Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Produktresumé - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnIkervis
ATC-kodeS01XA18
Indholdsstofciclosporin
ProducentSanten Oy

Santen Oy

1.LÆGEMIDLETS NAVN

IKERVIS 1 mg/ml øjendråber, emulsion

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml emulsion indeholder 1 mg ciclosporin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

En ml emulsion indeholder 0,05 mg cetalkoniumchlorid (lidokain) (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, emulsion. Mælkehvid emulsion.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Behandling af alvorlig keratitis hos voksne patienter med øjentørhed, som ikke er blevet bedre på trods af behandling med kunstige tårer (se pkt. 5.1).

4.2Dosering og administration

Behandling med IKERVIS skal påbegyndes af en oftalmolog eller sundhedspersonale, der er uddannet inden for oftamologi.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er én dråbe IKERVIS i det/de syge øjne ved sengetid.

Respons på behandlingen skal vurderes igen mindst hver 6. måned.

Hvis en dosis glemmes, skal behandlingen fortsættes den næste dag, som sædvanligt. Patienten skal have at vide, at der ikke må anvendes mere end en dråbe i det/de syge øjne.

Ældre patienter

Den ældre population er blevet undersøgt i kliniske studier. Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Virkningen af IKERVIS er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Specielle hensyn er imidlertid ikke nødvendige hos disse populationer.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse af IKERVIS hos børn og unge under 18 år i indikationen af behandlingen af alvorlig keratitis hos patienter med øjentørhed, som ikke er blevet bedre på trods af behandling med kunstige tårer.

Administration

Okulær anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før administration af lægemidlet.

Santen Oy

Patienter skal anvises i først at vaske hænderne.

Før administration rystes enkeltdosisbeholderen forsigtigt.

Kun til engangsbrug. Hver enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne. Eventuel ubrugt emulsion skal bortskaffes omgående.

Patienter skal anvises i at anvende nasolakrimal okklusion og at lukke øjenlågene i 2 minutter efter inddrypning for at reducere systemisk absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger og forøget lokal aktivitet (se pkt. 4.4).

Hvis der anvendes mere end et topikalt oftalmisk lægemiddel, skal lægemidlerne administreres med mindst 15 minutters mellemrum. IKERVIS skal administreres til sidst (se pkt. 4.4).

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. Aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

IKERVIS er ikke blevet undersøgt hos patienter med okulær herpes i anamnesen og skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Kontaktlinser

Dette lægemiddel er ikke blevet undersøgt hos patienter, der anvender kontaktlinser. Det anbefales at monitorere patienter med alvorlig keratitis omhyggeligt. Kontaktlinser skal fjernes inden drypning med øjendråberne ved sengetid, og kan sættes i igen om morgenen.

Samtidig behandling

Der er begrænset erfaring med IKERVIS i behandlingen af patienter med glaukom. Der skal udvises forsigtighed, når disse patienter behandles samtidig med IKERVIS, særligt med betablokkere, som er kendt for at reducere tåresekretionen.

Virkninger på immunsystemet

Lægemidler, der påvirker immunsystemet, herunder ciclosporin, kan påvirke værtens beskyttelse mod infektioner og maligne sygdomme.

Samtidig administration af IKERVIS med øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke IKERVIS' virkninger på immunsystemet (se pkt. 4.5).

Hjælpestof

IKERVIS indeholder cetalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med IKERVIS.

Kombination med andre lægemidler, der påvirker immunsystemet

Samtidig administration af IKERVIS med øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke ciclosporins virkninger på immunsystemet (se pkt. 4.4).

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos kvinder

IKERVIS bør ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af IKERVIS til gravide kvinder.

Santen Oy

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet efter systemisk administration af ciclosporin ved en eksponering, der betragtes tilstrækkeligt over den maksimale humane eksponering, hvilket ikke har relevans for den kliniske anvendelse af IKERVIS.

IKERVIS anbefales ikke under graviditeten medmindre den mulige fordel for moderen opvejer den mulige risiko for fostret.

Amning

Efter oral administration udskilles ciclosporin i human mælk. Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af ciclosporin på det ammende barn. Ved terapeutiske doser af ciclosporin som øjendråber er det usandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i human mælk Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med IKERVIS seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der findes ingen data om IKERVIS' virkning på human fertilitet.

Der er ikke blevet indberettet om forringelse af fertiliteten hos dyr, der fik intravenøs ciclosporin (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

IKERVIS påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Dette lægemiddel kan fremkalde midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.8). Patienter skal derfor frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil deres syn er blevet klart igen.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

IKERVIS blev i fem kliniske studier, hvor 532 patienter fik IKERVIS og 398 fik IKERVIS-kontrol, administreret mindst én gang dagligt i begge øjne i op til et år. De mest almindelige bivirkninger var øjensmerter (19,2 %), øjenirritation (17,8 %), lakrimation (6,4 %), okular hyperæmi (5,5 %) ogerytem i øjenlåg (1,7 %), som sædvanligvis var midlertidige og forekom ved inddrypning.

Størstedelen af de indberettede bivirkninger i de kliniske studier af IKERVIS var okulære, og milde eller moderate i sværhedsgrad.

Tabel over bivirkninger

De følgende bivirkninger blev observeret i kliniske studier. De er blevet klassificeret i henhold til systemorganklasse og den følgende konvention: meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Infektioner og

Ikke

Bakteriel keratitis, oftalmisk herpes zoster, herpes labialis.

parasitære sygdomme

almindelig

 

Øjne

Almindelig

Erytem i øjenlåg, forhøjet lakrimation, okulær hyperæmi,

 

 

sløret syn, øjenlågsødem, konjunktival hyperæmi,

 

 

øjenirritation, øjensmerter.

 

Ikke

Konjunktivalt ødem, lakrimal lidelse, pus i øjet,

 

almindelig

øjenpruritus, konjunktival irritation, konjunktivitis,

 

 

fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, aflejringer i

 

 

hornhinden, keratitis, blefaritis, korneal dekompensering,

 

 

haglkorn, korneale infiltrater, kornealt ar, pruritus i

 

 

øjenlåg, iridocyclitis.

Almene symptomer og

Meget

Smerte på inddrypningsstedet.

reaktioner på

almindelig

 

Santen Oy

administrationsstedet

Almindelig

Irritation på inddrypningsstedet, erytem på

 

 

inddrypningsstedet, lakrimation på inddrypningsstedet.

 

Ikke

Reaktion på inddrypningsstedet, ubehag på

 

almindelig

inddrypningsstedet, pruritus på inddrypningsstedet,

 

 

fornemmelse af fremmedlegeme på inddrypningsstedet.

Beskrivelse af valgte bivirkninger

Smerter på inddrypningsstedet var en hyppigt indberettet lokal bivirkning forbundet med anvendelsen af IKERVIS under kliniske studier. Det skyldes sandsynligvis ciclosporin.

Der blev indberettet om et enkelt tilfælde med alvorlig corneaepitelerosion, der blev identificeret som korneal dekompensering af investigator, og blev afhjulpet uden følgevirkninger.

Patienter, der modtager immunosuppressive behandlinger, herunder ciclosporin, har en øget risiko for udvikling af infektioner. Både generaliserede og lokaliserede infektioner kan forekomme. Allerede bestående infektioner kan også forværres (se pkt. 4.3). Der er blevet indberettet om infektioner, der ikke almindeligvis sættes i forbindelse med anvendelsen af IKERVIS. For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Det er usandsynligt, at der vil forekomme en topisk overdosering efter okulær administration. Hvis der forekommer overdosering med IKERVIS, skal behandlingen være symptomatisk og understøttende.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologika, andre oftamologika, ATC-kode: S01XA18.

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Ciclosporin (også kendt som ciclosporin A) er en cyklisk polypeptid-immunmodulator med immunosuppressive egenskaber. Det er blevet påvist at kunne forlænge overlevelsen af allogene transplantationer hos dyr og kan signifikant forbedre overlevelsenaftransplantatet for alle typer solide organtransplantationer hos mennesker.

Ciclosporin har også vist sig at have en antiinflammatorisk virkning. Dyrestudier antyder, at ciclosporin hæmmer udviklingen af cellemedierede reaktioner. Ciclosporin har vist sig at hæmme produktionen og/eller frigivelsen af pro-inflammatoriske cytokiner, herunder interleukin 2 (IL-2) eller T-cellevækstfaktor. Det vides også at opregulere frigivelsen af antiinflammatoriske cytokiner. Ciclosporin blokerer tilsyneladende de hvilende lymfocytter i fase G0 eller G1 i cellecyklussen. Al foreliggende evidens tyder på, at ciclosporin virker specifikt og reversibelt på lymfocytter og undertrykker ikke hæmopoiesen og har ingen indvirkning på fagocytiske cellers funktion. Hos patienter med lidelsen øjentørhed, som er en tilstand, der kan ses som havende en inflammatorisk immunologisk mekanisme, absorberes ciclosporin efter okulær administration ind i T-lymfocyt- infiltraterne i cornea og conjunctiva og inaktiverer calcineurinfosfatase. Ciclosporininduceret inaktivering af calcineurin hæmmer defosforylering ved transkriptionsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokation i kernen, som således blokerer frigivelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom IL-2.

Santen Oy

Klinisk virkning og sikkerhed

IKERVIS' virkning og sikkerhed blev evalueret i to randomiserede, dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studier hos voksne patienter med lidelsen tørre øjne (keratoconjunctivitis sicca), som opfylder kriterierne for workshoppen International Dry Eye Workshop (DEWS).

I det 12-måneders, dobbeltblindede, kontrollerede, pivotale, kliniske studie (SANSIKA-studiet) blev 246 patienter med tørre øjne (DED), der havde svær keratitis (defineret som en score på 4ved farvning af cornea med fluorescein (CFS) på den modificerede Oxford-skala) randomiseret til én dråbe IKERVIS eller kontrollen ved sengetid i 6 måneder. Patienter randomiseret til kontrolgruppen blev skiftet til IKERVIS efter 6 måneder. Det primære endepunkt var andelen af patienter, der ved måned 6 havde opnået mindst to graders forbedring i keratitis (CFS) og en 30% forbedring i symptomer, målt vha.Ocular Surface Disease Index (OSDI). Andelen afpersoner med respons iIKERVIS-gruppen var 28,6%, sammenlignet med 23,1% i kontrolgruppen. Forskellen var ikke statistisk signifikant (p=0,326).

Sværhedsgraden af keratitis, vurderet vha. CFS, forbedrede sig signifikant fra baseline ved måned 6 med IKERVIS sammenlignet med kontrollen (gennemsnitlig ændring fra baseline var -1,764 med IKERVIS vs. -1,418 med kontrollen,p=0,037). Andelen af IKERVIS-behandlede patienter med en 3- graders forbedring i CFS-score ved måned 6 (fra 4 til 1) var 28,8 %, sammenlignet med 9,6 % af kontrolbehandlede forsøgspersoner, men da dette var en efterfølgende analyse, begrænser det resultatets robusthed. Den fordelagtige virkning på keratitis blev opretholdt i den åbne fase af studiet, fra måned 6 og op til måned 12.

Den gennemsnitlige ændring fra baseline i den 100-points OSDI-score var-13,6 med IKERVIS og - 14,1 med kontrollen ved måned 6 (p=0,858). Endvidere blev der ikke observeret nogen forbedring for IKERVIS, sammenlignet med kontrollen ved måned 6 for andre sekundære endepunkter, herunder score for ubehag i øjnene, Schirmers test, brug af samtidige kunstige tårer, investigators globale evaluering af virkning, tårernes break-up time, Lissamin grøn farvning, livskvalitetscore og i tåreosmolaritet.

En reduktion i inflammationen i den okulære overflade vurderet med HLA-DR-udtryk (humane leukocytantigen-DR) (et eksploratorisk endepunkt) blev observeret ved måned 6 til fordel for IKERVIS (p=0,021).

I det 6-måneders, dobbeltblindede, kontrollerede, roborerende, kliniske studie (SICCANOVE-studiet) blev 492 DED-patienter med moderat til svær keratitis(defineret som en CFS-score på 2 til 4) også randomiserettil IKERVIS eller kontrollen dagligt ved sengetid i 6 måneder. De ko-primære endepunkter var ændringen i CFS-score og ændringen i den globale score for ubehag i øjnene uden relation til inddrypning af forsøgsmedicin, begge målt ved måned 6. En lille, men statistisk signifikant forskel i CFS-forbedring blev observeret mellem behandlingsgrupper ved måned 6 til fordel for IKERVIS(en gennemsnitlig ændring fra baseline i CFS -1,05 med IKERVISog -0,82 med kontrollen, p=0,009).

Den gennemsnitlige ændring fra baseline i ubehag i øjnene (vurderet vha. en visuel, analog skala) var - 12,82 med IKERVIS og -11,21 med kontrollen (p=0,808).

I begge studier blev der ikke opnået nogen signifikant forbedring af symptomer for IKERVIS sammenlignet med kontrollen efter 6 måneders behandling, uanset om der blev anvendt en visuel, analog skala eller OSDI.

I begge studier havde en tredjedel af patienterne i gennemsnit Sjögrens syndrom; mht. den generelle population blev der observeret en statistisk signifikant forbedring i CFS til fordel for IKERVIS i denne undergruppe af patienter.

Ved fuldførelsen af SANSIKA-studiet (12-måneders studie) blev patienterne bedt om at indgå i Post- SANSIKA-studiet. Dette studie var et iblindet, ikke-randomiseret, én arm, 24 måneder sudieforlængelse af Sansika-studiet. I Post-SANSIKA-studiet fik patienterne skiftevis behandling med IKERVIS eller ingen behandling afhængig af CFS-score (patienterne fik IKERVIS, når der var en forværring af keratitis).

Santen Oy

Dette studie var udformet til at monitorere langtidsseffekten og hyppighed af recidiv hoss patienter, der tidligere har fået IKERVIS.

Det primære formål med studiet var at vurdere varigheden af forbedringen efter seponering af behandling med IKERVIS, når først patienten var forbedret med hensyn til baseline for SANSIKA- studiet (dvs. mindst 2 grader forbedring på den modificerede Oxford-skala).

67 patienter blev indskrevet (37,9 % af de 177 patienter, der havde afsluttet Sansika). Efter 24- måneders perioden oplevede 61,3 % af 62 patienter inkluderet i den primære effektpopulation ikke et ecidiv baseret på CF-scores. Procentdelen af patienter, der oplevede et kraftigt recidiv af keratitis var henholdsvis 35 % og 48 % hos patienter behandlet 12 måneder og 6 måneder med IKERVIS i SANSIKA-studiet.

Baseret på den første kvartil (medianen kunne ikke estimeres på grund af det lille antal recidiver), var tiden til recidiv (tilbage til CF grad 4) ≤224 dage og ≤175 dage hos patienter. Der tidligere var behandlet henholdsvis 12 måneder og 6 måneder med IKERVIS. Patienterne tilbragte mere tid på CFS grad 2 (median 12,7 uger/år) og grad 1 (median 6,6 uger/år) end CFS grad 3 (median 2,4 uger/år), CFS grad 4 og 5 (median tid 0 uger/år).

Vurdering af DED-symptomer med VAS viste en forværring af patientens ubehag fra tidpunktet, hvor behandlingen ført blev stoppet til tidspunktet, hver den blev genstartet med undtagelse af smerter, der forblev relativt lavt og stabilt. Median global VAS-score øgedes fra tidspunktet, hvor behandlingen først blev stoppet (23,3 %) til tidsspunktet, hvor behandlingen blev genstartet (45,1 %).

Der er ikke blevet observeret signifikante ændringer i de andre sekundære endepunkter (TBUT, lissamin grøn-farvning og Schirmer test, NEI-VFQ og EQ-SD) over forløbet af forlængelsesstudiet.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med IKERVIS i alle undergrupper af den pædiatriske population med lidelsen tørre øjne (se pkt.

4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Der er ikke blevet udført formelle farmakokinetiske studier hos mennesker med IKERVIS.

Blodkoncentrationer af IKERVIS blev målt med en særlig analyse vha. kromatografi/massespektroskopi med væske under højtryk. Hos 374 patienter fra to virkningsstudier blev ciclosporins plasmakoncentrationer målt før administration og efter 6 måneder (SICCANOVE-studiet og SANSIKA-studiet) og 12 måneders behandling (SANSIKA-studiet). Efter 6 måneders okulær inddrypning med IKERVIS en gang daglig, havde 327 patienter værdier under den nederste detektionsgrænse (0,050 ng/ml) og 35 patienter var under den nederste kvantificeringsgrænse

(0,100 ng/ml). Målbare værdier, der ikke oversteg 0,206 ng/ml, blev målt hos otte patienter. Værdierne blev vurderet som ubetydelige. Tre patienter havde værdier over kvantificeringens øverste grænse

(5 ng/ml), men de tog allerede oral ciclosporin ved en stabil dosis, som var tilladt ifølge studiernes protokoller. Efter 12 måneders behandling var værdierne under den nederste detektionsgrænse for 56 patienter og under den nederste kvantificeringsgrænse hos 19 patienter. Syv patienter havde målbare værdier (fra 0,105 til 1,27 ng/ml), hvoraf de alle betragtes som ubetydelige. To patienter

havde værdier over kvantificeringens øverste grænse, men de havde allerede taget oral ciclosporin ved en stabil dosis, siden deres inklusion i studiet.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, fototoksicitet og fotoallergi, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

I prækliniske studier blev der kun iagttaget virkninger ved systemisk administration eller ved doser, der anses for at overstige den maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans.

Santen Oy

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Mediumkæde-triglycerider

Cetalkoniumchlorid

Glycerol

Tyloxapol

Poloxamer 188

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Vand til injektion

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

Efter anbrud af aluminiumsposerne, skal enkeltdosisbeholderne opbevares i poserne for at beskytte dem mod lys og for at undgå fordampning. Anbrudte, individuelle enkeltdosisbeholdere med tilbagebleven emulsion skal bortskaffes omgående efter anvendelse.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

IKERVIS leveres i 0,3 ml enkeltdosisbeholdere af termoplast (LDPE), der igen ligger i en forseglet laminatfoliepose.

En pose indeholder fem enkeltdosisbeholdere.

Pakningsstørrelser: 30 og 90 enkeltdosisbeholdere.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/15/990/001

EU/1/15/990/002

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Santen Oy

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. marts 2015

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturshjemmesidehttp://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet