Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bosulif (bosutinib (as monohydrate)) – Pakendi infoleht - L01XE14

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBosulif
ATC koodL01XE14
Toimeainebosutinib (as monohydrate)
TootjaPfizer Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bosulif 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid Bosulif 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid bosutiniib

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Bosulif ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Bosulif’i võtmist

3.Kuidas Bosulif’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Bosulif’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Bosulif ja milleks seda kasutatakse

Bosulif sisaldab toimeainena bosutiniibi. Seda kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel on leukeemia tüüp, mida nimetatakse Philadelphia kromosoom-positiivseks (Ph-positiivseks) krooniliseks müeloidseks leukeemiaks (KML) ning patsientidel, kellele varasemad ravimid ei ole toiminud või ei ole sobivad. Ph-positiivne KML on verevähk, mis paneb organismi tootma liiga palju teatud tüüpi valgeid vererakke, mida nimetatakse granulotsüütideks.

Kui teil on küsimusi, kuidas Bosulif toimib või miks see ravim on teile välja kirjutatud, küsige oma arstilt.

2. Mida on vaja teada enne Bosulif’i võtmist

Ärge võtke Bosulif’i

-kui olete toimeaine (bosutiniibi) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teie arst on teile öelnud, et teie maks on kahjustatud ega tööta normaalselt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Bosulif’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on praegu või on varem esinenud maksaprobleeme. Rääkige oma arstile, kui teil on varem esinenud maksaprobleeme, sealhulgas ükskõik millist hepatiiti (maksanakkus või - põletik) või on esinenud mis tahes järgnevatest maksaprobleemide nähtudest ja sümptomitest:

sügelus, naha või silmade kollasus, tume uriin ning valu või ebamugavustunne paremal ülakõhus. Arst peab enne Bosulif’iga ravi alustamist, esimese kolme kuu jooksul Bosulif’i ravi ajal ja kliinilise näidustuse alusel tegema vereanalüüse teie maksafunktsiooni kontrollimiseks.

-kui teil on kõhulahtisus ja oksendamine. Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest nähtudest ja sümptomitest: iste (roojamise) sageduse suurenemine päevas üle normaalse, oksendamisjuhtude sagenemine, veri okses, roojas või uriinis, must (tõrvasarnane) väljaheide. Küsige oma arstilt, kas oksendamisvastane ravi võib põhjustada suuremat südame rütmihäirete riski. Te peate küsima eelkõige oma arstilt, kui te soovite kasutada iivelduse ja/või oksendamise raviks ravimit, mis sisaldab domperidooni. Iiveldus- või oksendamisvastaste ravimite kasutamine koos Bosulif’iga võib suurendada ohtlike südame rütmihäirete riski.

-kui teil on probleemid veritsemisega. Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest nähtudest või sümptomitest, nagu ebatavaline verejooks või verevalumite tekkimine ilma vigastuseta.

-kui teil on infektsioon. Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest nähtudest ja sümptomitest, nagu palavik, urineerimisprobleemid nagu põletustunne urineerimisel, uus köha või uus kurguvalu.

-kui teil on vedelikupeetus. Rääkige oma arstile, kui teil tekib ravi ajal Bosulif’iga mõni järgnevatest vedelikupeetuse nähtudest ja sümptomitest nagu pahkluude, labajalgade või jalgade paistetus, hingamisraskused, valu rinnus või köha (need võivad olla vedelikupeetuse nähuks kopsudes või rindkeres).

-kui teil on südameprobleemid. Rääkige oma arstile, kui teil esineb südamehäireid, nagu rütmihäired või normist kõrvalekalduv elektriline signaal, mida nimetatakse QT intervalli pikenemiseks. See on alati oluline, kuid eriti siis, kui teil on tekkinud sage või pikaajaline kõhulahtisus nagu eespool kirjeldatud. Teatage kohe oma arstile, kui te minestate (kaotate teadvuse) või teil esineb ebaregulaarne südametöö Bosulif’i võtmise ajal, sest see võib olla raske südamehaiguse tunnuseks.

-kui teile on öeldud, et teil on probleeme neerudega. Rääkige oma arstile, kui te urineerite sagedamini ja teil tekib suurem kogus heledat uriini või kui te urineerite harvemini ja teil tekib väiksem kogus tumedat värvi uriini. Rääkige samuti oma arstile, kui te kaotate kehakaalu või teil on esinenud labajalgade, hüppeliigeste, säärte, käte või näo turseid.

-kui teil on kunagi olnud või võib praegu olla B-hepatiidi infektsioon. Bosulif võib põhjustada B-hepatiidi taasaktiveerumist, mis võib mõnel juhul põhjustada surma. Enne ravi algust kontrollib arst patsiente hoolikalt selle infektsiooni nähtude suhtes.

-kui teil on praegu või varem esinenud probleeme kõhunäärmega. Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus.

-kui teil esineb mõni järgnevatest sümptomitest: rasked nahareaktsioonid. Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest nähtudest ja sümptomitest: valulik punane või lillakaspunane lööve, mis levib ning muutub villiliseks ja/või limaskestal (nt suus ja huultel) ilmnevad muud kahjustused.

-kui te märkate mõnda järgnevatest sümptomitest: küljepiirkonna valulikkus, veri uriinis või uriini koguse vähenemine. Väga raske haigusseisundi korral ei suuda organism eritada kõiki jääkprodukte hävivatest vähirakkudest. Seda nimetatakse tuumori lüüsi sündroomiks ning see võib 48 tunni jooksul peale esimese Bosulif’i annuse võtmist põhjustada neerupuudulikkust ja südameprobleeme. Teie arst on sellest teadlik ja püüab tagada, et oleksite piisavalt hüdreeritud, ning võib anda teile teisi ravimeid selle ärahoidmiseks.

Lapsed ja noorukid

Bosulif’i ei soovitata alla 18-aastastele. Seda ravimit ei ole lastel ja noorukitel uuritud.

Muud ravimid ja Bosulif

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimid, vitamiinid ja taimsed preparaadid. Mõned ravimid võivad mõjutada Bosulif’i sisaldust teie organismis. Teavitage oma arsti, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad allpool nimetatud toimeaineid:

Bosulif’i kõrvaltoimete riski võivad suurendada järgmised toimeained:

-ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool ja flukonasool, mida kasutatakse seennakkuste raviks.

-klaritromütsiin, telitromütsiin, erütromütsiin ja tsiprofloksatsiin, mida kasutatakse nakkuste raviks.

-nefasodoon, mida kasutatakse depressiooni ravis.

-mibefradiil, diltiaseem ja verapamiil, mida kasutatakse vererõhu langetamiseks kõrge vererõhuga inimestel.

-ritonaviir, lopinaviir/ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir, atasanaviir, amprenaviir, fosaprenaviir ja darunaviir, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV)/AIDS-i ravis.

-botsepreviir ja telapreviir, mida kasutatakse C-hepatiidi raviks.

-aprepitant, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise vältimiseks ning kontrolli all hoidmiseks.

-imatiniib, mida kasutatakse teatud tüüpi leukeemia raviks.

-krisotiniib, mida kasutatakse mitte-väikerakuliseks kopsuvähiks nimetatud kopsuvähi vormi raviks.

Bosulif’i tõhusust võivad vähendada järgmised toimeained:

-rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks.

-fenütoiin ja karbamasepiin, mida kasutatakse epilepsia raviks.

-bosentaan, mida kasutatakse vererõhu langetamiseks kõrge vererõhuga (hüpertensiooniga) inimestel.

-naftsilliin, antibiootikum, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks.

-naistepuna (taimne vahend ilma retseptita), mida kasutatakse depressiooni raviks.

-efavirens ja etraviriini, mida kasutatakse HIV/AIDS-i raviks.

-modafiniil, mida kasutatakse teatud tüüpi unehäirete raviks.

Bosulif’i ravi ajal tuleb neid ravimeid vältida. Kui te võtate mõnda neist, rääkige sellest oma arstile. Teie arst võib muuta nende ravimite või Bosulif’i annust või määrata teile teise ravimi.

Järgmised toimeained võivad mõjutada südamerütmi:

-amiodaroon, disopüramiid, prokaiinamiid, kinidiin ja sotalool, mida kasutatakse südamehaiguste raviks.

-klorokviin, halofantriin, mida kasutatakse malaaria raviks.

-klaritromütsiin ja moksifloksatsiin, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks.

-haloperidool, mida kasutatakse psühhootililise haiguse, nagu skisofreenia raviks.

-domperidoon, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise raviks või rinnapiima tootmise stimuleerimiseks.

-metadoon, mida kasutatakse valu raviks.

Bosulif’i ravi ajal tuleb neid ravimeid võtta ettevaatusega. Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda neist.

Ülal loetletud ravimid ei pruugi olla ainukesed, mis võivad põhjustada koostoimeid Bosulif’iga.

Bosulif koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Bosulif’i koos greipfruudi või greipfruudimahlaga, sest see võib suurendada võimalike kõrvaltoimete tekkeriski.

Rasedus ja imetamine

Pidage sobiva rasestumisvastase vahendi osas nõu oma arstiga, kui on olemas võimalus, et te võite jääda rasedaks. Oksendamine või kõhulahtisus võib vähendada suukaudsete rasestumisvastaste vahendite tõhusust.

Bosulif võib kahjustada sündimata last, seega ei tohiks seda kasutada raseduse ajal v.a juhul kui seda peetakse vajalikuks. Kui te olete rase või kavatsete rasestuda pidage, enne Bosulif’i kasutamist nõu oma arstiga.

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga. Ravi ajal Bosulif’iga ei tohi te last rinnaga toita, sest see võib kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil esineb pearinglus, nägemise ähmastumine või tunnete end ebatavaliselt väsinuna, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni need kõrvaltoimed ei ole kadunud.

3.Kuidas Bosulif’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult arst, kellel on kogemusi kasvajavastase ravi kasutamises määrab teile Bosulif’i.

Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annus on 500 mg üks kord ööpäevas. Kui teil on mõõdukad või rasked neeruhäired, vähendab teie arst teie annust mõõdukate neeruhäirete korral 400 mg-ni üks kord ööpäevas ja raskete neeruhäirete korral 300 mg-ni üks kord ööpäevas. Teie arst võib annust kohandada, kasutades 100 mg tablette sõltuvalt teie tervislikust seisundist, teie ravivastusest ja/või kõrvaltoimetest, mis teil võivad esineda. Võtke tablett (tabletid) hommikul koos toiduga. Neelake tablett (tabletid) alla tervelt koos veega.

Kui te võtate Bosulif’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette või suurema annuse kui vaja, võtke ühendust oma arstiga. Võimaluse korral näidake arstile pakendit või seda infolehte. Te võite vajada meditsiinilist jälgimist.

Kui te unustate Bosulif’i võtta

Võtke järgmine annus järgmisel päeval tavalisel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Bosulif’i võtmise

Ärge lõpetage Bosulif’i võtmist, kuni arst ei ole seda soovitanud. Kui te ei saa seda ravimit võtta, nagu arst teile määras, või kui te arvate, et te ei vaja seda enam, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest (vt lisaks lõik 2 “Mida on vaja teada enne Bosulif’i võtmist”):

Verehäired.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil esineb mõni neist sümptomitest: verejooks, palavik või kerge verevalumite tekkimine (teil võib olla vere või lümfisüsteemi häire).

Maksahäired.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil esineb mõni neist sümptomitest: sügelus, naha või silmade kollasus, tume uriin ja valu või ebamugavustunne paremal ülakõhus või palavik.

Mao/soolestiku häired. Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhuvalu, kõrvetised, kõhulahtisus, kõhukinnisus, iiveldus ja oksendamine.

Südameprobleemid.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb südamehäire, nagu normist kõrvalekalduv elektriline signaal, mida nimetatakse QT intervalli pikenemiseks, või kui te minestate (kaotate teadvuse) või teil esineb Bosulif’i võtmise ajal ebaregulaarset südametööd.

B-hepatiidi

reaktiveerumine.

B-hepatiidi infektsiooni taasteke (reaktiveerumine), kui teil on varem olnud B-hepatiit (teatud maksanakkus).

Rasked nahareaktsioonid. Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest: valulik punane või lillakaspunane lööve, mis levib ning muutub villiliseks ja/või limaskestal (nt suus ja huultel) ilmnevad muud kahjustused.

Kõrvaltoimed, mis võivad tekkida ravi ajal Bosulif’iga:

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

-vereliistakute, punaste vereliblede ja/või neutrofiilide (teatud tüüpi valgete vereliblede) arvu vähenemine.

-väike vere valgeliblede arv (leukopeenia).

-kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu, iiveldus.

-palavik, käte, näo või jalgade turse, väsimus, nõrkus.

-hingamisteede nakkus.

-muutused veretestides, mis määravad, kas Bosulif mõjutab teie maksa.

-söögiisu vähenemine.

-liigesevalu.

-peavalu.

-nahalööve, mis võib olla sügelev ja/või ulatuslik.

-köha.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-palavik, mis on seotud vere valgeliblede väikese arvuga (febriilne neutropeenia).

-maoärritus (gastriit).

-valu rinnus, valu.

-maksa toksiline kahjustus, ebanormaalne maksafunktsioon, sealhulgas maksahäire.

-allergiline reaktsioon.

-kopsupõletik (pneumoonia), gripp, bronhiit, nina-neelupõletik.

-muutused veretestides, mis määravad, kas Bosulif mõjutab teie neere ja/või kõhunääret.

-südamerütmi defekt, mis soodustab minestuse, pearingluse ja südamepekslemise teket.

-vererõhu tõus.

-suur kaaliumisisaldus veres, väike fosforisisaldus veres, ulatuslik kehavedeliku kaotus (dehüdratsioon).

-seljavalu, lihasevalu.

-tasakaalukaotuse tunne (pearinglus), maitsemeele muutused (düsgeusia).

-neerupuudulikkus.

-vedelik kopsudes (pleuraefusioon).

-õhupuudus.

-sügelus, urtikaaria (nõgestõbi), akne.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-äge kõhunäärme põletik (äge pankreatiit).

-maksakahjustus.

-eluohtlik allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk).

-äge neerupuudulikkus, neerukahjustus.

-ebatavaline vedeliku kogunemine kopsudes (äge kopsuturse).

-hingamispuudulikkus.

-ebatavaliselt kõrge vererõhk kopsuveresoontes (arteriaalne pulmonaalhüpertensioon).

-raske nahahäire (multiformne erüteem) allergilise reaktsiooni tõttu, eksfoliatiivne (ketendav, kooruv) nahalööve, nahalööve.

-märkimisväärne granulotsüütide (teatud tüüpi vere valgeliblede) arvu vähenemine.

-helin kõrvades (tinnitus).

-mao või soolte verejooks.

-südame paunataolise ümbrise põletik (perikardiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Bosulif’i säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil pärast “EXP“ ja karbil pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või näib olevat avatud.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bosulif sisaldab

-Toimeaine on bosutiniib. Bosulif’i õhukese polümeerikattega tabletid on erinevate tugevustega. Bosulif 100 mg: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg bosutiniibi (monohüdraadina).

Bosulif 500 mg: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg bosutiniibi (monohüdraadina).

-Teised abiained on: mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), poloksameer 188, povidoon (E1201), magneesiumstearaat (E470B). Tableti kate sisaldab: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk (E553b) ja kollane raudoksiid (E172, Bosulif 100 mg) või punane raudoksiid (E172, Bosulif 500 mg).

Kuidas Bosulif välja näeb ja pakendi sisu

Bosulif 100 mg on kollane, ovaalne, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on pimetrükk “Pfizer” ja teisel küljel “100”.

Bosulif 100 mg on saadaval blistrina, mis sisaldab kas 14 või 15 tabletti. Iga pakend sisaldab 28 või 30 tabletti (kaks blistrit) või 112 tabletti (kaheksa blistrit).

Bosulif 500 mg on punane, ovaalne, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on pimetrükk “Pfizer” ja teisel küljel “500”.

Bosulif 500 mg on saadaval blistrina, mis sisaldab kas 14 või 15 tabletti. Iga pakend sisaldab 28 või 30 tabletti (kaks blistrit).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Pfizer Limited

Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

Freiburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel.: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E. Τ λ: +30 210 6785 800

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch) Tηλ:+357 22 817690

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 21220174

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tel.:+48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: + 421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Infoleht on viimati uuendatud

 

Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu