Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Příbalová informace - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Oslif Breezhaler
Kód ATCR03AC18
Látkaindacaterol maleate
VýrobceNovartis Europharm Ltd.  

Příbalová informace: informace pro uživatele

Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Indacaterolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Oslif Breezhaler a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oslif Breezhaler používat

3.Jak se přípravek Oslif Breezhaler používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Oslif Breezhaler uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Oslif Breezhaler a a k čemu se používá

Co je přípravek Oslif Breezhaler

Přípravek Oslif Breezhaler obsahuje léčivou látku indakaterol, která patří do skupiny léků nazývaných bronchodilatancia. Pokud ho inhalujete, uvolňuje svalovinu ve stěně malých dýchacích cest v plicích.

To pomáhá otevřít dýchací cesty a usnadní vdechování a vydechování vzduchu.

K čemu se přípravek Oslif Breezhaler používá

Přípravek Oslif Breezhaler se používá k usnadnění dýchání u dospělých, kteří mají potíže s dýcháním kvůli plicní chorobě zvané chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). U CHOPN se svaly kolem dýchacích cest stahují. To ztěžuje dýchání. Tento přípravek uvolňuje stažení těchto svalů v plicích, což usnadňuje proudění vzduchu do plic a z plic.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oslif Breezhaler používat

Nepoužívejte přípravek Oslif Breezhaler

-jestliže jste alergický(á) na indakaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oslif Breezhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

pokud máte astma (v takovém případě nesmíte přípravek Oslif Breezhaler používat).

pokud máte problémy se srdcem.

pokud máte epilepsii.

pokud máte problémy se štítnou žlázou (thyreotoxikóza).

pokud máte cukrovku.

Během léčby přípravkem Oslif Breezhaler

přerušte používání přípravku a neprodleně informujte lékaře, pokud se u Vás objeví sevření hrudi, kašel, sípot nebo dušnost bezprostředně po užití léku. Může se jednat o příznaky stavu zvaného bronchospasmus.

neprodleně informujte lékaře, pokud se příznaky CHOPN (dušnost, sípot, kašel) nelepší nebo zhoršují.

Děti a dospívající

Přípravek Oslif Breezhaler nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Oslif Breezhaler

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte prosím lékaře, zvláště pokud užíváte:

léky na potíže s dýcháním podobné přípravku Oslif Breezhaler (např. léky obsahující salmeterol a formoterol). Mohou se u Vás častěji objevit nežádoucí účinky.

léky nazývané betablokátory užívané na vysoký krevní tlak nebo jiné potíže se srdcem (jako je propranolol) nebo oční chorobu zvanou glaukom (jako je timolol).

léky snižující množství draslíku v krvi. Ty zahrnují:

o kortikosteroidy (např. prednison),

odiuretika (tablety na odvodnění) užívané na vysoký krevní tlak jako je hydrochlorothiazid,

o léky na potíže s dýcháním jako je teofylin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem dříve, než začnete tento přípravek používat .

Pokud Vám to lékař nenařídil, neměla byste přípravek Oslif Breezhaler používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Oslif Breezhaler ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Oslif Breezhaler obsahuje latózu

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3.Jak se přípravek Oslif Breezhaler používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Oslif Breezhaler používat

Obvyklou dávkou je inhalace obsahu jedné tobolky denně. Váš lékař Vám může nařídit používat tobolky 150 mikrogramů nebo tobolky 300 mikrogramů v závislosti na Vašem zdravotním stavu a podle Vaší odpovědi na léčbu. Nepoužívejte větší množství, než Vám předepsal Váš lékař.

Používvejte inhalátor každý den ve stejnou dobu, účinek trvá 24 hodin. To zaručuje, že máte v těle vždy dostatek léku, které Vám usnadní dýchání během dne i noci. Rovněž Vám to pomůže připomenout užít lék.

Jak používat přípravek Oslif Breezhaler

V tomto balení najdete inhalátor a tobolky (v blistrech), které obsahují lék ve formě prášku k inhalaci. Inhalátor Oslif Breezhaler Vám umožní inhalaci léku obsaženého v tobolce.

Tobolky používejte pouze s inhalátorem obsaženým v tomto balení (inhalátor Oslif Breezhaler). Tobolky musí až do doby užití zůstat v blistru.

Když načínáte nové balení, použijte nový inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v balení.

Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

Tobolky nepolykejte.

Přečtěte si prosím návod na konci této příbalové informace, který obsahuje další informace o použití inhalátoru.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oslif Breezhaler než jste měl(a)

Pokud jste inhaloval(a) příliš mnoho přípravku Oslif Breezhaler nebo pokud někdo jiný užil Vaše tobolky, informujte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu. Vezměte s sebou balení přípravku Oslif Breezhaler. Může být nutný lékařský dohled. Můžete pozorovat, že Vaše srdce bije rychleji než obvykle nebo můžete mít bolest hlavy, cítit se ospalý(á), mít pocit na zvracení nebo můžete zvracet.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oslif Breezhaler

Pokud zapomenete inhalovat dávku, inhalujte právě jednu dávku příští den v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující inhalaci, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jak dlouho používat přípravek Oslif Breezhaler

Používejte přípravek Oslif Breezhaler tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

COPD je chronická nemoc a Vy musíte přípravek Oslif Breezhaler používat každý den a ne pouze tehdy, pokud máte potíže s dechem nebo jiné příznaky COPD.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se délky trvání léčby přípravkem Oslif Breezhaler, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte neprodleně lékaře

pokud se objeví silná bolest na hrudi (časté).

pokud máte vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes). Budete se cítit unavený(á), velmi žíznivý(á) a hladový(á) (bez nárůstu tělesné hmotnosti) a budete močit častěji než obvykle (časté).

Pokud se objeví nepravidelný srdeční tep (méně časté).

pokud se objeví příznaky alergické reakce jako vyrážka, svědění, kopřivka, obtížné dýchání nebo polykání, závratě (méně časté).

pokud obtížně dýcháte se sípáním nebo kašlem (méně časté).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

příznaky podobné nachlazení. Může se objevit vše nebo většina z následujícího: bolest v krku, rýma, ucpaný nos, kýchání, kašel, bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

pocit tlaku nebo bolesti ve tvářích nebo na čele (zánět vedlejších dutin nosních)

rýma

kašel

bolest v krku

bolest hlavy

závratě

bušení srdce

svalové křeče

oteklé ruce, kotníky a nohy (edém)

svědění/vyrážka

bolest na hrudi

bolest ve svalech, kostech nebo kloubech

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

rychlý srdeční puls

brnění nebo necitlivost

bolest svalů

Občas některé osoby záhy po inhalaci léku začnou kašlat. Kašel je častým příznakem CHOPN. Pokud začnete kašlat krátce po inhalaci léku, neznepokojujte se. Zkontrolujte inhalátor, abyste se přesvědčil(a) zda je tobolka prázdná a že jste inhaloval(a) úplnou dávku. Pokud je tobolka prázdná, není důvod k obavám. Pokud tobolka není prázdná, inhalujte opět podle pokynů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Oslif Breezhaler uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru po „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je balení poškozeno nebo vykazuje známky nepovolené manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Oslif Breezhaler obsahuje

-Jedna tobolka přípravku Oslif Breezhaler 150 mikrogramů obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů. Další složkou je laktóza a tobolky jsou vyrobeny ze želatiny.

-Jedna tobolka přípravku Oslif Breezhaler 300 mikrogramů obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů. Další složkou je laktóza a tobolky jsou vyrobeny ze želatiny.

Jak přípravek Oslif Breezhaler vypadá a co obsahuje toto balení

V tomto balení najdete inhalátor spolu s tobolkami v blistrech. Tobolky jsou průhledné (bezbarvé) a obsahují bílý prášek.

Tobolky přípravku Oslif Breezhaler 150 mikrogramů mají černě vytištěný kód přípravku “IDL 150” nad a černě vytištěné logo společnosti () pod černým pruhem.

Tobolky přípravku Oslif Breezhaler 300 mikrogramů mají modře vytištěný kód přípravku “IDL 300” nad a modře vytištěné logo společnosti () pod modrým pruhem.

Dostupné jsou následující velikosti balení: Krabička obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor. Krabička obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor.

Multipack skládající se ze 2 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack skládající se ze 3 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack skládající se ze 30 balení (každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).

Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení nebo síly.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

NÁVOD K POUŽITÍ INHALÁTORU OSLIF BREEZHALER

Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce, abyste věděl(a), jak používat a pečovat o inhalátor Oslif Breezhaler.

Používejte výhradně inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v tomto balení. Nepoužívejte tobolky přípravku Oslif Breezhaler s žádným jiným inhalátorem a nepoužívejte inhalátor Oslif Breezhaler k podání žádných jiných léků v tobolkách.

Když načínáte nové balení, použijte vždy nový inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v balení.

Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

Poraďte se s lékárníkem, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nepotřebujete.

Tobolky nepolykejte. Prášek v tobolách je určen k inhalaci.

Vaše balení přípravku Oslif Breezhaler:

Každé balení přípravku Oslif Breezhaler obsahuje:

jeden inhalátor Oslif Breezhaler

jeden nebo více blistrů s tobolkami přípravku Oslif Breezhaler k užití v inhalátoru.

Inhalátor Oslif Breezhaler Vám umožňuje inhalovat lék obsažený v tobolce přípravku Oslif Breezhaler.

Náustek

Čepička

Sítko

 

 

 

 

 

 

Tlačítko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělo inhalátoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Blistry

 

 

 

 

 

 

 

Komůrka pro tobolky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalátor Oslif Breezhaler

Blistr

 

 

 

Tělo inhalátoru

Jak používat inhalátor

Sejměte čepičku.

Otevřete inhalátor:

Držte pevně tělo inhalátoru a odklopte náustek. Tím inhalátor otevřete.

Připravte tobolku:

Bezprostředně před použitím vyjměte suchýma rukama jednu tobolku z blistru.

Vložte tobolku:

Vložte tobolku do komůrky pro tobolky.

Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.

Uzavřete inhalátor:

Uzavřete inhalátor, dokud neuslyšíte “cvaknutí”.

Propíchněte tobolku:

Držte inhalátor ve vzpřímené poloze s náustkem nahoru.

Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek. Udělejte to pouze jednou.

Při propichování tobolky byste měl(a) slyšet “cvaknutí”.

Uvolněte zcela postranní tlačítka.

Vydechněte:

Před vložením náustku do úst zhluboka vydechněte.

Do náustku nefoukejte.

Inhalujte lék:

K vdechnutí léku hluboko do dýchacích cest:

Držte inhalátor tak jako na obrázku. Postranní tlačítka by měla směřovat vlevo a vpravo. Postranní tlačítka nemačkejte.

Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.

Vdechujte rychle, ale stejně silně a co nejhlouběji můžete.

Poznámka:

Jak vdechujete přes inhalátor, tobolka se v komůrce otáčí kolem dokola a měl(a) byste slyšet hrčení. Pocítíte sladkou příchuť, jak lék vstupuje do plic.

Doplňující informace

Občas mohou velmi malé úlomky tobolky projít přes sítko a dostat se do úst. Pokud k tomu dojde, můžete tyto úlomky cítit na jazyku. Spolknutí nebo inhalace těchto úlomků nepoškozuje zdraví. Možnost roztříštění tobolky se zvyšuje, pokud je tobolka náhodně propíchnuta více než jednou

(krok 6).

Pokud neslyšíte hrčení:

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde:

Otevřete inhalátor a opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Nemačkejte postranní tlačítka.

Opakujte kroky 8 a 9 a znovu inhalujte lék.

Zadržte dech:

Poté, co jste inhaloval(a) lék:

Zadržte dech na nejméně 5-10 sekund nebo co nejdéle je to pro Vás pohodlné a současně vyjměte náustek

z úst.

Potom vydechněte.

Otevřete inhalátor a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.

Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

Uzavřete inhalátor.

Opakujte kroky 8, 9, 10 a 11.

Většina lidí je schopna vyprázdnit tobolku jednou nebo dvěma inhalacemi.

Doplňující informace

Občas mohou některé osoby záhy po inhalaci krátce kašlat. Pokud k tomu dojde, není se čeho obávat. Pokud je tobolka prázdná, přijal(a) jste dostatek léku.

Poté co ukončíte podávání léku:

Odklopte opět náustek a vyjměte prázdnou tobolku jejím vyklepnutím z komůrky. Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.

Uzavřete inhalátor a nasaďte čepičku.

Neuchovávejte tobolky v inhalátoru Oslif Breezhaler.

Označte záznamník denních dávek:

Uvnitř balení se nachází záznamník denních dávek. Označte políčko dnešního dne, pokud Vám to pomůže připomenout Vaši následující dávku.

PAMATUJTE:

Nepolykejte tobolky přípravku Oslif Breezhaler.

Používejte výhradně inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v tomto balení.

Tobolky přípravku Oslif Breezhaler musí být vždy uchovávány v blistru a vyjmuty teprve bezprostředně před užitím.

Nikdy nedávejte tobolku přípravku Oslif Breezhaler přímo do náustku inhalátoru Oslif Breezhaler.

Nemačkejte postranní tlačítka více než jednou.

Nikdy nefoukejte do náustku inhalátoru Oslif Breezhaler.

Vždy uvolněte tlačítka před inhalací.

Nikdy nemyjte inhalátor Oslif Breezhaler vodou. Uchovávejte ho suchý. Viz “Jak čistit Váš inhalátor”.

Nikdy inhalátor Oslif Breezhaler nerozebírejte.

Vždy použijte nový inhalátor Oslif Breezhaler, který obdržíte s novým balením. Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

Tobolky neuchovávejte v inhalátoru Oslif Breezhaler.

Vždy uchovávejte inhalátor Oslif Breezhaler a tobolky na suchém místě.

Jak čistit Váš inhalátor

Inhalátor čistěte jednou týdně.

Vytřete náustek zevnitř a zvenku čistou látkou neuvolňující vlákna, abyste odstranil(a) ulpěný prášek.

Nemyjte inhalátor vodou. Udržujte ho suchý.

Inhalátor nerozebírejte.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis