Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Označení na obalu - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Scintimun
Kód ATCV09HA03
Látkabesilesomab
VýrobceCIS bio international  

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTONOVÁ KRABIČKA

Obsahuje Blue Box

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Scintimun 1 mg Kit pro přípravu radiofarmaka

Besilesomabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá injekční lahvička obsahuje 1 mg besilesomabu.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Scintimun

Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, bezvodý; hydrogenfosforečnan sodný, bezvodý; sorbitol, v dusíkové atmosféře.

Rozpouštědlo pro Scintimun

Dihydrát propantetrafosforitanu tetrasodného, dihydrát chloridu cínatého, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, dusík

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Kit pro přípravu radiofarmaka

Obsahuje jednu injekční multidávkovou lahvičku přípravku Scintimun a jednu injekční lahvičkou rozpouštědla pro Scintimun.

Obsahuje dvě injekční multidávkové lahvičky přípravku Scintimun a dvě injekční lahvičky rozpouštědla pro Scintimun.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Nejprve rekonstituujte Scintimun rozpouštědlem a následně ho radioaktivně označte pomocí roztoku pertechnetátu (99mTc) sodného.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Použijte do 3 hodin po radioaktivním značení.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Injekční lahvičku ponechejte v kartonovém obalu, aby byla chráněna před světlem. Rekonstituovaný a radioaktivně značený produkt neuchovávejte při teplotě vyšší než 25 °C.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Likvidace radioaktivního odpadu v souladu s místními předpisy.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CIS bio international

B. P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/602/001 jedna injekční multidávková lahvička přípravku Scintimun a jedna injekční lahvička rozpouštědla pro Scintimun.

EU/1/09/602/002 dvě injekční multidávkové lahvičky přípravku Scintimun a dvě injekční lahvičky rozpouštědla pro Scintimun.

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SKLENĚNÁ LAHVIČKA SCINTIMUN

neobsahuje Blue Box

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Scintimun 1 mg Kit pro přípravu radiofarmaka

Besilesomabum

Intravenózní podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

EXP

Použijte do 3 hodin po radioaktivním značení.

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 mg

6.JINÉ

CIS bio international

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SKLENĚNÁ LAHVIČKA Rozpouštědlo pro Scintimun

neobsahuje Blue Box

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro Scintimun

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Není určeno pro přímé podání pacientovi.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,82 mg

6. JINÉ

CIS bio international

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Doplňující štítek po rekonstituci a značení roztokem pertechnetátu (99mTc) sodného.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

(99mTc)-Scintimun

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

99mTc

MBq ml

hodina/datum

6. JINÉ

CIS bio international

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis