Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Indlægsseddel - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnJentadueto
ATC-kodeA10BD11
Indholdsstoflinagliptin / metformin
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Indlægsseddel: Information til patienten

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter linagliptin/metforminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Jentadueto

3.Sådan skal du tage Jentadueto

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Jentadueto indeholder to forskellige aktive stoffer, linagliptin og metformin.

-Linagliptin tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes DPP-4-hæmmere (dipeptidylpeptidase-4-hæmmere).

-Metformin tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes biguanider.

Sådan virker Jentadueto

De 2 aktive stoffer supplerer hinanden med at kontrollere blodsukkeret hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus. Sammen med diæt og motion hjælper Jentadueto med at forbedre

insulinniveauet og -virkningen efter et måltid og nedsætter mængden af sukker, der dannes af kroppen.

Dette lægemiddel kan bruges alene eller sammen med andre typer lægemidler til behandling af diabetes, f.eks. sulfonylurinstof, empagliflozin eller insulin.

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor din krop ikke danner tilstrækkeligt meget insulin samtidig med, at det insulin, som kroppen danner, ikke virker så godt, som det burde. Din krop kan også danne for meget sukker. Når dette sker, ophobes sukker (glucose) i blodet og dette kan føre til alvorlige helbredsproblemer som hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og amputation.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Jentadueto

Tag ikke Jentadueto:

-hvis du er allergisk over for linagliptin eller metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Jentadueto (angivet i afsnit 6)

-hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion

-hvis du har sukkersyge (diabetes), der ikke er under kontrol, f.eks. med for højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko for laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte

ketonstoffer ophobes i blodet, hvilket kan medføre diabetisk koma. Symptomerne omfatter mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en udsædvanlig frugtagtig lugt.

-hvis du på noget tidspunkt har været ramt af diabetisk koma

-hvis du har en svær infektion som f.eks. en infektion, der påvirker dine lunger, bronkier eller nyrer. Alvorlige infektioner kan medføre nyreproblemer, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se 'Advarsler og forsigtighedsregler')

-hvis du har mistet en masse vand fra kroppen (dehydrering), f.eks. på grund af langvarig eller svær diarré eller hvis du har kastet op flere gange efter hinanden. Dehydrering kan medføre nyreproblemer, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se 'Advarsler og forsigtighedsregler')

-hvis du er behandlet for akut hjertesvigt eller for nylig har haft et hjerteanfald, har alvorlige kredsløbsproblemer (f.eks. shock) eller vejrtrækningsbesvær. Det kan betyde, at du ikke får nok ilt ud i vævene, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se 'Advarsler og forsigtighedsregler')

-hvis du har en leversygdom

-hvis du drikker meget alkohol, enten hver dag eller kun nogle gange (se 'Jentadueto sammen med alkohol').

Tag ikke Jentadueto, hvis du mener, at noget af ovenstående passer på dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, før du tager dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Jentadueto

-hvis du har type 1-diabetes (dvs. at din krop ikke danner insulin). Jentadueto må ikke bruges til type 1-diabetes.

-hvis du tager insulin eller et sulfonylurinstof (anden diabetesmedicin) sammen med Jentadueto. I så fald vil lægen måske nedsætte dosis af insulin eller sulfonylurinstof for at undgå lavt blodsukker (hypoglykæmi).

-hvis du har eller tidligere har haft sygdom i bugspytkirtlen.

Hvis du har vedvarende, svære mavesmerter, kan det være symptomer på akut pankreatitis, og du skal kontakte din læge.

Hvis der dannes blistre på din hud, kan det være et tegn på en tilstand, der kaldes bulløs pemfigoid. Din læge kan beslutte, at du skal stoppe med at tage Jentadueto.

Hvis du er usikker på, om noget af ovenstående passer på dig, skal du kontakte lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Jentadueto.

Hudproblemer er en almindelig komplikation ved diabetes. Det er vigtigt at følge anbefalingerne for hud- og fodpleje, som er givet af lægen eller sygeplejersken.

Risiko for laktatacidose

På grund af metformin-indholdet kan Jentadueto give en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (mælkesyreforgiftning), især hvis du har nedsat nyrefunktion. Der er også øget risiko for at udvikle laktatacidose ved ukontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, langvarig faste eller alkoholindtagelse, dehydrering (væskemangel – se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og enhver tilstand med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom).

Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Stop med at tage Jentadueto i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet med dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse for varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.

Stop med at tage Jentadueto og kontakt omgående læge eller nærmeste hospital, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma. Symptomerne på laktatacidose omfatter:

opkastning

mavesmerter

muskelkramper

almen utilpashed med udpræget træthed

vejrtrækningsbesvær

nedsat kropstemperatur og langsommere puls

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital.

Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Jentadueto under indgrebet og i nogen tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Jentadueto, og hvornår du kan genoptage den igen.

Under behandlingen med Jentadueto vil lægen kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller hyppigere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere.

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Jentadueto

Hvis du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder jod, ind i dit blod, for eksempel i forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Jentadueto forud for eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Jentadueto, og hvornår du kan genoptage den igen.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal eventuelt have kontrolleret dit blodsukker eller din nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af Jentadueto. Det er især vigtigt, at du nævner følgende:

-Vanddrivende lægemidler (diuretika)

-Lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2-hæmmere, såsom ibuprofen og celecoxib)

-Visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister)

-Lægemidler, der kan ændre mængden af metformin i dit blod, især hvis du har nedsat nyrefunktion (f.eks. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib)

-Carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin, som er medicin, der bruges til at kontrollere krampeanfald eller mod kroniske smerter

-Rifampicin – et antibiotikum, der bruges til behandling af infektioner som tuberkulose

-Medicin, der anvendes til behandling af sygdomme, der medfører betændelsestilstande, som f.eks. astma og gigt (kortikosteroider)

-Bronkodilatorer (β-sympatomimetika), der bruges til behandling af bronkial astma

-Medicin, der indeholder alkohol.

Brug af Jentadueto sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Jentadueto, da det kan øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Jentadueto.

Brug ikke Jentadueto, hvis du er gravid. Det vides ikke, om dette lægemiddel er skadeligt for det ufødte barn.

Metformin går over i mælken i små mængder. Det vides ikke, om linagliptin går over i mælken. Tal med din læge, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Jentadueto påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Jentadueto kan dog sammen med sulfonylurinstof eller insulin medføre for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Dette kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken, til at betjene maskiner eller arbejde uden sikkert fodfæste.

3.Sådan skal du tage Jentadueto

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget skal du tage

Din dosis af Jentadueto afhænger af din helbredstilstand og af den dosis, du i øjeblikket tager af metformin og/eller af linagliptin- og metformin-tabletter. Lægen vil fortælle dig præcist, hvilken dosis du skal tage.

Sådan skal du tage dette lægemiddel

-1 tablet to gange dagligt gennem munden i den dosis, din læge har ordineret.

-sammen med et måltid for at undgå maveproblemer.

Du bør ikke overskride den maksimalt anbefalede daglige dosis på 5 mg linagliptin og 2.000 mg metformin.

Fortsæt med at tage Jentadueto til at kontrollere dit blodsukker, så længe din læge ordinerer det. Din læge kan ordinere dette lægemiddel sammen med en anden slags diabetesmedicin, som tages gennem munden, eller insulin. For at få den bedste virkning skal alle lægemidler tages, som foreskrevet af lægen.

Du skal fortsætte med diæt, mens du får Jentadueto, og sørge for, at din indtagelse af kulhydrater fordeles jævnt over dagen. Hvis du er overvægtig, skal du fortsætte med din energibegrænsede diæt, som du er blevet instrueret i. Det er ikke sandsynligt, at Jentadueto medfører unormalt lavt blodsukker (hypoglykæmi). Når Jentadueto tages sammen med et sulfonylurinstof eller med insulin, kan lavt blodsukker forekomme, og lægen vil måske nedsætte dosis af sulfonylurinstof eller insulin.

Hvis du har taget for meget Jentadueto

Hvis du har taget for mange Jentadueto tabletter, kan du få laktatacidose. Symptomer på laktatacidose er uspecifikke, f.eks. kvalme eller opkastning, mavesmerter med muskelkramper, generel utilpashed med voldsom træthed samt vejrtrækningsbesvær. Andre symptomer er nedsat kropstemperatur og langsommere puls. Hvis du får nogen af disse symptomer, kan du have brug for omgående behandling på et hospital, da laktatacidose kan føre til koma. Du skal omgående stoppe med at tage Jentadueto og straks kontakte en læge eller tage til det nærmeste hospital (se afsnit 2). Tag medicinpakningen med.

Hvis du har glemt at tage Jentadueto

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den straks, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag aldrig dobbeltdosis på samme tid (morgen eller aften).

Hvis du holder op med at tage Jentadueto

Du må ikke holde op med at tage Jentadueto uden at tale med lægen først. Dette lægemiddel er med til at holde dit blodsukker under kontrol.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kræver øjeblikkelig lægehjælp

Ved symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi) som rysten, svedeture, angst, sløret syn, prikkende fornemmelse på læberne, bleghed, humørsvingninger eller forvirring skal du stoppe med at tage Jentadueto og straks kontakte en læge. For lavt blodsukker er en meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) ved behandling med både Jentadueto og et sulfonylurinstof og ved behandling med både Jentadueto og insulin.

Jentadueto kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere), men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis dette sker for dig, skal du omgående stoppe med at tage Jentadueto og kontakte læge eller nærmeste hospital, da laktatacidose kan føre til koma.

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) er set hos nogle patienter (hyppigheden er ikke kendt og kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data).

STOP med at tage Jentadueto og kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

-Svære og vedvarende smerter i maven, som kan stråle ud til ryggen, samt kvalme og opkastning, da det kan være et tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Andre bivirkninger

Nogle patienter har haft overfølsomhedsreaktioner (hyppighed; sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter), herunder hvæsende vejrtrækning og åndenød (bronkial hyperreaktivitet; hyppighed ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)). Disse reaktioner kan være alvorlige. Nogle patienter fik udslæt (hyppighed; ikke almindelig), nældefeber (urticaria; hyppighed sjælden) samt hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg, hvilket kan forårsage problemer med at trække vejret eller synke (angioødem; hyppighed sjælden). Hvis du oplever nogen af ovenstående tegn på sygdom, skal du holde op med at tage Jentadueto og straks kontakte din læge. Din læge kan ordinere et lægemiddel til behandling af din overfølsomhedsreaktion og en anden type medicin til din diabetes.

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger:

-Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): diarré, stigning i blodenzymer (forhøjet lipase).

-Ikke almindelige: Betændelse i næse eller svælg (nasofaryngitis), hoste, nedsat appetit, kvalme, opkastning, stigning i blodenzymer (forhøjet amylase), kløe (pruritus).

-Ikke kendt: blæredannelse på huden (bulløs pemfigoid).

Bivirkninger, når du kun tager linagliptin

Bivirkninger, som kan forekomme ved linagliptin, er også anført her ved Jentadueto.

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tager Jentadueto sammen med insulin

-Ikke almindelig: nedsat leverfunktion, forstoppelse

Der henvises til indlægssedlen for insulin for yderligere information.

Bivirkninger, når du tager metformin alene, og som ikke er set med Jentadueto

-Meget almindelig: Mavesmerter

-Almindelig (forekommer hos højst 1 ud af 10 personer): Metalsmag i munden (smagsforstyrrelse)

-Meget sjælden (forekommer hos højst 1 ud af 10.000 personer): Nedsat niveau af B12-vitamin, leverbetændelse (hepatitis), hudreaktioner såsom rødme af huden (erytem, udslæt) og nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar Jentadueto utilgængeligt for børn.

Brug ikke Jentadueto efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Blister: Opbevares i den originale blister for at beskytte mod fugt.

Beholder: Beholderen holdes lukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Jentadueto, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at være forsøgt åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jentadueto indeholder:

-Aktive stoffer: Linagliptin og metforminhydrochlorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

-Øvrige indholdsstoffer:

-Tabletkerne: Arginin, copovidon, magnesiumstearat, majsstivelse, kolloid vandfri silica.

-Filmovertræk: Hypromellose, titaniumdioxid (E171), talcum, propylenglycol. Jentadueto 2,5 mg/850 mg tabletter indeholder også rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg tabletter indeholder også rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Jentadueto 2,5 mg/850 mg er ovale, bikonvekse lysorange filmovertrukne tabletter. De er præget med henholdsvis Boehringer Ingelheims logo og D2/850.

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg er ovale, bikonvekse lyserøde filmovertrukne tabletter. De er præget med henholdsvis Boehringer Ingelheims logo og D2/1000.

Jentadueto fås i perforerede enkeltdosisblistere med 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 og 120 x 1 filmovertrukne tabletter og multipakninger med 120 x 1 (2 pakninger af 60 x 1), 180 x 1 (2 pakninger af 90 x 1) og 200 x 1 (2 pakninger af 100 x 1) filmovertrukne tabletter.

Jentadueto fås også i plastbeholdere med plastskruelåg og silicagel (tørremiddel). Beholderne indeholder 14, 60 eller 180 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Tyskland

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 5th km Paiania – Markopoulo Koropi Attiki, 194 00 Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuvos filialas

 

Tel.: +370 37 473 922

България

Luxembourg/Luxemburg

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Тел: +359 2 958 79 98

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Magyarország

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +420 234 655 111

Magyarországi Fióktelepe

 

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Malta

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tlf: +45 39 15 88 88

Tel: +44 1344 424 600

Deutschland

Nederland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Lilly Deutschland GmbH

 

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

 

Eesti

Norge

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Norway KS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 76 13 00

Tel: +372 612 8000

 

Ελλάδα

Österreich

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Polska

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +34 93 404 51 00

Tel: +48 22 699 0 699

Lilly S.A.

 

Tel: +34 91 663 50 00

 

France

Portugal

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 49 34 34

Tel: +351 21 412 66 00

Hrvatska

România

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +385 1 2444 600

Viena - Sucursala Bucureşti

 

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Slovenija

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +353 1 295 9620

Podružnica Ljubljana

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: +386 1 586 40 00

 

Tel: +353 1 661 4377

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Sími: +354 535 7000

organizačná zložka

 

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Tel: +39 02 5355 1

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

Tel: +39 05 5425 71

 

Κύπρος

Sverige

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim AB

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

United Kingdom

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Ltd.

Latvijas filiāle

Tel: +44 1344 424 600

Tel: +371 67 240 011

Eli Lilly and Company Limited

 

 

Tel: +44 1256 315 000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet