Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Pakendi märgistus - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusChampix
ATC koodN07BA03
Toimeainevarenicline
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kasutuspakend

Kuumtihendatud pappkarp, milles on kas 2 blisterpakendit 14 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga või 2 blisterpakendit 28 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga – sise- ja välismärgistus

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg varenikliini (tartraadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kasutuspakend:

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Numbrid 1 kuni 14 Numbrid 1 kuni 28 päike sümbolina kuu sümbolina

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

Ärge kahjustage pakendit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.PARTII NUMBER

Lot:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 0,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 14 x 0,5 mg ja 28 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kasutuspakend

Kuumtihendatud pappkarp, milles on kas 2 blisterpakendit 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga või 2 blisterpakendit 28 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga – sise- ja välismärgistus

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kasutuspakend:

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Numbrid 1 kuni 14 Numbrid 1 kuni 28 päike sümbolina kuu sümbolina

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

Ärge kahjustage pakendit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 14 x 1 mg ja 28 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kasutuspakend

Pappkarp, milles on 2 blisterpakendit 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga või 4 blisterpakendit 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga või 8 blisterpakendit 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga või 10 blisterpakendit 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

140 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

päike sümbolina kuu sümbolina

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

2-nädalase ravi alustuspakend

Kuumtihendatud pappkarp, milles on 1 blisterpakend 11 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga ja 1 blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga – sise- ja välismärgistus

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg või 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Alustuspakend:

õhukese polümeerikattega tabletid 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Alustada 1. päeval

Suitsetamisest loobumise päev peaks jääma 8. ja 14. päeva vahele. Järkjärgulise loobumise kohta lugege annustamise juhiseid pakendi infolehest.

Nädal 1

Nädal 2

Numbrid 1 kuni 14 päike sümbolina kuu sümbolina

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

Ärge kahjustage pakendit

Ei sisalda tabletti

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 11 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Ravi alustuspakend

Pappkarp, milles on 1 blisterpakend 11 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga ja 1 blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg või 1,0 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 11 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

päike sümbolina kuu sümbolina

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

päike sümbolina kuu sümbolina

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

4-nädalase ravi alustuspakend

Kuumtihendatud pappkarp, milles on 1 blisterpakend 11 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga ja 1 blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga ja 1 blisterpakend 28 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga – sise - ja välismärgistus

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg või 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4-nädalane ravi alustuspakend sisaldab:

11 x 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletti ja

42 x 1 mg õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Alustada 1. päeval

Suitsetamisest loobumise päev peaks jääma 8. ja 14. päeva vahele. Järkjärgulise loobumise kohta lugege annustamise juhiseid pakendi infolehest.

Nädal 1

Numbrid 1 kuni 28 päike sümbolina kuu sümbolina

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud.

Ärge kahjustage pakendit

Ei sisalda tabletti

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 11 x 0,5 mg ja 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend 28 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga, kuumtihendatud karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Varenikliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudel, milles on 56 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/360/001

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 0,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelil, mis sisaldab 56 x 0,5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 0,5 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 0,5 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/360/001

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudel, milles on 56 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/360/002

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CHAMPIX 1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelil, mis sisaldab 56 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CHAMPIX 1 mg

Õhukese polümeerikattega tabletid Varenikliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg varenikliini (tartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Ltd (Müügiloa hoidja logona)

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/360/002

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu