Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Produktresumé - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnMethylthioninium chloride Proveblue
ATC-kodeV03AB17
Indholdsstofmethylthioninium chloride
ProducentProvepharm SAS

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Methylthioniniumchlorid Proveblue 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 5 mg methylthioniniumchlorid.

Hver 10 ml ampul indeholder 50 mg methylthioniniumchlorid.

Hver 2 ml ampul indeholder 10 mg methylthioniniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektionsvæske)

Klar mørkeblå opløsning med en pH-værdi på mellem 3,0 og 4,5.

Osmolaliteten er normalt på mellem 10 og 15 mOsm/kg.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Akut symptomatisk behandling af methæmoglobinæmi fremkaldt af lægemidler og kemiske stoffer. Methylthioniniumchlorid Proveblue er indiceret til voksne, børn og unge (fra 0 til 17 år).

4.2Dosering og administration

Methylthioniniumchlorid Proveblue skal indgives af en kvalificeret sundhedsfaglig person.

Dosering

Voksne

Den normale dosis er 1 til 2 mg pr. kg legemsvægt, dvs. 0,2-0,4 ml pr. kg legemsvægt administreret over et tidsrum på 5 minutter.

En ny dosis (1 til 2 mg/kg legemsvægt, dvs. 0,2-0,4 ml/kg legemsvægt) kan indgives en time efter den første dosis i tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, eller hvis methæmoglobinniveauet forbliver væsentligt højere end det normale kliniske niveau.

Behandlingen varer normalt ikke mere end en dag.

Den maksimale anbefalede kumulative dosis for behandlingsforløbet er 7 mg/kg og bør ikke overskrides, da methylthioniniumchlorid administreret over den maksimale dosis kan forårsage methæmoglobinæmi hos særligt modtagelige patienter.

I tilfælde af methæmoglobinæmi fremkaldt af anilin eller dapson er den anbefalede maksimale, kumulative dosis for hele behandlingsforløbet 4 mg/kg (se pkt. 4.4).

Der foreligger ikke tilstrækkelige data til støtte for en anbefaling om en løbende infusionsdosis.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke påkrævet.

Nedsat nyrefunktion

Methylthioniniumchlorid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat til svær nyresygdom, da der foreligger begrænsede data, og methylthioniniumchlorid udskilles hovedsageligt via nyrerne. Der kan være behov for lavere doser (<1 mg/kg).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaring med behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Spædbørn over 3 måneder, børn og unge:

Samme dosering som for voksne.

Spædbørn på 3 måneder eller derunder og nyfødte:

Den anbefalede dosis er 0,3 til 0,5 mg pr. kg legemsvægt, dvs. 0,06-0,1 ml pr. kg legemsvægt administreret over et tidsrum på 5 minutter.

En ny dosis (0,3 til 0,5 mg pr. kg legemsvægt, dvs. 0,06-0,1 ml pr. kg legemsvægt) kan indgives en time efter den første dosis i tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, eller hvis methæmoglobinniveauet forbliver væsentligt højere end det normale kliniske niveau (se vigtige sikkerhedsoplysninger i pkt. 4.4).

Behandlingen varer normalt ikke mere end en dag.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

Methylthioniniumchlorid Proveblue er hypotonisk og kan fortyndes i 50 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning for at undgå lokale smerter, navnlig i den pædiatriske population.

Det skal indgives meget langsomt over et tidsrum på 5 minutter. Det må ikke indgives ved subkutan eller intratekal injektion.

For instruktioner om håndtering og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for andre thiazinfarvestoffer

Patienter med glukose-6-phosphatdehydrogenasemangel (G6PD) på grund af risikoen for hæmolytisk anæmi

Patienter med nitritinduceret methæmoglobinæmi fremkaldt under behandling af cyanidforgiftning

Patienter med methæmoglobinæmi som følge af chloratforgiftning

NADPH (nicotinamidadenindinucleotidphosphat)-reduktasemangel.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Methylthioniniumchlorid Proveblue skal injiceres meget langsomt over et tidsrum på 5 minutter for at forhindre, at høje lokale koncentrationer af stoffet producerer yderligere methæmoglobin.

Stoffet giver urin og afføring en blågrøn farve og huden en blå farve, der kan hindre diagnosticering af cyanose.

Hos patienter med methæmoglobinæmi fremkaldt af anilin kan gentagne doser af methylthioniniumchlorid være nødvendige. Der bør udvises forsigtighed under behandlingen med methylthioniniumchlorid, da det kan forstærke dannelsen af Heinz body anæmi og hæmolytisk anæmi. Lavere doser bør derfor overvejes, og den samlede kumulative dosis bør ikke overstige 4 mg/kg.

Methylthioniniumchlorid Proveblue kan forværre hæmolytisk anæmi fremkaldt af dapson på grund af dannelsen af den dapsonreaktive metabolit hydroxylamin, som oxiderer hæmoglobin. Det anbefales, at en kumulativ dosis for hele behandlingsforløbet på 4 mg/kg ikke overskrides hos patienter med methæmoglobinæmi fremkaldt af dapson.

I tilfælde af formodede om methæmoglobinæmi tilrådes det at kontrollere iltmætningen ved hjælp af co- oximetri, når det er muligt, da pulsoximetri kan give et falsk billede af iltmætningen under indgivelsen af methylthioniniumchlorid.

Anæstesiologer skal være meget opmærksomme på methæmoglobinæmi hos patienter i dapsonbehandling og på interferens mellem BIS-behandling (Bispectral Index) og indgivelse af Methylthioniniumchlorid Proveblue.

Elektrokardiogram (EKG) og blodtryk bør overvåges under og efter behandling med Methylthioniniumchlorid Proveblue, da hypotension og hjertearytmi er potentielle bivirkninger (se pkt. 4.8).

Manglende reaktion på methylthioniniumchlorid tyder på cytochrom b5 reduktasemangel, glukose-6- phosphatdehydrogenasemangel eller sulfhæmoglobinæmi. Alternative behandlingsmuligheder bør overvejes.

Patienter med hyperglycæmi eller diabetes mellitus

Hvis methylthioniniumchlorid opløses i glukose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning, skal det anvendes med forsigtighed hos patienter med hyperglycæmi eller diabetes mellitus, da disse lidelser kan forværres af glukoseopløsningen.

Pædiatrisk population

Der bør udvises den yderste forsigtighed ved indgivelse til nyfødte og spædbørn under 3 måneder på grund af de lavere koncentrationer af NADPH-methæmoglobinreduktase, der er nødvendig for at reducere methæmoglobin til hæmoglobin, hvilket gør disse spædbørn mere udsatte for methæmoglobinæmi fremkaldt af høje doser af methylthioniniumchlorid.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Methylthioniniumchlorid bør undgås hos patienter, som modtager lægemidler, der forstærker serotonerg transmission, herunder selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI), bupropion, buspiron, clomipramin, mirtazapin og venlafaxin. Hvis en intravenøs anvendelse af methylthioniniumchlorid ikke kan undgås hos patienter i behandling med serotonerge lægemidler, bør der vælges den lavest mulige dosis, og patienten skal observeres nøje for virkninger på centralnervesystemet (CNS) i op til 4 timer efter indgivelsen.

In vitro hæmmer methylthioniniumchlorid CYP2A1, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4/5. De kliniske konsekvenser af øgede plasmakoncentrationer af samtidigt administrerede lægemidler, som er følsomme CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2D6- og CYP3A-substrater kan ikke udelukkes.

In vitro inducerer methylthioniniumchlorid CYP1A2. Den kliniske konsekvens er ukendt.

Administration af methylthioniniumchlorid Proveblue kan potentielt medføre en forbigående forøgelse eller reduktion i eliminationen af lægemidler, der primært metaboliseres via disse enzymer. De kliniske konsekvenser vurderes imidlertid at være minimale, idet methylthioniniumchlorid Proveblue ofte kun anvendes én gang og i akutte nødsituationer.

Methylthioniniumchlorid er en potent hæmmer af transportproteinerne OCT2, MATE1 og MATE2-K. De kliniske konsekvenser af denne hæmning er ukendte. Administration af methylthioniniumchlorid kan potentielt medføre en forbigående forøgelse af eksponeringen for lægemidler, der primært elimineres ved renal transport via OCT2/MATE, herunder cimetidin, metformin og aciclovir.

Methylthioniniumchlorid er et substrat af P-glykoprotein (P-gp). Det vurderes, at de kliniske konsekvenser sandsynligvis er minimale, idet den normale brug i forbindelse med nødsituationer er kortvarig og består af enkeltdoser.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af methylthioniniumchlorid til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Methylthioniniumchlorid Proveblue bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er absolut nødvendigt, f.eks. ved livstruende methæmoglobinæmi.

Amning

Det vides ikke, om methylthioniniumchlorid udskilles i human mælk. Udskillelse af methylthioniniumchlorid i human mælk er ikke blevet undersøgt hos dyr. En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Baseret på kinetiske data bør amning afbrydes i op til 8 dage efter behandling med Methylthioniniumchlorid Proveblue.

Fertilitet

In vitro har methylthioniniumchlorid vist sig at nedbringe motiliteten af menneskets sæd på en dosisafhængig måde.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Methylthioniniumchlorid påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Evnen til at føre motorkøretøj kan blive påvirket som følge af forvirring, svimmelhed og muligvis synsforstyrrelser.

Risikoen er dog begrænset, da lægemidlet er beregnet til akut indgivelse i nødsituationer på hospitaler.

4.8Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger under kliniske forsøg er svimmelhed, paræstesi, dysgeusia, kvalme, misfarvning af huden, farvet urin, øget svedtendens, smerter på injektionsstedet og ekstremitetssmerter.

Intravenøs injektion af methylthioniniumchlorid har lejlighedsvis forårsaget hypotension og hjertearytmi, og sådanne lidelser kan ved sjældne lejligheder være dødelige.

Tabel over bivirkninger

De i nedenstående tabel opstillede bivirkninger optræder hos voksne, børn og unge (fra 0 år og op til 17 år) efter intravenøs indgivelse. Hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Når hyppigheden er angivet, er den baseret på en meget lille stikprøvestørrelse.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Methæmoglobinæmi,

Ikke kendt

 

Hyperbilirubinæmi1

Ikke kendt

 

Hæmolytisk anæmi

Ikke kendt

Immunsystemet

Anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Konfusionstilstand

Ikke kendt

 

Agitation

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed

Meget almindelig

 

Hovedpine

Almindelig

 

Angst

Almindelig

 

Tremor

Ikke kendt

 

Feber

Ikke kendt

 

Afasi

Meget almindelig

 

Paræstesi

Meget almindelig

 

Dysgeusia

Ikke kendt

Øjne

Mydriasis

Ikke kendt

Hjerte

Hjertearytmi

Ikke kendt

 

Takykardi

Ikke kendt

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Ikke kendt

 

Hypotension

Ikke kendt

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

 

Takypnø

Ikke kendt

 

 

Hypoksi

Ikke kendt

 

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Meget almindelig

 

 

Opkastning

Almindelig

 

 

Mavesmerter

Almindelig

 

 

Misfarvning af afføring (blågrøn)

Ikke kendt

 

Hud og subkutane væv

Misfarvning af huden (blå)

Meget almindelig

 

 

Øget svedtendens

Meget almindelig

 

 

Urticaria

Ikke kendt

 

Nyrer og urinveje

Farvet urin (blågrøn)

Meget almindelig

 

Almene symptomer og reaktioner på

Brystsmerter

Almindelig

 

administrationsstedet

Lokal nekrose af vævet på

Ikke kendt

 

 

 

 

injektionsstedet

 

 

 

Smerter på injektionsstedet

Almindelig

 

Undersøgelser

Hæmoglobin faldet

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Smerter i ekstremiteter

Meget almindelig

Kun indberettet for spædbørn

 

 

Pædiatrisk population

Bivirkningerne er de samme som hos voksne (med undtagelse af hyperbilirubinæmi, der kun er indberettet for spædbørn).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Personer uden methæmoglobinæmi

Indgivelse af store intravenøse doser (≥ 7 mg/kg) af Methylthioniniumchlorid Proveblue til personer uden methæmoglobinæmi forårsager kvalme og opkastninger, strammen omkring brystet, brystsmerter, takykardi, ængstelse, svær svedproduktion, tremor, mydriasis, blågrønfarvning af urinen, blåfarvning af huden og slimhinderne, mavesmerter, svimmelhed, paræstesi, hovedpine, forvirring, hypertension, mild methæmoglobinæmi (op til 7 %) og ændringer i elektrokardiogrammer (T-bølge udfladning eller inversion). Disse symptomer forsvinder normalt i løbet af 2 til 12 timer efter injektionen.

Personer med methæmoglobinæmi

Kumulative doser af methylthioniniumchlorid kan føre til dyspnø og takypnø, antageligt som følge af nedsat ilttilgængelighed forårsaget af methæmoglobinæmi, brystsmerter, tremor, cyanose og hæmolytisk anæmi.

Hæmolytisk anæmi er også blevet indberettet i tilfælde af alvorlig overdosis (20-30 mg/kg) hos spædbørn og voksne med methæmoglobinæmi forårsaget af anilin eller chlorater. Hæmodialyse kan anvendes hos patienter med svær hæmolyse.

Pædiatrisk population

Hyperbilirubinæmi er blevet observeret hos spædbørn efter indgivelse af 20 mg/kg methylthioniniumchlorid.

2 spædbørn døde efter indgivelse af 20 mg/kg methylthioniniumchlorid. Begge spædbørn havde komplekse medicinske lidelser, og methylthioniniumchlorid var kun delvis ansvarlig.

Patienten bør holdes under observation, methæmoglobinniveauet bør kontrolleres, og der bør træffes passende understøttende foranstaltninger efter behov.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Alle andre behandlingsprodukter, modgifte, ATC-kode: V03AB17

In vivo ved lave koncentrationer fremskynder methylthioniniumchlorid omdannelsen af methæmoglobin til hæmoglobin.

Det er blevet observeret, at Methylthioniniumchlorid Proveblue farver vævene selektivt. Brugen heraf ved kirurgi i biskjoldbruskkirtlen (ikke indiceret) har medført bivirkninger på centralnervesystemet, når det indgives samtidig med serotonerge lægemidler (se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Virkningen af methylthioniniumchlorid ved behandling af methæmoglobinæmi i den pædiatriske population blev påvist i to retrospektive undersøgelser og en åben randomiseret klinisk undersøgelse. Case-rapporter om virkningen findes også i litteraturen.

For yderligere vigtige sikkerhedsoplysninger, se pkt. 4.4.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs indgivelse optages Methylthioniniumchlorid Proveblue hurtigt i vævene. Det absorberes også godt ad oral vej. Størstedelen af dosen udskilles via urinen, normalt i form af leucomethylthioniniumchlorid.

Den anslåede halveringstid for methylthioniniumchlorid efter intravenøs indgivelse er 26,7 timer.

Methylthioniniumchlorid Proveblue inducerer ikke CYP2B6 og CYP3A4 in vitro.

Methylthioniniumchlorid Proveblue hæmmer P-gp in vitro.

Methylthioniniumchlorid Proveblue er ikke et substrat for BCRP eller OCT2 in vitro og hæmmer ikke BCRP, OAT1 eller OAT3 in vitro.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitet ved gentagen dosis

Toksicitet ved gentagen dosis i en måned hos hunde viste ingen makroskopiske toksiske virkninger.

De bivirkninger, der ses ved eksponeringsniveauer svarende til kliniske eksponeringsniveauer og uden mulig relevans for klinisk anvendelse, var moderat regenerativ anæmi i tilknytning til en højere median for patienternes trombocyttal og fibrinogenniveauer, en minimal stigning i medianen for de samlede bilirubinværdier i blodet og en øget forekomst af moderate bilirubinniveauer i urinen.

Genotoksicitet

Methylthioniniumchlorid var mutagen i genmutationsundersøgelsen i bakterier og lymfomceller fra mus, men ikke i in vivo micronucleusundersøgelser på mus, når der administreres 62 mg/kg intravenøst.

Karcinogenicitet

Der foreligger en vis evidens for methylthioniniulchlorids karcinogene aktivitet i hanmus og hanrotter. Der blev observeret usikre tegn på karcinogenicitet i hunmus. Der blev ikke observeret tegn på karcinogenicitet i hunrotter.

Reproduktionstoksicitet

In vitro har methylthioniniumchlorid vist sig at nedbringe motiliteten af menneskets sæd på en dosisafhængig måde. Det har også vist sig at hæmme væksten af dyrkede tocellede museembryoer og produktionen af progesteron i dyrkede luteale menneskeceller.

I rotter og kaniner er der indberettet teratogene virkninger med føtal og maternel toksicitet. I rotter er der observeret øgede resorptionsrater.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.6.6. Det må især ikke blandes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, fordi det er blevet påvist, at chlorid nedsætter opløseligheden af methylthioniniumchlorid.

6.3Opbevaringstid

3 år

Efter åbning eller fortynding: Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes omgående, medmindre åbningsmetoden/fortyndingsmetoden udelukker risikoen for mikrobiel kontamination. Hvis lægemidlet ikke anvendes omgående, er opbevaringstid- og forhold brugerens ansvar.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Ampullen opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Ampuller af type I-glas.

Hver æske indeholder en bakke med 5 ampuller à 10 ml.

Hver æske indeholder en bakke med 5 eller 20 ampuller à 2 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kun til engangsbrug

Methylthioniniumchlorid Proveblue kan fortyndes i en 50 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning for at undgå lokale smerter, navnlig i den pædiatriske population.

Det anbefales, at de parenterale opløsninger kontrolleres før indgivelse for at sikre, at de er fri for partikler. Methylthioniniumchlorid Proveblue må ikke anvendes, hvis opløsningen er misfarvet, uklar, grumset, eller hvis der er bundfald eller partikler i den.

Ikke anvendt lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Frankrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 6 maj 2011

Dato for seneste fornyelse: 8 februar 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet