Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – Označení na obalu - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Inflectra
Kód ATCL04AB02
Látkainfliximab
VýrobceHospira UK Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Inflectra 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok infliximabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg infliximabu.

Po rozpuštění jeden ml obsahuje 10 mg infliximabum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, polysorbát 80, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

1 injekční lahvička

2 injekční lahvičky

3 injekční lahvičky

4 injekční lahvičky

5 injekčních lahviček

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro intravenózní podání po rozpuštění a naředění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

EXP, pokud nebyl přípravek v chladničce ___________________

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Přípravek může být uchováván při pokojové teplotě (až do 25 °C) jednorázově po dobu až 6 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/854/001 1 injekční lahvička

EU/1/13/854/002 2 injekční lahvičky

EU/1/13/854/003 3 injekční lahvičky

EU/1/13/854/004 4 injekční lahvičky

EU/1/13/854/005 5 injekčních lahviček

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Inflectra 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok infliximabum

Pouze i.v. podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

100 mg

6.JINÉ

Vyšetření Datum Výsledek:

Inflectra

100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

infliximab

Karta pacienta

Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.

Tato karta obsahuje důležité informace, které byste měl(a) znát před započetím léčby a během léčby přípravkem Inflectra.

Jméno pacienta:

Jméno lékaře:

Telefonní číslo lékaře:

Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci přípravku Inflectra před tím, než začnete tento lék používat.

Datum zahájení léčby přípravkem Inflectra:

Aktuální podávání přípravku:

Je důležité, abyste spolu s Vaším lékařem zaznamenali název léčivého přípravku a číslo šarže Vašeho léku.

Požádejte svého lékaře, aby vyplnil níže typ a datum posledního (posledních) vyšetření na tuberkulózu (TBC):

Vyšetření Datum Výsledek:

Dbejte prosím na to, abyste při každé návštěvě zdravotnického pracovníka měl(a) u sebe seznam všech ostatních léků, které užíváte.

Seznam alergií:

Seznam ostatních léků:

Infekce

Před zahájením léčby přípravkem Inflectra

Informujte svého lékaře, pokud trpíte nějakou infekcí, i kdyby se jednalo o velmi mírnou infekci.

Je velmi důležité sdělit svému lékaři, zda jste někdy měl(a) tuberkulózu (TBC) nebo byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo měl TBC.

Váš lékař Vás vyšetří, zda netrpíte TBC. Požádejte svého lékaře, aby vyplnil typ a datum posledního (posledních) vyšetření na TBC do této karty.

Sdělte svému lékaři, zda trpíte hepatitidou B nebo zda víte, či máte podezření, že jste přenašečem viru hepatitidy B.

Během léčby přípravkem Inflectra:

Jestliže se u Vás objeví příznaky infekce, oznamte to neprodleně svému lékaři. Mezi tyto příznaky patří horečka, únava, (dlouhotrvající) kašel, dušnost, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby, pálení při močení nebo chřipkové příznaky.

Srdeční selhání

Před započetím léčby přípravkem Inflectra:

Informujte svého lékaře, jestliže trpíte jakýmikoli srdečními obtížemi, např. mírným srdečním selháním.

Během léčby přípravkem Inflectra:

Jestliže se u Vás objeví jakékoli srdeční obtíže, oznamte to neprodleně svému lékaři. Mezi tyto obtíže patří dušnost, otoky nohou a změny srdečního rytmu.

Těhotenství a očkování

V případě, že Vám byl přípravek Inflectra podán během těhotenství je důležité, abyste o tom informovala dětského lékaře předtím, než Vaše dítě dostane jakoukoli očkovací látku. Vaše dítě nesmí být očkováno „živou vakcínou“, jako je BCG (používaná

k prevenci tuberkulózy) během 6 měsíců po narození.

Noste tuto kartu u sebe po dobu 4 měsíců po dávce přípravku Inflectra, nebo v případě těhotenství po dobu alespoň 6 měsíců po narození Vašeho dítěte. Nežádoucí účinky se mohou objevit za dlouhou dobu po poslední dávce přípravku.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis