Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Produktresumé - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC-kodeJ04AA01
Indholdsstofpara-aminosalicylic acid
ProducentLucane Pharma

1.LÆGEMIDLETS NAVN

GRANUPAS, enterogranulat, 4 g

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 4 g para-aminosalicylsyre.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Enterogranulat

Granulatet består af små, bleggule/lysebrune granula med en diameter på ca. 1,5 mm.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

GRANUPAS er indiceret til kombinationsbehandling af multiresistent tuberkulose hos voksne og pædiatriske patienter over 28 dage gamle, når der som følge af resistens eller intolerans ikke kan sammensættes et effektivt behandlingsregime på anden måde (se pkt. 4.4).

Officielle retningslinjer for hensigtsmæssig brug af antibiotika bør følges.

4.2Dosering og administration

Dosering

Voksne:

4 g (ét brev) tre gange dagligt.

Den anbefalede dosisplan er 4 g hver 8. time. GRANUPAS kan indtages sammen med et måltid. Den maksimale daglige dosis er 12 g. Behandlingstiden er sædvanligvis 24 måneder.

Pædiatrisk population

Den optimale dosis til børn er usikker. De begrænsede farmakokinetiske data tyder ikke på, at der er væsentlig forskel mellem voksne og børn.

Til spædbørn, børn og unge skal dosis tilpasses patientens vægt med 150 mg/kg/dag fordelt på to doser. Der medfølger en doseringsske til måling af små doser under 4 g til små børn.

Sikkerheden og effekten af GRANUPAS til nyfødte er ikke blevet påvist. Der foreligger ingen data.

Desensibilisering

Desensibilisering kan opnås ved at begynde med 10 mg para-aminosalicylsyre som en enkelt dosis. Doseringen fordobles hver anden dag til i alt 1 g, hvorefter dosis opdeles i henhold til den normale doseringsplan. Hvis der opstår let temperaturstigning eller hudreaktion, sættes dosisforøgelsen et trin ned, eller dosisforøgelsen springes over i én cyklus. Der forekommer sjældent reaktioner efter en total dosis på 1,5 g.

Administration

Oral anvendelse.

Indholdet i brevet tilsættes et glas appelsin- eller tomatjuice. Granulatet vil ikke blive opløst, men hvis granulatet synker til bunds, kan det opslæmmes ved at svinge juicen rundt i glasset. Det skal drikkes straks, og man skal påse, at der ikke er granulat tilbage i glasset. Eventuelt tilbageværende granulat i bunden af glasset skal synkes straks efter tilføring af en lille mængde væske. Mindre doser til børn kan afmåles med doseringsskeen og gives ved at drysse granulatet på æblemos eller yoghurt.

Lægemidlet skal synkes straks efter opslæmning i appelsinjuice, tomatjuice, æblemos eller yoghurt, mens kornene af granulat er intakte.

Granulatet må ikke knuses eller tygges.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Svær nyresygdom. GRANUPAS bør ikke anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ved svær nyresygdom vil der ske ophobning af den inaktive acetylmetabolit af para-aminosalicylsyre.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Let til moderat nedsat nyrefunktion

Da para-aminosalicylsyres metabolitter hovedsagelig udskilles ved glomerulær filtration, bør der udvises forsigtighed hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (se også pkt. 4.3).

Mavesår

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af GRANUPAS hos patienter med mavesår.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af GRANUPAS hos patienter med nedsat leverfunktion.

Levertoksicitet

Para-aminosalicylsyre kan forårsage hepatitis. De første symptomer indtræder sædvanligvis inden for tre måneder efter påbegyndelse af behandlingen, hvor udslæt er den hyppigste bivirkning, efterfulgt af feber og langt mindre hyppigt gastrointestinale gener bestående i anoreksi, kvalme eller diarré. Behandlingen bør i så fald straks seponeres.

Hypersensitivitet

Patienten skal overvåges nøje under de første tre måneder af behandlingen, som straks skal seponeres ved første tegn på udslæt, feber eller andre tegn, der varsler intolerance.

Se pkt. 4.2 vedrørende dosisjustering med henblik på desensibilisering.

Hypothyreoidisme i HIV-smittede patienter

Ud fra litteratur cases, kan para-aminosalicylsyre være forbundet med en øget risiko for hypothyreoidisme hos HIV-smittede patienter. Thyroidfunktion skal overvåges hos HIV-smittede patienter, før de påbegynder behandling og regelmæssigt under behandlingen, især når para- aminosalicylsyre er anvendt i kombination med ethionamid/prothionamid.

Patienterne bør oplyses om, at der kan ses rester af granulat i afføringen.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med GRANUPAS.

Resultater fra litteraturen tyder på følgende:

Vitamin B12

Absorptionen af vitamin B12 kan nedsættes af para-aminosalicylsyre, så der efter depletion optræder klinisk betydningsfulde abnormiteter af erytrocytterne. Ved behandling af mere end en måneds varighed bør vedligeholdelsesbehandling med vitamin B12 overvejes.

Malabsorptionssyndrom:

Ved behandling med para-aminosalicylsyre kan der udvikles malabsorptionssyndrom, der dog sædvanligvis ikke er fuldstændigt. Det fuldstændige syndrom består i steatoré, abnorm røntgen af tyndtarmen, villusatrofi, nedsat kolesterol og nedsat D-xylose og jernabsorption. Absorptionen af triglycerider er altid normal.

Digoxin

Para-aminosalicylsyre kan nedsætte den gastrointestinale absorption af digoxin ved at hæmme absorptionen fra tarmcellerne. Ved samtidig behandling med digoxin bør serumdigoxin-niveauet overvåges.

Ethionamid

Samtidig administration af para-aminosalicylsyre og ethionamid kan forstærke bivirkningerne af para- aminosalicylsyre, hovedsagelig de gastrointestinale virkninger, herunder ikterus, hepatitis, kvalme, opkastning, diarré, abdominalsmerter eller anoreksi. Ethionamid bør seponeres, hvis disse bivirkninger forekommer i nævneværdig grad.

Diphenhydramin

Dette lægemiddel nedsætter den gastrointestinale absorption af para-aminosalicylsyre og bør ikke gives samtidig hermed.

Antiretrovirale midler

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser ved co-administration af antiretrovirale midler og para- aminosalicylsyre til patienter med hiv-infektion. Ud fra metaboliseringsvejen for GRANUPAS forventes ingen nævneværdig lægemiddelinteraktion.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen eller kun begrænsede data om anvendelse af para-aminosalicylsyre hos gravide kvinder. Dyreforsøg har vist nogen embryotoksicitet (se pkt. 5.3).

Beskrivelser i litteraturen af anvendelse af para-aminosalicylsyre hos gravide kvinder vedrører altid tilfælde, hvor andre lægemidler co-administreres. Da der ikke foreligger tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser af para-aminosalicylsyre hos mennesker, bør GRANUPAS kun gives til gravide kvinder, hvis der er klart behov for det.

Amning

Para-aminosalicylsyre udskilles i brystmælk. Kvinder, der ammer, bør derfor ophøre dermed under behandlingen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om indvirkning af para-aminosalicylsyre på fertiliteten.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Para-aminosalicylsyre påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger vedrører mave-tarmsystemet. Kutane hypersensitivitetsreaktioner var også hyppige, ligesom bivirkninger relateret til nervesystemet.

Tabel over bivirkninger

I nedenstående tabel er alle bivirkninger opstillet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1 000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10 000 til < 1/1 000), meget sjælden (< 1/10 000) eller ikke kendt (kan ikke beregnes af forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter aftagende alvorlighed.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Trombocytopeni, purpura, leukopeni, anæmi,

methæmoglobinæmi, agranulocytose

 

 

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypotyreoidism*

Meget sjælden

Hypoglykæmi

 

 

Meget sjælden

Senesmerter, hovedpine, synsforstyrrelser,

Nervesystemet

perifer neuropati, svimmelhed

 

 

Almindelig

Svimmelhed, vestibulært syndrom

 

Almindelig

Abdominalsmerter, opkastning, kvalme,

 

oppustethed, diarré, blød afføring

Mave-tarmkanalen

 

Ikke almindelig

Anoreksi

 

Sjælden

Malabsorptionssyndrom, ulcus pepticum,

 

gastrointestinal blødning, ikterus, metalsmag

 

 

Hud og subkutane væv

Almindelig

Kutan hypersensitivitet, hududslæt

Sjælden

Urticaria

 

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Krystalluri

 

 

Fald i protrombin, cytolyse af levervævet.

Undersøgelser

Meget sjælden

Forhøjede blodværdier af alkalisk fosfatase og

 

 

transaminaser, vægttab

*Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypothyroidism i HIV-smittede patienter er en meget almindelig hændelse og optræder i ≥1/10 personer, især når PAS administreres med ethionamid/prothionamid.

Pædiatrisk population

Hos børn forventes bivirkninger af samme hyppighed, art og sværhedsgrad som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetning af formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af lægemidlets benefit/risk-forhold. Sundhedspersoner opfordres til at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke beskrevet tilfælde af overdosering hos voksne eller ved pædiatrisk anvendelse. Behandlingen er symptomatisk og støttende.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimycobacterica, stoffer til behandling af tuberkulose, ATC- kode: J04AA01

Virkningsmekanisme

Aminosalicylsyre virker bakteriostatisk over for Mycobacterium tuberculosis. Det hæmmer indsætten af bakteriel resistens over for streptomycin og isoniazid.

Para-aminosalicylsyre minder i sin virkningsmekanisme om sulfonamiderne ved at konkurrere med paraaminobenzoesyre (PABA) om dihydropteroat syntetase (DHP), der er et nøgleenzym i biosyntesen af folater. Para-aminosalicylsyre er imidlertid en svag hæmmer af DHP in vitro, hvilket gør det sandsynligt, at det kan have et andet mål. Para-aminosalicylsyre acetyleres i leveren til den inaktive metabolit N-acetyl-para-aminosalicylsyre, der er uden bakteriostatisk aktivitet. Plasmahalveringstiden for stoffet er ca. en time, og koncentrationen er ikke væsentligt ændret ved hepatisk dysfunktion. Koncentrationerne af metabolitten kan være øget ved nyreinsufficiens.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

GRANUPAS er et enteropræparat, hvis syrebestandige coating beskytter det mod nedbrydning i ventriklen og dermed forhindrer dannelse af meta-aminophenol (et kendt hepatotoksisk stof). De små granula er valgt for at undgå den begrænsede udtømning af store partikler fra ventriklen. Under neutrale betingelser som i tyndtarmen eller i neutrale fødemidler opløses den syrebestandige coating inden for 1 minut.

Ved indgivelsen må granulatet derfor kun iblandes i et surt fødemiddel, der beskytter den syrebestandige coating.

Enterocoatingen beskytter granulatet, så absorptionen først begynder, når det forlader ventriklen. De bløde rester af granulatkornene nedbrydes ikke og kan ses i afføringen.

I en farmakokinetisk undersøgelse med indgivelse af en enkeltdosis (4 g) til raske voksne forsøgspersoner (N=11) var den initiale tid, det tog at opnå en serumkoncentration af aminosalicylsyre på 2 µg/ml, 2 timer med variationsbredde 45 minutter til 24 timer. Mediantiden til maksimum var 6 timer med variationsbredde 1,5 til 24 timer, og det gennemsnitlige maksimum var 20 µg/ml med variationsbredde 9 til 35 µg/ml: En koncentration på 2 µg/ml blev opretholdt i gennemsnitligt otte timer med variationsbredde 5 til 9,5, og en koncentration på 1 µg/ml blev opretholdt i gennemsnitligt 8,8 timer med variationsbredde 6 til 11,5 timer.

Fordeling

Para-aminosalicylsyre fordeles i en række væv og kropsvæsker, herunder lunger, nyrer, lever og peritonealvæske. Koncentrationen i pleural- og synovialvæske er tilnærmelsesvis den samme som i plasma. Stoffet passerer ikke blod-hjernebarrieren hos patienterne undtagen ved inflammation af meninges, i hvilket tilfælde koncentrationen af para-aminosalicylsyre i cerebrospinalvæsken er ca. 10 til 50 % af plasmakoncentrationen. Det vides ikke, om stoffet passerer placentabarrieren. Små mængder af stoffet fordeles i mælk og galde.

Plasmaproteinbindingen er ca. 50 til 60 %, den kinetiske fordeling har en halveringstid på 0,94 timer, og fordelingsvolumenet er 1,001 l/kg.

Biotransformation

Hovedmetabolitterne af PAS dannes ved konjugering: med glycin til para-aminosalicylurinsyre (PASU) (op til 25 % af dosis) og med N-acetyl til N-acetylpara-aminosalicylsyre (Ac-PAS) (op til 70 % af dosis). Tilsammen udgør de over 90 % af alle metabolitter af PAS, der findes i urinen.

Elimination

En enkeltdosisundersøgelse viste en plasmahalveringstid på 1,62±0,85 h af para-aminosalicylsyre, administreret som GRANUPAS.

Para-aminosalicylsyre og dets metabolitter udskilles ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Den kumulative udskillelse af para-aminosalicylsyre efter 24 timer udgør 84 % af en oral dosis på 4 g, 21 % som para-aminosalicylsyre og 63 % som den acetylerede form. Acetyleringsprocessen er ikke genetisk bestemt, som det er tilfældet for isoniazid.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser.

Der foreligger begrænsede data fra en embryoføtal udviklingsundersøgelse hos rotter, som blev indgivet natriumaminosalicylat (3,85 til 385 mg/kg). Knogledefekter blev kun iagttaget ved 77 mg/kg, mens der sås øget fostervægt ved de andre doser. Der iagttoges andre misdannelser, men arten af disse fund kendes ikke nøjagtigt. Den manglende dosis-responssammenhæng tyder på, at resultaterne er uden klinisk relevans, men det må bemærkes, at fundene blev iagttaget ved doser under de påtænkte kliniske doser. Hos kaniner havde natriumaminosalicylat ingen virkninger på den embryoføtale udvikling. De vurderede doser var imidlertid lavere end de påtænkte kliniske doser.

Natriumaminosalicylsyre var ikke mutagent i Ames test, stamme TA 100. I in vitro kulturer af humane lymfocytter sås ikke klastogene virkninger i form af akromatiske brud, kromatid og isokromatid brud eller kromatidtranslokationer ved 153 eller 600 µg/ml, men ved 1 500 og 3 000 µg/ml var der dosisafhængig stigning i kromatidaberrationer. Et in vivo genotoksiske studie (micronucleustest) er blevet udført med para-aminosalicylsyre. Resultaterne indikerer, at para-aminosalicylsyre blev anset for ikke at have givet nogen klastogen effekt hos mus behandlet med ikke-toksiske doser (undersøgt 24 timer efter 2 daglige administrationer 312,5 til 1250 mg/kg).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Silica, kolloid

Dibutylsebacat

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 %

Hypromellose

Mikrokrystallinsk cellulose

Talcum

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

2 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25º C.

Brevene kan opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer efter anbrud.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Breve af papir/low density polyethylen/aluminiumfolie/primer/low density polyethylen.

Pakningsstørrelse: 30 breve. Der medfølger en kalibreret måleske.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Granulatet må ikke knuses eller tygges.

MÅ IKKE BRUGES, hvis brevet er svulmet op, eller hvis granulatet har mistet sin lysebrune farve og er blevet mørkebrunt eller violet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/896/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 07. April 2014.

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet