Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Produktresumé - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnCetrotide
ATC-kodeH01CC02
Indholdsstofcetrorelix
ProducentMerck Serono Europe Ltd.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Cetrotide 0,25 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 0,25 mg cetrorelix (som acetat).

Efter opløsning med den medfølgende solvens indeholder hver ml injektionsvæske 0,25 mg cetrorelix.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulverets udseende: hvidt lyofilisat

Solvens udseende: klar og farveløs væske

Den tilberedte injektionsvæske har en pH-værdi4.0-6.0.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af præmatur ægløsning hos patienter, der gennemgår kontrolleret ovariestimulation, efterfulgt af ægudtagning og assisteret reproduktionsteknik.

I kliniske undersøgelser med Cetrotide anvendtes humant menopause gonadotropin (HMG). Begrænset erfaring med rekombinant follikelstimulerende hormon (FSH) tyder imidlertid på lignende effekt.

4.2Dosering og administration

Cetrotide må kun ordineres af en specialist inden for dette indikationsfelt.

Dosering

Den første indgivelse af Cetrotide skal ske under opsyn af en læge og under forhold, hvor behandling af mulige allergiske/pseudoallergiske reaktioner (herunder livstruende anafylaksi) er umiddelbart tilgængelig. De efterfølgende injektioner kan administreres af patienten selv, så længe patienten er blevet gjort opmærksom på symptomerne på hypersensitivitet, konsekvenserne af en sådan reaktion samt behovet for øjeblikkelig medicinsk indgriben.

Indholdet af 1 hætteglas (0,25 mg cetrorelix) skal indgives en gang daglig med 24 timers interval, enten morgen eller aften. Efter første indgivelse, anbefales det, at patienten holdes under opsyn af en medicinsk kyndig person i 30 minutter, for at sikre, at der ikke opstår en allergisk/pseudoallergisk reaktion på injektionen.

Ældre

Der er ingen relevante indikationer for Cetrotide i den ældre population.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Cetrotide i den pædiatriske population.

Administration

Cetrotide er beregnet til subkutan injektion i den nederste del af bugvæggen.

Reaktioner på injektionsstedet kan minimeres ved at skifte mellem injektionsstederne, udsætte injektion på samme sted og injicere produktet langsomt for at fremme den progressive absorption af produktet.

Administration om morgenen: Behandling med Cetrotide bør påbegyndes på den 5. eller 6. dag af ovariestimulationen (cirka 96 til 120 timer efter påbegyndt ovariestimulation) med urinekstraherede eller rekombinante gonadotropiner og bør fortsættes gennem hele gonadotropin-behandlingsperioden til og med dagen for fremkaldelse af ægløsning.

Administration om aftenen: Behandling med Cetrotide bør påbegyndes på den 5. dag af ovariestimulationen (cirka 96 til 108 timer efter påbegyndt ovariestimulation) med urinekstraherede eller rekombinante gonadotropiner og bør fortsættes gennem hele gonadotropin-behandlingsperioden indtil aftenen før fremkaldelse af ægløsning.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Cetrorelix må ikke anvendes, hvis nogle af de nedenfor anførte tilstande er til stede:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller andre analoger af det gonadotropin-releasing hormon (GnRH), udefra tilførte peptid-hormoner eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Under graviditet og amning.

Patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Allergiske sygdomme

Der er blevet rapporteret tilfælde af allergiske/pseudoallergiske reaktioner, herunder livstruende anafylaksi med den første dosis (se pkt. 4.8).

Der bør tages særlige forholdsregler hos kvinder med symptomer på aktive allergiske tilstande eller prædisposition af allergier. Behandling med Cetrotide kan ikke anbefales til kvinder med alvorlige allergiske tilstande.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Under og efter ovariestimulation kan der forekomme ovarielt hyperstimulationssyndrom. Dette må dog betragtes som en væsentlig risiko ved stimulationsprocessen med gonadotropiner.

Et ovarielt hyperstimulationssyndrom skal behandles symptomatisk, med f.eks. hvile, intravnøse elektrolytter/kolloider og heparin-terapi.

Lutealfasestøtte skal gives i overensstemmelse med fertilitetsklinikkens praksis.

Gentagen ovariestimulationsprocedure

Hidtil er der begrænset erfaring med behandling med cetrorelix under gentaget ovariestimulation. Cetrorelix bør derfor kun anvendes ved gentagne cykluser efter en grundig vurdering af risici og fordele.

Medfødte anomalier

Forekomsten af medfødte anomalier efter anvendelsen af assisteret reproduktionsteknik (ART) sammen med eller uden GnRH-antagonister kan være en smule højere end efter spontan konception, selvom det er uklart, om dette er relateret til nogle af de faktorer, der forårsager parrets infertilitet eller til ART-procedurerne. Begrænsede data fra kliniske opfølgningsstudier af 316 nyfødte fra kvinder, der

fik administreret cetrorelix som fertilitetsbehandling tyder på, at cetrorelix ikke øger risikoen for medfødte anomalier hosbarnet.

Nedsat leverfunktion

Cetrorelix er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion, og der bør derfor udvises forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Cetrorelix er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion, og der bør derfor udvises forsigtighed. Cetrorelix er kontraindikeret hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle lægemiddelinteraktionsstudier med cetrorelix. In vitro undersøgelser har vist at interaktioner med lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450 eller er glukoroniserede eller konjugerede på anden vis, er usandsynlige. Muligheden for interaktioner med gonadotropiner eller produkter, der kan fremkalde frigivelse af histamin i modtagelige personer, kan imidlertid ikke helt udelukkes.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Cetrotide er ikke beregnet til brug under graviditet og amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Dyreforsøg tyder på, at cetrorelix udøver en dosis-relateret indvirkning på fertilitet, reproduktionsevne og graviditet. Der forekom ingen teratogene virkninger, når lægemidlet blev indgivet under den følsomme gestationsfase.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cetrotide påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigst rapporterede bivirkninger er lokale reaktioner på injektionsstedet, f.eks. erythem, hævelse og kløe, som sædvanligvis er kortvarige af natur og milde i intensitet. I kliniske undersøgelser blev disse virkninger observeret med en frekvens på 9,4% efter flere injektioner med Cetrotide 0,25 mg.

Almindeligt forekommende tilfælde af mild til moderat ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS) (WHO grad I eller II) er rapporteret, og dette bør anses som en en risiko ved stimulationsprocessen. Derimod er alvorlig OHSS ikke almindeligt.

Ikke almindeligt forekommende tilfælde af overfølsomhedsreaktioner er rapporteret, inklusive pseudoallergiske/anafylaktiske reaktioner.

Liste over bivirkninger

Bivirkningerne rapporteret herunder er klassificeret efter hvor ofte, de forekommer: meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Immunsystemet

Ikke almindelig: Systemiske allergiske/pseudoallergiske reaktioner, herunder livstruende anafylaksi.

Nervesystemet

Ikke almindelig: Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Kvalme

Det reproduktive system og mammae

Almindelig: Mild til moderat ovarielt hyperstimulationssyndrom (WHO grad I eller II) kan forekomme, hvilket i sig selv er en risiko ved stimulationsprocessen (se pkt. 4.4).

Ikke almindelig: Alvorlig ovarielt hyperstimulationssyndrom (WHO grad III)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Lokale reaktioner på injektionsstedet (fx. erythem, kløe og hævelse) er blevet rapporteret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Overdosering hos mennesker kan medføre forlænget indvirkningsvarighed, men kan sandsynligvis ikke forbindes med akut toksiske virkninger.

Ved undersøgelser af akut toksicitet hos gnavere, blev der observeret uspecifikke toksiske symptomer efter intraperitoneal indgivelse af cetrorelix doser, som var mere end 200 gange højere end den farmakologisk effektive dosis efter subkutan indgivelse.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Anti-gonadotropin-releasing hormoner, ATC-kode: H01CC02.

Virkningsmekanisme

Cetrorelix er en LHRH-antagonist (luteiniserende hormonfrigørende hormon). LHRH bindes til membranreceptorer på hypofyse cellerne. Cetrorelix bindes kompetitivt til hypofysens LHRH- receptorer. På grund af denne mekanisme kontrollerer cetrorelix udskillelsen af gonadotropiner (LH og FSH).

Cetrorelix hæmmer dosisafhængigt udskillelsen af LH og FSH fra hypofysen. Starten på undertrykkelsen er næsten øjeblikkelig og opretholdes ved kontinuert behandling uden indledende stimulerende virkning.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos kvinder forsinker cetrorelix LH-toppen og følgelig ægløsningen. Hos kvinder, der gennemgår ovariestimulerende behandling, er indvirkningsvarigheden af cetrorelix dosisafhængig. Ved en dosis på 0,25 mg pr. injektion vil gentagne injektioner hvert døgn opretholde virkningen af cetrorelix.

Hos såvel dyr som mennesker var de antagonistiske hormonelle virkninger af cetrorelix fuldt reversible efter afsluttet behandling.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed for cetrorelix efter subkutan indgivelse er cirka 85%.

Fordeling

Fordelingsvoluminet (Vd) er 1,1 l x kg-1.

Elimination

Total plasmaclearance og nyreclearance er henholdsvis 1,2 ml x min-1 x kg-1 og 0,1 ml x min-1 x kg-1. Den gennemsnitlige terminale halveringstid efter intravenøs og subkutan indgivelse var henholdsvis cirka 12 t og 30 t, hvilket viser effekten af absorptionsprocesserne på injektionsstedet.

Linearitet

Den subkutane indgivelse af enkeltdoser (0,25 mg til 3 mg cetrorelix) viser, ligesom den daglige dosering over 14 dage, lineær kinetik.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet.

Ingen målorgans-toksicitet kunne observeres ud fra undersøgelser af akut, subakut og kronisk toksicitet hos rotter og hunde efter subkutan indgivelse af cetrorelix. Ingen tegn på lægemiddel- relateret lokal irritabilitet eller inkompatibilitet blev bemærket hos hunde efter intravenøs, intra- arteriel og paravenøs injektion, når cetrorelix blev givet i doser klart over den tiltænkte kliniske anvendelse på mennesker.

Cetrorelix viste intet mutagent eller klastogent potentiale i gen- og kromosommutation prøver.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Pulver:

Mannitol

Solvent:

Vand til injektionsvæsker.

6.2Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3Opbevaringstid

2 år.

Injektionsvæsken bør anvendes umiddelbart efter tilberedning.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset/hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Pulver: 2 hætteglas (type I-glas) lukket med gummiprop (brombutyl-gummi) og flip-off-hætte af aluminium.

1 hætteglas indeholder 0,25 mg cetrorelix.

Solvens: fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med gummiprop (silikonebelagt brombutylgummi) og spidshætte (polypropylen og styren-butadien-gummi).

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 1 ml vand til injektionsvæsker.

For hvert hætteglas indeholder pakningen desuden:

1 kanyle (20 gauge)

1 kanyle til subkutan injektion (27 gauge)

2 spritservietter.

Pakninger med 1 hætteglas og 1 fyldt injektionssprøjte eller 7 hætteglas og 7 fyldte injektionssprøjter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Cetrotide bør kun fortyndes med den medfølgende opløsning og under anvendelse af en forsigtig slyngbevægelse. Kraftig rysten med dannelse af bobler bør undgås.

Den tilberedte injektionsvæske er uden partikler og er klar. Bør ikke anvendes, hvis injektionsvæsken indeholder partikler, eller hvis injektionsvæsken ikke er klar.

Træk hele hætteglassets indhold ud. Hermed sikres, at patienten modtager en dosis på mindst 0,23 mg cetrorelix.

Injektionsvæsken bør anvendes umiddelbart efter tilberedning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. april 1999 Dato for første fornyelse: 15. april 2004

Dato for seneste fornyelse: 13. april 2009

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet