Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουCetrotide
Κωδικός ATCH01CC02
Ουσίαcetrorelix
ΚατασκευαστήςMerck Serono Europe Ltd.

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Cetrotide 0,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,25 mg cetrorelix (ως acetate).

Μετά την ανασύσταση με το διατιθέμενο διαλύτη, κάθε ml του διαλύματος περιέχει 0,25 mg cetrorelix.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα.

Εμφάνιση της κόνεως: λευκή λυοφιλοποιημένη κόνις Εμφάνιση του διαλύτη: διαυγές και άχρωμο διάλυμα

To pH του ανασυσταμένου διαλύματος είναι 4,0-6,0.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Πρόληψη πρόωρης ωορρηξίας επί ασθενών υπό ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από τη λήψη του ωαρίου και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σε κλινικές μελέτες το Cetrotide χρησιμοποιήθηκε με την ανθρώπινη μεταεμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG), όμως περιορισμένη εμπειρία με ανασυνδυασμένη θυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) υπαινίσσει παρόμοια δράση.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το Cetrotide θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνον από ιατρό ειδικευμένο στον τομέα αυτό.

Δοσολογία

Η πρώτη χορήγηση του Cetrotide πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ιατρού και υπό συνθήκες όπου η θεραπεία των πιθανών αλλεργικών/ψευδοαλλεργικών αντιδράσεων (συμπεριλαμβανομένης απειλητικής για τη ζωή αναφυλαξίας) είναι άμεσα διαθέσιμη. Οι επόμενες ενέσεις μπορούν να γίνουν με αυτοχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι η ασθενής θα ενημερωθεί για τα σημεία και συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν ένδειξη υπερευαισθησίας, τις επιπλοκές μιας τέτοιας αντίδρασης και την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση.

Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου (0,25 mg cetrorelix) θα πρέπει να χορηγείται εφάπαξ ημερησίως, ανά 24 ωρα διαστήματα, πρωί ή βράδυ. Μετά την πρώτη χορήγηση, συστήνεται η ιατρική παρακολούθηση της ασθενούς για 30 λεπτά ούτως ώστε να αποκλεισθεί όποια αλλεργική/ψευδοαλλεργική αντίδραση στην ένεση.

Ηλικιωμένοι

Δεν υπάρχει σχετική ένδειξη για τη χρήση του Cetrotide σε ηλικιωμένους.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Cetrotide στον παιδιατρικό πληθυσμό.

Τρόπος χορήγησης

Το Cetrotide προορίζεται για υποδόρια ένεση στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα.

Οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εναλλάσσοντας τα σημεία της ένεσης, καθυστερώντας την ένεση στο ίδιο σημείο, και ενίοντας το προϊόν με βραδύ ρυθμό για να διευκολυνθεί η σταδιακή απορρόφηση του προϊόντος.

Χορήγηση το πρωί: Η θεραπεία με το Cetrotide θα πρέπει να αρχίζει την 5η ή 6η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών (κατά προσέγγιση 96 έως 120 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με ουρικής προέλευσης ή ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας πρόκλησης της ωορρηξίας.

Χορήγηση το βράδυ: Η θεραπεία με το Cetrotide θα πρέπει να αρχίζει την 5η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών (κατά προσέγγιση 96 έως 108 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με ουρικής προέλευσης ή ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, μέχρι το βράδυ πριν την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας.

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

4.3Αντενδείξεις

Το Cetrorelix δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι παρούσα οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που παρατίθενται παρακάτω:

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή όποιο δομικό ανάλογο της ορμόνης απελευθέρωσης της γοναδοτροπίνης (GnRH), στις εξωγενείς πεπτιδικές ορμόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Κατά την κύηση και γαλουχία.

Ασθενείς με σοβαρή νεφρική βλάβη.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Αλλεργικές καταστάσεις Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αλλεργικών/ψευδοαλλεργικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης

απειλητικής για τη ζωή αναφυλαξίας με την πρώτη δόση (βλ. παράγραφο 4.8).

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε γυναίκες με κλινικά σημεία και συμπτώματα ενεργών αλλεργικών καταστάσεων ή με ιστορικό αλλεργικής προδιάθεσης. Η θεραπεία με Cetrotide δεν συστήνεται σε γυναίκες με σοβαρές αλλεργικές καταστάσεις.

Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS)

Κατά τη διάρκεια ή μετά τη διέγερση των ωοθηκών, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Το συμβάν αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως ενδογενής κίνδυνος της διαδικασίας διέγερσης με γοναδοτροπίνες.

Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά, π.χ. με ανάπαυση, ενδοφλέβιους ηλεκτρολύτες/κολλοειδή και θεραπεία με ηπαρίνη.

Υποστήριξη της ωχρινικής φάσεως θα πρέπει να δίδεται ανάλογα με τις πρακτικές του ιατρικού κέντρου αναπαραγωγής.

Διαδικασία επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών

Έως σήμερα υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του cetrorelix κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το cetrorelix σε επαναληπτικούς κύκλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των κινδύνων/οφελών.

Συγγενείς ανωμαλίες Ο επιπολασμός συγγενών ανωμαλιών μετά τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

(ART) με ή χωρίς ανταγωνιστές της GnRH ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι μετά από αυθόρμητες συλλήψεις, αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτό συσχετίζεται με παράγοντες ενδογενείς στην υπογονιμότητα του ζεύγους ή στις διαδικασίες ART. Περιορισμένα δεδομένα από κλινικές μελέτες παρακολούθησης σε 316 νεογνά γυναικών στις οποίες χορηγήθηκε το cetrorelix για θεραπείες υπογονιμότητας υποδεικνύουν ότι το cetrorelix δεν αυξάνει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών στους απογόνους.

Ηπατική βλάβη

Το Cetrorelix δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατική βλάβη και ως εκ τούτου επιβάλλεται προσοχή.

Νεφρική βλάβη

Το Cetrorelix δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική βλάβη και ως εκ τούτου επιβάλλεται προσοχή.

Το Cetrorelix αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική βλάβη (βλ. παράγραφο 4.3).

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες μελέτες αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων με το cetrorelix. Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μεταβολίζονται δια του κυτοχρώματος Ρ450 ή σχηματίζουν γλυκουρονίδια ή υφίστανται σύζευξη με κάποιον άλλο τρόπο είναι απίθανες. Πάντως, η πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με γοναδοτροπίνες ή προϊόντα που οδηγούν σε απελευθέρωση ισταμίνης σε ευαίσθητα άτομα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί πλήρως.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη και θηλασμός

Το Cetrotide δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλέπε παράγραφο 4.3).

Γονιμότητα

Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το cetrorelix ασκεί μια δοσοεξαρτώμενη επίδραση στη γονιμότητα, την αναπαραγωγική ικανότητα και την κύηση. Η χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος κατά την ευαίσθητη φάση της κύησης δεν προκάλεσε την εμφάνιση τερατογόνων δράσεων.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Το Cetrotide δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι τοπικές αντιδράσεις

στο σημείο της ένεσης, όπως ερύθημα, οίδημα και κνησμός, οι οποίες είναι συνήθως παροδικής φύσεως και ήπιας έντασης. Στις κλινικές μελέτες, αυτές οι ενέργειες παρατηρήθηκαν με συχνότητα 9,4% μετά από πολλαπλές ενέσεις του Cetrotide 0,25 mg.

Ήπιου έως μέτριου βαθμού σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS) (WHO βαθμού Ι ή ΙΙ) αναφέρθηκε συχνά και θα πρέπει να θεωρείται ως εγγενής κίνδυνος της διαδικασίας διέγερσης. Αντιθέτως, σοβαρού βαθμού OHSS παραμένει όχι συχνό.

Αναφέρθηκαν όχι συχνές περιπτώσεις αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων ψευδοαλλεργικών/αναφυλακτοειδών αντιδράσεων.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω ταξινομούνται σύμφωνα με τη συχνότητα

εμφάνισης ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Όχι συχνές: Συστηματικές αλλεργικές/ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης

απειλητικής για τη ζωή αναφυλαξίας.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Όχι συχνές: Κεφαλαλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού Όχι συχνές: Ναυτία

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

Συχνές:

Ήπιου έως μέτριου βαθμού σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (WHO βαθμού Ι ή ΙΙ)

 

μπορεί να συμβεί ως εγγενής κίνδυνος της διαδικασίας διέγερσης (βλέπε

 

παράγραφο 4.4).

Όχι συχνές:

Σοβαρού βαθμού σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (WHO βαθμού ΙΙΙ)

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Έχουν αναφερθεί τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (π.χ. ερύθημα, κνησμός

και οίδημα).

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Η υπερδοσολογία επί ανθρώπων είναι δυνατόν να προκαλέσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης, θεωρείται όμως απίθανο να σχετίζεται με φαινόμενα οξείας τοξικότητας.

Σε μελέτες οξείας τοξικότητας επί τρωκτικών παρατηρήθηκαν μη ειδικά συμπτώματα τοξικότητας μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση cetrorelix, σε δόσεις 200 φορές μεγαλύτερες από τη φαρμακολογικά δραστική δόση μετά από υποδόρια χορήγηση.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντι-απελευθερωτικές ορμόνες της γοναδοτροπίνης, κωδικός ATC:

H01CC02.

Μηχανισμός δράσης

Το cetrorelix είναι ένας ανταγωνιστής της ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοποιητικής ορμόνης [luteinising hormone releasing hormone (LHRH)]. Η LHRΗ συνδέεται με υποδοχείς της μεμβράνης στα κύτταρα της υπόφυσης. Το cetrorelix ανταγωνίζεται τη σύνδεση της ενδογενούς LHRH στους

υποδοχείς αυτούς. Λόγω του τρόπου δράσης του αυτού, το cetrorelix ελέγχει την έκκριση των γοναδοτροπινών (LH και FSH).

Το cetrorelix αναστέλλει με τρόπο δοσοεξαρτώμενο την έκκριση των LH και FSH από την υπόφυση. Η έναρξη της καταστολής είναι πρακτικώς άμεση και διατηρείται με τη συνεχή θεραπεία, χωρίς αρχική διεγερτική δράση.

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Επί γυναικών, το cetrorelix καθυστερεί την έκκριση LH και συνεπώς την ωορρηξία. Σε γυναίκες υπό διέγερση των ωοθηκών, η διάρκεια της δράσης του cetrorelix είναι δοσοεξαρτώμενη. Οι επαναλαμβανόμενες, ανά 24 ώρες, ενέσεις δόσης 0,25 mg ανά ένεση, διατηρούν τη δράση του cetrorelix.

Η ανταγωνιστική ορμονική δράση του cetrorelix είναι πλήρως αναστρέψιμη, μετά το πέρας της θεραπείας, τόσο επί πειραματόζωων όσο και επί ανθρώπων.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του cetrorelix μετά από υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 85%.

Κατανομή

Ο όγκος κατανομής (Vd) είναι 1,1 l x kg-1.

Αποβολή

Η ολική κάθαρση πλάσματος και η νεφρική κάθαρση είναι 1,2 ml x min-1 x kg-1 και

0,1 ml x min-1 x kg-1, αντίστοιχα.

Ο τελικός μέσος χρόνος ημιζωής μετά από ενδοφλέβια και υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 12 ώρες και 30 ώρες αντίστοιχα, γεγονός που καταδεικνύει το αποτέλεσμα των διεργασιών της απορρόφησης στο σημείο της ένεσης.

Γραμμικότητα

Η υποδόρια χορήγηση εφάπαξ δόσεων (0,25 mg έως 3 mg cetrorelix) καθώς και η καθημερινή χορήγηση επί 14 ημέρες, παρουσιάζουν γραμμική κινητική.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα.

Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από υποδόρια χορήγηση cetrorelix σε μελέτες οξείας, υποξείας και χρόνιας τοξικότητας επί αρουραίων και σκύλων. Μετά από ενδοφλέβια, ενδοαρτηριακή και παραφλεβική ένεση cetrorelix σε σκύλους και σε δόσεις σαφώς υψηλότερες από την προβλεπόμενη για κλινική χρήση σε ανθρώπους, δεν παρατηρήθηκαν σχετιζόμενα με το φαρμακευτικό προϊόν σημεία τοπικού ερεθισμού ή ασυμβατότητας.

Το cetrorelix δεν παρουσίασε μεταλλαξιογόνο ή διαιρετικό δυναμικό, σε μελέτες προσδιορισμού μεταλλάξεων γονιδίων και χρωμοσωμάτων.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Κόνις:

Μαννιτόλη

Διαλύτης:

Ύδωρ για ενέσιμα

6.2Ασυμβατότητες

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.

6.3Διάρκεια ζωής

2 χρόνια.

Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Φυλάσσετε το(α) φιαλίδιο(α) στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται(ονται) από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κόνις: Φιαλίδια 2 ml (γυάλινα υδρολυτικής κλάσης I) με πώμα εισχώρησης (βρωμοβουτυλικό ελαστικό) και αποσπώμενο πώμα αλουμινίου.

1 φιαλίδιο περιέχει 0,25 mg cetrorelix.

Διαλύτης: Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη υδρολυτικής κλάσης I) με πώμα εισχώρησης εμβόλου (σιλικονοποιημένο βρωμοβουτυλικό ελαστικό) και πώμα άκρου (πολυπροπυλένιο και ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου).

1 προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 1 ml ύδωρ για ενέσιμα.

Επιπροσθέτως για κάθε φιαλίδιο, η συσκευασία περιέχει:

1 βελόνη σύριγγας (20 gauge)

1 υποδερμική βελόνη σύριγγας (27 gauge)

2 τολύπια αλκοόλης

Συσκευασίες 1 φιαλιδίου και 1 προγεμισμένης σύριγγας ή 7 φιαλιδίων και 7 προγεμισμένων συρίγγων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Η ανασύσταση του Cetrotide θα πρέπει να γίνεται με απαλή περιστροφική κίνηση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το διαλύτη που διατίθεται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη ανακίνηση του διαλύματος με σχηματισμό φυσαλίδων.

Το ανασυσταμένο διάλυμα είναι διαυγές και χωρίς σωματίδια. Το διάλυμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν περιέχει σωματίδια ή εάν δεν είναι διαυγές.

Αναρροφήσατε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. Τούτο διασφαλίζει απόδοση στην ασθενή δόσης τουλάχιστον 0,23 mg cetrorelix.

Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύστασή του.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Merck Serono Europe Limited 56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ηνωμένο Βασίλειο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 13 Απριλίου 1999 Ημερομηνία πρώτης ανανέωσης: 15 Απριλίου 2004 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 13 Απριλίου 2009

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται