Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBuccolam
ATC koodN05CD08
Toimeainemidazolam
TootjaShire Services BVBA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BUCCOLAM 2,5 mg suuõõnelahus

BUCCOLAM 5 mg suuõõnelahus

BUCCOLAM 7,5 mg suuõõnelahus

BUCCOLAM 10 mg suuõõnelahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

BUCCOLAM 2,5 mg suuõõnelahus

Iga suusüstel sisaldab 2,5 mg midasolaami (vesinikkloriidina) 0,5 ml lahuses. BUCCOLAM 5 mg suuõõnelahus

Iga suusüstel sisaldab 5 mg midasolaami (vesinikkloriidina) 1 ml lahuses. BUCCOLAM 7,5 mg suuõõnelahus

Iga suusüstel sisaldab 7,5 mg midasolaami (vesinikkloriidina) 1,5 ml lahuses. BUCCOLAM 10 mg suuõõnelahus

Iga suusüstel sisaldab 10 mg midasolaami (vesinikkloriidina) 2 ml lahuses. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Suuõõnelahus Selge värvitu lahus pH 2,9 kuni 3,7

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Pikaajaliste ägedate krambihoogude ravi imikutel, väikelastel, lastel ja noorukitel (vanuses 3 kuud kuni < 18 aastat).

BUCCOLAM’i võivad vanemad/hooldajad kasutada ainult diagnoositud epilepsiaga patsiendil.

3–6 kuu vanuseid imikuid tuleb ravida haiglas, kus on võimalik patsienti jälgida ning on saadaval elustamisvahendid. Vt lõik 4.2.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Standardsed annused on järgmised:

Vanusevahemik

Annus

Etiketi värvus

3 kuni 6 kuud, haiglas

2,5 mg

Kollane

> 6 kuud kuni < 1 aasta

2,5 mg

Kollane

1 aasta kuni < 5 aastat

5 mg

Sinine

5 aastat kuni < 10 aastat

7,5 mg

Lilla

10 aastat kuni < 18 aastat

10 mg

Oranž

Hooldajad võivad manustada ainult midasolaami ühekordse annuse. Kui krambihoog ei ole 10 minuti jooksul pärast midasolaami manustamist möödunud, tuleb pöörduda erakorralise meditsiiniabi poole ja näidata meditsiinitöötajale tühja süstlit, et anda teavet patsiendile manustatud annuse kohta.

Krambihoogude kordumisel pärast algset ravivastust ei tohi teist või edasist annust anda meditsiinitöötajaga eelnevalt nõu pidamata (vt lõik 5.2).

Erirühmad

Neerufunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik, kuid BUCCOLAM’i kasutamisel kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel peab olema ettevaatlik, sest midasolaami eliminatsioon võib neil aeglustuda ja toime pikeneda (vt lõik 4.4).

Maksafunktsiooni kahjustus

Maksafunktsiooni kahjustus vähendab midasolaami kliirensit koos sellest tuleneva lõpliku poolväärtusaja pikenemisega. Seetõttu võib kliiniline toime tugevneda ja pikeneda, seega on soovitatav pärast midasolaami manustamist maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele hoolikalt jälgida kliinilisi toimeid ja elutähtsaid näite (vt lõik 4.4).

BUCCOLAM on vastunäidustatud raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele (vt lõik 4.3).

Lapsed

Midasolaami ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 3 kuud ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

BUCCOLAM on ette nähtud oromukosaalseks kasutamiseks. Kogu lahusekogus tuleb sisestada aeglaselt igeme ja põse vahelisse ruumi. Larüngotrahheaalset manustamist tuleb vältida lahuse juhusliku aspireerimise vältimiseks. Vajaduse korral (suuremate koguste ja/või väiksemate patsientide puhul) tuleb manustada ligikaudu pool annusest aeglaselt ühte suupoolde ja seejärel teine pool aeglaselt teise suupoolde.

Ravimpreparaadi manustamise üksikasjalikke juhiseid vt lõik 6.6.

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid

Mitte kinnitada suusüstli külge nõela ega ühendada süstlit intravenoosse voolikusüsteemi ega muu parenteraalse manustamise seadmega.

BUCCOLAM ei ole ette nähtud intravenoosseks kasutamiseks.

Lämbumisohu vältimiseks eemaldada enne kasutamist suusüstlilt kork.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, bensodiasepiinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes Raskekujuline müasteenia

Raskekujuline hingamispuudulikkus Uneapnoe sündroom

Raske maksafunktsiooni kahjustus

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hingamispuudulikkus

Midasolaami kasutamisel peab olema ettevaatlik kroonilise hingamispuudulikkusega patsientide puhul, sest midasolaam võib hingamist veelgi pärssida.

Lapsed vanuses 3 kuni 6 kuud

Väiksematel lastel on ravimi metaboliitide ja lähteaine suhe kõrgem, mistõttu ei saa 3 kuni 6 kuu vanuste rühmas välistada respiratoorse depressiooni hilisemat tekkimist aktiivsete metaboliitide suuremate kontsentratsioonide tõttu.

Seetõttu tuleb BUCCOLAM’i kasutamisel 3...6 kuu vanuste laste rühmas piirduda kasutamisega ainult tervishoiutöötaja järelevalve all, kui on käepärast elustamisvahendid ning on võimalik jälgida respiratoorset funktsiooni ning vajaduse korral on kättesaadav abistava hingamise seade.

Muutused midasolaami eritumises

Midasolaami kasutamisel peab olema ettevaatlik kroonilise neerupuudulikkusega ning halvenenud maksa- või südamefunktsiooniga patsientide puhul. Midasolaam võib kroonilise neerupuudulikkuse või halvenenud maksafunktsiooniga patsientide kehas akumuleeruda, kuid halvenenud südamefunktsiooniga patsientidel võib midasolaami kliirens väheneda.

Samaaegne kasutamine teiste bensodiasepiinidega

Nõrgenenud patsientide kesknärvisüsteemi mõjutavad bensodiasepiinid tugevamini ja seetõttu on vaja kasutada väiksemaid annuseid.

Varasem alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine

Midasolaami kasutamist tuleb vältida patsientidel, kellel on esinenud alkoholi või narkootikumide kuritarvitamist.

Amneesia

Midasolaam võib põhjustada anterograadset amneesiat.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Midasolaami metaboliseerib CYP3A4. CYP3A4 inhibeerivad ja indutseerivad ained võivad midasolaami kontsentratsiooni vereplasmas ja seega toimet vastavalt suurendada või vähendada, mistõttu on vajalik annust selle järgi kohandada. Farmakokineetilised koostoimed CYP3A4 inhibiitorite või indutseerijatega väljenduvad rohkem suukaudse ravimvormi puhul võrreldes oromukosaalse või parenteraalse midasolaamiga, sest CYP3A4 ensüüme leidub ka seedetrakti ülaosas. Pärast oromukosaalset manustamist mõjutavad need ainult süsteemset kliirensit. Pärast oromukosaalse midasolaami ühekordse annuse manustamist avaldab CYP3A4 inhibeerimine maksimaalsele kliinilisele toimele vähe mõju, kuid toime võib kauem püsida. Seetõttu on midasolaami kasutamisel

koos CYP3A4 inhibiitoriga ka pärast ühekordset annust soovitatav hoolikalt jälgida kliinilisi toimeid ja elutähtsaid näite.

Anesteetikumid ja narkootilised valuvaigistid

Fentanüül võib vähendada midasolaami kliirensit.

Antiepileptikumid

Samaaegne kasutamine midasolaamiga võib tugevdada sedatsiooni või respiratoorset või kardiovaskulaarset depressiooni. Midasolaam võib omada koostoimet muude maksa kaudu metaboliseeruvate ravimitega, nt fenütoiiniga, põhjustades toime võimendumist.

Kaltsiumikanali blokaatorid

Diltiaseem ja verapamiil vähendasid midasolaami ja teiste bensodiasepiinide kliirensit ning võivad võimendada nende toimet.

Haavandite ravimid

Tsimetidiin, ranitidiin ja omeprasool vähendasid midasolaami ja teiste bensodiasepiinide kliirensit ning võivad võimendada nende toimet.

Ksantiinid

Ksantiinid kiirendavad midasolaami ja muude bensodiasepiinide metabolismi.

Dopaminergilised ravimid

Midasolaam võib põhjustada levodopa inhibeerimist.

Lihasrelaksandid

Nt baklofeen. Midasolaam võib põhjustada lihasrelaksantide toime võimendumist, suurendades kesknärvisüsteemi depresseerivaid toimeid.

Nabiloon

Samaaegne manustamine midasolaamiga võib tugevdada sedatsiooni või respiratoorset või kardiovaskulaarset depressiooni.

CYP3A4 inhibeerivad ravimid

Midasolaami oromukosaalsel manustamisel tekkivad koostoimed on tõenäoliselt sarnasemad pigem intravenoosse midasolaami manustamisel kui suukaudsel manustamisel tekkivate koostoimetega.

Toit

Greibimahl vähendab midasolaami kliirensit ja võimendab selle toimet.

Seenevastased asoolid

Ketokonasool suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas 5-kordselt ning lõplik poolväärtusaeg suurenes ligikaudu 3-kordselt.

Vorikonasool suurendas intravenoosse midasolaami ekspositsiooni 3-kordselt ning eliminatsiooni poolväärtusaeg suurenes ligikaudu 3-kordselt.

Flukonasool ja itrakonasool suurendasid mõlemad intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas 2 kuni 3 korda koos lõpliku poolväärtusaja itrakonasooli puhul 2,4-kordse ja flukonasooli puhul 1,5-kordse pikenemisega.

Posakonasool suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas ligikaudu 2-kordselt.

Makroliidantibiootikumid

Erütromütsiin suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas ligikaudu 1,6- kuni 2-kordselt koos midasolaami lõpliku poolväärtusaja 1,5- kuni 1,8-kordse pikenemisega.

Klaritromütsiin suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas kuni 2,5-kordselt koos midasolaami lõpliku poolväärtusaja 1,5- kuni 2-kordse pikenemisega.

HIV proteaasi inhibiitorid

Manustamine koos proteaasi inhibiitoritega, nt sakvinaviiri ja teiste HIV proteaasi inhibiitoritega võib midasolaami kontsentratsiooni oluliselt suurendada. Manustamisel koos ritonaviiriga võimendatud lopinaviiriga suurenesid intravenoosse midasolaami kontsentratsioonid vereplasmas 5,4 korda koos lõpliku poolväärtusaja pikenemisega samal määral.

Kaltsiumikanali blokaatorid

Diltiaseemi ühekordne annus suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas ligikaudu 25% ja pikendas lõplikku poolväärtusaega 43%.

Mitmesugused ravimid

Atorvastatiin suurendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas 1,4-kordselt võrreldes kontrollrühmaga.

CYP3A4 indutseerivad ravimid

Rifampitsiin

7 päeva 600 mg üks kord päevas vähendas intravenoosse midasolaami kontsentratsioone vereplasmas ligikaudu 60%. Lõplik poolväärtusaeg lühenes ligikaudu 50–60%.

Ravimtaimed

Naistepuna vähendas midasolaami kontsentratsioone vereplasmas ligikaudu 20–40%, millega kaasnes lõpliku poolväärtusaja lühenemine ligikaudu 15–17% võrra. Olenevalt konkreetsest naistepuna ekstraktist, võib CYPA4-d indutseeriv toime varieeruda.

Ravimite farmakodünaamilised koostoimed

Midasolaami manustamisel koos teiste sedatiivsete/hüpnootiliste ravimite ja kesknärvisüsteemi depressantidega, sealhulgas alkoholiga, võivad sedatsioon ja respiratoorne depressioon tugevneda.

Need on näiteks opiaatide derivaadid (mida kasutatakse valu vaigistamiseks, köha vaigistamiseks või asendusraviks), antipsühhootikumid, muud bensodiasepiinid nende kasutamisel anksiolüütikumide või hüpnootikumidena, barbituraadid, propofool, ketamiin, etomidaat; sedatiivsed antidepressandid, vanemad H1-antihistamiinid ja keskse toimega antihüpertensiivsed ravimid.

Alkohol (sealhulgas alkoholi sisaldavad ravimid) võib midasolaami sedatiivset toimet märgatavalt tugevdada. Midasolaami manustamisel tuleb alkoholi tarbimist rangelt vältida (vt lõik 4.4).

Midasolaam vähendab inhaleeritavate anesteetikumide minimaalset alveolaarkontsentratsiooni.

Imikutel võib CYP3A4 inhibiitorite toime olla tugevam, sest oromukosaalne annus neelatakse ilmselt osaliselt alla ja imendub seedetraktis.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Midasolaami kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed ei näita reproduktsioonitoksilisuse osas teratogeenset toimet, kuid nagu teistegi bensodiasepiinide kasutamise puhul, on täheldatud kahjulikku toimet inimese lootele. Ravimi kasutamise kohta raseduse kahel esimesel trimestril andmed puuduvad.

Midasolaami manustamine suurtes annustes raseduse viimasel trimestril või sünnituse ajal põhjustas emasloomal või lootel kõrvaltoimeid (emasloomal poegimise ajal vedelike ja maosisu aspiratsiooni riski, loote südame rütmihäireid, hüpotooniat, imemise nõrgenemist, hüpotermiat ja respiratoorset depressiooni vastsündinul).

Midasolaami võib kasutada raseduse ajal, kui see on hädavajalik. Midasolaami manustamisel raseduse kolmandal trimestril tuleb võtta arvesse riski vastsündinule.

Imetamine

Midasolaami eritub rinnapiima vähesel määral (0,6%). Seetõttu ei pruugi imetamise katkestamine pärast midasolaami ühekordset annust olla vajalik.

Fertiilsus

Loomkatsed ei näidanud fertiilsuse halvenemist (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Midasolaam mõjutab tugevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Sedatsioon, amneesia, tähelepanuvõime halvenemine ja lihaste funktsiooni halvenemine võivad kahjustada autojuhtimise, jalgrattaga sõitmise ja masinate käsitsemise võimet. Patsienti tuleb hoiatada, et ta ei juhiks autot ega käsitseks masinaid pärast midasolaami saamist kuni täieliku paranemiseni.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Avaldatud kliiniliste uuringute kohaselt manustati oromukosaalset midasolaami ligikaudu 443 lapsele, kellel esines krambihooge. Respiratoorset depressiooni esineb sagedusega kuni 5%, kuigi see on lisaks seosele midasolaami kasutamisega ka krambihoogude teadaolev tüsistus. Ühel juhul esinenud kihelus võis olla põhjustatud bukaalse midasolaami kasutamisest.

Kõrvaltoimete tabel

Allpool tabelis loetletud kõrvaltoimed esinesid oromukosaalse midasolaami manustamisel lastele kliinilistes uuringutes.

Kõrvaltoimete esinemissagedust määratletakse järgmiselt:

sage:

≥ 1/100 kuni < 1/10

aeg-ajalt:

≥ 1/1000 kuni < 1/100

väga harv

< 1/10 000

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus: kõrvaltoime

Psühhiaatrilised häired

Väga harv:

 

agressiivsus**, agitatsioon**, viha**,

 

segasusseisund**, eufooria**,

 

hallutsinatsioon**, vaenulikkus**,

 

liikumishäire**, füüsiline ründamine**

Närvisüsteemi häired

Sage:

 

sedatsioon, unisus, teadvuse nõrgenemine,

 

respiratoorne depressioon

 

Väga harv:

 

anterograadne amneesia**, ataksia**,

 

pearinglus**, peavalu**, krambid**,

 

paradoksaalsed reaktsioonid**

Südame häired

Väga harv:

 

bradükardia**, südame seiskumine**,

 

hüpotensioon**, vasodilatatsioon**

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Väga harv:

 

apnoe**, düspnoe**, larüngospasm**,

 

hingamise seiskumine**

Seedetrakti häired

Sage:

 

iiveldus ja oksendamine

 

Väga harv:

 

kõhukinnisus**, suukuivus**

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:

 

kihelus, lööve ja nõgestõbi

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga harv:

 

kurnatus**, luksumine**

** Midasolaami süstimisel lastele ja/või täiskasvanutele on esinenud neid kõrvaltoimeid, mis võivad olla asjakohased ka oromukosaalse manustamise suhtes.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Eakatel bensodiasepiinide kasutajatel on esinenud kukkumiste ja luumurdude riski suurenemist.

Eluohtlikuid juhtumeid esineb tõenäolisemalt olemasoleva hingamispuudulikkusega või halvenenud südamefunktsiooniga patsientidel, eriti suure annuse manustamisel (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Midasolaami üleannustamine võib olla eluohtlik olemasoleva hingamis- või südamepuudulikkusega patsientidel või kasutamisel koos muude kesknärvisüsteemi depressantidega (kaasa arvatud alkohol).

Bensodiasepiinide üleannus avaldub tavaliselt kesknärvisüsteemi depressiooni erinevate astmetena alates uimasusest kuni koomani. Kergetel juhtudel on sümptomiteks uimasus, meeltesegadus ja letargia, tõsisematel juhtudel võivad sümptomiteks olla ataksia, hüpotoonia, hüpotensioon, respiratoorne depressioon, harva kooma ja väga harva surm.

Ravi

Ükskõik millise ravimi üleannustamise ravimisel tuleb võtta arvesse, et võib olla manustatud mitut ainet.

Suukaudse midasolaami üleannustamisel tuleb (ühe tunni jooksul) esile kutsuda oksendamine, kui patsient on teadvusel, või teha maoloputus, kaitstes hingamisteid, kui patsient on teadvuseta. Kui mao tühjendamisest ei ole kasu, tuleb anda imendumise vähendamiseks aktiivsütt. Intensiivravis tuleb pöörata erilist tähelepanu respiratoorsele ja südame-veresoonkonna funktsioonile.

Kasulikuks antidoodiks võib olla flumaseniil.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühholeptikumid, bensodiasepiini derivaadid, ATC-kood: N05CD08.

Toimemehhanism

Midasolaam on imidasobensodiasepiinide rühma derivaat. Midasolaami vaba alus on lipofiilne aine, mis lahustub vees vähe. Imidasobensodiasepiinitsüklis 2. asendis oleva aluselise lämmastiku tõttu saab midasolaam moodustada hapetega vesinikkloriidsoola. Need annavad oromukosaalseks manustamiseks sobiva stabiilse lahuse.

Farmakodünaamilised toimed

Midasolaami farmakoloogilisele toimele on kiire metaboliseerumise tõttu iseloomulik lühiajalisus. Midasolaamil on krampidevastane toime. Sellel on ka tugevalt väljendunud sedatiivne ja uinutav toime ning anksiolüütiline ja lihaseid lõõgastav toime.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Rektaalse diasepaami neljas kontrollitud uuringus ja ühes võrdlevas uuringus intravenoosse diasepaamiga, milles osales kokku 688 last, täheldati nähtavate krambinähtude kadumist 10 minuti jooksul 65–78% lastest, kellele manustati oromukosaalset midasolaami. Peale selle täheldati neist 2 uuringus 56–70% lastest nähtavate krambinähtude kadumist 10 minuti jooksul ja mittekordumist 1 tunni jooksul pärast manustamist. Oromukosaalse midasolaami kasutamisel kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskus sarnanes rektaalse diasepaami kui võrdlusravimi rühmas kasutamisel esinenud kõrvaltoimetega.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama BUCCOLAM’i uuringute tulemusi < 3 kuu vanuste laste alarühma kohta, sest selle ravimi kasutamine selles vanuserühmas ei anna olemasolevate raviviisidega võrreldes olulist kasu.

5.2Farmakokineetilised omadused

Allpool tabelis on esitatud 3 kuu kuni vähem kui 18 aasta vanuste laste soovitatavate annuste kasutamisega modelleeritud farmakokineetilised parameetrid, lähtudes populatsiooni farmakokineetilisest uuringust.

Annus

Vanus

Parameeter

Keskmine

Standardhälve

 

 

 

 

 

2,5 mg

3 k. < 1 a.

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

1 a. < 5 a.

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

5 a. < 10 a.

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

10 a. < 18 a.

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Imendumine

Midasolaam imendub pärast oromukosaalset manustamist kiiresti. Lastel saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas 30 minuti jooksul. Täiskasvanutel on oromukosaalse midasolaami absoluutne biosaadavus ligikaudu 75%. Oromukosaalse midasolaami hinnanguline biosaadavus raskekujulise malaaria ja krampidega lastel on 87%.

Jaotumine

Midasolaam on väga lipofiilne ja jaotub ulatuslikult. Hinnanguline jaotusmaht püsikontsentratsioonil pärast oromukosaalset manustamist on 5,3 l/kg.

Midasolaam seondub vereplasma valkudega ligikaudu 96–98% ulatuses. Seondumisel plasmavalkudega on kõige olulisem albumiini fraktsioon. Tserebrospinaalvedelikku jõuab midasolaam aeglaselt ja mitteolulises koguses. Inimeste puhul on näidatud, et midasolaam läbib platsentaarbarjääri aeglaselt ja jõuab loote vereringesse. Midasolaami on väikestes kogustes leitud inimese rinnapiimas.

Biotransformatsioon

Midasolaam elimineeritakse organismist biotransformatsiooni teel peaaegu täielikult. Maksas metaboliseeritud annuse osa on hinnanguliselt 30–60%. Midasolaam hüdroksüülitakse tsütokroom P450 3A4 isoensüümi poolt ja peamiseks metaboliidiks uriinis ja plasmas on alfa- hüdroksümidasolaam. Pärast oromukosaalset manustamist lastele on alfa-hüdroksümidasolaami ja midasolaami kõveraaluste pindalade suhe 0,46.

Populatsiooni farmakokineetika uuringus olid metaboliitide tasemed väiksematel lastel kõrgemad kui suurematel ja võivad seega lastel olla olulisemad kui täiskasvanutel.

Eritumine

Midasolaami plasmakliirens lastel on pärast oromukosaalset manustamist 30 ml/kg/min. Algne ja lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on vastavalt 27 ja 204 minutit. Midasolaam eritub peamiselt neerude kaudu (60–80% süstitud annusest) ja glükuroonhappega konjugeeritud alfa- hüdroksümidasolaamina. Alla 1% annusest eritub muutumatul kujul uriiniga.

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Rasvunud

Rasvunud patsientidel on keskmine poolväärtusaeg pikem kui mitterasvunud patsientidel (5,9 vs. 2,3 tundi). See tuleneb kehakaaluga korrigeeritud jaotusmahu suurenemisest ligikaudu 50% võrra. Rasvunud ja mitterasvunud patsientidel ei ole kliirens oluliselt erinev.

Maksafunktsiooni kahjustus

Tsirroosiga patsientidel võib eliminatsiooni poolväärtusaeg olla pikem ja kliirens väiksem kui tervetel vabatahtlikel (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus

Kroonilise neerukahjustusega patsientide eliminatsiooni poolväärtusaeg sarnaneb tervete vabatahtlike omaga.

Kriitilises seisundis haigetel pikeneb midasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu kuuekordseks.

Südamepuudulikkus

Südame paispuudulikkusega patsientidel on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikem võrreldes tervetega (vt lõik 4.4).

Ekspositsioon pärast teist annust sama krambihoo ajal

Ekspositsiooniandmete simulatsioon näitab, et teise annuse manustamisel 10, 30 ja 60 minuti möödumisel esimesest annusest üldine AUC ligikaudu kahekordistub. Teise annuse manustamisel

10 minuti pärast suureneb keskmine Cmax oluliselt, 1,7- kuni 1,9-kordselt. 30 ja 60 minuti möödumisel on midasolaami eliminatsioon olulisel määral juba toimunud ning keskmine Cmax suureneb seetõttu vähem, vastavalt 1,3- kuni 1,6-kordselt ja 1,2- kuni 1,5-kordselt (vt lõik 4.2).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Rottide viljakuse uuringus, kus loomadele manustati kuni kümnekordne kliiniline annus, kahjulikku toimet fertiilsusele ei täheldatud.

Muid ravimi määrajale asjakohaseid prekliinilisi andmeid lisaks ravimi omaduste kokkuvõtte muudes lõikudes esitatud andmetele ei ole.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid Süstevesi

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks ja midasolaami muundamiseks vesinikkloriidsoolaks) Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata

6.3Kõlblikkusaeg

18 kuud

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida suusüstel kaitsvas plasttuubis.

Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Merevaikkollane nõelata (polüpropüleenist) kolviga (polüpropüleenist) suusüstel (kõrgtihedast polüetüleenist) korgiga ja pakitud kaitsvasse korgiga plasttuubi.

Tugevus

Lahuse

Süstli maht

Vanusevahemik

Etiketi värvus

 

maht

 

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

3 kuud kuni < 1 aasta

Kollane

5 mg

1 ml

3 ml

1 aasta kuni < 5 aastat

Sinine

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

5 aastat kuni < 10 aastat

Lilla

10 mg

2 ml

3 ml

10 aastat kuni < 18 aastat

Oranž

BUCCOLAM’i turustatakse karbis, milles on 4 süstlit.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

BUCCOLAM’i manustamine

BUCCOLAM ei ole ette nähtud intravenoosseks kasutamiseks.

1. samm

Hoides plasttuubi käes, murdke ühes otsas olev sulgur ja tõmmake kork ära. Võtke süstel tuubist välja.

2. samm

Tõmmake punane kork süstli otsast ära ja visake see ohutult ära.

3. samm

Võtke lapse põsest sõrme ja pöidlaga ettevaatlikult kinni ja tõmmake põske tagasi. Asetage süstli ots põse sisekülje ja alumise igeme vahele, tahapoole.

4. samm

Suruge aeglaselt süstli kolvile, kuni kolb peatub.

Kogu lahus tuleb manustada aeglaselt igeme ja põse vahele (suuõõnde).

Vajaduse korral (suuremate koguste ja/või väiksemate patsientide puhul) tuleb manustada ligikaudu pool annusest aeglaselt ühte suupoolde ja seejärel teine pool aeglaselt teise suupoolde.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels

Belgia

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

BUCCOLAM 2,5 mg suuõõnelahus

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg suuõõnelahus

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg suuõõnelahus

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg suuõõnelahus

EU/1/11/709/004

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05. september 2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu