Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Produktresumé - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnOrgalutran
ATC-kodeH01CC01
Indholdsstofganirelix
ProducentMerck Sharp

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver af de fyldte sprøjter indeholder 0,25 mg ganirelix i 0,5 ml vandig opløsning. Det aktive lægemiddelstof er et syntetisk decapeptid, som har høj antagonistisk aktivitet med det naturligt forekommende gonadotropinfrigivende hormon (GnRH). Aminosyrerne i positionerne 1, 2, 3, 6, 8 og 10 i det naturlige GnRH decapeptid er erstattet og det endelige molekyle bliver N-Ac-D-Nal(2)1,D- pC1Phe2,D-Pal(3)3,D-hArg(Et2)6,L-hArg(Et2)8,D-Ala10]-GnRH med en molekylevægt på 1570,4.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. injektion, dvs. den er i det væsentlige ”natriumfri”.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar og farveløs vandig opløsning.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Orgalutran er indiceret til forebyggelse af præmature stigninger i luteiniserende hormon (LH) hos kvinder i kontrolleret ovarieoverstimulations-behandling (COH) i forbindelse med assisteret reproduktionsteknik (ART).

I kliniske studier blev Orgalutran anvendt sammen med rekombinant humant follikelstimulerende hormon (FSH) eller corifollitropin alfa, en follikelstimulant med forlænget virkning.

4.2Dosering og administration

Orgalutran må kun udskrives af en speciallæge med erfaring inden for infertilitetsbehandling.

Dosering

Orgalutran anvendes til at forebygge præmature stigninger i luteiniserende hormon hos kvinder i kontrolleret ovarieoverstimulations-behandling (COH). Kontrolleret ovarieoverstimulation med FSH eller corifollitropin alfa kan starte på menstruationens 2. eller 3. dag. Orgalutran (0,25 mg) injiceres subkutant én gang dagligt. Behandlingen med Orgalutran startes på den 5. eller 6. dag med FSH- stimulation eller på den 5. eller 6. dag efter administration af corifollitropin alfa. Opstartsdagen for Orgalutran afhænger af ovarieresponset, det vil sige antallet og størrelse af voksende follikler og/eller niveauet af cirkulerende østradiol. Ved manglende follikelvækst kan start på Orgalutran udskydes, selv om klinisk erfaring er baseret på start med Orgalutran på den 5. eller 6. stimulationsdag. Orgalutran må ikke blandes med FSH, men begge præparater bør injiceres omtrent samtidig, dog ikke samme sted.

FSH-dosis-justeringerne bør baseres på antal og størrelse af voksende follikler frem for på mængden af cirkulerende østradiol (se pkt. 5.1). Den daglige behandling med Orgalutran fortsætter indtil den dag, hvor der findes et tilstrækkeligt antal follikler af passende størrelse. Sidste fase af

follikelmodningen kan induceres ved indgivelse af humant chorion gonadotropin (hCG).

Tidspunkt for sidste injektion

Tidsrummet mellem to Orgalutran-injektioner, og mellem den sidste Orgalutran-injektion og hCG injektionen bør ikke overstige 30 timer på grund af ganirelix’ halveringstid, idet der ellers kan forekomme præmature stigninger i LH. Ved indgift om morgenen bør behandling med Orgalutran derfor fortsætte i hele gonadotropin behandlingsperioden, inkl. den dag ovulationen starter. Ved indgift om eftermiddagen bør den sidste Orgalutran injektion gives om eftermiddagen før den dag, hvor ovulationen starter.

Orgalutran har vist sig sikker og effektiv hos kvinder som gennemgår flere behandlingscyklusser.

Behov for støtte i lutealfasen i cyklusser, hvor der anvendes Orgalutran, er ikke undersøgt. I kliniske studier blev støtte i lutealfasen givet i henhold til centrets praksis eller i henhold til den kliniske protokol.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen erfaring med anvendelse af Orgalutran hos patienter med nedsat nyrefunktion, da de blev ekskluderet fra kliniske studier. Derfor er Orgalutran kontraindiceret hos patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaring med anvendelse af Orgalutran hos patienter med nedsat leverfunktion, da de blev ekskluderet fra kliniske studier. Derfor er Orgalutran kontraindiceret hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Orgalutran hos den pædiatriske population.

Administration

Orgalutran indgives subkutant, helst i låret. Injektionsstedet bør ændres fra gang til gang for at forhindre lipoatrofi.

Subkutan injektion af Orgalutran kan udføres af patienten selv eller dennes partner, forudsat de har fået udførlige instruktioner og har adgang til ekspertråd.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

 

pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for gonadotropinudskillende hormon (GnRH) eller en GnRH analog.

Moderat til svært nedsat nyre- eller leverfunktion.

Graviditet eller amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Særlig opmærksomhed bør udvises overfor kvinder med symptomer på aktive allergiske tilstande. Der er under bivirkningsovervågningen efter markedsføring rapporteret om overfølsomhedsreaktioner så tidligt som ved første dosis (se pkt. 4.8). Da klinisk erfaring savnes, kan Orgalutran-behandling ikke anbefales til kvinder med alvorlige allergiske tilstande.

Latexallergi

Kanylens beskyttelseshætte indeholder naturgummi/latex, som kan fremkalde svære allergiske reaktioner (se pkt. 6.5).

Ovarieoverstimulations-syndrom (OHSS)

Ovarieoverstimulations-syndrom (OHSS) kan forekomme under eller efter ovariestimulation. OHSS må betragtes som en reel risiko ved gonadotropinstimulation. OHSS skal behandles symptomatisk, f.eks. med hvile, intravenøs infusion af elektrolytopløsninger eller kolloider og heparin.

Ektopisk graviditet

Eftersom infertile kvinder, som er i assisteret reproduktionsbehandling og især i in vitro-fertilisering (IVF), ofte har abnormaliteter i æggelederne, kan forekomsten af ektopiske graviditeter være forøget. Det er derfor vigtigt ved hjælp af ultralyd tidligt at bestemme, at graviditeten er intrauterin.

Medfødte malformationer

Forekomsten af medfødte malformationer efter assisteret reproduktionsteknologi (ART) menes at være højere end efter spontan undfangelse. Dette skyldes formentlig forskellige forhold ved forældrene (fx moderens alder, spermiedefekter) og en øget incidens af flerfoldsgraviditeter. Kliniske studier med mere end 1.000 nyfødte har vist, at incidensen af medfødte misdannelser hos børn født efter COH-behandling med Orgalutran er sammenlignelig med det indrapporterede efter COH- behandling med en GnRH-agonist.

Kvinder med kropsvægt under 50 kg eller over 90 kg

Orgalutrans sikkerhed og effektivitet er ikke påvist hos kvinder med en kropsvægt på under 50 kg eller over 90 kg (se også pkt. 5.1 og 5.2).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Muligheden for interaktioner med almindeligt anvendte lægemidler, herunder lægemidler der frigiver histamin, kan ikke udelukkes.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ganirelix hos gravide kvinder. Hos dyr behandlet med ganirelix på tidspunktet for implantation, forårsagede dette fosterresorption (se pkt. 5.3). Relevansen af disse data hos mennesker er ukendt.

Amning

Det vides ikke om ganirelix udskilles i modermælk.

Anvendelse af Orgalutran er kontraindiceret under graviditet og amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Ganirelix bruges i behandlingen af kvinder, som får kontrolleret ovarieoverstimulation i assisterede reproduktionsprogrammer. Ganirelix anvendes til forebyggelse af for tidlige LH-stigninger, der ellers kunne opstå hos disse kvinder under ovariestimulationen.

For dosering og administrationsmåde, se pkt. 4.2.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Tabellen nedenfor viser alle bivirkninger set hos kvinder, som blev behandlet med Orgalutran i kliniske studier, hvor recFSH blev anvendt til ovariestimulation. Det forventes, at de samme bivirkninger vil ses ved Orgalutranbehandling med anvendelse af corifollitropin alfa til ovariestimulation.

Bivirkningstabel

Bivirkningerne er klassificeret i henhold til MedDRA systemorganklasse og hyppighed; meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 og < 1/100). Hyppigheden af overfølsomhedsreaktioner (meget sjælden, < 1/10.000) er udledt fra post-marketing- overvågning.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Overfølsomhedsreaktioner (med forskellige

 

 

symptomer som udslæt, opsvulmet ansigt og

 

 

dyspnø)1

 

 

Forværring af allerede eksisterende eksem 2

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme

 

 

 

Almene symptomer og

Meget almin-

Lokal hudreaktion på injektionsstedet (især rødmen

reaktioner på

delig

med eller uden hævelse)3

administrationsstedet

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

Utilpashed

1Der er rapporteret tilfælde så tidligt som ved første dosis hos patienter, der havde fået Orgalutran.

2Rapporteret hos en forsøgsperson efter første dosis Orgalutran.

3I kliniske studier, hvor reaktionerne var rapporteret af patienterne, var forekomsten af moderat til svær hudreaktion en time efter injektion mindst en gang per behandlingscyklus 12% hos patienter behandlet med Orgalutran og 25% hos patienter behandlet subkutant med en GnRH-agonist. Lokale reaktioner forsvinder normalt inden for 4 timer efter administration.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Andre rapporterede bivirkninger skyldes snarere den kontrollerede ovarieoverstimulations-behandling i forbindelse med ART, særligt abdominalsmerter, udspilning af abdomen, OHSS (se også pkt. 4.4), ekstrauterin graviditet og spontan abort.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Overdosering hos mennesker kan forårsage forlængelse af virkningen.

Der findes ingen data, der omhandler akut toksicitet af Orgalutran hos mennesker. Kliniske studier med subkutan indgivelse af Orgalutran i doser på op til 12 mg viste ikke systemiske bivirkninger. I akutte toksicitetsstudier på rotter og aber blev non-specifikke toksiske symptomer som hypotension og bradykardi kun observeret efter i.v. indgift af ganirelix på over henholdsvis 1og 3 mg/kg.

I tilfælde af overdosering skal Orgalutran-behandlingen (midlertidigt) stoppes.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hypofyse- og hypothalamushormoner og analoger, antigonadotropin frigivende hormon; ATC-kode: H01CC01.

Virkningsmekanisme

Orgalutran er en GnRH antagonist, som modulerer hypotalamus-hypofyse-gonadal aksen ved kompetitiv binding til GnRH receptorerne i hypofysen. Et resultat heraf er en hurtig, kraftig, reversibel undertrykkelse af endogene gonadotropiner uden initial stimulation, som det er tilfældet med GnRH agonister. Efter indgift af multiple doser 0,25 mg Orgalutran hos frivillige kvinder var serum-LH-, serum-FSH- og serum-E2-koncentrationerne faldet 74 %, 32 % og 25 % henholdsvis 4, 16 og 16 timer efter indgift. Serum-hormonniveauerne vendte tilbage til værdierne før behandlingen inden for to dage efter sidste injektion.

Farmakodynamisk virkning

Hos patienter i kontrolleret ovariestimulationsbehandling var den gennemsnitlige varighed af Orgalutran behandlingen 5 dage. Under Orgalutran behandlingen var den gennemsnitlige forekomst af LH-stigning (>10 IE/I) med samtidig stigning i progesteron (>1 mg/ml) 0,3 - 1,2 % sammenlignet med 0,8 % under behandling med GnRH agonist. Der var en tendens til forhøjet LH og progesteronstigninger hos kvinder med en høj kropsvægt (>80 kg), men der blev ikke observeret nogen indvirkning på det kliniske resultat. Imidlertid kan man ikke, ud fra det lille antal patienter, der indtil nu er behandlet, udelukke en sådan. I tilfælde af et højt ovarierespons, enten som resultat af en høj gonadotropineksponering i den tidlige follikelfase eller som resultat af høj ovariel følsomhed, kan for tidlig LH stigning forekomme tidligere end stimulationsdag 6. Initiering af Orgalutran behandling på dag 5 kan forhindre disse for tidlige LH stigninger uden at kompromittere det kliniske slutresultat.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kontrollerede studier af Orgalutran med FSH, hvor der er anvendt en lang protokol med GnRH- agonist som reference, resulterede Orgalutran-behandlingen i en hurtigere follikelvækst i de første dage af stimulationen, mens den sidste kohorte af voksende follikler var lidt mindre og gennemsnitligt producerede mindre østradiol. Dette ændrede mønster i follikelvæksten kræver, at FSH- dosisjusteringer baseres på antal og størrelse af voksende follikler fremfor på mængden af cirkulerende østradiol. Der er ikke udført tilsvarende komparative studier med corifollitropin alfa under anvendelse af enten en GnRH-antagonist eller lang agonist protokol.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske parametre efter flere subkutane doser Orgalutran (injektion en gang dagligt) var de samme som efter en enkelt subkutan dosis. Efter gentagen dosering af 0,25 mg/dag opnåedes steady state-niveauer på ca. 0,6 ng/ml inden for 2 til 3 dage.

Farmakokinetisk analyse indikerer en negativ korrelation mellem kropsvægt og serumkoncentrationer af Orgalutran.

Absorption

Efter en enkelt subkutan injektion på 0,25 mg vil ganirelix serumkoncentrationerne stige hurtigt og nå maksimumkoncentration (Cmax) på ca. 15 ng/ml inden for 1 til 2 timer (tmax). Orgalutrans biotilgængelighed efter subkutan administration er ca. 91%.

Biotransformation

Den vigtigste cirkulerende bestanddel i plasma er ganirelix. Ganirelix var også hovedbestanddelen målt i urin, mens afføringen kun indeholder metabolitter. Metabolitterne er små peptidfragmenter skabt ved enzymatisk hydrolyse af ganirelix på bestemte steder. Metabolitprofilen af Orgalutran hos mennesker er omtrent den samme som blev fundet hos dyr.

Elimination

Halveringstiden (t½) er på ca. 13 timer og clearance på ca. 2,4 l/time. Udskillelse sker via afføringen (ca. 75 %) og urinen (ca. 22 %).

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

Reproduktionsstudier udført med ganirelix i doser på 0,1 til 10 g/kg/dag subkutant på rotter og 0,1 til 50 g/kg/dag subkutant på kaniner afslørede en stigning i fosterresorption i de højeste dosisgrupper. Der blev ikke observeret teratogene virkninger.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Eddikesyre;

Mannitol;

Vand til injektionsvæsker.

pH-værdien kan være blevet justeret med natriumhydroxid og eddikesyre.

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle forligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldte éngangssprøjter (opsiliceret type I-glas) indeholdende 0,5 ml steril vandig opløsning, klar til brug, lukket med et gummistempel, der ikke indeholder latex. Hver fyldt sprøjte er forsynet med en kanyle, som er lukket med en beskyttelseshætte af naturgummi/latex. (Se pkt. 4.4).

Findes i æsker indeholdende 1 eller 5 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Undersøg sprøjten før brug. Brug kun sprøjter med klare, partikelfrie opløsninger og fra ubeskadigede beholdere.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/130/001, 1 fyldt injektionssprøjte

EU/1/00/130/002, 5 fyldte injektionssprøjter

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. maj 2000

Dato for seneste fornyelse: 10. maj 2010

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om Orgalutran findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet