Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Etikettering - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHumalog
ATC-kodeA10AC04
Indholdsstofinsulin lispro
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Indhold af artikel

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Hætteglas. Pakning med 1 eller 2

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OGINDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 hætteglas a 10 ml

2 hætteglas a 10 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Hætteglas, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Hætteglas, der er i brug, bør opbevares ved temperaturer under 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - Hætteglas

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

Multipakning: 5 hætteglas a 10 ml. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Hætteglas, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Hætteglas, der er i brug, bør opbevares ved temperaturer under 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/021

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - Hætteglas

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

Multipakning: 5 (5 pakker a 1) hætteglas a 10 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Hætteglas, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Hætteglas, der er i brug, bør opbevares ved temperaturer under 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/021

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

Subkutan og intravenøs anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Cylinderampuller. Pakning med 5 eller 10

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

5 cylinderampuller a 3 ml

10 cylinderampuller a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Disse cylinderampuller må kun bruges i en 3 ml insulinpen.

Brug ikke insulin fra en 100 enheder/ml cylinderampul i en 40 enheder/ml éngangssprøjte, hvis hætteglas med 40 enheder/ml normalt anvendes.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Cylinderampuller, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Efter isætning i en pen bør cylinderampul og pen opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

(Træk her for at åbne kartonen) KARTONEN HAR VÆRET ÅBNET

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul Insulin lispro

Subkutan og intravenøs anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Hætteglas. Pakning med 1

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 1 hætteglas a 10 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Hætteglas, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Hætteglas, der er i brug, bør opbevares ved temperaturer under 30 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/005

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Humalog Mix25 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Cylinderampuller. Pakning med 5 eller 10

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 5 cylinderampuller a 3 ml 10 cylinderampuller a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

Disse cylinderampuller må kun bruges i en 3 ml insulinpen.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Cylinderampuller, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Efter isætning i en pen bør cylinderampul og pen opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

(Træk her for at åbne kartonen) KARTONEN HAR VÆRET ÅBNET

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix25

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog Mix25 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Cylinderampuller. Pakning med 5 eller 10

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 5 cylinderampuller a 3 ml 10 cylinderampuller a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel

Disse cylinderampuller må kun bruges i en 3 ml insulinpen.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Cylinderampuller, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Efter isætning i en pen bør cylinderampul og pen opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

(Træk her for at åbne kartonen) KARTONEN HAR VÆRET ÅBNET

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix50

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog Mix50 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – Cylinderampuller. Pakning med 5 eller 10

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul Insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 5 cylinderampuller a 3 ml 10 cylinderampuller a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. se vedlagte indlægsseddel.

Disse cylinderampuller må kun bruges i en 3 ml insulinpen.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Cylinderampuller, der er i brug, må bruges i op til 21 dage. Efter isætning i en pen bør cylinderampul og pen opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

(Træk her for at åbne kartonen) KARTONEN HAR VÆRET ÅBNET

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog BASAL

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog BASAL 100 enheder/ml injektionsvæske, suspension i cylinderampul Insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – KwikPen. Pakning med 5

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen.

5 penne a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/031

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af en multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/032

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog KwikPen

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen.

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan og intravenøs anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/032

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

Subkutan og intravenøs anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – KwikPen. Pakning med 5

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension 5 penne a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/033

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension KwikPen

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af en multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/034

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix25 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen.

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/034

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog Mix25 100 enheder/ml KwikPen injektionsvæske, suspension 25% insulin lispro og 75% insulin lispro protaminsuspension Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – KwikPen. Pakning med 5

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheder/ml KwikPen injektionsvæske, suspension 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen. 5 penne a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/035

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen.

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/036

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog Mix50 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen.

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/036

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog Mix50 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension 50% insulin lispro og 50% insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON – KwikPen. Pakning med 5

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen. 5 penne a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 21 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/037

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen.

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 21 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/038

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog BASAL 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml suspension indeholder 100 enheder insulin lispro (svarende til 3,5 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder protaminsulphat, glycerol, zinkoxid, dinatriumphosphatheptahydrat, m-cresol og phenol (konserveringsmidler) og vand til injektionsvæsker.

Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, suspension. KwikPen.

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Opblandes forsigtigt. Se vedlagte indlægsseddel.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 21 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/038

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog BASAL 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, suspension Insulin lispro protaminsuspension

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON – KwikPen. Pakning med 1, 2 eller 5

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En ml opløsning indeholder 200 enheder insulin lispro (svarende til 6,9 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, trometamol, metacresol og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen.

1 pen a 3 ml

2 penne a 3 ml

5 penne a 3ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må kun bruges med denne pen, ellers kan der ske alvorlig overdosering.

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/039

1 pen

 

EU/1/96/007/040

penne

EU/1/96/007/041

penne

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog 200 enheder/ml

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En ml opløsning indeholder 200 enheder insulin lispro (svarende til 6,9 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, trometamol, metacresol og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen.

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af en multipakning, må ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må kun bruges med denne pen, ellers kan der ske alvorlig overdosering.

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/042

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog 200 enheder/ml

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (med blå boks) multipakning - KwikPen

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Humalog 200 enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen Insulin lispro

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

En ml opløsning indeholder 200 enheder insulin lispro (svarende til 6,9 mg).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder glycerol, zinkoxid, trometamol, metacresol og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid og/eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen.

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Subkutan anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må kun bruges med denne pen, ellers kan der ske alvorlig overdosering.

Kontakt apoteket hvis forseglingen er brudt før pakningen er taget i brug.

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses. Må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys.

Penne, der er i brug, må bruges i op til 28 dage. Penne i brug bør opbevares ved temperaturer under 30 °C og bør ikke nedkøles.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/007/042

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Humalog 200 enheder/ml

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Humalog 200 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning

Insulin lispro

Subkutan anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6.ANDET

MÅ KUN BRUGES MED DENNE PEN, ELLERS KAN DER SKE ALVORLIG OVERDOSERING.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet