Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Produktresumé - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnBuccolam
ATC-kodeN05CD08
Indholdsstofmidazolam
ProducentShire Services BVBA

1.LÆGEMIDLETS NAVN

BUCCOLAM 2,5 mg mundhulevæske, opløsning

BUCCOLAM 5 mg mundhulevæske, opløsning

BUCCOLAM 7,5 mg mundhulevæske, opløsning

BUCCOLAM 10 mg mundhulevæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

BUCCOLAM 2,5 mg mundhulevæske, opløsning

Hver fyldt oral sprøjte indeholder 2,5 mg midazolam (som hydrochlorid) i 0,5 ml mundhulevæske

BUCCOLAM 5 mg mundhulevæske, opløsning

Hver fyldt oral sprøjte indeholder 5 mg midazolam (som hydrochlorid) i 1 ml mundhulevæske

BUCCOLAM 7,5 mg mundhulevæske, opløsning

Hver fyldt oral sprøjte indeholder 7,5 mg midazolam (som hydrochlorid) i 1,5 ml mundhulevæske

BUCCOLAM 10 mg mundhulevæske, opløsning

Hver fyldt oral sprøjte indeholder 10 mg midazolam (som hydrochlorid) i 2 ml mundhulevæske

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Mundhulevæske, opløsning Klar, farveløs opløsning pH 2,9 til 3,7

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling af langvarige, akutte konvulsive anfald hos spædbørn, småbørn, børn og unge (fra 3 måneder til <18 år).

BUCCOLAM må kun anvendes af forældre/plejere, hvis patienten er blevet diagnosticeret med epilepsi.

For spædbørn i alderen 3-6 måneder skal behandlingen foregå i hospitalsregi, hvor overvågning er mulig og genoplivningsudstyr er til rådighed. Se pkt. 4.2.

4.2 Dosering og administration

Dosering

Standarddoser er indikeret nedenfor:

Aldersinterval

Dosis

Etiketfarve

3 til 6 måneder

2,5 mg

Gul

hospitalsregi

 

 

>6 måneder til <1 år

2,5 mg

Gul

1 år til <5 år

5 mg

Blå

5 år til <10 år

7,5 mg

Lilla

10 år til <18 år

10 mg

Orange

Plejere skal kun indgive en enkelt dosis midazolam. Hvis anfaldet ikke er stoppet i løbet af 10 minutter efter indgivelse af midazolam, skal der søges akutmedicinsk hjælp, og den tomme sprøjte skal gives til sundhedspersonalet for at give information om den dosis, patienten har fået.

En anden eller gentagen dosis når anfald opstår igen efter et initial respons skal ikke gives uden medicinsk rådgivning på forhånd (se pkt. 5.2).

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

En dosisjustering er ikke nødvendig, men BUCCOLAM skal dog anvendes med forsigtighed hos patienter med kronisk nyreinsufficiens, da eliminationen af midazolam kan være forsinket, og virkningen kan være forlænget (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

En nedsat leverfunktion reducerer clearance af midazolam med en efterfølgende forøgelse af den terminale halveringstid. Derfor kan de kliniske virkninger være kraftigere og vare længere, og derfor anbefales nøje overvågning af de kliniske virkninger og vitale tegn efter indgivelse af midazolam hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

BUCCOLAM er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Midazolams sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 3 måneder er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

BUCCOLAM er til anvendelse i mundhulen. Hele opløsningen skal indsættes langsomt i hulrummet mellem gummerne og kinden. Laryngotrakeal indsættelse skal undgås for at undgå utilsigtet aspiration af opløsningen. Hvis nødvendigt (for større voluminer og/eller til mindre patienter) kan ca. halvdelen af dosis indgives langsomt i den ene side af munden, hvorefter den anden halvdel indgives langsomt i den anden side.

For detaljerede instruktioner om administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Sæt ikke en kanyle på den orale sprøjte, og sæt ikke sprøjten i de intravenøse slanger eller andre anordninger til parenteral indgivelse.

BUCCOLAM er ikke til intravenøs anvendelse.

Fjern hætten fra den orale sprøjte før brug for at undgå risikoen for kvælning.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, benzodiazepiner eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Myasthenia gravis

Svær respirationsinsufficiens Søvnapnø-syndrom

Svært nedsat leverfunktion

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Respirationsinsufficiens

Midazolam skal anvendes med forsigtighed hos patienter med kronisk respirationsinsufficiens, da midazolam kan føre til yderligere respirationsdepression.

Pædiatriske patienter i alderen 3 til 6 måneder

Da forholdet mellem metabolit og udgangsstof er større hos yngre børn, kan en forsinket respirationsundertrykkelse som et resultat af en høj aktiv metabolitkoncentration i aldersgruppen 3-6 måneder ikke udelukkes. Derfor skal anvendelsen af BUCCOLAM i aldersgruppen 3-6 måneder begrænses til anvendelse kun under overvågning af sundhedspersonale, hvor genoplivningsudstyr er til rådighed, og hvor respirationsfunktionen kan overvåges, og hvor udstyr til respirationsstøtte er tilgængeligt, hvis nødvendigt.

Ændret elimination af midazolam

Midazolam skal anvendes med forsigtighed hos patienter med kronisk nyresvigt, nedsat lever- eller hjertefunktion. Midazolam kan akkumuleres hos patienter med kronisk nyresvigt eller nedsat leverfunktion , mens det hos patienter med nedsat hjertefunktion kan forårsage nedsat clearance af midazolam.

Indgivelse sammen med andre benzodiazepiner

Svækkede patienter er mere modtagelige over for benzodiazepiners virkning på centralnervesystemet (CNS), og derfor kan lavere doser være påkrævet.

Anamnese af alkohol- eller stofmisbrug

Midazolam skal undgås hos patienter med en anamnese af alkohol- eller stofmisbrug.

Amnesi

Midazolam kan forårsage anterograd amnesi.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Midazolam metaboliseres af CYP3A4. Hæmmere og inducere af CYP3A4 har potentialet til hhv. at forøge og nedsætte plasmakoncentrationerne og derved virkningerne af midazolam, således at der kræves dosisjusteringer i henhold hertil. Farmakokinetiske interaktioner med CYP3A4-hæmmere eller -inducere er mere udpræget for midazolam indgivet oralt sammenlignet med indgivelse via mundhulen eller parenteral indgivelse, da CYP3A4-enzymer også er til stede i den øvre del af mave-tarm-kanalen. Efter indgivelse via mundhulen vil kun den systemiske clearance påvirkes. Efter en enkelt dosis af midazolam indgivet via mundhulen vil konsekvensen af den maksimale kliniske virkning, der skyldes CYP3A4-hæmmere, være af mindre betydning, mens virkningens varighed kan være forlænget. Derfor

anbefales en nøje overvågning af kliniske virkninger og vitale tegn under anvendelse af midazolam sammen med en CYP3A4-hæmmer, selv efter en enkelt dosis.

Anæstetika og narkotiske analgetika

Fentanyl kan reducere midazolam-clearance.

Antiepileptika

Indgivelse sammen med midazolam kan forårsage forøget sedation eller respirations- eller kardiovaskulær depression. Midazolam kan påvirke andre lægemidler, der metaboliseres via leveren, f.eks. phenytoin, hvilket forårsager potensering.

Calciumkanal-blokkere

Diltiazem og verapamil har vist sig at reducere clearance af midazolam og andre benzodiazepiner og kan potensere deres virkninger.

Ulcus-helende lægemidler

Cimetidin, ranitidin og omeprazol har vist sig at reducere clearance af midazolam og andre benzodiazepiner og kan potensere deres virkninger.

Xanthiner

Metabolismen af midazolam og andre benzodiazepiner accelereres af xanthiner.

Dopaminerge lægemidler

Midazolam kan forårsage hæmning af levodopa.

Muskelrelaksantia

F.eks. baclofen. Midazolam kan forårsage potensering af muskelrelaksantia, med forhøjede CNS- undertrykkende virkninger.

Nabilon

Indgivelse sammen med midazolam kan forårsage forøget sedation eller respirations- og kardiovaskulær depression.

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4

Lægemiddelinteraktioner efter indgivelse via mundhulen af midazolam ligner sandsynligvis mere dem, der observeres efter intravenøs midazolam end efter oral indgivelse.

Føde

Grapefrugtjuice reducerer clearance af midazolam og potenserer dets virkning.

Azol-antimykotika

Ketoconazol femdoblede plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam, mens den terminale halveringstid blev tredoblet.

Voriconazol tredoblede eksponeringen over for intravenøs midazolam, mens eliminationshalveringstiden blev ca. tredoblet.

Fluconazol og itraconazol forøgede begge plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam med 2-3 gange i forbindelse med en forøgelse i terminal halveringstid med 2,4 gange for itraconazol og 1,5 for fluconazol.

Posaconazol førte til ca. en fordobling af plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam.

Makrolid-antibiotika

Erythromycin resulterede i en forøgelse af plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam med ca. 1,6 til 2 gange i forbindelse med en forøgelse af den terminale halveringstid med 1,5 til 1,8 gange.

Clarithromycin forøgede plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam med op til 2,5 gange i forbindelse med en forøgelse af den terminale halveringstid med 1,5 til 2 gange.

HIV-proteasehæmmere

Indgivelse sammen med proteasehæmmere (f.eks. Saquinavir og andre HIV-proteasehæmmere) kan forårsage en stor forøgelse i koncentrationen af midazolam. Ved indgivelse sammen med ritonavir- boostet lopinavir var plasmakoncentrationerne af intravenøst midazolam forøget 5,4 gange i forbindelse med en lignende stigning i den terminale halveringstid.

Calciumkanal-blokkere

En enkelt dosis af diltiazem forøgede plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam med ca. 25 %, og den terminale halveringstid var forlænget med 43 %.

Forskellige lægemidler

Atorvastatin viste en forøgelse af plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam på 1,4 gange, sammenlignet med kontrolgruppen.

Lægemidler, der inducerer CYP3A4

Rifampicin

7 dage med 600 mg én gang dagligt reducerede plasmakoncentrationerne af intravenøs midazolam med ca. 60 %. Den terminale halveringstid var reduceret med ca. 50 - 60 %.

Naturlægemidler

Perikon reducerede plasmakoncentrationen af midazolam med ca. 20-40 %, hvilket er forbundet med en reduktion i den terminale halveringstid på ca. 15-17 %. Den CYP3A4-inducerende virkning kan variere, afhængig af det specifikke ekstrakt af prikbladet perikon.

Farmakodynamiske lægemiddelinteraktioner (drug-drug interactions, DDI)

Samtidig indgivelse af midazolam og andre sederende/hypnotiske lægemidler og CNS-deprimerende midler, herunder alkohol, kan sandsynligvis resultere i forøget sedation og respirationsdepression.

Eksempler herpå omfatter opiat-derivater (der anvendes som analgetika, antitussiver eller substitutionsbehandling), antipsykotika, andre benzodiazepiner, der anvendes som anxiolytika eller hypnotika, barbiturater, propofol, ketamin, etomidat, sederende antidepressiva, sederende H1- antihistaminer og centralt virkende antihypertensiva.

Alkohol (herunder lægemidler indeholdende alkohol) kan markant forøge den sederende virkning af midazolam. Det anbefales på det kraftigste at undgå alkoholindtagelse i tilfælde af midazolam- indgivelse (se pkt. 4.4).

Midazolam nedsætter den minimale alveolære koncentration (MAC) af inhalationsanæstetika.

Virkningen af CYP3A4-hæmmere kan være større hos spædbørn, da dele af den indgivne dosis i mundhulen sandsynligvis sluges og absorberes i mave-tarm-kanalen.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af midazolam til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer ikke en teratogen virkning hvad angår reproduktionstoksicitet, men som for andre benzodiazepiner er der blevet observeret føtotoksicitet hos mennesker. Der er ingen tilgængelige data fra eksponerede graviditeter for graviditetens første to trimestre.

Det er blevet rapporteret, at indgivelse af høje doser midazolam i løbet af graviditetens sidste trimester eller under fødsel frembringer bivirkninger hos moder eller foster (risiko for aspiration af væsker og maveindhold under fødslen hos moderen, uregelmæssig føtal hjerterytme, hypotoni, dårlig sutterefleks, hypotermi og respirationsdepression hos det nyfødte spædbarn).

Midazolam kan anvendes på tvingende indikation i løbet af graviditeten. Risikoen for nyfødte spædbørn skal tages i betragtning i tilfælde af indgivelse af midazolam i løbet af graviditetens tredje trimester.

Amning

Midazolam udskilles i små mængder (0,6 %) i human mælk. Som et resultat heraf kan det være, at det ikke er nødvendigt at stoppe amningen efter en enkelt dosis midazolam.

Fertilitet

Dyrestudier viste ingen reduktion af fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Midazolam påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Sedation, amnesi, nedsat opmærksomhed og nedsat muskelfunktion kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj, cykle eller betjene maskiner negativt. Efter indgivelse af midazolam skal patienten advares mod at føre et motorkøretøj eller betjene en maskine, indtil fuld bedring er opnået.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Publicerede kliniske studier viser, at midazolam til anvendelse i mundhulen blev indgivet til ca. 443 børn med anfald. Respirationsdepression forekommer med en hyppighed på op til 5 %, selvom dette er en kendt komplikation ved anfald såvel som relateret til anvendelsen af midazolam. En episode med pruritus kunne muligvis skyldes brugen af bukkal midazolam.

Tabel over bivirkninger

Den nedenstående tabel opstiller de bivirkninger, der blev rapporteret, når midazolam til anvendelse i mundhulen blev indgivet til børn i kliniske studier.

Hyppigheden af bivirkninger er klassificeret på følgende måde:

Almindelig: ≥ 1/100 til < 1/10

Ikke almindelig: ≥ 1/1.000 til < 1/100

Meget sjælden: < 1/10.000

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først:

Systemorganklasse

Hyppighed: Bivirkning

Psykiske forstyrrelser

Meget sjælden:

 

Aggression**, agitation**, vrede**, forvirring**, eufori**,

 

hallucination**, fjendtlighed**, mobilitetsforstyrrelser**,

 

fysiske angreb**

Nervesystemet

Almindelig:

 

Sedation, somnolens, nedsat bevidsthed

 

Respirationsdepression

 

Meget sjælden:

 

Anterograd amnesi**, ataksi**, svimmelhed**,

 

hovedpine**, anfald**, paradokse reaktioner**

Hjerte

Meget sjælden:

 

Bradykardi**, hjertestop**, hypotension**,

 

vasodilatation**

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

 

Apnø**, dyspnø**, laryngospasme**, respirationsstop**

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

 

Kvalme og opkastning

 

Meget sjælden:

 

Forstoppelse**, mundtørhed**

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

 

Pruritus, udslæt og urticaria

Almene symptomer og reaktioner på

Meget sjælden:

administrationsstedet

Træthed**, hikke**

**Disse bivirkninger forekommer, når midazolam injiceres hos børn og/eller voksne, hvilket kan være relevant for indgivelse via mundhulen.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for faldtendens og frakturer er blevet registreret hos ældre brugere af benzodiazepiner.

Livstruende hændelser har større tendens til at forekomme hos patienter med eksisterende respirationsinsufficiens eller nedsat hjertefunktion, især når der indgives en høj dosis (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Symptomer

En overdosis af midazolam kan være livstruende, hvis patienten har eksisterende respirations- eller hjerteinsufficiens, eller i kombination med andre CNS-depressiva (herunder alkohol).

En overdosering af benzodiazepiner manifesterer sig normalt ved forskellige grader af undertrykkelse af centralnervesystemet, der varierer fra døsighed til koma. I lette tilfælde omfatter symptomerne døsighed, mental forvirring og letargi, i mere alvorlige tilfælde kan symptomerne omfatte ataksi, hypoteni, hypotension, respirationsdepression, i sjældne tilfælde koma og i meget sjældne tilfælde død.

Behandling

Ved behandling af en overdosering med alle former for lægemidler, skal der tages hensyn til, at der kan være indtaget flere stoffer.

Efter overdosering med oralt midazolam skal opkastning fremprovokeres (inden for en time), hvis patienten er ved bevidsthed, eller der skal udføres ventrikelskylning med beskyttelse af luftvejene, hvis patienten ikke er ved bevidsthed. Hvis det ikke er nogen fordel af at tømme maven, skal der gives aktivt kul for at reducere absorptionen. Der skal tages særligt hensyn til respiratoriske og kardiovaskulær funktioner ved intensivbehandling.

Flumazenil kan være nyttig som en antidot.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, benzodiazepin-derivater ATC-kode: N05CD08.

Virkningsmekanisme

Midazolam er et derivat af imidazobenzodiazepin-gruppen. Den frie base er et lipofilt stof med en lav vandopløselighed. Den basiske nitrogen i position 2 af imidazobenzodiazepin ringsystemet gør midazolam i stand til at danne hydrochloridsaltet med syrer. Dette giver en stabil opløsning, der er velegnet til indgivelse via mundhulen.

Farmakodynamisk virkning

Midazolams farmakologiske virkning er karakteriseret ved en kort varighed på grund af en hurtig metabolisk transformation. Midazolam har en antikonvulsiv virkning. Det udøver også en sederende og søvninducerende virkning af udpræget intensitet og en anxiolytisk og muskelafslappende virkning.

Klinisk virkning og sikkerhed

I 4 studier med rektalt diazepam og i et studie versus intravenøs diazepam blev der observeret, at de synlige tegn på anfald ophørte inden for 10 minutter hos 65 % til 78 % af i alt 688 børn, der fik midazolam indgivet via mundhulen. I to af studierne blev der ydermere observeret ophør af de synlige tegn på anfald inden for 10 minutter hos 56 % til 70 % af børnene uden recidiv inden for 1 time efter indgivelse. Hyppigheden og sværhedsgraden for bivirkninger, der blev rapporteret for midazolam indgivet via mundhulen i publicerede kliniske studier ligner de bivirkninger, der blev rapporteret i den sammenlignende gruppe, der bruger rektalt diazepam.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med BUCCOLAM i undergruppen af den pædiatriske population < 3 måneder, med den begrundelse, at det specifikke lægemiddel ikke repræsenterer en signifikant terapeutisk fordel i forhold til eksisterende behandlinger for disse pædiatriske patienter.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Simulerede farmakokinetiske parametre for den anbefalede dosering til børn i alderen 3 måneder til under 18 år, baseret på et populationsfarmakologisk studie, gives i tabelform nedenunder:

Dosis

 

Alder

Parameter

Gennemsnit

SD

 

 

 

 

 

2,5 mg

3 m < 1 år

AUC0-inf (ng.t/ml)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

 

 

 

 

 

 

5 mg

år < 5 år

AUC0-inf (ng.t/ml)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

 

 

 

 

 

 

7,5 mg

år <10 år

AUC0-inf (ng.t/ml)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

 

 

 

 

 

10 mg

10 år < 18 år

AUC0-inf (ng.t/ml)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorption

Efter indgivelse via mundhulen absorberes midazolam hurtigt. Den maksimale plasmakoncentration nås i løbet af 30 minutter hos børn. Den absolutte biotilgængelighed af midazolam indgivet via mundhulen er ca. 75 % hos voksne. Biotilgængeligheden af midazolam indgivet via mundhulen er blevet estimeret til 87 % hos børn med svær malaria og anfald.

Fordeling

Midazolam er meget lipofilt og fordeles ekstensivt. Steady-state fordelingsvolumen efter indgivelse via mundhulen er estimeret til 5,3 l/kg.

Ca. 96-98 % af midazolam er bundet til plasmaproteiner. Den største fraktion af plasmaprotein- binding skyldes albumin. Der er en langsom og ikke signifikant passage af midazolam ind i cerebrospinalvæsken. Hos mennesker har midazolam vist sig at krydse placenta langsomt og indgå i det føtale kredsløb. Små mængder midazolam findes i human mælk.

Biotransformation

Midazolam er næsten udelukkende elimineret via biotransformation. Fraktionen af den dosis,

der blev ekstraheret af leveren, er blevet estimeret til 30-60 % Midazolam hydroxyleres af cytokrom P4503A4-isozymet, og den største metabolit i urin og plasma er alfa-hydroxy-midazolam. Efter indgivelse via mundhulen hos børn er forholdet af arealet under kurven for alfa-hydroxy-midazolam til midazolam 0,46.

I et populationsfarmakologisk studie blev det vist, at niveauet af metabolit er større hos yngre end hos ældre pædiatriske patienter, og det er derfor sandsynligt, at det er af større vigtighed hos børn end hos voksne.

Elimination

Plasmaclearance af midazolam hos børn efter indgivelse via mundhulen er 30 ml/kg/min. De initiale og terminale halveringstider for elimination er hhv. 27 og 204 minutter. Midazolam udskilles primært via nyrerne (60-80 % af den injicerede dosis) og genfindes som glucuro-konjugeret alfa-hydroxy- midazolam. Under 1 % af dosis genfindes i urinen som uændret lægemiddel.

Farmakokinetik hos specielle populationer

Fedme

Den gennemsnitlige halveringstid er større hos svært overvægtige patienter end hos patienter, der ikke er svært overvægtige (5,9 versus 2,3 timer). Dette skyldes en forøgelse på ca. 50 % af fordelingsvoluminet, korrigeret for total kropsvægt. Clearance er ikke signifikant forskellig hos svært overvægtige patienter, sammenlignet med patienter, der ikke er svært overvægtige.

Nedsat leverfunktion

Eliminationshalveringstiden hos patienter med cirrose kan være længere, og clearance kan være lavere sammenlignet med værdierne for raske frivillige studiepersoner (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationshalveringstiden for patienter med kronisk nyresvigt er sammenlignelig med halveringstiden for raske frivillige studiepersoner.

Eliminationshalveringstiden af midazolam er forlænget op til 6 gange hos de kritisk syge patienter.

Hjerteinsufficiens

Eliminationshalveringstiden er længere hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens, sammenlignet med halveringstiden for raske personer (se pkt. 4.4).

Eksponering efter en anden dosis i løbet af den samme anfaldsperiode

Simulerede eksponeringsdata viser, at det samlede AUC ca. fordobles, når en anden dosis indgives 10, 30 og 60 minutter efter den første dosis. En anden dosis efter 10 minutter resulterer i en signifikant forhøjelse af gennemsnitlig Cmax på mellem 1,7 til 1,9 gange. Efter 30 og 60 minutter, er der allerede forekommet en signifikant elimination af midazolam, og derfor er forhøjelsen i gennemsnitlig Cmax mindre udpræget; hhv. 1,3 til 1,6 og 1,2 til 1,5 gange (se pkt. 4.2).

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

I et fertilitetsstudie med rotter blev dyrene doseret med op til 10 gange den kliniske dosis, og der blev ikke observeret nogen bivirkning med hensyn til fertilitet.

Der er ingen andre prækliniske data af relevans for den ordinerende læge ud over dem, som allerede er inkluderet i andre afsnit i produktresumeet.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre (til pH-justering og omdannelse af midazolam til hydrochloridsaltet) Natriumhydroxid (til pH-justering)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

18 måneder

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevar den orale sprøjte i den beskyttende plastictube.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Ravfarvet fyldt kanylefri oral sprøjte (polypropylen) med stempel (polypropylen) og hætte (højdensitets polyethylen), pakket i en beskyttende plastictube med hætte.

Styrke

Volumen af

Volumen af

Aldersinterval

Etiketfarve

 

opløsningen

injektionssprøjte

 

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

3 måneder til <1 år

Gul

5 mg

1 ml

3 ml

år til <5 år

Blå

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

år til <10 år

Lilla

10 mg

2 ml

3 ml

10 år til <18 år

Orange

BUCCOLAM forefindes i kartoner, der indeholder 4 fyldte, orale sprøjter.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Administration af BUCCOLAM

BUCCOLAM er ikke til intravenøs anvendelse.

Trin 1

Hold om plastictuben, bryd forseglingen i den ene ende og træk hætten af. Tag sprøjten ud af tuben.

Trin 2

Træk den røde hætte af spidsen på sprøjten og kasser den på sikker vis.

Trin 3

Klem forsigtigt om barnets kind med tommel- og pegefinger og træk kinden bagud. Sæt spidsen af sprøjten ind bagest i hulrummet mellem indersiden af kinden og gummerne forneden.

Trin 4

Tryk langsomt sprøjtens stempel ned, indtil stemplet stopper.

Al mundhulevæske skal sprøjtes langsomt ind i hulrummet mellem gummerne og kinden (det bukkale hulrum).

Hvis nødvendigt (for større voluminer og/eller til mindre patienter) kan ca. halvdelen af dosis indgives langsomt i den ene side af munden, hvorefter den anden halvdel indgives langsomt i den anden side.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Bruxelles Belgien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

BUCCOLAM 2,5 mg mundhulevæske, opløsning

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg mundhulevæske, opløsning

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg mundhulevæske, opløsning

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg mundhulevæske, opløsning

EU/1/11/709/004

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 5. september 2011

Dato for seneste fornyelse:

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs http://www.ema.europa.eu hjemmeside.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet