Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Etikettering - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRiprazo
ATC-kodeC09XA02
Indholdsstofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNING MED PA/ALU/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

autoriseret

 

 

 

 

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

4.

 

 

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

længere

 

 

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

7.

 

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

50 filmovertrukne tabl tt r

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMERlængere

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

LægemidletRiprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptpligtigt læg middel.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNING MED PCTFE/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

autoriseret

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)14 filmovertrukne tabletter28 filmovertrukne tabletter30 filmovertrukne tabletter

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

 

 

til

Horsham

 

 

autoriseret

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 filmovertrukne tablett r

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 filmovertrukne tabletter (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMERikkeLot

 

 

 

er

 

Lægemidlet

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Riprazo 150 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

 

Mandag

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

Fredag

 

 

 

er

 

Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

 

 

 

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

ikke

 

 

 

til

salg

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLÅ BOKS) MED PA/ALU/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indeholderautoriseret14 tabletter.

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, d r hv r indeholder 28 tabletter.

 

 

 

49 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

 

 

5.

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Oral anvendelse.

ikke

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

Lægemidlet8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLÅ BOKS) MED PA/ALU/PVC- BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

84 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indehold r 28autoriserettabletter.

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver ind holder 49 tabletter.

 

 

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver i deholder 14 tabletter.

 

 

5.

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Oral anvendelse.

ikke

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

Lægemidlet8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLÅ BOKS) MED PCTFE/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

14 filmovertrukne tabletterautoriseret Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indeholder 14 tabletter.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, d r hv r indeholder 49 tabletter.

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Oral anvendelse.

 

 

længere

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

6.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

er

 

 

 

Opbevares utilgæng igt for børn.

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

til

Horsham

autoriseret

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 filmovertrukne tabletter (2x49) (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Riprazo 150 g

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLÅ BOKS) MED PCTFE/PVC- BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indehold r 14autoriserettabletter.

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

4.

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver ind holder 49 tabletter.

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

5.

 

 

Oral anvendelse.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgæng igt for børn.

 

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

til

Horsham

autoriseret

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 filmovertrukne tabletter (2x49) (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Riprazo 150 g

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNING MED PA/ALU/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFERautoriseret

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)7 filmovertrukne tabletter14 filmovertrukne tabletterHver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

Lægemidlet8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/011

 

7 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 filmovertrukne tabl tt r

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptpligtigt læg middel.

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Riprazo 300 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ENKELTPAKNING MED PCTFE/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

28 filmovertrukne tabletter

 

autoriseret

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

98 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDEikkeOG ADMINISTRATIONSVEJ(E)Oral anvendelse.

 

 

Læs indlægssedlen ind n b ug.

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

 

56 filmovertrukne tablett r

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

 

56 filmovertrukne tabletter (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

 

Riprazo 300 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

 

Mandag

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

Fredag

 

 

 

er

 

Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

 

 

 

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

ikke

 

 

 

til

salg

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLÅ BOKS) MED PA/ALU/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indeholderautoriseret14 tabletter.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

28 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, d r hv r indeholder 28 tabletter. 30 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter. 49 filmovertrukne tabletter

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

8.UDLØBSDATO

til

salg

 

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Receptpligtigt lægemidd l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

 

Riprazo 300 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLÅ BOKS) MED PA/ALU/PVC- BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indehold r 28autoriserettabletter.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

84 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver ind holder 30 tabletter.

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver i deholder 49 tabletter.

 

 

 

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

8.UDLØBSDATO

til

salg

 

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

til

 

Horsham

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Receptpligtigt lægemidd l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

 

Riprazo 300 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLÅ BOKS) MED PCTFE/PVC-BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

14 filmovertrukne tabletterautoriseret Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indeholder 14 tabletter.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, d r hv r indeholder 49 tabletter.

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Oral anvendelse.

 

 

længere

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

6.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

er

 

 

 

Opbevares utilgæng igt for børn.

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

til

Horsham

autoriseret

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 filmovertrukne tabletter (2x49) (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Riprazo 300 g

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLÅ BOKS) MED PCTFE/PVC- BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indehold r 14autoriserettabletter.

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

4.

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver ind holder 49 tabletter.

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

5.

 

 

Oral anvendelse.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgæng igt for børn.

 

 

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Udløbsdato

til

salg

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

 

 

til

Horsham

autoriseret

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 filmovertrukne tabletter (2x49) (perforeret enkeltdosisblister)

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Riprazo 300 g

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet