Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Etikettering - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnImatinib Teva
ATC-kodeL01XE01
Indholdsstofimatinib
ProducentTeva B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg filmovertrukne tabletter imatinib

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg imatinib (som mesilat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukken tablet.

20x1 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

60x1 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

120x1 filmovertrukne tabletter

180x1 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederlandene

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/808/001

 

 

 

 

20 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/002

60 filmovertrukne tabletter

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/004

120 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/006

180 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/007

20 x 1 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/008

60 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/010

120 filmovertrukne tabletter

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/012

180 x 1 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Imatinib Teva 100 mg filmovertrukne tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg filmovertrukne tabletter imatinib

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg filmovertrukne tabletter imatinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mg imatinib (som mesilat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukken tablet.

30 filmovertrukne tabletter

30x1 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

90x1 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederlandene

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/808/013

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/015

90 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/017

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 filmovertrukne tabletter

EU/1/12/808/019

90 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Imatinib Teva 400 mg filmovertrukne tabletter

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg filmovertrukne tabletter imatinib

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 100 mg hårde kapsler imatinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 100 mg imatinib (som mesilat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hård kapsel.

20x1 hårde kapsler

60 hårde kapsler

60x1 hårde kapsler

120 hårde kapsler

120x1 hårde kapsler

180x1 hårde kapsler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederlandene

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/808/021

20 x 1 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/022

60 hårde kapsler

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/024

120 hårde kapsler

 

 

EU/1/12/808/025

 

 

120 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/026

180 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/027

20 x 1 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/028

60 hårde kapsler

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/030

120 hårde kapsler

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/032

180 x 1 hårde kapsler

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Imatinib Teva 100 mg hårde kapsler

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS

Blister

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Imatinib Teva 100 mg hårde kapsler imatinib

2.NAME OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Teva B.V.

3.EXPIRY DATE

EXP

4.BATCH NUMBER

Lot

5.OTHER

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg hårde kapsler imatinib

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 400 mg imatinib (som mesilat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hård kapsel.

30 hårde kapsler

30x1 hårde kapsler

90 hårde kapsler

90x1 hårde kapsler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederlandene

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/808/033

30 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/035

90 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/037

30 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 hårde kapsler

EU/1/12/808/039

90 hårde kapsler

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 hårde kapsler

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Imatinib Teva 400 mg hårde kapsler

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Teva 400 mg hårde kapsler imatinib

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet