Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Etikettering - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnMatever
ATC-kodeN03AX14
Indholdsstoflevetiracetam
ProducentPharmathen S.A.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 20, 30, 50, 60, 100

multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [INKLUSIVE BLÅ BOKS]

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF (E110) og propylenglycol (E1520). Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

20 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger af 100) filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 250 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER - 2D BARCODE

2D stregkode bærer den entydige identifikator inkluderet.

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Indre pakning der indeholder 100 filmovertrukne tabletter til multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [UDEN BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF (E110) og propylenglycol (E1520). Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, sælges ikke separat

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/006

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 250 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER - 2D BARCODE

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 250 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120

multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [INKLUSIVE BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder propylenglycol(E1520). Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger af 100) filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONS (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 500 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER - 2D BARCODE

2D stregkode bærer den entydige identifikator inkluderet.

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Indre pakning der indeholder 100 filmovertrukne tabletter til multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [UDEN BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder propylenglycol(E1520). Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, sælges ikke separat

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTATIONSVEJ (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/014

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 500 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 500 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120

multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [INKLUSIVE BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF (E110). Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

20 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

80 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger af 100) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONS (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 750 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

2D stregkode bærer den entydige identifikator inkluderet.

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Indre pakning der indeholder 100 filmovertrukne tabletter til multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [UDEN BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF (E110). Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, sælges ikke separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONS (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/022

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 750 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 750 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 10, 20, 30, 50, 60, 100

multipakning med 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [INKLUSIVE BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 1.000 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.000 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

Multipakning: 200 (2 pakninger af 100) filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONS (E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 1.000 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

2D stregkode bærer den entydige identifikator inkluderet.

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Indre pakning der indeholder 100 filmovertrukne tabletter til multipakningmed 200 (2 x 100) filmovertrukne tabletter [UDEN BLÅ BOKS]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 1.000 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.000 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, sælges ikke separat

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland Tel.: +30 210 66 04 300

Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/029

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Matever 1.000 mg

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Aluminium/ PVC/PE/PVDC blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 1.000 mg filmovertrukne tabletter

Levetiracetam

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 10 hætteglas

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Matever 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Levetiracetam

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 500 mg levetiracetam/5 ml.

Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder eddikesyre, vand til injektionsvæsker, natriumacetat-trihydrat, natriumchlorid. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

500 mg/5 ml

10 hætteglas med koncentrat til infusionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Intravenøs anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Bruges straks efter fortynding.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen særlige opbevaringsbetingelser før rekonstitution. Efter fortynding er infusionsopløsningen stabil i 24 timer ved 2 ° C - 8 ° C (i køleskab).

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grækenland

Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/711/030

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Matever 100 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

17. UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

2D stregkode bærer den entydige identifikator inkluderet.

18. UNIQUE IDENTIFIER - LÆSELIG DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Hætteglas med 5 ml

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Matever 100 mg/ml sterilt koncentrat Levetiracetam

i.v.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3. UDLØBSDATO

EXP

Bruges straks efter fortynding.

4. BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

500 mg/5 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet