Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Označení na obalu - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Levemir
Kód ATCA10AE05
Látkainsulin detemir
VýrobceNovo Nordisk A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (ZÁSOBNÍ VLOŽKA. Penfill)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok v zásobní vložce

Insulinum detemirum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje insulinum detemirum 100 jednotek (odpovídající 14,2 mg). 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml (odpovídá 300 jednotkám),

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glycerol, fenol, metakresol, dihydrát zinkum-acetátu, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v zásobní vložce. Penfill.

1 x 3 ml zásobní vložka

5 x 3 ml zásobní vložky

10 x 3 mlzásobní vložky

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze, pokud je roztok čirý, bezbarvý a vodný

K použití pouze jednou osobou

8.POUŽITELNOST

Použitelné do

Během používání: spotřebujte do 6 týdnů

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)

Během používání: chraňte před chladem. Uchovávejte při teplotě do 30 °C Chraňte před mrazem

Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po každé injekci odstraňte jehlu

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/04/278/001 1 zásobní vložka o obsahu 3 ml

EU/1/04/278/002 5 zásobních vložek o obsahu 3 ml

EU/1/04/278/003 10 zásobních vložek o obsahu 3 ml

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levemir Penfill

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK (ZÁSOBNÍ VLOŽKA. Penfill)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok

Insulinum detemirum

Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Penfill

3.POUŽITELNOST

Použitelné do

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6.JINÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (PŘEDPLNĚNÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok v předplněném peru

Insulinum detemirum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje insulinum detemirum 100 jednotek (odpovídající 14,2 mg). 1 předplněné pero obsahuje 3 ml (odpovídá 300 jednotkám),

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glycerol, fenol, metakresol, dihydrát zinkum-acetátu, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. FlexPen.

1 x 3 ml předplněné pero

5 x 3 ml předplněná pera

10 x 3 ml předplněná pera

1 x 3 ml předplněné pero + 7 jehel NovoFine 1 x 3 ml předplněné pero + 7 jehel NovoTwist

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jehly nejsou součástí balení

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze, pokud je roztok čirý, bezbarvý a vodný K použití pouze jednou osobou

Určeno pro použití s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm

8. POUŽITELNOST

Použitelné do

Během používání: spotřebujte do 6 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)

Během používání: uchovávejte při teplotě do 30 °C. Lze uchovávat v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem

Uzávěr pera nechávejte neustále nasazený, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po každé injekci odstraňte jehlu

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/04/278/004

 

 

 

 

1 pero o obsahu 3 ml

EU/1/04/278/005

5 per o obsahu 3 ml

 

 

 

EU/1/04/278/006

10 per o obsahu 3 ml

 

 

EU/1/04/278/010

1 pero o obsahu

3 ml

a 7 jehel NovoFine

 

EU/1/04/278/011

1 pero o obsahu

3 ml a 7 jehel NovoTwist

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levemir FlexPen

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PERO (PŘEDPLNĚNÉ PERO. FlexPen)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok

Insulinum detemirum

Subkutánní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

FlexPen

3. POUŽITELNOST

Použitelné do

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6. JINÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (PŘEDPLNĚNÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok v předplněném peru

Insulinum detemirum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje insulinum detemirum 100 jednotek (odpovídající 14,2 mg). 1 předplněné pero obsahuje 3 ml (odpovídá 300 jednotkám),

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glycerol, fenol, metakresol, dihydrát zinkum-acetátu, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. InnoLet.

1 x 3 ml předplněné pero

5 x 3 ml předplněná pera

10 x 3 ml předplněná pera

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jehly nejsou součástí balení

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze, pokud je roztok čirý, bezbarvý a vodný K použití pouze jednou osobou

Určeno pro použití s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm

8. POUŽITELNOST

Použitelné do

Během používání: spotřebujte do 6 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)

Během používání: chraňte před chladem. Uchovávejte při teplotě do 30 °C Chraňte před mrazem

Uzávěr pera nechávejte neustále nasazený, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po každé injekci odstraňte jehlu

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

 

EU/1/04/278/007

 

 

 

1 pero o obsahu 3 ml

 

EU/1/04/278/008

5 per o obsahu 3 ml

 

 

 

EU/1/04/278/009

10 per o obsahu 3 ml

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

č.š.

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levemir InnoLet

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PERO (PŘEDPLNĚNÉ PERO. InnoLet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok

Insulinum detemirum

Subkutánní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

InnoLet

3. POUŽITELNOST

Použitelné do

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6. JINÉ

Novo Nordisk A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (PŘEDPLNĚNÉ PERO. FlexTouch)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok v předplněném peru

Insulinum detemirum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje insulinum detemirum 100 jednotek (odpovídající 14,2 mg). 1 předplněné pero obsahuje 3 ml (odpovídá 300 jednotkám),

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glycerol, fenol, metakresol, dihydrát zinkum-acetátu, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. FlexTouch

1 x 3 ml předplněné pero

5 x 3 ml předplněná pera

2x (5 x 3ml) předplněná pera

1 x 3 ml předplněné pero + 7 jehel NovoFine 1 x 3 ml předplněné pero + 7 jehel NovoTwist

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jehly nejsou součástí balení

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze, pokud je roztok čirý, bezbarvý a vodný K použití pouze jednou osobou

Určeno pro použití s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm

8. POUŽITELNOST

Použitelné do

Během používání: spotřebujte do 6 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)

Během používání: uchovávejte při teplotě do 30 °C. Lze uchovávat v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem

Uzávěr pera nechávejte neustále nasazený, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po každé injekci odstraňte jehlu

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/04/278/012

 

 

 

 

 

1 pero o obsahu 3 ml

EU/1/04/278/013

5 per o obsahu 3 ml

 

 

 

 

EU/1/04/278/014

5 per o obsahu 3 ml.

Toto je část skupinového balení 10 per a není určeno k prodeji

jednotlivých per.

 

 

 

 

 

 

EU/1/04/278/015

 

1 pero o obsahu 3 ml a 7 jehel NovoFine

 

 

EU/1/04/278/016

1 pero o obsahu 3 ml a 7 jehel NovoTwist

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levemir FlexTouch

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ŠTÍTEK NA VNĚJŠÍM PŘEBALU SKUPINOVÝCH BALENÍ (FlexTouch)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok v předplněném peru

Insulinum detemirum

Subkutánní podání

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml roztoku obsahuje insulinum detemirum 100 jednotek (odpovídající 14,2 mg). 1 předplněné pero obsahuje 3 ml (odpovídá 300 jednotkám),

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

glycerol, fenol, metakresol, dihydrát zinkum-acetátu, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). Toto je skupinové balení 10 předplněných per, které není určeno pro prodej jednotlivých předplněných per

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jehly nejsou součástí balení

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Subkutánní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze, pokud je roztok čirý, bezbarvý a vodný K použití pouze jednou osobou

Určeno pro použití s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm

8. POUŽITELNOST

Použitelné do

Během používání: spotřebujte do 6 týdnů

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)

Během používání: chraňte před chladem. Uchovávejte při teplotě do 30°C Chraňte před mrazem

Uzávěr pera nechávejte neustále nasazený, aby byl přípravek chráněn před světlem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Po každé injekci odstraňte jehlu

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/04/278/014

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levemir FlexTouch

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA PERO (PŘEDPLNĚNÉ PERO. FlexTouch)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Levemir 100 jednotek/ml

Injekční roztok

Insulinum detemirum

Subkutánní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

FlexTouch

3. POUŽITELNOST

Použitelné do

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 ml

6. JINÉ

Novo Nordisk A/S

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis