Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Indlægsseddel - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAltargo
ATC-kodeD06AX13
Indholdsstofretapamulin
ProducentGlaxo Group Ltd

Indlægsseddel: Information til patienten

Altargo 10 mg/g salve

Retapamulin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Altargo

3.Sådan skal du bruge Altargo

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Altargo salve indeholder et antibiotika, kaldet retapamulin, som bruges på huden.

Altargo bruges til behandling af bakterielle infektioner på små hudområder. Infektioner, der kan behandles, er børnesår (der forårsager skorpedannende sår på de inficerede områder), rifter, hudafskrabninger og sammensyede sår.

Altargo kan bruges til voksne og til børn over 9 måneder.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Altargo

Brug ikke Altargo

Hvis du er allergisk over for retapamulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Altargo (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Altargo.

Hvis du oplever en forværring af infektionen eller udvikler øget rødme, irritation eller andre tegn og symptomer på påsmøringsstedet. Stop med at bruge Altargo og fortæl det til lægen. Se også punkt 4 i denne indlægsseddel.

Hvis der ikke ses forbedringer af infektionen efter 2-3 dages behandling, skal du kontakte lægen.

Børn

Altargo må ikke anvendes til børn under 9 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Altargo

Du må ikke påsmøre andre salver, cremer eller lotion på det område, du behandler med Altargo, medmindre lægen har fortalt dig andet.

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis patienten er et barn under 2 år, er det særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis barnet får anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er muligt, at brug af Altargo til børn, der får visse typer af medicin (såsom visse lægemidler, som anvendes til behandling af svampeinfektioner), kan medføre koncentrationer af Altargo i blodet, der er højere end normalt. Dette kan give bivirkninger. Det er op til lægen at afgøre, om Altargo kan anvendes til et barn under 2 år, som får anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. Lægen vil vurdere, om denne behandling er den rette for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Altargo forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller arbejde med maskiner.

Altargo indeholder butylhydroxytoluen (E321)

Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

3.Sådan skal du bruge Altargo

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sådan påfører du Altargo

Et tyndt lag salve påføres sædvanligvis den inficerede hud 2 gange daglig i 5 dage.

Efter du har påført salven, kan du dække det behandlede område med en steril bandage eller forbinding, medmindre lægen har fortalt dig, at du ikke må dække området til.

Du skal fortsætte med at bruge Altargo lige så længe, som lægen har foreskrevet.

Altargo må kun bruges til påsmøring på huden. Det må ikke komme i kontakt med øjne, munden eller læberne, indersiden af næsen eller indersiden af det kvindelige kønsorgan. Hvis salven ved et uheld kommer i berøring med disse områder, skal de vaskes grundigt med vand. Kontakt lægen, hvis du oplever ubehag. Hvis du ved et uheld kommer til at bruge Altargo på slimhinden i næsen, kan du få næseblod.

Vask dine hænder før og efter påføring af salven.

Hvis du har brugt for meget Altargo

Tør forsigtigt den overskydende salve af.

Hvis du har glemt at bruge Altargo

Påsmør salven, så snart du kommer i tanke om det. Påsmør den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du ved et uheld kommer til at indtage Altargo

Spørg lægen eller apoteket til råds.

Hvis du holder op med at bruge Altargo

Hvis du holder op med at bruge Altargo for tidligt, kan bakterierne begynde at vokse igen og infektionen kan komme tilbage. Du må ikke stoppe med at bruge Altargo uden at spørge lægen eller apoteket til råds.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, som du skal være opmærksom på

Alvorlige hudreaktioner eller allergier (hyppigheden ikke kendt)

Hvis du udvikler en alvorlig hudreaktion eller en allergi (f.eks. alvorlig kløe, alvorligt udslæt, hævelse af ansigtet, læberne eller tungen):

stop med at bruge Altargo

vask forsigtigt salven af

kontakt straks lægen eller apoteket.

Følgende bivirkninger er set på huden, hvor Altargo er blevet påført:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

-hudirritation.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

-smerter, kløe, rødme og udslæt (kontakteksem). Andre bivirkninger (hyppigheden af disse er ikke kendt):

-brændende fornemmelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 oC.

Smid tuben væk efter 7 dages åbning også selvom tuben ikke er tom. Du må ikke gemme tuben til senere brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Altargo indeholder:

-Aktivt stof: Retapamulin. Hvert gram salve indeholder 10 mg retapamulin.

-Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin og butylhydroxytoluen (E321), et konserveringsmiddel.

Udseende og pakningstørrelser

Altargo er en jævn, let gullig salve.

Aluminiumstube med plastikskruelåg indeholdende 5 g, 10 g eller 15 g salve, eller brev af aluminiumsfolie indeholdende 0,5 g salve.

Pakning med 1 tube.

Pakning med 12 stk breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Storbritannien

Fremstiller

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Stiefel Pharma S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos,

Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet