Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lemtrada (alemtuzumab) – Souhrn údajů o přípravku - L04AA34

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Lemtrada
Kód ATCL04AA34
Látkaalemtuzumab
VýrobceGenzyme Therapeutics Ltd

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

LEMTRADA 12 mg koncentrát pro infuzní roztok.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje alemtuzumabum 12 mg v 1,2 ml (10 mg/ml).

Alemtuzumab je monoklonální protilátka produkovaná v suspenzní kultuře savčích buněk (ovariální buňky křečíka čínského) v živném médiu technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, bezbarvý nebo lehce nažloutlý koncentrát s pH 7,0–7,4.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek LEMTRADA je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) v aktivním stádiu onemocnění definovaném klinickými příznaky nebo nálezem daným zobrazovacími metodami (viz body 4.4 a 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem LEMTRADA má být zahájena a sledována neurologem se zkušenostmi v léčbě pacientů s RS. Musí být k dispozici odborníci a vybavení potřebné k rychlé diagnóze a zvládnutí nejčastějších nežádoucích účinků, především autoimunitně podmíněných stavů a infekcí.

Je třeba mít k dispozici prostředky na zvládnutí přecitlivělosti a/nebo anafylaktických reakcí.

Pacienti léčení přípravkem LEMTRADA musí dostat Kartu pacienta a Příručku pro pacienta a musí být informováni o rizicích přípravku LEMTRADA (viz také příbalová informace).

Dávkování

Doporučená dávka přípravku LEMTRADA je 12 mg/den podávaná nitrožilní infuzí ve 2 léčebných cyklech.

Úvodní léčebný cyklus: 12 mg/den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů (celková dávka 60 mg)

Druhý léčebný cyklus: 12 mg/den po dobu 3 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 36 mg) podaných 12 měsíců po úvodním léčebném cyklu.

Zmeškané dávky nemají být podány ve stejný den jako plánovaná dávka.

Následné sledování pacientů

Léčba se doporučuje ve 2 léčebných cyklech (viz dávkování) s bezpečnostním následným sledováním pacientů od zahájení léčby až do uplynutí 48 měsíců po poslední infuzi (viz bod 4.4).

Před léčbou

Pacientům má být po dobu prvních 3 dnů každého léčebného cyklu bezprostředně před podáním přípravku LEMTRADA podána premedikace kortikosteroidy. V klinických studiích byli pacienti po dobu prvních

3 dnů každého léčebného cyklu přípravkem LEMTRADA premedikováni 1000 mg methylprednisolonu.

Před podáním přípravku LEMTRADA lze rovněž zvážit premedikaci antihistaminiky a/nebo antipyretiky.

Všem pacientům by měla být podávána perorální profylaxe herpetické infekce zahájená první den každého léčebného cyklu a trvající do uplynutí nejméně 1 měsíce od ukončení léčebného cyklu přípravkem LEMTRADA (viz také „Infekce“ v bodě 4.4). V klinických studiích byl pacientům podáván aciklovir

v dávce 200 mg dvakrát denně nebo jeho ekvivalent.

Starší pacienti

Klinické studie nezahrnovaly pacienty ve věku nad 55 let a nebylo možné stanovit, zda na léčbu odpovídají jinak než mladší pacienti.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Přípravek LEMTRADA nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku LEMTRADA u dětí s RS ve věku od 0 do 18 let nebyla zatím stanovena. Použití alemtuzumabu k léčbě roztroušené sklerózy u dětí od narození do věku 10 let nemá žádné opodstatnění. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek LEMTRADA musí být před infuzí naředěn. Naředěný roztok se má podávat nitrožilní infuzí po dobu přibližně 4 hodin.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Infekce virem lidské imunodeficience (HIV).

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s neaktivním onemocněním nebo stabilizovaných na stávající léčbě se přípravek LEMTRADA nedoporučuje.

Pacienti léčení přípravkem LEMTRADA musí dostat příbalovou informaci, Kartu pacienta a Příručku pro pacienta. Před léčbou musí být pacienti informováni o jejích rizicích a přínosech a o nutnosti zavázat se ke 48měsíčnímu sledování po poslední infuzi přípravku LEMTRADA.

Autoimunita

Léčba může vést k vytvoření autoprotilátek a zvýšení rizika autoimunitně podmíněných stavů, včetně imunitní trombocytopenické purpury (ITP), poruch štítné žlázy nebo ojediněle nefropatií (např. onemocnění s tvorbou protilátek proti bazální membráně glomerulů). U pacientů s jiným předchozím autoimunitním onemocněním než je RS, je třeba dbát opatrnosti, ačkoliv dostupná data naznačují, že po léčbě alemtuzumabem nedochází ke zhoršení tohoto již dříve přítomného autoimunitního onemocnění.

Imunitní trombocytopenická purpura (ITP)

U přibližně 1 % pacientů léčených v kontrolovaných klinických studiích s RS byly pozorovány závažné případy ITP. V kontrolované klinické studii pacientů s RS se u jednoho pacienta rozvinula ITP, která proběhla nepozorovaně ještě před zařazením požadavku na měsíční kontroly krve. Pacient zemřel na krvácení do mozku. Nástup ITP se obecně objevuje mezi 14. a 36. měsícem po první expozici. Příznaky ITP mohou zahrnovat (mimo jiné) snadnou tvorbu modřin, petechie, samovolné krvácení sliznic (např. epistaxe, hemoptýza), nepravidelné nebo silnější menstruační krvácení, než je obvyklé. Hemoptýza může rovněž svědčit pro anti-GBM onemocnění (viz níže) a je třeba provést odpovídající diferenciální diagnostiku. Pacientovi je třeba připomenout, aby nadále věnoval pozornost příznakům, které se mohou objevit, a aby při jakýchkoliv pochybách vyhledal okamžitou lékařskou pomoc.

Před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech až do uplynutí 48 měsíců od poslední infuze je vhodné odebírat kompletní krevní obraz s diferenciálem. Po tomto období má být testování prováděno na základě klinických nálezů naznačujících ITP. Kompletní krevní obraz je třeba neprodleně odebrat také tehdy, existuje-li podezření na ITP.

Pokud je nástup ITP potvrzen, je nutné ihned zahájit odpovídající lékařskou intervenci, případně odeslat pacienta neprodleně k odborníkovi. Data z klinických studií s RS ukazují, že dodržování požadavků na sledování krve a edukace ve věci rozpoznávání známek a příznaků ITP vedou k časné detekci a léčbě ITP, kdy většina případů odpovídala na léčbu první linie.

Potenciální riziko spojené s opakovanou léčbou přípravkem LEMTRADA po výskytu ITP není známo.

Nefropatie

V klinických studiích s RS byly pozorovány nefropatie, včetně onemocnění s tvorbou protilátek proti bazální membráně glomerulů (anti-GBM), u 0,3 % pacientů; obecně se objevovaly do 39 měsíců po posledním podání přípravku LEMTRADA. V průběhu klinických studií došlo ke 2 případům anti-GBM onemocnění. Oba případy byly závažné, byly zjištěny brzo díky klinickému a laboratornímu monitorování a po léčbě měly pozitivní výsledek.

Mezi klinické manifestace nefropatie může patřit zvýšení sérového kreatininu, hematurie a/nebo proteinurie. Ačkoli to nebylo v klinických studiích pozorováno, při anti-GBM onemocnění může být alveolární krvácení manifestované jako hemoptýza. Hemoptýza může rovněž svědčit pro ITP (viz výše) a je třeba provést odpovídající diferenciální diagnózu. Pacientovi je třeba připomenout, aby nadále věnoval pozornost příznakům, které se mohou objevit, a aby při jakýchkoliv pochybách vyhledal okamžitou lékařskou pomoc. Anti-GBM onemocnění může vést k selhání ledvin vyžadujícímu dialýzu a/nebo (pokud není rychle léčeno) transplantaci a ponechá-li se neléčeno, může být život ohrožující.

Před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech až do uplynutí 48 měsíců od poslední infuze je vhodné provádět měření hladiny sérového kreatininu. Mikroskopickou analýzu moči je vhodné provádět před zahájením a poté v měsíčních intervalech až do uplynutí 48 měsíců od poslední infuze. Pozorování klinicky významných změn od výchozí hodnoty sérového kreatininu, nevysvětlitelná hematurie a/nebo proteinurie vyžadují další vyhodnocení s ohledem na možné nefropatie, včetně případného okamžitého odeslání pacienta k odborníkovi. Časnou detekcí a léčbou nefropatií lze dosáhnout snížení rizika špatných výsledků. Po tomto období by testování mělo být provedeno na základě klinických nálezů naznačujících nemoci ledvin.

Potenciální riziko spojené s opakovanou léčbou přípravkem LEMTRADA po výskytu nefropatie není známo.

Poruchy štítné žlázy

V klinických studiích s RS (a až 48 měsíců po první expozici tomuto přípravku) byly autoimunitní poruchy štítné žlázy pozorovány odhadem u 36 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg. Incidence poruch štítné žlázy byla vyšší u pacientů s anamnézou těchto poruch jak ve skupině léčené přípravkem LEMTRADA, tak ve skupině s interferonem beta 1a (IFNB-1a). U pacientů s poruchou štítné žlázy má být přípravek LEMTRADA podáván v případě, že potenciální přínos léčby převýší případná rizika. Pozorované autoimunitní poruchy štítné žlázy zahrnovaly hypertyreózu a hypotyreózu. Většina případů byla lehká až

středně závažná. Před registrací došlo k vážným případům u < 1 % pacientů, přičemž pouze Basedowova choroba (také známá jako Gravesova nemoc), hypertyreóza a hypotyreóza se objevily u více než 1 pacienta. Většina případů týkající se štítné žlázy byla zvládnuta konvenční farmakoterapií, nicméně u některých pacientů byla nutná chirurgická intervence. Pacientům, u nichž se rozvinuly potíže se štítnou žlázou, nebyla v klinických studiích opakovaná léčba přípravkem LEMTRADA povolena. Ačkoli jsou zkušenosti omezené, u pacientů, kteří byli opakovaně léčeni, obecně nedocházelo ke zhoršení závažnosti poruchy štítné žlázy. Další léčbu přípravkem LEMTRADA je třeba individuálně zvažovat na základě klinického stavu daného pacienta.

Funkční testy štítné žlázy, např. hladin tyreostimulačního hormonu, by měly být provedeny před zahájením léčby a poté každé 3 měsíce až do uplynutí 48 měsíců od poslední infuze. Po tomto období by testování mělo být prováděno na základě klinických nálezů svědčících pro dysfunkci štítné žlázy.

Onemocnění štítné žlázy představuje zvláštní riziko u těhotných žen (viz bod 4.6).

V klinických studiích nebyl stav pacientových protilátek proti tyroidální peroxidáze (anti-TPO) před léčbou určující pro rozvoj nežádoucích účinků souvisejících se štítnou žlázou. U poloviny pacientů, jejichž testy na protilátky anti-TPO byly na začátku pozitivní, a u čtvrtiny pacientů, jejichž testy na protilátky anti-TPO byly na začátku negativní, se rozvinuly potíže se štítnou žlázou. Velká většina (přibližně 80 %) pacientů, u nichž byly po léčbě přítomny potíže se štítnou žlázou, měla na začátku negativní protilátky anti-TPO. Proto se, bez ohledu na stav protilátek anti-TPO před léčbou, mohou u pacientů rozvinout nežádoucí účinky na štítnou žlázu a je nezbytné všechy testy provádět pravidelně, jak bylo popsáno výše.

Cytopenie

Vzácně byla v klinických studiích s RS hlášena podezření na autoimunitní cytopenie, jako je neutropenie, hemolytická anémie a pancytopenie. K monitorování cytopenií by měly být použity výsledky kompletního krevního obrazu (viz ITP výše). Pokud je cytopenie potvrzena, je nutné ihned zahájit odpovídající lékařskou intervenci, případně odeslat pacienta k odborníkovi.

Reakce spojené s infuzí (IAR)

V kontrolovaných klinických studiích byly reakce spojené s infuzí (IAR) definovány jako jakékoli nežádoucí příhody vyskytující se během 24 hodin od infuze přípravku LEMTRADA. K většině z nich může docházet následkem uvolnění cytokinu během infuze. Většina pacientů léčených přípravkem LEMTRADA

v kontrolovaných klinických studiích s RS prodělala lehké až středně závažné IAR během a/nebo až do 24 hodin po podání přípravku LEMTRADA 12 mg, které často zahrnovaly bolest hlavy, vyrážku, pyrexii, nauzeu, kopřivku, pruritus, insomnii, třesavku, zrudnutí, únavu, dyspnoi, dysgeuzii, hrudní diskomfort, generalizovanou vyrážku, tachykardii, bradykardii, dyspepsii, závrať a bolest. K závážným nežádoucím účinkům došlo u 3 % pacientů, a to včetně případů pyrexie, kopřivky, fibrilace síní, nauzey, hrudního diskomfortu a hypotenze. Klinická manifestace anafylaxe se může jevit stejná jako klinická manifestace

reakcí souvisejících s infuzí, ale má sklon být závažnější nebo případně život ohrožující. Reakce připisované anafylaxi bývají oproti reakcím souvisejícím s infuzí hlášeny ojediněle.

Doporučuje se pacienty premedikovat, aby se zmírnil účinek reakcí na infuzi (viz bod 4.2). Většina pacientů v kontrolovaných klinických studiích dostala alespoň před jednou infuzí přípravku LEMTRADA antihistaminika a/nebo antipyretika. K IAR může u pacientů dojít navzdory premedikaci. Během infuze přípravku LEMTRADA a 2 hodiny po jejím ukončení se doporučuje sledovat, zda se u pacienta nevyskytnou reakce na infuzi. Pokud dojde k IAR, poskytněte v případě potřeby odpovídající symptomatickou léčbu. Pokud není infuze dobře tolerována, lze prodloužit její trvání. Pokud dojde k závažným reakcím na infuzi, zvažte okamžité přerušení podávání nitrožilní infuze. V klinických studiích byly anafylaxe a závažné reakce vyžadující přerušení léčby velmi vzácné.

Lékaři by měli vzít v úvahu kardiologickou anamnézu pacienta, protože reakce související s infuzí mohou zahrnovat příznaky jako je tachykardie.

Je třeba mít k dispozici prostředky na zvládnutí anafylaxe a závažných nežádoucích účinků.

Infekce

Infekce se objevily u 71 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg ve srovnání s 53 % pacientů léčených subkutánním interferonem beta-1a [IFNB 1a] (44 µg 3krát týdně) v kontrolovaných klinických studiích s RS trvajících až 2 roky a byly převážně lehké až středně závažné. Infekce, které se u pacientů léčených přípravkem LEMTRADA objevovaly častěji než u pacientů na IFNB 1a, zahrnovaly nazofaryngitidu, infekci močových cest, infekci horních dýchacích cest, sinusitidu, herpes labialis, chřipku a bronchitidu. Závažné infekce se v kontrolovaných klinických studiích s RS objevily u 2,7 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA ve srovnání s 1 % pacientů léčených IFNB-1a. Závažné infekce ve skupině s přípravkem LEMTRADA byly následující: apendicitida, gastroenteritida, pneumonie, herpes zoster a zubní infekce. Infekce obecně trvaly obvyklou dobu a byly zvládnuty konvenční farmakoterapií.

Závažné infekce způsobené virem varicella zoster včetně primární varicelly a reaktivace viru varicella zoster se u pacientů léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg objevovaly častěji (0,3 %) ve srovnání s léčbou IFNB-1a (0 %). U pacientek léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg byla rovněž hlášena cervikální infekce způsobená lidskými papilomaviry (HPV) včetně cervikální dysplazie (2 %). U pacientek se doporučuje jednou ročně provádět testování HPV.

U pacientů léčených přípravkem LEMTRADA a IFNB-1a byla v kontrolovaných klinických studiích hlášena tuberkulóza. U 0,3 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA byla hlášena aktivní a latentní tuberkulóza (nejčastěji v endemických oblastech). V souladu s místními předpisy musí být před zahájením léčby u všech pacientů zhodnocena aktivní i neaktivní („latentní“) infekce tuberkulózou.

Listerióza/listeriózní meningitida byla hlášena u pacientů léčených přípravkem LEMTRADA zpravidla do jednoho měsíce po podání infúze s přípravekm LEMTRADA. Pro snížení tohoto rizika by se pacienti užívající přípravek LEMTRADA měli vyvarovat po dobu alespoň jednoho měsíce po podání tohoto přípravku konzumaci syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa, měkkých sýrů a nepasterizovaných mléčných výrobků.

V kontrolovaných klinických studiích s RS docházelo u pacientů léčených přípravkem LEMTRADA mnohem častěji k povrchovým mykotickým infekcím, především pak k orální a vaginální kandidóze (12 %), než u pacientů léčených IFNB-1a (3 %).

Lékaři by měli zvážit oddálení zahájení podávání přípravku LEMTRADA u pacientů s aktivní infekcí až do jejího úplného zvládnutí.

První den léčby přípravkem LEMTRADA by měla být zahájena profylaxe perorálním antiherpetikem, která by měla trvat až do uplynutí nejméně 1 měsíce od ukončení každého léčebného cyklu. V klinických studiích byl pacientům podáván aciklovir v dávce 200 mg dvakrát denně nebo jeho ekvivalent.

Přípravek LEMTRADA nebyl podáván k léčbě RS souběžně s nebo v návaznosti na antineoplastickou nebo imunosupresivní léčbou. Tak jako u ostatní imunomodulační léčby je třeba při zvažování podávání přípravku LEMTRADA uvážit možné kombinované účinky na pacientův imunitní systém. Souběžné užívání přípravku LEMTRADA s jakoukoli z těchto terapií může zvýšit riziko imunosuprese.

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se souvislosti přípravku LEMTRADA a reaktivace viru hepatitidy B (HBV) nebo hepatitidy C (HCV), neboť pacienti s prokázanou aktivní nebo chronickou infekcí byli

z klinických studií vyloučeni. Před zahájením podávání přípravku LEMTRADA je vhodné zvážit zhodnocení stavu pacientů s vysokým rizikem infekce HBV a/nebo HCV. Také je třeba dbát opatrnosti při předepisování přípravku LEMTRADA pacientům, kteří jsou nosiči HBV a/nebo HCV, neboť tito pacienti mohou být ohroženi nevratným jaterním poškozením kvůli možné reaktivaci viru v důsledku jejich předcházejícího stavu.

Malignita

Tak jako u ostatní imunomodulační léčby je třeba postupovat s opatrností při zahájení léčby přípravkem LEMTRADA u pacientů s dříve přítomnou a/nebo stávající malignitou. V současnosti není známo, zda

alemtuzumab představuje větší riziko pro rozvoj malignity štítné žlázy, protože autoimunita proti štítné žláze může být sama o sobě rizikovým faktorem pro malignitu štítné žlázy.

Antikoncepce

U myší byl během březosti a po porodu pozorován placentární přenos a potenciální farmakologická aktivita. Ženy ve fertilním věku by měly během léčby a 4 měsíce po léčebném cyklu přípravkem LEMTRADA používat účinná antikoncepční opatření (viz bod 4.6).

Vakcíny

Doporučuje se, aby požadavky na lokální imunizaci byly u pacientů splněny alespoň 6 týdnů před začátkem léčby přípravkem LEMTRADA. Schopnost vyvolat imunitní odpověď na jakoukoli vakcínu po léčbě přípravkem LEMTRADA nebyla hodnocena.

Bezpečnost imunizace živými virovými vakcínami po léčebném cyklu přípravkem LEMTRADA nebyla formálně hodnocena v kontrolovaných klinických studiích s RS a tato léčba nemá být podána pacientům s RS, kteří v nedávné době podstoupili cyklus léčby přípravkem LEMTRADA.

Testování na protilátky proti viru varicella zoster / vakcinace

Tak jako u všech imunitu modulujících léčivých přípravků by před zahájením léčebného cyklu přípravkem LEMTRADA měli být pacienti, kteří dle anamnézy neprodělali plané neštovice nebo nebyli očkováni proti viru varicella zoster (VZV), otestování na protilátky proti VZV. Před zahájením léčby přípravkem LEMTRADA by měla být u pacientů s negativními protilátkami zvážena vakcinace proti VZV. Aby byl dosažen plný účinek vakcinace proti VZV, je zapotřebí odložit léčbu přípravkem LEMTRADA 6 týdnů po vakcinaci.

Doporučené laboratorní testy k monitorování pacientů

Laboratorní testy by měly být prováděny v pravidelných intervalech po dobu 48 měsíců po posledním léčebném cyklu přípravkem LEMTRADA, aby se zajistilo zjištění časných známek autoimunitního onemocnění:

Kompletní krevní obraz s diferenciálem (před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech)

Hladiny sérového kreatininu (před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech)

Mikroskopická analýza moči (před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech)

Test funkce štítné žlázy, jako je hladina tyreostimulačního hormonu (před zahájením léčby a poté každé 3 měsíce)

Po tomto období budou jakékoli klinické nálezy naznačující onemocnění ledvin nebo dysfunkci štítné žlázy vyžadovat další testování.

Informace získané z používání alemtuzumabu před registrací přípravku LEMTRADA mimo společností sponzorované studie

Následující nežádoucí účinky byly zjištěny před registrací přípravku LEMTRADA během používání alemtuzumabu k léčbě chronické lymfatické leukémie z B buněk (B-CLL) a také k léčbě dalších poruch, obecně při vyšších a častějších dávkách (např. 30 mg), než jaké jsou doporučeny při léčbě RS. Jelikož jsou tyto reakce hlášeny dobrovolně z populace neupřesněné velikosti, není vždy možné spolehlivě stanovit jejich četnost ani určit příčinný vztah k expozici alemtuzumabu.

Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní příhody hlášené u pacientů léčených alemtuzumabem zahrnují neutropenii, hemolytickou anémii (včetně jednoho fatálního případu), získanou hemofilii, anti-GBM onemocnění a onemocnění štítné žlázy. U pacientů bez RS léčených alemtuzumabem byly hlášeny závažné a někdy fatální autoimunitní onemocnění, včetně autoimunitní hemolytické anémie, autoimunitní trombocytopenie, aplastické anémie, syndromu Guillain-Barré a chronické zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuropatie. U jednoho onkologického pacienta léčeného alemtuzumabem byl hlášen pozitivní Coombsův test. U jednoho

onkologického pacienta léčeného alemtuzumabem byla hlášena fatální příhoda reakce štěpu proti hostiteli související s transfuzí.

Reakce spojené s infuzí

U pacientů bez RS léčených alemtuzumabem byly při vyšších a častějších dávkách, než se používají u RS, pozorovány závažné a někdy fatální IAR, včetně bronchospasmu, hypoxie, synkopy, plicních infiltrátů, syndromu akutní respirační tísně, respirační zástavy, infarktu myokardu, arytmií, akutní srdeční nedostatečnosti a srdeční zástavy. Rovněž byla hlášena těžká anafylaxe a další hypersenzitivní reakce včetně anafylaktického šoku a angioedému.

Infekce a infestace

U pacientů bez RS léčených alemtuzumabem vyššími a častějšími dávkami, než se používají u RS, byly hlášeny závažné a někdy fatální virové, bakteriální, protozoální a mykotické infekce, včetně těch, které jsou důsledkem reaktivace latentních infekcí. U pacientů s B-CLL s léčbou i bez léčby alemtuzumabem byla hlášena progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Četnost PML u pacientů s B-CLL léčených alemtuzumabem není vyšší než četnost z normálního prostředí.

Poruchy krve a lymfatického systému

U pacientů bez RS byly hlášeny vážné krvácivé reakce.

Srdeční poruchy

U pacientů bez RS léčených alemtuzumabem, kteří byli dříve léčeni potenciálně kardiotoxickými látkami, bylo hlášeno městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie a snížená ejekční frakce.

Lymfoproliferativní poruchy spojované s virem Epsteina-Barrové

Mimo společností sponzorované studie byly pozorovány lymfoproliferativní poruchy spojované s virem Epsteina-Barrové.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů s RS nebyly vedeny žádné formální studie lékových interakcí s přípravkem LEMTRADA za použití doporučené dávky. V kontrolované klinické studii u pacientů s RS nedávno léčených beta interferonem a glatiramer acetátem bylo nutné léčbu přerušit 28 dnů před zahájením léčby přípravkem LEMTRADA.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Sérové koncentrace byly nízké nebo nedetekovatelné během cca 30 dnů po každé léčebné kúře. Proto by ženy ve fertilním věku měly během léčebného cyklu přípravkem LEMTRADA a dále po dobu 4 měsíců po jejím ukončení používat účinná antikoncepční opatření.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku LEMTRADA těhotným ženám jsou omezené. Přípravek LEMTRADA lze podávat během těhotenství pouze v případě, že potenciální přínos odůvodní možné riziko pro plod.

Je známo, že lidský IgG prostupuje placentární bariérou; alemtuzumab může placentární bariérou prostupovat také, a tím představovat potenciální riziko pro plod. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Není známo, zda alemtuzumab může způsobit poškození plodu, je-li podáván těhotným ženám, nebo zda může ovlivnit schopnost reprodukce.

Onemocnění štítné žlázy (viz bod 4.4 Poruchy štítné žlázy) představuje u těhotných žen zvláštní riziko. Bez léčby hypotyreózy existuje v těhotenství zvýšené riziko spontánního potratu a účinků na plod ve smyslu mentální retardace a nanismu. U matek s Gravesovou nemocí se protilátky proti receptorům tyreostimulačního hormonu matky mohou přenášet do vyvíjejícího se plodu a způsobit přechodnou novorozeneckou Gravesovu nemoc.

Kojení

Alemtuzumab byl detekován v mléce a u mláďat kojících samic myší.

Není známo, zda je alemtuzumab vylučován do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Proto by během každého léčebného cyklu přípravkem LEMTRADA a také po dobu 4 měsíců po podání poslední infuze každého léčebného cyklu mělo být kojení přerušeno. Přínos imunity získané

z mateřského mléka však může u kojeného dítěte převážit riziko z potenciální expozice alemtuzumabu.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné adekvátní klinické bezpečnostní údaje o vlivu přípravku LEMTRADA na fertilitu. V podstudii u 13 pacientů (mužů) léčených alemtuzumabem (léčených buď 12 mg, nebo 24 mg) nebyly zjištěny žádné známky aspermie, azoospermie, konzistentně sníženého počtu spermií, poruch motility ani zvýšení počtu morfologických abnormalit spermií.

Je známo, že CD52 je přítomný v reprodukčních tkáních lidí a hlodavců. Údaje získané ve studiích na zvířatech ukazovaly účinky na fertilitu humanizovaných myší (viz bod 5.3), nicméně potenciální vliv na lidskou fertilitu během období expozice není na základě dostupných údajů znám.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyla provedena žádná studie účinků přípravku LEMTRADA na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Většina pacientů prodělá IAR, které se objeví do 24 hodin od léčby přípravkem LEMTRADA. Některé z IAR (např. závrať) mohou dočasně ovlivnit schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje a je třeba dbát opatrnosti až do jejích odeznění.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkem 1188 pacientů s relabující-remitující RS (RRRS) léčených přípravkem LEMTRADA (12 mg nebo 24 mg) představovalo bezpečnostní populaci souhrnné analýzy kontrolovaných klinických studií s výsledkem 2363 pacientoroků bezpečnostního následného sledování a s mediánem následného sledování 24 měsíců.

Nejdůležitější nežádoucí účinky jsou autoimunitní (ITP, poruchy štítné žlázy, nefropatie, cytopenie), IAR a infekce. Jsou popsány v bodě 4.4.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku LEMTRADA (u ≥ 20 % pacientů) jsou vyrážka, bolest hlavy, pyrexie a infekce dýchacích cest.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Níže uvedená tabulka je založena na souhrnných bezpečnostních údajích až za 24 měsíců od pacientů

s RRRS léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg/den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů při vstupu do studie a po dobu 3 po sobě jdoucích dnů ve 12. měsíci studie. Nežádoucí účinky, které se vyskytly u ≥ 0,5 % pacientů, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů (SOC) a preferované terminologie (PT) MedDRA. Četnosti jsou definovány dle následujících konvencí: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky ve studii 1, 2 a 3 pozorované u ≥ 0,5 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg

Třída orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

Infekce a infestace

Infekce horních cest

Infekce dolních cest

Zubní infekce, herpes

 

dýchacích, infekce

dýchacích, herpes zoster,

genitalis, onychomykóza

 

močových cest

gastroenteritida, herpes

 

 

 

labialis, orální kandidóza,

 

 

 

vulvovaginální

 

 

 

kandidóza, chřipka, ušní

 

 

 

infekce

 

Poruchy krve

Lymfopenie,

Lymfadenopatie

Imunitní

a lymfatického

leukopenie

 

trombocytopenická

systému

 

 

purpura,

 

 

 

trombocytopenie,

 

 

 

snížený hemoglobin,

 

 

 

snížený hematokrit

Poruchy imunitního

 

Syndrom uvolňování

 

systému

 

cytokinů

 

Endokrinní poruchy

 

Basedowova choroba,

 

 

 

hypertyreóza,

 

 

 

autoimunitní tyroiditida,

 

 

 

hypotyreóza, struma,

 

 

 

pozitivní protilátky proti

 

 

 

štítné žláze

 

Psychiatrické poruchy

 

Insomnie*, úzkost

Deprese

Poruchy nervového

Bolest hlavy*

Relaps RS, závrať*,

Smyslové poruchy,

systému

 

hypestezie, parestezie,

hyperestezie

 

 

tremor, dysgeuzie*

 

Poruchy oka

 

Rozmazané vidění

Konjunktivitida

Poruchy ucha a

 

Vertigo

 

labyrintu

 

 

 

Srdeční poruchy

 

Tachykardie*,

 

 

 

bradykardie*, palpitace

 

Cévní poruchy

Zrudnutí*

Hypotenze*, hypertenze

 

Respirační, hrudní a

 

Dyspnoe*, kašel,

Pocit sevření hrdla,

mediastinální poruchy

 

epistaxe, orofaryngeální

škytavka, podráždění v

 

 

bolest

krku,

Gastrointestinální

Nauzea*

Bolest břicha, zvracení,

Zácpa, gastroesofageální

poruchy

 

průjem, dyspepsie*,

reflux, krvácení z dásní,

 

 

stomatitida

dysfagie

Poruchy jater

 

 

zvýšená

a žlučových cest

 

 

aspartátaminotransferáza

Poruchy kůže

Kopřivka*,

Vyrážka na kůži celého

Puchýř, noční poty

a podkožní tkáně

vyrážka*, pruritus*

těla*, erytém,

 

 

 

ekchymóza, alopecie,

 

 

 

hyperhidróza, akné

 

Poruchy svalové a

 

Myalgie, svalová slabost,

 

kosterní soustavy a

 

artralgie, bolest zad,

 

pojivové tkáně

 

bolest v končetině,

 

 

 

svalové spazmy, bolest

 

 

 

krku

 

Poruchy ledvin

 

Proteinurie, hematurie

 

a močových cest

 

 

 

Poruchy

 

Menoragie, nepravidelná

Cervikální dysplazie,

reprodukčního

 

menstruace

amenorea

systému a prsu

 

 

 

Celkové poruchy

Pyrexie*, únava*

Hrudní diskomfort*,

 

a reakce v místě

 

třesavka*, bolest*,

 

aplikace

 

periferní edém, astenie,

 

 

 

příznaky připomínající

 

 

 

chřipku, malátnost, bolest

 

 

 

v místě infuze

 

Vyšetření

 

 

Pokles tělesné hmotnosti

Poranění, otravy a

 

Kontuze

 

procedurální

 

 

 

komplikace

 

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

 

 

Pojmy označené hvězdičkou (*) v tabulce 1 označují nežádoucí účinky uváděné jako reakce spojené s infuzí. Mezi IAR rovněž patří fibrilace síní a anafylaxe, které se objevovaly v četnosti pod hranicí 0,5 % souvisejících událostí (viz bod 4.4.).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Dva pacienti s RS v kontrolovaných klinických studiích nedopatřením dostali až 60 mg přípravku LEMTRADA (tj. celkovou dávku pro úvodní léčebný cyklus) v jedné infuzi a prodělali závažné reakce (bolest hlavy, vyrážka a buď hypotenze, nebo sinusová tachykardie). Dávky přípravku LEMTRADA vyšší než testované v klinických studiích mohou zvyšovat intenzitu a/nebo trvání nežádoucích účinků souvisejících s infuzí nebo zvyšovat jejich účinek na imunitu.

Antidotum při předávkování alemtuzumabem není známo. Léčba zahrnuje přerušení podávání léčivého přípravku a podpůrnou léčbu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektivní imunosupresiva, ATC kód: L04AA34.

Mechanismus účinku

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka odvozená z rekombinantní DNA zaměřená proti povrchovému glykoproteinu CD52 o hmotnosti 21-28 kD. Alemtuzumab je protilátka typu IgG1 kappa s lidskou variabilní částí a konstantními oblastmi. Oblasti určující komplementaritu pocházejí z myší (potkaní) monoklonální protilátky. Protilátka má molekulární hmotnost přibližně 150 kD.

Alemtuzumab se váže na CD52, povrchový antigen přítomný ve vysokých hladinách na T (CD3+) a B (CD19+) lymfocytech a v nižších hladinách na NK buňkách, monocytech a makrofázích. Na neutrofilech, plazmatických buňkách nebo kmenových buňkách kostní dřeně je CD52 detekován jen velmi málo nebo vůbec. Alemtuzumab účinkuje prostřednictvím buněčné cytolýzy závislé na protilátkách a komplementem zprostředkované lýzy po navázání na buněčný povrch T a B lymfocytů.

Mechanismus, jakým přípravek LEMTRADA uplatňuje svůj účinek u RS, není zcela vysvětlen. Výzkumy

však ukazují na imunomodulační účinky prostřednictvím deplece a repopulace lymfocytů, včetně:

-Alterací v počtu, proporcích a vlastnostech některých podskupin lymfocytů po léčbě.

-Zvýšeného zastoupení podskupin regulačních T buněk.

-Zvýšeného zastoupení paměťových T a B lymfocytů.

-Přechodných účinků na složky vrozené imunity (tj. neutrofily, makrofágy, NK buňky).

Snížení hladiny cirkulujících B a T buněk prostřednictvím přípravku LEMTRADA a následná repopulace mohou snížit riziko relapsu, což v konečném důsledku zpozdí progresi onemocnění.

Farmakodynamické účinky

Přípravek LEMTRADA ničí cirkulující T a B lymfocyty po každém léčebném cyklu; nejnižší hodnoty byly pozorovány 1 měsíc po léčebném cyklu (nejčasnější časový bod po léčbě ve studiích fáze 3). U lymfocytů dochází v průběhu času k repopulaci s obnovou B buněk dokončenou obvykle do 6 měsíců. Počty CD3+

a CD4+ lymfocytů narůstají směrem k normálu pomaleji, ale obecně se do 12 měsíců po léčbě nevrátí k výchozí hodnotě. Přibližně 40 % pacientů mělo celkový počet lymfocytů na spodním limitu normálu

(LLN) za 6 měsíců po každém léčebném cyklu a přibližně 80 % pacientů mělo celkový počet lymfocytů na LLN za 12 měsíců po každém cyklu léčby.

Neutrofily, monocyty, eozinofily, bazofily a NK buňky jsou přípravkem LEMTRADA ovlivněny pouze přechodně.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku LEMTRADA byly hodnoceny u pacientů s RRRS ve 3 randomizovaných, pro posuzovatele zaslepených klinických studiích s aktivním komparátorem.

Design studie, demografické údaje a výsledky pro studii 1 a 2 jsou uvedeny v tabulce 2 a 3

Tabulka 2: Design studií 1 a 2 a výchozí charakteristiky

 

Studie 1

 

Studie 2

Název studie

CAMMS323

 

CAMMS32400507

(CARE-MS I)

 

(CARE-MS II)

 

 

Design studie

 

 

 

Anamnéza onemocnění

Pacienti s aktivní RS, definovanou alespoň 2 relapsy během

 

předchozích 2 let.

 

 

 

 

Sledování

 

2 roky

 

 

 

 

 

 

Studijní populace

Dosud neléčení pacienti

 

Pacienti s neadekvátní

 

odpovědí na předchozí léčbu*

 

 

 

Výchozí charakteristiky

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk (roky)

 

 

 

 

Průměrné trvání/medián trvání

2,0/1,6 roku

 

4,5/3,8 roku

onemocnění

 

 

 

 

Průměrné trvání předchozí

Žádné

 

36 měsíců

léčby RS (≥ 1 použité léčivo)

 

 

 

 

% dostávajících ≥ 2 předchozí

Neuplatňuje se.

28 %

léčby RS

 

 

 

Průměrné skóre EDSS na

2,0

2,7

počátku

 

 

 

*Definováno jako pacienti, kteří prodělali alespoň 1 relaps během léčby beta interferonem nebo glatiramer acetátem poté, co byli na léčbě tímto léčivým přípravkem nejméně 6 měsíců.

Tabulka 3: Klíčové klinické a MRI cílové parametry ze studií 1 a 2

 

Studie 1

Studie 2

Název studie

CAMMS323

CAMMS32400507

(CARE-MS I)

(CARE-MS II)

 

 

LEMTRADA

SC IFNB-1a

LEMTRADA

SC IFNB-1a

 

12 mg

(N = 187)

12 mg

 

(N = 202)

Klinické cílové parametry

(N = 376)

 

(N = 426)

 

 

Výskyt relapsu1

 

 

 

 

 

Roční výskyt relapsů (ARR)

0,18

0,39

0,26

 

0,52

(95% CI)

(0,13; 0,23)

(0,29; 0,53)

(0,21; 0,33)

 

(0,41; 0,66)

Poměr frekvence (95% CI)

0,45 (0,32; 0,63)

0,51 (0,39; 0,65)

Snížení rizika

54,9

49,4

 

 

(p < 0,0001)

(p < 0,0001)

Postižení2

 

 

 

 

 

(Trvalá akumulace postižení

 

 

 

 

 

[SAD] ≥ 6 měsíců1)

8,0 %

11,1 %

12,7 %

 

21,1 %

Pacienti s 6měsíčním SAD

(5,7; 11,2)

(7,3; 16,7)

(9,9; 16,3)

 

(15,9; 27,7)

(95% CI)

 

 

 

 

 

Poměr rizik (95% CI)

0,70 (0,40; 1,23)

0,58 (0,38; 0,87)

 

(p = 0,22)

(p = 0,0084)

Pacienti, kteří jsou ve 2. roce bez

77,6 %

58,7 %

65,4 %

 

46,7 %

relapsu

 

(95% CI)

(72,9; 81,6)

(51,1; 65,5)

(60,6; 69,7)

 

(39,5; 53,5)

 

(p < 0,0001)

 

(p < 0,0001)

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna od základní hodnoty v

 

 

 

 

 

EDSS ve 2. roce

-0,14 (-0,25; -

-0,14 (-0,29;

-0,17 (-0,29; -

 

0,24 (0,07;

Odhad (95% CI)

0,02)

0,01)

0,05)

 

0,41)

 

(p = 0,42)

 

(p < 0,0001)

 

 

MRI cílové parametry (0–2 roky)

 

 

 

Medián % změny v objemu léze

-9,3 (-19,6; -

-6,5 (-20,7; 2,5)

-1,3

 

-1,2

T2 dle MRI

0,2)

 

(p = 0,14)

 

 

 

(p = 0,31)

 

 

 

 

Pacienti s novými nebo

48,5 %

57,6 %

46,2 %

 

67,9 %

zvětšujícími se lézemi T2 během

(p = 0,035)

 

(p < 0,0001)

 

 

2. roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s lézemi zvýrazněnými

15,4 %

27,0 %

18,5 %

 

34,2 %

gadoliniem během 2. roku

(p = 0,001)

 

(p < 0,0001)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s novými T1

24,0 %

31,4 %

19,9 %

 

38,0 %

hypointenzivními lézemi během 2.

(p = 0,055)

 

(p < 0,0001)

 

 

roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medián % změny frakce

-0,867

-1,488

-0,615

 

-0,810

mozkového parenchymu

(p < 0,0001)

 

(p = 0,012)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Koprimární cílové parametry: ARR a SAD. Studie byla prohlášena za úspěšnou, pokud byl splněn alespoň jeden ze dvou koprimárních cílových parametrů.

2 Doba do propuknutí SAD byla definována jako zvýšení alespoň 1 bodu na škále EDSS z jejího základního skóre ≥ 1,0 (zvýšení 1,5 bodu u pacientů se základní EDSS 0), které se udrželo po dobu 6 měsíců.

Obrázek 1: Doba do 6měsíční trvalé akumulace postižení ve studii 2

alemtuzumabumAlemtuzumab

SC IFNB-1a

Závažnost relapsu

V souladu s účinkem na četnost relapsů podpůrné analýzy ze studie 1 (CAMMS323) ukázaly, že přípravek LEMTRADA 12 mg/den vedl u jím léčených pacientů k významně nižšímu počtu závažných relapsů (61% snížení, p = 0,0056) a významně nižšímu počtu relapsů, jež následně vedly k léčbě steroidy (58% snížení, p < 0,0001), v porovnání s IFNB-1a.

Podpůrné analýzy ze studie 2 (CAMMS32400507) ukázaly, že přípravek LEMTRADA 12 mg/den vedl u jím léčených pacientů k významně nižšímu počtu závažných relapsů (48% snížení, p = 0,0121) a významně nižšímu počtu relapsů, jež následně vedly k léčbě steroidy (56% snížení, p < 0,0001) nebo hospitalizaci (55% snížení, p = 0,0045), v porovnání s IFNB-1a.

Trvalá redukce postižení (SRD)

Doba do nástupu SRD byla definována jako snížení alespoň jednoho bodu na škále EDSS z jejího základního skóre ≥ 2, které se udrželo alespoň po dobu 6 měsíců. SRD je měřítkem pro trvalé zlepšení postižení. Ve studii 2 dosáhlo SRD 29 % pacientů léčených přípravkem LEMTRADA, zatímco u pacientů léčených subkutánně IFNB-1a dosáhlo tohoto cílového parametru pouze 13 %. Rozdíl byl statisticky významný

(p = 0,0002).

Studie 3 (studie fáze 2 CAMMS223) hodnotila bezpečnost a účinnost přípravku LEMTRADA u pacientů

s RRRS v průběhu 5 let. Pacienti měli při vstupu do studie EDSS od 0–3,0, nejméně 2 klinické epizody RS v předchozích 2 letech a ≥ 1 gadoliniem zvýrazněnou lézi. Pacienti předtím nedostávali léčbu na RS. Pacienti byli léčeni přípravkem LEMTRADA 12 mg/den (N = 108) nebo 24 mg/den (N = 108) podávaným jednou denně po dobu 5 po sobě jdoucích dnů v 0. měsíci a po dobu 3 dnů v 12. měsíci nebo subkutánně IFNB-

1a 44 µg (N = 107) podávaným 3krát týdně po 3 roky. Čtyřicetšest pacientů podstoupilo třetí cyklus léčby přípravkem LEMTRADA 12 mg/den nebo 24/mg den po dobu 3 dnů ve 24. měsíci.

Po 3 letech přípravek LEMTRADA snížil riziko 6měsíčního SAD o 76 % (poměr rizik 0,24 [95% CI: 0,110; 0,545], p < 0,0006) a dále snížil ARR o 67 % (poměr výskytu 0,33 [95% CI: 0,196; 0,552], p < 0,0001)

v porovnání se subkutánním IFNB-1a. Alemtuzumab 12 mg/den vedl k významně nižším skóre EDSS (zlepšení ve srovnání se základní hodnotou) v průběhu 2 let sledování ve srovnání s IFNB-1a (p < 0,0001).

Po 5 letech přípravek LEMTRADA snížil riziko SAD o 69 % (poměr rizik 0,31 [95% CI: 0,161; 0,598], p = 0,0005) a dále snížil ARR o 66 % (poměr frekvence 0,34 [95% CI: 0,202; 0,569], p < 0,0001)

v porovnání se subkutánním IFNB-1a.

V klinických studiích s přípravkem LEMTRADA s otevřeným sledováním dostávali někteří pacienti „dle potřeby“ další léčbu přípravkem LEMTRADA dle zdokumentované souhrnné aktivity onemocnění RS. Další cykly léčby přípravkem LEMTRADA byly podávány takto: 12 mg/den po dobu 3 po sobě jdoucích dnů (celková dávka činila 36 mg) alespoň 12 měsíců po předchozím léčebném cyklu. Přínosy a rizika

> 2 léčebných cyklů nebyly zcela prokázány, výsledky však naznačují, že bezpečnostní profil se s dalšími cykly léčby zřejmě nemění. Pokud mají být podány další léčebné cykly, musí být podány alespoň 12 měsíců po cyklu předchozím.

Imunogenicita

Tak jako u všech léčebných proteinů existuje i zde možnost imunogenicity. Údaje odráží procento pacientů, jejichž výsledky testů pomocí enzymové imunoanalýzy na pevné fázi (ELISA) byly považovány za pozitivní na protilátky proti alemtuzumabu a byly potvrzeny analýzou s využitím kompetitivní vazby. Pozitivní vzorky byly dále hodnoceny na známky inhibice in vitro pomocí analýzy průtokovou cytometrií. Pacienti

v kontrolovaných klinických studiích s RS měli vzorky séra odebrané 1, 3 a 12 měsíců po každém léčebném cyklu, aby bylo možné stanovit protilátky proti alemtuzumabu. Přibližně 85 % pacientů dostávajících přípravek LEMTRADA bylo během studie v testech pozitivní na protilátky proti alemtuzumabu, 92 % těchto pacientů bylo v testech rovněž pozitivní na protilátky, které inhibovaly navázání přípravku LEMTRADA in vitro. U pacientů, u nichž se vytvořily protilátky proti alemtuzumabu, se tak stalo za 15 měsíců od úvodní expozice. Neexistovala souvislost přítomnosti protilátek proti alemtuzumabu nebo inhibičních protilátek proti alemtuzumabu a snížení účinnosti, změny ve farmakodynamice ani výskytu nežádoucích účinků, včetně reakcí spojených s infuzí.

Incidence protilátek je významně závislá na citlivosti a specificitě analýzy. Dále může být pozorovaná incidence pozitivity protilátek (včetně inhibičních protilátek) v analýze ovlivněna několika faktory, včetně metodologie analýzy, manipulace se vzorkem, načasováním odběru vzorku, souběžně podávanými léky

a základním onemocněním. Z těchto důvodů může být srovnání incidence protilátek proti přípravku LEMTRADA s incidencí protilátek proti jiným produktům zavádějící.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s alemtuzumabem u dětí od narození do věku 10 let k léčbě roztroušené sklerózy (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem LEMTRADA u jedné nebo více podskupin pediatrické populace při léčbě RRRS (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti přípravku LEMTRADA byly vyhodnoceny celkem u 216 pacientů s RRRS, kteří dostávali intravenózní infuze buď s 12 mg/den, nebo s 24 mg/den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů

a následně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů 12 měsíců po úvodním cyklu léčby. Sérové koncentrace narůstají s každou následující dávkou v průběhu léčebného cyklu, přičemž nejvyšší pozorované koncentrace se vyskytují po poslední infuzi každého cyklu léčby. Podávání dávky 12 mg/den vedlo k průměrné Cmax

3014 ng/ml 5. den úvodního léčebného cyklu a 2276 ng/ml 3. den druhého léčebného cyklu. Alfa poločas se blížil 4-5 dnům a byl srovnatelný mezi jednotlivými cykly vedoucími k nízkým nebo nedetekovatelným sérovým koncentracím během cca 30 dnů po každém léčebném cyklu.

Alemtuzumab je protein, jehož očekávanou metabolickou cestou je degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny prostřednictvím široce rozšířených proteolytických enzymů. Klasické biotransformační studie nebyly provedeny.

Z dostupných údajů nelze učinit závěry týkající se vlivu rasy a pohlaví na farmakokinetiku přípravku LEMTRADA. Farmakokinetika přípravku LEMTRADA nebyla u pacientů ve věku 55 let a starších zjišťována.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogeneze a mutageneze

Nebyly provedeny žádné studie ke zhodnocení kancerogenních nebo mutagenních účinků alemtuzumabu.

Fertilita a reprodukce

Intravenózní léčba alemtuzumabem při dávkách až 10 mg/kg/den podávaná po dobu 5 po sobě jdoucích dnů (AUC 7,1násobně převyšující expozici při doporučené denní dávce u člověka) neměla žádný vliv na fertilitu ani reprodukční schopnost u huCD52 transgenních samců myší. Počet normálních spermií byl významně snížen (< 10 %) vzhledem ke kontrolám a procento abnormálních spermií (oddělené hlavičky nebo bez hlaviček) bylo výrazně zvýšené (až 3 %). Tyto změny však neovlivnily fertilitu a nebyly proto považovány za nepříznivé.

U samic myší, jimž byly podávány dávky alemtuzumabu až 10 mg/kg/den intravenózně (AUC 4,7násobně převyšující expozici při doporučené denní dávce u člověka) po dobu 5 po sobě jdoucích dnů před kohabitací s „wild-type“ samcem, byl průměrný počet žlutých tělísek a míst implantace na jednu myš výrazně snížen ve srovnání se zvířaty léčenými vehikulem. U březích myší s dávkami 10 mg/kg/den byl v průběhu březosti pozorován snížený přírůstek tělesné hmotnosti vzhledem ke kontrolám s vehikulem.

Studie reprodukční toxicity u březích myší vystavených intravenózním dávkám alemtuzumabu až

10 mg/kg/den (AUC 2,4násobně převyšující expozici u člověka při doporučené dávce 12 mg/den) po dobu 5 po sobě jdoucích dnů během období březosti vedly k výrazně zvýšenému počtu samic, jejichž všechny zárodky zemřely nebo zanikly, spolu se souběžným snížením počtu samic se životaschopnými plody. Při dávkách až 10 mg/kg/den nebyly pozorovány žádné vnější malformace, malformace měkkých tkání ani kosterní malformace či odchylky.

U myší byl během období březosti a po porodu pozorován placentární přenos a potenciální farmakologická aktivita alemtuzumabu. Ve studiích na myších byly pozorovány změny v počtu lymfocytů u mláďat vystavených alemtuzumabu během období březosti při dávkách 3 mg/kg/den podávaných po dobu 5 po sobě jdoucích dnů (AUC je 0,6násobně převyšující expozici u člověka při doporučené denní dávce 12 mg/kg). Kognitivní, fyzický a sexuální vývoj mláďat vystavených alemtuzumabu během kojení nebyl ovlivněn při dávkách alemtuzumabu až do 10 mg/kg/den.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339)

Dihydrát dinatrium-edetátu

Chlorid draselný (E508)

Dihydrogen fosforečnan draselný (E340)

Polysorbát 80 (E433)

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

Koncentrát 3 roky

Naředěný roztok

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 2 C - 8 C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla

být delší než 8 hodin při teplotě 2 C - 8 C a přípravek musí být ochráněn před světlem.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Koncentrát

Uchovávejte v chladničce (2 C - 8 C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Přípravek LEMTRADA je dodáván v čiré 2ml skleněné injekční lahvičce s butylovou gumovou zátkou a hliníkovým těsněním s plastovým flip-off odtrhávacím víčkem.

Velikosti balení: krabička s 1 injekční lahvičkou.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obsah injekční lahvičky je třeba před podáním zkontrolovat, zda se v něm nevytvořily částice nebo nedošlo ke změně barvy. Pokud jsou přítomny částice nebo pokud má koncentrát změněnou barvu, výrobek nepoužívejte.

Před použitím injekční lahvičku neprotřepávejte.

K intravenóznímu podání: za použití aseptické techniky natáhněte z injekční lahvičky 1,2 ml přípravku LEMTRADA do stříkačky. Vstříkněte do 100 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo glukózy (5 %). Tento léčivý přípravek nesmí být ředěn jinými rozpouštědly. Roztok promíchejte opatrným otočením vaku.

Přípravek LEMTRADA neobsahuje žádné antimikrobiální konzervační látky, a proto je třeba dbát, aby byla zachována sterilita připraveného roztoku. Doporučuje se naředěný výrobek podat okamžitě. Všechny injekční lahvičky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Therapeutics Ltd

4620 Kingsgate

Cascade Way

Oxford Business Park South

Oxford

OX4 2SU

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/869/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12. září 2013

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis