Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Označení na obalu - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Humalog
Kód ATCA10AC04
Látkainsulin lispro
VýrobceEli Lilly Nederland B.V.

Obsahy článků

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA – injekční lahvička. Balení 1 nebo 2 lahvičky

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml, injekční roztok v injekční lahvičce insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

1 injekční lahvička o obsahu 10 ml

2 injekční lahvičky o obsahu 10 ml

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Lahvička po prvním použití může být užívána 28 dnů. Používané lahvičky mají být uchovávány za teploty do 30ºC.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku – injekční lahvička)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

Multipak: 5 injekčních lahviček o obsahu 10 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Lahvička po prvním použití může být užívána 28 dnů. Používané lahvičky mají být uchovávány za teploty do 30ºC.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/021

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipak – injekční lahvička)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

Multipak: 5 (5 balení po 1) injekčních lahviček o obsahu 10 ml.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Lahvička po prvním použití může být užívána 28 dnů. Používané lahvičky mají být uchovávány za teploty do 30ºC.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/021

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ

Humalog 100 j./ml, injekční roztok v injekční lahvičce

Insulinum lisprum

Podkožní nebo nitrožilní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – zásobní vložky. Belení po 5 nebo 10

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml, injekční roztok v zásobní vložce insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

5 zásobních vložek po 3 ml

10 zásobních vložek po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tyto zásobní vložky jsou pro užití pouze v 3 ml perech.

Je-li předepsána injekční lahvička 40 jednotek/ml, nenatahujte inzulin ze zásobní vložky 100 jednotek/ml pomocí stříkačky 40 jednotek/ml.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Zásobní vložka po prvním použití může být užívána 28 dnů. Po založení do pera mají být zásobní vložka a pero uchovávány za teploty do 30ºC a nemají být uchovávány v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

(Zde odtrhněte)

BALENÍ JE OTEVŘENO

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ

Humalog 100 j./ml, injekční roztok v zásobní vložce

Insulinum lisprum

Podkožní nebo nitrožilní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – injekční lahvička. Balení po 1 lahvičce

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix25 100 jednotek/ml injekční suspenze v injekční lahvičce

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze

1 injekční lahvička o obsahu 10 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Lahvička po prvním použití může být užívána 28 dnů. Používané lahvičky mají být uchovávány za teploty do 30ºC.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/005

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog Mix25 100 j./ml injekční suspenze v injekční lahvičce

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR)

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - zásobní vložky. Baleni po 5 a 10

SKLÁDAČKA TEXT (5x3 ml zásobní vložky)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix25 100 jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce 25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze

5 zásobních vložek po 3 ml

10 zásobních vložek po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLAED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

Tyto zásobní vložky jsou pro užití pouze v 3 ml perech.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Zásobní vložka po prvním použití může být užívána 28 dnů. Po založení do pera mají být zásobní vložka a pero uchovávány za teploty do 30ºC a nemají být uchovávány v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

(Zde odtrhněte)

BALENÍ JE OTEVŘENO

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix25

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog Mix25 100 j./ml injekční suspenze v zásobní vložce

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - zásobní vložky. Baleni po 5 a 10

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix50 100 jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce 50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze 5 zásobních vložek po 3 ml 10 zásobních vložek po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

Tyto zásobní vložky jsou pro užití pouze v 3 ml perech.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Zásobní vložka po prvním použití může být užívána 28 dnů. Po založení do pera mají být zásobní vložka a pero uchovávány za teploty do 30ºC a nemají být uchovávány v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

(Zde odtrhněte)

BALENÍ JE OTEVŘENO

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix50

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTETK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog Mix50 100 j./ml injekční suspenze v zásobní vložce

50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - zásobní vložky. Baleni po 5 a 10

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog BASAL 100 jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze

5 zásobních vložek po 3 ml

10 zásobních vložek po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz. vložená příbalová informace.

Tyto zásobní vložky jsou pro užití pouze v 3 ml perech.

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Zásobní vložka po prvním použití může být užívána 21 dnů. Po založení do pera mají být zásobní vložka a pero uchovávány za teploty do 30ºC a nemají být uchovávány v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

(Zde odtrhněte)

BALENÍ JE OTEVŘENO

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog BASAL

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog BASAL 100 j./ml injekční suspenze v zásobní vložce suspenze insulinum lisprum isophanum

Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – KwikPen. Balení po 5

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml KwikPen, injekční roztok insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok. KwikPen.

5 per po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/031

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku –KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml KwikPen, injekční roztok insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok. KwikPen.

Multipak: 5 per obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/032

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog KwikPen

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipack –KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 100 jednotek/ml KwikPen, injekční roztok insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok. KwikPen.

Multipak: 10 per (2 balení po 5) o obsahu 3 ml.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní nebo nitrožilní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/032

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ

Humalog 100 j./ml KwikPen, injekční roztok

Insulinum lisprum

Podkožní nebo nitrožilní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – KwikPen. Balení po 5

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix25 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze 5 per po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/033

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix25 KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku – KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix25 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 5 per obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/034

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix25 KwikPen

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipak – KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix25 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 10 per (2 balení po 5) o obsahu 3 ml.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/034

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix25 KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen injekční suspenze

25% insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – KwikPen. Balení po 5

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix50 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen. 5 per po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/035

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix50 KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku –KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix50 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 5 per obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/036

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix50 KwikPen

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipak – KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog Mix50 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze

50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 10 per (2 balení po 5) o obsahu 3 ml.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno až 28 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/036

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog Mix50 KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen injekční suspenze

50% insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – KwikPen. Balení po 5

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog BASAL 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen. 5 per po 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz. vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno 21 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/037

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog BASAL KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku – KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog BASAL 100 jednotek/ml KwikPen injekční suspenze suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 5 per obsahu 3 ml. Součást multipaku, nesmí se prodávat samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz. vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno 21 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/038

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog BASAL KwikPen

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipak – KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog BASAL 100 jednotek/ml KwikPen, injekční suspenze suspenze insulinum lisprum isophanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml suspenze obsahuje insulinum lisprum 100 jednotek (což odpovídá 3,5 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční suspenze. KwikPen.

Multipak: 10 per (2 balení po 5) o obsahu 3 ml.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Podkožní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pečlivě promíchejte. Viz. vložená příbalová informace.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být užíváno 21 dnů. Používané pero má být uchováváno za teploty do 30ºC a nemá být uchováváno v chladničce.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/038

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog BASAL KwikPen

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Humalog BASAL 100 j./ml KwikPen injekční suspenze suspenze insulinum lisprum isophanum

Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml (3,5 mg/ml)

6.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - KwikPen, balení obsahující 1, 2 a 5 per

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 200 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotek insulinum lisprum (odpovída 6,9 mg)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, trometamol, metakresol a vodu na injekci. Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok. KwikPen.

1 pero 3 ml

2 pera 3 ml

5 per 3 ml

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použití si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze v tomto peru, jinak může dojít k závažnému předávkování.

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být používáno až 28 dnů. Používané pero uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před chladem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

EU/1/96/007/039

1pero

 

 

EU/1/96/007/040

2 pera

 

 

EU/1/96/007/041

5 per

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

Č.šarže

 

 

 

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog 200 jednotek/ml

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA (bez blue boxu) součást multipacku - KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 200 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotek insulinum lisprum (odpovída 6,9 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, trometamol, metakresol a vodu na injekci. Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok. KwikPen.

Multipak: 5 per 3 ml. Součást multipaku, neprodávat zvlášť.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použití si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze v tomto peru, jinak může dojít k závažnému předávkování.

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být používáno až 28 dnů. Používané pero uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte před chladem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/042

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog 200 jednotek/ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA (s blue boxem) multipack - KwikPen

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Humalog 200 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden ml roztoku obsahuje 200 jednotek insulinum lisprum (odpovída 6,9 mg)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, trometamol, metakresol a vodu na injekci. Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě kyselosti.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok. KwikPen.

Multipak: 10 (2 balení po 5) per 3 ml.

5.ZPŮSOB A CESTY PODÁNÍ

Před použití si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze v tomto peru, jinak může dojít k závažnému předávkování.

Je-li uzávěr poškozen před prvním použitím, kontaktujte lékárníka.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Pero po prvním použití může být používáno až 28 dnů. Používané pero uchovávejte při teplotě do 30°C a chraňte před chladem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/96/007/042

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Humalog 200 jednotek/ml

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK na peru

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ

Humalog 200 jednotek/ml KwikPen, injekční roztok

Insulinum lisprum

Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

3 ml

6.JINÉ

POUŽÍVEJTE POUZE V TOMTO PERU, JINAK MŮŽE DOJÍT K ZÁVAŽNÉMU

PŘEDÁVKOVÁNÍ.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis