselinu para- aminosalicylurovou (PASU) až do 25 % dávky a s N-acetylem na kyselinu N-acetyl-aminosalicylovou (Ac-PAS) až do 70 % dávky. Společně tvoří vice než 90 % všech metabolitů kyseliny aminosalicylové nacházejících se v moči.

Eliminace

Ve studii s jednorázovou dávkou byl plazmatický poločas kyseliny aminosalicylové podávané ve formě přípravku GRANUPAS 1,62 ± 0,85 hod.

Kyselina aminosalicylová a její metabolity jsou vylučovány glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Kumulativní vylučování kyseliny aminosalicylové po 24 hodinách je 84 % perorálně podané dávky 4 g, 21 % ve formě kyseliny aminosalicylové a 63 % v acetylované formě. Proces acetylace není geneticky určen, jako je tomu v případě izoniazidu.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity po opakovaném podávání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Údaje získané ze studie embryofetálního vývoje u potkanů, v rámci kterých byl zvířatům podáván aminosalicylát sodný (3,85 až 385 mg/kg), jsou omezené. Kostní defekty byly pozorovány pouze při podávání 77 mg/kg a při ostatních dávkách bylo zaznamenáno zvýšení hmotnosti plodu. Byly pozorovány další malformace, přesná povaha těchto nálezů však není známa. Nedostatečná souvislost mezi dávkou a reakcí naznačuje, že nálezy nejsou klinicky relevantní, ale je třeba poznamenat, že byly pozorovány při nižších než klinicky navržených dávkách. U králíka neměl aminosalicylát sodný žádný vliv na embryofetální vývoj, hodnocené dávky však byly nižší než klinicky navržené dávky.

Sodná sůl kyseliny aminosalicylové nebyla v Amesově testu s kmenem TA 100 mutagenní. Při in vitro kultivaci humánních lymfocytů nebyly pozorovány žádné klastogenní účinky achromatických, chromatidových a izochromatidových zlomů nebo chromatidových translokací při dávkách 153 nebo 600 µg/ml, ale při dávkách 1 500 a 3 000 µg/ml bylo zaznamenáno s dávkou související zvýšení chromatidových aberací. S kyselinou aminosalicylovou byla provedena studie genotoxicity in vivo.

Výsledky ukazují, že kyselina aminosalicylová nevyvolává žádný klastogenní účinek u myší, kterým byly podány netoxické dávky (vyšetřeno 24 hodin po 2 denních aplikacích dávky 312,5 až 1 250 mg/kg).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Dibutyl-sebakát

Kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze

Hypromelosa

Mikrokrystalická celulosa

Mastek

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Sáčky lze uchovávat při teplotě do 25 °C po dobu až 24 hodin po prvním otevření.

6.5Druh obalu a obsah balení

Sáčky vyrobené z papíru / polyethylenu s nízkou hustotou / hliníkové fólie / primeru / polyethylenu s nízkou hustotou.

Velikost balení: 30 sáčků. Balení obsahuje kalibrovanou odměrnou lžičku.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Granule se nesmí drtit ani žvýkat.

NEPOUŽÍVEJTE, pokud je sáček nafouknutý nebo pokud granule ztratily svoji světle hnědou barvu a jsou tmavě hnědé nebo fialové.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris Francie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/896/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 07. dubna 2014

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis