Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Etikettering - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnChampix
ATC-kodeN07BA03
Indholdsstofvarenicline
ProducentPfizer Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Vedligeholdelsespakning

Varmeforseglet kortpakning, indeholdende enten 2 blisterpakninger hver med 14 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter eller 2 blisterpakninger hver med 28 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter – indre og ydre mærkning

1.LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg vareniclin (som tartrat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vedligeholdelsespakning indeholdende 28 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Nummereret 1 – 14

Nummereret 1 – 28 sol som symbol måne som symbol

Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Pakningen skal forblive hel.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 14 x 0,5 mg og 28 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Vedligeholdelsespakning

Varmeforseglet kortpakning, indeholdende enten 2 blisterpakninger hver med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter eller 2 blisterpakninger hver med 28 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter – indre og ydre mærkning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vedligeholdelsespakning indeholdende 28 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Nummereret 1 – 14

Nummereret 1 – 28 sol som symbol måne som symbol

Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt

Pakningen skal forblive hel

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 14 x 1 mg og 28 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Vedligeholdelsespakning

Karton indeholdende 2 blisterkort hver med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter eller 4 blisterkort hver med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter eller 8 blisterkort hver med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter eller 10 blisterkort hver med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDS (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

112 filmovertrukne tabletter

140 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Må ikke anvendes, hvis kartonen har været åbnet.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterkort med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

sol som symbol måne som symbol

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

2-ugers startpakning

Varmeforseglet kortpakning, indeholdende 1 blisterpakning med 11 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter og 1 blisterpakning med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter – indre og ydre mærkning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Startpakning indeholdende Filmovertrukne tabletter 11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Start på dag 1

Den dag De vil stoppe med at ryge, skal sædvanligvis være mellem dag 8 og dag 14.

Se venligst dosisanvisningen på indlægssedlen, hvis De vil nedsætte rygningen gradvist.

Uge 1

Uge 2

Nummereret 1 – 14 sol som symbol måne som symbol

Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Pakningen skal forblive hel

Indeholder ingen tablet

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 11 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Startpakning

Karton indeholdende 1 blisterkort med 11 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter og 1 blisterkort med 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter 11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterkort med 11 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

sol som symbol måne som symbol

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER TRIP

Blisterkort med 14 x 1mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

sol som symbol måne som symbol

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

4-ugers startpakning

Varmeforseglet kortpakning, indeholdende 1 blisterpakning med 11 x 0,5 mg and 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter og 1 blisterpakning med 28 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter – indre og ydre mærkning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4-ugers startpakning. Indeholder:

11 x 0,5 mg filmovertrukne tabletter og

42 x 1 mg filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

Start på dag 1

Den dag De vil stoppe med at ryge, skal sædvanligvis være mellem dag 8 og dag 14.

Se venligst dosisanvisningen på indlægssedlen, hvis De vil nedsætte rygningen gradvist.

Uge 1

Nummereret 1 – 28 sol som symbol måne som symbol

Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Pakningen skal forblive hel.

Indeholder ingen tablet

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 11 x 0,5 mg og 14 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterpakning med 28 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter, varmeforseglet kortpakning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Vareniclin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som firmalogo)

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HDPE tabletbeholder, indeholdende 56 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

HDPE tabletbeholder, indeholdende 56 x 0,5 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 0,5 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som logo for indehaver af markedsføringstilladelse)

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

HDPE tabletbeholder, indeholdende 56 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDS (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

HDPE tabletbeholder, indeholdende 56 x 1 mg vareniclin filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

CHAMPIX 1 mg

Filmovertrukne tabletter

Vareniclin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 1 mg vareniclin (som tartrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDS (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen før brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som logo for indehaver af markedsføringstilladelse)

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/360/002

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet