Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Pakendi infoleht - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAltargo
ATC koodD06AX13
Toimeaineretapamulin
TootjaGlaxo Group Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Altargo 10 mg/g salv

Retapamuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud ainult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Altargo ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Altargo kasutamist

3.Kuidas Altargo’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Altargo’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Altargo ja milleks seda kasutatakse

Altargo salv sisaldab antibiootikumi, mida nimetatakse retapamuliiniks, mida kasutatakse nahal. Altargo’t kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks, mis haaravad väikeseid nahapiirkondi. Ravitavateks nakkusteks võivad olla impetiigo ehk mädavill-lööve (mis põhjustab koorikute teket haigusest haaratud aladel), sisselõiked, kriimustused ja õmmeldud haavad.

Altargo on mõeldud täiskasvanutele ja lastele alates üheksandast elukuust.

2. Mida on vaja teada enne Altargo kasutamist

Ärge kasutage Altargo’t:

Kui te olete retapamuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Altargo kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te märkate, et nakkus süveneb või tekib tugevam punetus, ärritus või muud nähud manustamiskohal, peate lõpetama Altargo kasutamise ja teavitama sellest oma arsti. Vt ka käesoleva infolehe lõik 4.

Kui paranemisilminguid ei ole tekkinud pärast 2...3 ravipäeva, võtke ühendust oma arstiga.

Lapsed

Altargo’t ei tohi alla 9-kuustel lastel kasutada.

Muud ravimid ja Altargo

Ärge manustage teisi salve, kreeme või ravivedelikke Altargo’ga ravitavasse piirkonda, kui arst ei ole teil spetsiaalselt palunud seda teha.

Öelge oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, Kui patsient on alla 2-aastane laps, on eriti oluline, et te räägiks arstile kõikidest teistest ravimitest, mida lapsele antakse, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. On võimalik, et Altargo’ga ravitaval lapsel, kes saab veel teatud teisi ravimeid (näiteks mõned ravimid, mida kasutatakse seennakkuste ravis) tekib veres Altargo suurem kontsentratsioon kui tavaliselt. Selle tagajärjel võivad tekkida kõrvaltoimed. Teie arst otsustab, kas alla 2-aastast last, kes saab ka teisi ravimeid, tohib ravida Altargo’ga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas see ravi on teile sobiv.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eeldatavasti Altargo ei mõjuta teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Altargo sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321)

See võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

3.Kuidas Altargo’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas Altargot manustada

Tavaliselt kantakse õhuke kiht salvi haigusest haaratud nahapinnale kaks korda päevas viie päeva jooksul.

Pärast salvi määrmist, võib ravitava piirkonna võib katta steriilse sideme või marliga, välja arvatud juhul, kui arst on soovitanud jätta see katmata.

Jätkake Altargo kasutamist nii kaua, kui arst on seda soovitanud.

Altargo on mõeldud ainult nahale manustamiseks. Seda ei tohi manustada silma, suhu või huultele, ninna või naistel suguelundite piirkonda. Kui salv satub kogemata nimetatud kohtadesse, peske vastavat piirkonda veega ning ebamugavuse korral pidage nõu oma arstiga. Kui te kogemata manustate Altargo salvi ninna, võib teil tekkida nina verejooks.

Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist.

Kui te kasutate Altargo’t rohkem kui ette nähtud

Pühkige liigne salv ettevaatlikult maha.

Kui te unustate Altargo’t kasutada

Manustage salv niipea kui meelde tuleb ning järgmine annus manustage tavalisel ajal.

Kui te võtate Altargo’t kogemata sisse

Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Altargo kasutamise

Kui te lõpetate Altargo kasutamise liiga vara, võivad bakterid uuesti kasvama hakata ning teie infektsioon võib taastuda. Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist enne raviarsti või apteekriga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele on vaja tähelepanu pöörata

Tõsised nahareaktsioonid või allergia (sagedus teadmata)

Kui teil tekivad tõsised nahareaktsioonid või allergia (nt tugev sügelus või tõsine lööve, näo-, huulte- või keele turse):

Lõpetage Altargo kasutamine

Pühkige salv hoolikalt maha

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Järgmised kõrvaltoimed on tekkinud nahapiirkonnas, kuhu manustati Altargo’t:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni ühel inimesel 10-st):

- nahaärritus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st):

- valu, sügelus, punetus või lööve (kontaktdermatiit)

Muud kõrvaltoimed (sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata):

- põletustunne

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Altargo’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Avatud tuub tuleb minema visata 7 päeva pärast avamist, isegi kui see pole päris tühi. Ärge visake ravimeid olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Altargo sisaldab

-Toimeaine on retapamuliin. Iga gramm salvi sisaldab 10 mg retapamuliini.

-Abiained on valge pehme parafiin ja butüülhüdroksütolueen (BHT, E321, säilitusaine).

Kuidas Altargo välja näeb ja pakendi sisu

Altargo on ühtlase konsistentsiga tuhmvalge salv. See on plastmassist korgiga alumiiniumtuubis, mis sisaldab 5, 10 või 15 grammi salvi või alumiiniumfooliumist kotikeses, mis sisaldab 0,5 g salvi.

Pakendis 1 tuub.

Pakendis 12 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi teie riigis müügil olla.

Müügiloa hoidja ja tootja

 

Müügiloa hoidja

Tootja

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd. (trading as Glaxo

980 Great West Road

Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS

Barnard Castle

Ühendkuningriik

County Durham

 

DL12 8DT

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

Stiefel Farma, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

Ireland

medical.x.si@gsk.com

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Infoleht on viimati uuendatud:

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu