Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zavicefta (ceftazidime / avibactam) – Indlægsseddel - J01

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZavicefta
ATC-kodeJ01
Indholdsstofceftazidime / avibactam
ProducentAstraZeneca AB

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zavicefta 2 g/0,5 g pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning ceftazidim/avibactam

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Zavicefta

3.Sådan skal du bruge Zavicefta

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Hvad er Zavicefta

Zavicefta er et antibiotikum, der indeholder de to aktive stoffer ceftazidim og avibactam.

Ceftazidim tilhører en gruppe antibiotika, som kaldes cefalosporiner. Medicinen kan slå mange typer bakterier ihjel.

Avibactam er en beta-laktamasehæmmer, der hjælper ceftazidim med at slå nogle bakterier ihjel, som det ikke selv kan slå ihjel.

Hvad bruges Zavicefta til

Zavicefta anvendes til voksne til behandling af:

infektioner i mave og tarm (abdomen)

urinvejsinfektioner (infektioner i blæren eller nyrerne)

lungebetændelse (infektion i lungerne)

infektioner forårsaget af bakterier, som andre antibiotika ikke kan slå ihjel

Sådan virker Zavicefta

Zavicefta virker ved at slå visse typer bakterier ihjel, som kan forårsage alvorlige infektioner.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zavicefta

Brug ikke Zavicefta, hvis:

du er allergisk over for ceftazidim, avibactam eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

du er allergisk over for andre antibiotika fra cefalosporingruppen

du nogensinde har haft en alvorlig allergisk reaktion på andre antibiotika, der hører til gruppen af penicilliner eller carbapenemer

Du må ikke bruge Zavicefta, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis

du nogensinde har haft en allergisk reaktion (selv hvis det kun var udslæt på huden) over for andre antibiotika, der tilhører gruppen af penicilliner eller carbapenemer

du har nyreproblemer - lægen vil muligvis give dig en lavere dosis for at sørge for, at du ikke får for meget medicin. Dette ville kunne give dig symptomer såsom krampeanfald (se afsnittet Hvis

du har fået for meget Zavicefta)

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).

Tak med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du lider af diarré under behandlingen.

Andre infektioner

Der er en lille risiko for, at du kan få en anden infektion, som er forårsaget af en anden bakterie under eller efter behandlingen med Zavicefta. Dette omfatter trøske (svampeinfektion i munden eller omkring kønsorganerne).

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget en eller anden prøve, skal du fortælle lægen, at du bruger Zavicefta. Dette skyldes, at en prøve, der hedder “DAGT” eller “Coombs”, kan give et forkert resultat. Denne prøve tester for antistoffer, der bekæmper dine røde blodlegemer.

Zavicefta kan også påvirke resultaterne af nogle urinprøver for sukker. Fortæl det til den person, der tager prøven, at du har fået Zavicefta.

Børn og unge

Zavicefta bør ikke anvendes til børn og unge. Dette skyldes, at det ikke vides, om medicinen er sikker at bruge til denne aldergruppe.

Brug af anden medicin sammen med Zavicefta

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, før du bruger Zavicefta, hvis du tager noget af følgende medicin:

et antibiotikum kaldet chloramphenicol

en type antibiotikum kaldet et aminoglykosid, såsom gentamicin, tobramycin

vanddrivende medicin kaldet furosemid

medicin mod urinsyregigt kaldet probenecid

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med lægen, inden du bruger Zavicefta.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zavicefta kan gøre dig svimmel. Dette kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj, bruge værktøj og betjene maskiner.

Zavicefta indeholder natrium

Patienter på saltfattig kost skal være opmærksomme på, at hvert hætteglas indeholder ca. 148 mg natrium.

3.Sådan skal du bruge Zavicefta

Du vil få Zavicefta af en læge eller sygeplejerske.

Så meget skal der bruges

Den anbefalede dosis er et hætteglas (2 g ceftazidim og 0,5 g avibactam) hver 8. time.

Det gives som drop i en vene dette vil tage ca. 2 timer.

Et behandlingsforløb varer sædvanligvis fra 5 til 14 dage, afhængigt af den type infektion, du har, og hvordan du reagerer på behandlingen.

Personer med nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan lægen nedsætte din dosis. Dette skyldes, at Zavicefta udskilles fra kroppen gennem nyrerne.

Hvis du har fået for meget Zavicefta

Du vil få Zavicefta af en læge eller sygeplejerske, så det er næppe sandsynligt, at du vil få en forkert dosis. Hvis du har bivirkninger eller tror, at du har fået for meget Zavicefta, skal du dog straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du har fået for meget Zavicefta, kan det påvirke hjernen og forårsage krampeanfald eller koma.

Hvis en dosis er glemt

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Du kan få følgende bivirkninger af denne medicin:

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger du kan have behov for omgående lægehjælp:

alvorlige allergiske reaktioner tegnene omfatter pludselig hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge, udbredt udslæt eller andre alvorlige hudreaktioner samt synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær. Denne reaktion kan være livstruende.

diarré, der bliver værre eller ikke går væk, eller afføring, der indeholder blod eller slim - dette

kan ske under eller efter afslutning af behandlingen med Zavicefta. Hvis dette sker, må du ikke tage medicin, der virker stoppende på tarmbevægelser.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af ovenstående alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelig: (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

unormale resultater af en test, der hedder “DAGT” eller “Coombs”. Denne analyse tester for antistoffer, der bekæmper de røde blodlegemer. Det er muligt, at dette kan forårsage blodmangel (som kan gøre dig træt) og gulsot (som medfører gulfarvning af hud og øjne)

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

svampeinfektioner, herunder i mund og skede

ændret antal af visse typer blodlegemer (eosinofiler og blodplader) kan ses i blodprøver

hovedpine

svimmelhed

kvalme eller opkastning

mavesmerter

diarré

stigning i antallet af nogle enzymer, der dannes i leveren kan ses i blodprøver

hævet, kløende udslæt på huden (nældefeber)

kløe

rødme, smerter eller hævelse på det sted, hvor Zavicefta blev givet i venen

feber

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

øget antal af en type blodlegeme (lymfocytter) kan ses i blodprøver

nedsat antal af nogle typer blodlegemer (leukocytter) kan ses i blodprøver

snurren fornemmelse i huden eller følelsesløshed

dårlig smag i munden

forhøjet niveau af nogle typer stoffer i blodet (kreatinin og urinstof). De viser, hvor godt dine nyrer virker.

Meget sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

hævelse i en del af nyren, hvilket nedsætter dens normale funktionsdygtighed

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

betydeligt fald i typen af hvide blodlegemer, der bruges til at bekæmpe infektioner kan ses i blodprøver

nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) kan ses i blodprøver

alvorlig allergisk reaktion (se Alvorlige bivirkninger ovenfor)

gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden

pludselig forekomst af et kraftigt udslæt eller blærer eller afskalning af huden, muligvis ledsaget af høj feber eller ledsmerter (dette kan være tegn på en mere alvorlig lidelse såsom toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme eller en sygdom, der kaldes DRESS, lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer)

hævelse under huden, især af læberne og omkring øjnene

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zavicefta indeholder:

Aktive stoffer: ceftazidim og avibactam. Hvert hætteglas indeholder ceftazidimpentahydrat svarende til 2 g ceftazidim og avibactamnatrium svarende til 0,5 g avibactam.

Øvrige indholdsstoffer: natriumcarbonat (vandfri).

Udseende og pakningsstørrelser

Zavicefta er et hvidt til gult pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i et hætteglas. Det fås i pakninger indeholdende 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Via Alessandro Fleming 2

Verona 37135

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

 

Andre informationskilder

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vigtigt: Se produktresuméet inden ordination.

Aseptisk teknik skal følges ved fremstilling af infusionsvæsken. Indholdet i et Zavicefta-hætteglas skal rekonstitueres med 10 ml sterilt vand til injektionsvæsker. Nedenfor findes en vejledning til rekonstitution af Zavicefta-hætteglas:

Doseringsstyrke

Mængde af solvens,

Omtrentlig

Mængde, der skal

ceftazidim/avibactam

der skal tilsættes

koncentration af

trækkes op

(mg)

(ml)

ceftazidim/avibactam

 

 

 

(mg/ml)

 

2000/500

167,3/41,8

Det totale volumen

1.Pres sprøjtens kanyle ned gennem hætteglassets prop og injicer 10 ml sterilt vand til injektionsvæsker.

2.Træk kanylen ud og ryst hætteglasset for at få en klar opløsning.

3.Indsæt ikke en gasudligningskanyle, før produktet er opløst. Indsæt en gasudligningskanyle gennem hætteglassets prop for at lette det indre tryk.

4.Overfør straks alt indholdet (ca. 12,0 ml) af den resulterende opløsning til en infusionspose . Reducerede doser kan opnås ved at overføre et passende volumen af den resulterende opløsning til en infusionspose baseret på ceftazidim- og avibactamindhold på henholdsvis 167,3 mg/ml og 41,8 mg/ml. Der opnås en dosis på henholdsvis 1000 mg/250 mg eller

750 mg/187,5 mg i voluminer af 6,0 ml eller 4,5 ml.

Bemærk: For at bibeholde præparatets sterilitet er det vigtigt, at gasudligningskanylen ikke indsættes gennem hætteglassets prop, før produktet er opløst.

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere for at fremstille Zavicefta-infusionsvæsken. Der kan anvendes en 100 ml-infusionspose til at klargøre infusionen, alt efter patientens volumenbehov. Egnede infusionsvæsker til fortynding omfatter: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, natriumchlorid 4,5 mg/ml og glucose

25 mg/ml injektionsvæske (0,45 % natriumchlorid og 2,5 % glucose) eller Ringer-lactat-opløsning. Den fremstillede opløsning skal indgives over 120 minutter.

Rekonstitutionstiden er mindre end 2 minutter. Bland forsigtigt for at rekonstituere og kontroller, at pulveret er fuldstændig opløst. Det samlede tidsinterval mellem start på rekonstitutionen og færdiggørelse af den intravenøse infusionsvæske må ikke overstige 30 minutter. Parenterale lægemidler skal efterses visuelt for partikler før administration.

Zavicefta-infusionsvæske er lysegul og fri for partikler.

Studier har vist, at Zavicefta-infusionsvæske er holdbar i op til 12 timer ved stuetemperatur. Alternativt er den holdbar i op til 24 timer i køleskab. Efter udtagning fra køleskab til stuetemperatur skal den fortyndede infusionsvæske anvendes inden for 12 timer. Den samlede holdbarhed under brug fra rekonstitution til administration må ikke overstige 36 timer (24 timer ved 2-8 °C plus 12 timer ved stuetemperatur).

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal lægemidlet anvendes med det samme, medmindre rekonstitution og fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. Anvendes det ikke med det samme, er opbevaringstid og -forhold inden anvendelse brugerens ansvar.

Zaviceftas forligelighed med andre lægemidler er ikke blevet klarlagt. Zavicefta bør ikke blandes med eller fysisk tilsættes til infusionsvæsker indeholdende andre lægemidler.

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet