Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keytruda (pembrolizumab) – Příbalová informace - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Keytruda
Kód ATCL01
Látkapembrolizumab
VýrobceMerck Sharp

Příbalová informace: informace pro pacienta

KEYTRUDA 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok pembrolizumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Je důležité, abyste si v průběhu léčby u sebe uschovali kartu s upozorněním pro pacienta.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek KEYTRUDA a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán

3.Jak se přípravek KEYTRUDA podává

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek KEYTRUDA uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek KEYTRUDA a k čemu se používá

Přípravek KEYTRUDA obsahuje léčivou látku pembrolizumab, což je monoklonální protilátka. Přípravek KEYTRUDA svým působením pomáhá imunitnímu systému bojovat s rakovinou.

Přípravek KEYTRUDA se používá u dospělých k léčbě:

druhu rakoviny kůže nazývaného melanom

druhu rakoviny plic nazývaného nemalobuněčný karcinom plic

druhu rakoviny nazývaného klasický Hodgkinův lymfom.

Přípravek KEYTRUDA se podává tehdy, kdy se rakovina rozšířila nebo ji nelze odstranit chirurgicky.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán

Přípravek KEYTRUDA Vám nesmí být podán:

-jestliže jste alergický(á) na pembrolizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 „Obsah balení a další informace“). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku KEYTRUDA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Předtím, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán, svého lékaře informujte, pokud:

-máte autoimunitní onemocnění (stav, kdy tělo napadá své vlastní buňky)

-máte zánět plic nebo zánět plicní tkáně (nazývá se pneumonitida)

-Vám byl dříve podáván ipilimumab, jiný lék k léčbě melanomu a měl(a) jste kvůli tomuto léku závažné nežádoucí účinky

-jste měl(a) alergickou reakci na jiné podání monoklonálních protilátek

-máte nebo jste měl(a) chronickou virovou infekci jater, zahrnující hepatitidu B (HBV) nebo hepatitidu C (HCV)

-máte infekci HIV (virus lidské imunodeficience) nebo AIDS (syndrom získané imunodeficience)

-máte poškození jater

-máte poškození ledvin

-jste prodělal(a) transplantaci pevného orgánu

Je-li Vám podáván přípravek KEYTRUDA, můžete mít některé závažné nežádoucí účinky. Ve stejnou dobu Vás může postihnout více nežádoucích účinků.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících stavů, ihned kontaktujte nebo navštivte svého lékaře. Lékař Vám může dát jiné léky, aby zabránil závažnějším komplikacím a omezil Vaše příznaky. Váš lékař může další dávku přípravku KEYTRUDA dočasně vysadit nebo Vaši léčbu přípravkem

KEYTRUDA ukončit.

-zánět plic, což může zahrnovat dýchavičnost, bolest na hrudi nebo kašel (případně úmrtí)

-zánět střev, což může zahrnovat průjem nebo častější vyprazdňování střev, než je obvyklé, tmavou, dehtovitou, lepivou stolici nebo stolici s krví nebo hlenem, silnou bolest břicha nebo citlivost, pocit na zvracení, zvracení

-zánět jater, což může zahrnovat pocit na zvracení nebo zvracení, menší chuť k jídlu, bolest na pravé straně břicha, zežloutnutí kůže nebo bělma očí, tmavou moč nebo krvácení nebo snadnější tvorbu modřin, než je obvyklé

-zánět ledvin, což může zahrnovat změny množství nebo barvy moči

-zánět hormonálních žláz (zvláště štítné žlázy, podvěsku mozkového a nadledvin), což může zahrnovat rychlý tep srdce, snížení tělesné hmotnosti, zvýšené pocení, zvýšení tělesné hmotnosti, vypadávání vlasů, pocit chladu, zácpu, hlubší hlas, bolesti svalů, závrať nebo mdloby, bolesti hlavy, které nemizí nebo neobvyklé bolesti hlavy

-cukrovka typu 1, což může zahrnovat silnější pocit hladu nebo žízně než obvykle, častější potřebu močení nebo snížení tělesné hmotnosti

-zánět očí, což může zahrnovat změny vidění

-zánět svalů, což může zahrnovat svalovou bolest nebo slabost

-zánět slinivky břišní, což může zahrnovat bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

-zánět kůže, což může zahrnovat vyrážku, svědění, puchýře na kůži, olupování kůže nebo boláky na kůži a/nebo vředy v ústech nebo sliznici nosu, hrdla nebo v oblasti pohlavních orgánů (případně úmrtí)

-infuzní reakce, což může zahrnovat dýchavičnost, svědění nebo vyrážku, závrať nebo horečku

Komplikace transplantace kmenových buněk s využitím dárcovských kmenových buňek (alogenní) po léčbě přípravkem KEYTRUDA. Tyto komplikace mohou být závažné a mohou vést k úmrtí. Poskytovatel zdravotní péče u Vás bude sledovat známky komplikací, pokud Vám budou transplantovány alogenní kmenové buňky. V případě, že je u Vás plánována transplantace kmenových buněk, sdělte transplantujícímu lékaři, že jste v minulosti dostával(a) pembrolizumab.

Děti a dospívající

Přípravek KEYTRUDA se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek KEYTRUDA

Informujte svého lékaře

-pokud užíváte jiné léky, které oslabují imunitní systém. Příklady takových léků mohou zahrnovat kortikosteroidy, jako je prednison. Tyto léky mohou zasahovat do účinku přípravku KEYTRUDA. Nicméně pokud jste léčen(a) přípravkem KEYTRUDA, může Vám lékař podat kortikosteroidy ke snížení nežádoucích účinků, které může vyvolat přípravek KEYTRUDA.

-o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství

-Pokud jste těhotná, přípravek KEYTRUDA nesmíte používat, není-li to lékařem výslovně doporučeno.

-Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře.

-Přípravek KEYTRUDA může nenarozené dítě poškodit nebo usmrtit.

-Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte během léčby přípravkem KEYTRUDA a nejméně 4 měsíce po poslední dávce používat odpovídající antikoncepci.

Kojení

-Pokud kojíte, informujte svého lékaře.

-Během používání přípravku KEYTRUDA nekojte.

-Není známo, zda přípravek KEYTRUDA prostupuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poté, co Vám byl podán přípravek KEYTRUDA, neřiďte ani neobsluhujte stroje, ledaže byste si byl(a) jistý(á), že je Vám dobře. Velmi častým nežádoucím účinkem přípravku KEYTRUDA je pocit únavy nebo slabosti. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek KEYTRUDA podává

Přípravek KEYTRUDA Vám bude podáván v nemocnici nebo na klinice pod dohledem lékaře zkušeného v léčbě rakoviny.

-Lékař Vám bude podávat přípravek KEYTRUDA infuzí do žíly (i.v.) po dobu asi 30 minut každé 3 týdny.

-O tom, kolik léčebných cyklů budete potřebovat, rozhodne Váš lékař.

Doporučená dávka je:

-200 mg pembrolizumabu, pokud máte nemalobuněčný karcinom plic, který dosud nebyl léčen chemoterapií, nebo klasický Hodgkinův lymfom.

-2 mg pembrolizumabu na kilogram tělesné hmotnosti, pokud máte melanom nebo nemalobuněčný karcinom plic, který již byl léčen chemoterapií.

Jestliže se nedostavíte na podání přípravku KEYTRUDA

-Ihned zavolejte svému lékaři, abyste si dohodl(a) jiný termín.

-Je velmi důležité, abyste dávku tohoto léku nevynechal(a).

Jestliže ukončíte léčbu přípravkem KEYTRUDA

Ukončení léčby může zastavit účinek tohoto léku. Léčbu přípravkem KEYTRUDA neukončujte, pokud jste to se svým lékařem neprodiskutoval(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se léčby, zeptejte se svého lékaře.

Tyto informace naleznete také v Kartě pacienta, kterou jste obdržel(a) od svého lékaře. Je důležité, abyste tuto kartu s upozorněním pro pacienta měl(a) při sobě a ukázal(a) ji svému partnerovi nebo ošetřující osobě.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem KEYTRUDA můžete mít závažné nežádoucí účinky. Viz bod 2.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

-průjem; pocit na zvracení

-svědění; kožní vyrážka

-pocit únavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-bolest kloubů

-pokles počtu červených krvinek

-problémy se štítnou žlázou; nával horka

-menší pocit hladu

-bolest hlavy; závrať; změna ve vnímání chuti

-zánět plic; dušnost; kašel

-zánět střev; suchá ústa

-suché oko

-bolest břicha; zácpa; zvracení

-červená, vystouplá vyrážka, někdy s puchýři; skvrny na kůži s odbarvením; suchá, svědivá kůže

-bolest, pobolívání nebo citlivost svalů; bolest svalů a kostí; bolest rukou nebo nohou; bolest kloubů s otokem

-otok; neobvyklá únava nebo slabost; zimnice; příznaky podobné chřipce; horečka

-zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi; abnormální testy funkce ledvin

-reakce spojené s infuzí léku

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-snížení počtu bílých krvinek (neutrofily, leukocyty, lymfocyty a eozinofily); snížení počtu krevních destiček (snadnější tvorba modřin nebo krvácení)

-zánět hypofýzy (podvěsku mozkového), která se nachází na spodní části mozku; snížená sekrece hormonů produkovaných nadledvinami, zánět štítné žlázy

-cukrovka typu 1; snížená hladina sodíku, draslíku a vápníku v krvi

-poruchy spánku

-epileptické záchvaty; nedostatek energie; zánět nervů způsobující necitlivost, slabost, brnění nebo palčivost horních a dolních končetin

-zánět očí; bolest oka, podráždění, svědění nebo začervenání; nepříjemná citlivost na světlo; vidění skvrn

-vysoký krevní tlak

-zánět slinivky břišní

-zánět jater

-zesílené, někdy šupinaté kožní výrůstky; vypadávání vlasů; zánět kůže; problémy s kůží podobné akné; změny barvy vlasů; malé kožní rány, boule nebo vředy

-zánět pochvy, která obklopuje šlachy

-zánět ledvin

-zvýšená hladina amylázy, enzymu, který štěpí škrob; zvýšená hladina vápníku v krvi

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

-zánětlivá reakce proti krevním destičkám nebo červeným krvinkám

-imunitní onemocnění, které může postihnout plíce, kůži, oči a/nebo lymfatické (mízní) uzliny (sarkoidóza)

-dočasný zánět nervů způsobující bolest, slabost a ochrnutí končetin; stav ve kterém se svaly snadno oslabí a unaví

-proděravění tenkého střeva

-citlivé červené boule pod kůží

-svědění, puchýře na kůži, olupování kůže nebo boláky na kůži a/nebo vředy v ústech nebo sliznici nosu, hrdla nebo v oblasti pohlavních orgánů (toxická epidermální nekrolýza nebo Stevens-Johnsonův syndrom)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek KEYTRUDA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný nebo naředěný roztok použit okamžitě. Rekonstituovaný nebo naředěný roztok nesmí být zmražen. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita přípravku KEYTRUDA po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2 až 8 °C. Tento 24hodinový limit od doby rekonstituce může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce musíte nechat injekční lahvičky a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu.

Žádnou nepoužitou část infuzního roztoku neuchovávejte k dalšímu použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek KEYTRUDA obsahuje

Léčivou látkou je pembrolizumabum. Jedna injekční lahvička obsahuje pembrolizumabum 50 mg.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu pembrolizumabum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou histidin, monohydrát histidin-hydrochloridu, sacharóza a polysorbát 80.

Jak přípravek KEYTRUDA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek KEYTRUDA je bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek.

Přípravek je k dispozici v krabičkách obsahujících jednu skleněnou injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Výrobce

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava a podání

Před rekonstitucí může být injekční lahvička s lyofilizovaným práškem mimo chladničku (teplota 25 °C nebo nižší) na dobu až 24 hodin.

Asepticky přidejte 2,3 ml vody na injekci, čímž získáte roztok přípravku KEYTRUDA

o koncentraci 25 mg/ml (pH 5,2-5,8). Každá injekční lahvička obsahuje dodatečných 10 mg (0,4 ml), aby se zajistilo, že se z injekční lahvičky získá 50 mg přípravku KEYTRUDA. Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu 25 mg pembrolizumabu.

Aby se zamezilo vzniku pěny, vodu vstřikujte podél stěn injekční lahvičky, nikoli přímo do lyofilizovaného prášku.

Injekční lahvičkou pomalu otáčejte, aby se umožnila rekonstituce lyofilizovaného prášku. Nechejte stát až 5 minut, aby zmizely bubliny. Injekční lahvičkou netřepejte.

Parenterální léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat na výskyt částic a změnu barvy. Rekonstituovaný přípravek KEYTRUDA je čirý až mírně opalizující, bezbarvý až slabě žlutý roztok. Rekonstituovanou injekční lahvičku zlikvidujte, pokud v ní jsou viditelné částice.

Odeberte požadovaný objem až 2 ml (50 mg) přípravku KEYTRUDA a přeneste jej do intravenózního vaku obsahujícího roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) nebo glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%), čímž připravíte naředěný roztok o konečné koncentraci v rozmezí od 1 do 10 mg/ml. Naředěný roztok promíchejte mírným obracením.

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný nebo naředěný roztok použit okamžitě. Rekonstituovaný nebo naředěný roztok nesmí být zmražen. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita přípravku KEYTRUDA po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2 až 8 °C. Tento 24hodinový limit od doby rekonstituce může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce musíte nechat injekční lahvičky a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Infuzní roztok podávejte intravenózně po dobu 30 minut za použití sterilního, nepyrogenního in-line nebo add-on filtru málo vázajícího proteiny o velikosti pórů 0,2 až 5 μm.

Stejnou infuzní hadičkou nepodávejte současně jiné léčivé přípravky.

Přípravek KEYTRUDA je pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý lék v injekční lahvičce zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příbalová informace: informace pro pacienta

KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok pembrolizumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Je důležité, abyste si v průběhu léčby u sebe uschovali kartu s upozorněním pro pacienta.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek KEYTRUDA a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán

3.Jak se přípravek KEYTRUDA podává

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek KEYTRUDA uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek KEYTRUDA a k čemu se používá

Přípravek KEYTRUDA obsahuje léčivou látku pembrolizumab, což je monoklonální protilátka. Přípravek KEYTRUDA svým působením pomáhá imunitnímu systému bojovat s rakovinou.

Přípravek KEYTRUDA se používá u dospělých k léčbě:

druhu rakoviny kůže nazývaného melanom

druhu rakoviny plic nazývaného nemalobuněčný karcinom plic

druhu rakoviny nazývaného klasický Hodgkinův lymfom.

Přípravek KEYTRUDA se podává tehdy, kdy se rakovina rozšířila nebo ji nelze odstranit chirurgicky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán

Přípravek KEYTRUDA Vám nesmí být podán:

-jestliže jste alergický(á) na pembrolizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 „Obsah balení a další informace“). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku KEYTRUDA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Předtím, než Vám bude přípravek KEYTRUDA podán, svého lékaře informujte, pokud:

-máte autoimunitní onemocnění (stav, kdy tělo napadá své vlastní buňky)

-máte zánět plic nebo zánět plicní tkáně (nazývá se pneumonitida)

-Vám byl dříve podáván ipilimumab, jiný lék k léčbě melanomu a měl(a) jste kvůli tomuto léku závažné nežádoucí účinky

-jste měl(a) alergickou reakci na jiné podání monoklonálních protilátek

-máte nebo jste měl(a) chronickou virovou infekci jater, zahrnující hepatitidu B (HBV) nebo hepatitidu C (HCV)

-máte infekci HIV (virus lidské imunodeficience) nebo AIDS (syndrom získané imunodeficience)

-máte poškození jater

-máte poškození ledvin

-jste prodělal(a) transplantaci pevného orgánu

Je-li Vám podáván přípravek KEYTRUDA, můžete mít některé závažné nežádoucí účinky. Ve stejnou dobu Vás může postihnout více nežádoucích účinků.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících stavů, ihned kontaktujte nebo navštivte svého lékaře. Lékař Vám může dát jiné léky, aby zabránil závažnějším komplikacím a omezil Vaše příznaky. Váš lékař může další dávku přípravku KEYTRUDA dočasně vysadit nebo Vaši léčbu přípravkem

KEYTRUDA ukončit.

-zánět plic, což může zahrnovat dýchavičnost, bolest na hrudi nebo kašel (případně úmrtí)

-zánět střev, což může zahrnovat průjem nebo častější vyprazdňování střev, než je obvyklé, tmavou, dehtovitou, lepivou stolici nebo stolici s krví nebo hlenem, silnou bolest břicha nebo citlivost, pocit na zvracení, zvracení

-zánět jater, což může zahrnovat pocit na zvracení nebo zvracení, menší chuť k jídlu, bolest na pravé straně břicha, zežloutnutí kůže nebo bělma očí, tmavou moč nebo krvácení nebo snadnější tvorbu modřin, než je obvyklé

-zánět ledvin, což může zahrnovat změny množství nebo barvy moči

-zánět hormonálních žláz (zvláště štítné žlázy, podvěsku mozkového a nadledvin), což může zahrnovat rychlý tep srdce, snížení tělesné hmotnosti, zvýšené pocení, zvýšení tělesné hmotnosti, vypadávání vlasů, pocit chladu, zácpu, hlubší hlas, bolesti svalů, závrať nebo mdloby, bolesti hlavy, které nemizí nebo neobvyklé bolesti hlavy

-cukrovka typu 1, což může zahrnovat silnější pocit hladu nebo žízně než obvykle, častější potřebu močení nebo snížení tělesné hmotnosti

-zánět očí, což může zahrnovat změny vidění

-zánět svalů, což může zahrnovat svalovou bolest nebo slabost

-zánět slinivky břišní, což může zahrnovat bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

-zánět kůže, což může zahrnovat vyrážku, svědění, puchýře na kůži, olupování kůže nebo boláky na kůži a/nebo vředy v ústech nebo sliznici nosu, hrdla nebo v oblasti pohlavních orgánů (případně úmrtí)

-infuzní reakce, což může zahrnovat dýchavičnost, svědění nebo vyrážku, závrať nebo horečku

Komplikace transplantace kmenových buněk, s využitím dárcovských kmenových buňek (alogenní), po léčbě přípravkem KEYTRUDA. Tyto komplikace mohou být závažné a mohou vést k úmrtí. Poskytovatel zdravotní péče u Vás bude sledovat známky komplikací, pokud Vám budou transplantovány alogenní kmenové buňky. V případě, že je u Vás plánována transplantace kmenových buněk, sdělte transplantujícímu lékaři, že jste v munilosti dostával(a) pembrolizumab.

Děti a dospívající

Přípravek KEYTRUDA se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek KEYTRUDA

Informujte svého lékaře

-pokud užíváte jiné léky, které oslabují imunitní systém. Příklady takových léků mohou zahrnovat kortikosteroidy, jako je prednison. Tyto léky mohou zasahovat do účinku přípravku KEYTRUDA. Nicméně pokud jste léčen(a) přípravkem KEYTRUDA, může Vám lékař podat kortikosteroidy ke snížení nežádoucích účinků, které může vyvolat přípravek KEYTRUDA.

-o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství

-Pokud jste těhotná, přípravek KEYTRUDA nesmíte používat, není-li to lékařem výslovně doporučeno.

-Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře.

-Přípravek KEYTRUDA může nenarozené dítě poškodit nebo usmrtit.

-Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte během léčby přípravkem KEYTRUDA a nejméně 4 měsíce po poslední dávce používat odpovídající antikoncepci.

Kojení

-Pokud kojíte, informujte svého lékaře.

-Během používání přípravku KEYTRUDA nekojte.

-Není známo, zda přípravek KEYTRUDA prostupuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poté, co Vám byl podán přípravek KEYTRUDA, neřiďte ani neobsluhujte stroje, ledaže byste si byl(a) jistý(á), že je Vám dobře. Velmi častým nežádoucím účinkem přípravku KEYTRUDA je pocit únavy nebo slabosti. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek KEYTRUDA podává

Přípravek KEYTRUDA Vám bude podáván v nemocnici nebo na klinice pod dohledem lékaře zkušeného v léčbě rakoviny.

-Lékař Vám bude podávat přípravek KEYTRUDA infuzí do žíly (i.v.) po dobu asi 30 minut každé 3 týdny.

-O tom, kolik léčebných cyklů budete potřebovat, rozhodne Váš lékař.

Doporučená dávka je:

-200 mg pembrolizumabu, pokud máte nemalobuněčný karcinom plic, který dosud nebyl léčen chemoterapií, nebo klasický Hodgkinův lymfom.

-2 mg pembrolizumabu na kilogram tělesné hmotnosti, pokud máte melanom nebo nemalobuněčný karcinom plic, který již byl léčen chemoterapií.

Jestliže se nedostavíte na podání přípravku KEYTRUDA

-Ihned zavolejte svému lékaři, abyste si dohodl(a) jiný termín.

-Je velmi důležité, abyste dávku tohoto léku nevynechal(a).

Jestliže ukončíte léčbu přípravkem KEYTRUDA

Ukončení léčby může zastavit účinek tohoto léku. Léčbu přípravkem KEYTRUDA neukončujte, pokud jste to se svým lékařem neprodiskutoval(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se léčby, zeptejte se svého lékaře.

Tyto informace naleznete také v Kartě pacienta, kterou jste obdržel(a) od svého lékaře. Je důležité, abyste tuto kartu s upozorněním pro pacienta měl(a) při sobě a ukázal(a) ji svému partnerovi nebo ošetřující osobě.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem KEYTRUDA můžete mít závažné nežádoucí účinky. Viz bod 2.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

-průjem; pocit na zvracení

-svědění; kožní vyrážka

-pocit únavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-bolest kloubů

-pokles počtu červených krvinek

-problémy se štítnou žlázou; nával horka

-menší pocit hladu

-bolest hlavy; závrať; změna ve vnímání chuti

-zánět plic; dušnost; kašel

-zánět střev; suchá ústa

-suché oko

-bolest břicha; zácpa; zvracení

-červená, vystouplá vyrážka, někdy s puchýři; skvrny na kůži s odbarvením; suchá, svědivá kůže

-bolest, pobolívání nebo citlivost svalů; bolest svalů a kostí; bolest rukou nebo nohou; bolest kloubů s otokem

-otok; neobvyklá únava nebo slabost; zimnice; příznaky podobné chřipce; horečka

-zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi; abnormální testy funkce ledvin

-reakce spojené s infuzí léku

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-snížení počtu bílých krvinek (neutrofily, leukocyty, lymfocyty a eozinofily); snížení počtu krevních destiček (snadnější tvorba modřin nebo krvácení)

-zánět hypofýzy (podvěsku mozkového), která se nachází na spodní části mozku; snížená sekrece hormonů produkovaných nadledvinami, zánět štítné žlázy

-cukrovka typu 1; snížená hladina sodíku, draslíku a vápníku v krvi

-poruchy spánku

-epileptické záchvaty; nedostatek energie; zánět nervů způsobující necitlivost, slabost, brnění nebo palčivost horních a dolních končetin

-zánět očí; bolest oka, podráždění, svědění nebo začervenání; nepříjemná citlivost na světlo; vidění skvrn

-vysoký krevní tlak

-zánět slinivky břišní

-zánět jater

-zesílené, někdy šupinaté kožní výrůstky; vypadávání vlasů; zánět kůže; problémy s kůží podobné akné; změny barvy vlasů; malé kožní rány, boule nebo vředy

-zánět pochvy, která obklopuje šlachy

-zánět ledvin

-zvýšená hladina amylázy, enzymu, který štěpí škrob; zvýšená hladina vápníku v krvi

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

-zánětlivá reakce proti krevním destičkám nebo červeným krvinkám

-imunitní onemocnění, které může postihnout plíce, kůži, oči a/nebo lymfatické (mízní) uzliny (sarkoidóza)

-dočasný zánět nervů způsobující bolest, slabost a ochrnutí končetin; stav ve kterém se svaly snadno oslabí a unaví

-proděravění tenkého střeva

-citlivé červené boule pod kůží

-svědění, puchýře na kůži, olupování kůže nebo boláky na kůži a/nebo vředy v ústech nebo sliznici nosu, hrdla nebo v oblasti pohlavních orgánů (toxická epidermální nekrolýza nebo Stevens-Johnsonův syndrom)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek KEYTRUDA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek, jakmile se naředí, použit okamžitě. Naředěný roztok nesmí být zmražen. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita přípravku KEYTRUDA po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2 až 8 °C. Tento 24hodinový limit může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce musíte nechat injekční lahvičky a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu.

Žádnou nepoužitou část infuzního roztoku neuchovávejte k dalšímu použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek KEYTRUDA obsahuje

Léčivou látkou je pembrolizumabum.

Jedna injekční lahvička se 4 ml obsahuje pembrolizumabum 100 mg.

Jeden ml koncentrátu obsahuje pembrolizumabum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou histidin, monohydrát histidin-hydrochloridu, sacharóza, polysorbát 80 a voda na injekci.

Jak přípravek KEYTRUDA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek KEYTRUDA je čirý až lehce opalizující, bezbarvý až nažloutlý roztok, pH 5,2 – 5,8. Přípravek je k dispozici v krabičkách obsahujících jednu skleněnou injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Výrobce

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava a podání infuze

Injekční lahvičkou netřepejte.

Injekční lahvičku ekvilibrujte na pokojovou teplotu (25 °C nebo nižší).

Před naředěním může být injekční lahvička s tekutinou mimo chladničku (teplota 25 °C nebo nižší) na dobu až 24 hodin.

Parenterální léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat na výskyt částic a změnu barvy. Koncentrát je čirý až mírně opalizující, bezbarvý až slabě žlutý roztok. Rekonstituovanou injekční lahvičku zlikvidujte, pokud v ní jsou viditelné částice.

Odeberte požadovaný objem až 4 ml (100 mg) koncentrátu a přeneste jej do intravenózního vaku obsahujícího roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) nebo glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%), čímž připravíte naředěný roztok o konečné koncentraci v rozmezí od 1 do 10 mg/ml. Jedna injekční lahvička obsahuje ještě navíc 0,25 ml (celkový obsah

v jedné injekční lahvičce 4,25 ml), aby bylo zajištěno získání 4 ml koncentrátu. Naředěný roztok promíchejte mírným obracením.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek, jakmile se naředí, použit okamžitě. Naředěný roztok nesmí být zmražen. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita přípravku KEYTRUDA po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2 až 8 °C. Tento 24hodinový limit může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce musíte injekční lahvičky a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Infuzní roztok podávejte intravenózně po dobu 30 minut za použití sterilního, nepyrogenního in-line nebo add-on filtru málo vázajícího proteiny o velikosti pórů 0,2 až 5 μm.

Stejnou infuzní hadičkou nepodávejte současně jiné léčivé přípravky.

Přípravek KEYTRUDA je pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý lék v injekční lahvičce zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis