Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cialis (tadalafil) – Pakendi infoleht - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCialis
ATC koodG04BE08
Toimeainetadalafil
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CIALIS 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tadalafiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

3.Kuidas CIALIS-t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas CIALIS-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

CIALIS-ega ravitakse täiskasvanud mehi, kellel on erektsioonihäire, st kellel ei teki suguakti sooritamiseks vajalikku suguti kõvastumist või kellel see ei püsi. On näidatud, et CIALIS parandab oluliselt võimet saavutada suguakti sooritamiseks vajalik peenise tugev erektsioon.

CIALIS sisaldab toimeainena tadalafiili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks. Pärast seksuaalset stimulatsiooni aitab CIALIS sugutis paiknevatel veresoontel lõõgastuda, mis võimaldab vere juurdevoolu sugutisse. Selle tulemuseks on erektsioonivõime paranemine. Erektsioonihäire puudumise korral CIALIS ei toimi.

Oluline on meeles pidada, et seksuaalse stimulatsiooni puudumisel CIALIS ei aita. Teie ja partner peate läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te erektsioonihäire ravimit ei kasutanud.

2. Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

Ärge võtke CIALIS-t, kui te:

-olete tadalafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kasutate orgaanilisi nitraate või lämmastikoksiidi doonoreid, nt. amüülnitritit. See on rühm ravimeid (“nitraadid”), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. CIALIS tugevdab nende ravimite toimeid. Kui kasutate mõnda nitraati või te ei tea täpselt, siis küsige arsti käest.

-põete rasket südamehaigust või teil on hiljuti, viimase 90 päeva jooksul, olnud südameatakk.

-on hiljuti, viimase 6 kuu jooksul, olnud insult.

-on madal vererõhk või ravile allumatu kõrgvererõhutõbi.

-on kunagi olnud mitte-arteriitilise eesmise isheemilise nägemisnärvi neuropaatia (NAION) – haigus, mille kohta öeldakse“silmainfarkt” – tõttu esinenud nägemise kaotust.

-Võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh CIALIS, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui Te võtate riotsiguaati või Te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne CIALIS-e võtmist pidage nõu oma arstiga.

Te peate meeles pidama, et südamehaigust põdevate inimeste jaoks võib seksuaaltegevus olla ohtlik, kuna see koormab täiendavalt südant. Kui teil esineb südamehäireid, siis rääkige sellest arstile.

Enne tableti võtmist rääkige oma arstile, kui te põete:

-sirprakulist aneemiat (vere punaliblede hälve)

-hulgimüeloomi (luuüdivähk)

-leukeemiat (verevähk)

-suguti deformatsiooni

-rasket maksahaigust

-rasket neeruhaigust.

Seni ei ole teada, kas CIALIS toimib ka sellistel meestel, kel on:

-sooritatud väikevaagna elundite operatsioon

-kirurgiliselt eemaldatud osa või terve eesnääre, kus eesnäärme närvid on läbi lõigatud (närvi mittesäästev radikaalne prostatektoomia).

Kui Teil esineb äkilist nägemise halvenemist või kaotust, lõpetage CIALIS-e manustamine ja kontakteeruge viivitamatult oma arstiga.

Pärast tadalafiili kasutamist on mõnedel patsientidel teatatud järsku tekkinud kuulmise langusest või kadumisest. Kuigi ei ole teada, kas see toime on otseselt seotud tadalafiiliga, lõpetage kuulmise languse või selle järsu kadumise korral kohe CIALIS’e võtmine ja kontakteeruge koheselt oma arstiga.

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Lapsed ja noorukid

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega alla 18 aasta vanustele noorukitele.

Muud ravimid ja CIALIS

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke CIALIS-t, kui kasutate samaaegselt nitraate.

CIALIS võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada seda, kui hästi CIALIS-e toime avaldub. Teavitage oma arsti, kui te juba kasutate:

-alfablokaatoreid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-teisi kõrge vererõhu vastaseid ravimeid

-riotsiguaati

-5- alfa reduktaasi inhibiitoreid (kasutatakse eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-selliseid ravimeid nagu ketokonasooli tablette (seennakkuste ravimid) ja HIV raviks kasutatavaid proteaasi inhibiitoreid

-fenobarbitaali, fenütoiini ja karbamasepiini (krambivastased ravimid)

-rifampitsiini, erütromütsiini, klaritromütsiini või itrakonasooli

-teisi erektsioonihäirete ravimeid.

CIALIS koos joogi ja alkoholiga

Infot alkoholi toime kohta vt lõigust 3. Greipfruudi mahl võib mõjutada seda, kui hästi CIALIS toimet avaldab ja seda tuleb tarvitada ettevaatusega. Küsige täiendavat teavet arsti käest.

Fertiilsus

Koerte ravimise ajal tekkis sperma koguse vähenemine, seda on täheldatud ka mõnedel meestel. Tõenäoliselt ei tekita see sigimatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliiniliste uuringute käigus on mõned CIALIS-t kasutanud mehed täheldanud peapööritust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge põhjalikult, kuidas Te tablettidele reageerite.

CIALIS sisaldab laktoosi.

Kui teil esineb talumatus mõnede suhkrute suhtes, siis kontakteeruge enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

3.Kuidas CIALIS-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

CIALIS-e tabletid on mõeldud suukaudseks kasutamiseks ainult meestele. Neelake tablett tervelt alla ja jooge peale vett. CIALIS-t võib võtta söögiajast olenemata.

Soovituslikuks annuseks on 5 mg tablett, mida võetakse üks kord ööpäevas iga päev umbes samal ajal. Olenevalt teie reageeringust CIALIS-ele võib teie arst annust kohandada 2,5 mg-le. Selleks võetakse 2,5 mg tablette.

Ärge võtke CIALIS-t rohkem kui üks kord päevas.

CIALIS-e annustamine üks kord ööpäevas võib olla kasulik meestele, kelle eesmärk on seksuaalne tegevus kaks või enam korda nädalas.

Võttes CIALIS-t üks kord ööpäevas, võimaldab see teil seksuaalse stimulatsiooni korral saavutada erektsiooni ükskõik mis ajal 24 tunni jooksul ööpäevas.

Pidage meeles, et CIALIS ei toimi ilma seksuaalse stimulatsioonita. Te peate partneriga läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te ravimit erektsioonihäire vastu ei kasutanud.

Alkoholi joomine võib mõjustada teie erektsioonivõimet ja võib teil ajutiselt vererõhku langetada. Kui olete võtnud või kavatsete võtta CIALIS-t, siis hoiduge liigsest alkoholi tarbimisest (alkoholi tase veres 0,08 % või rohkem), kuna see suurendab pearingluse ohtu püstitõusmisel.

Kui te võtate CIALIS-t rohkem kui ette nähtud

Võtke arstiga ühendust. Teil võivad esineda lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed.

Kui te unustate CIALIS-t võtta

Võtke oma annus niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke unustatud tableti asemel topelt annust. CIALIS-t ei tohi võtta rohkem kui üks kord ööpäevas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged või keskmise raskusega.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja kutsuge viivitamatult esmaabi:

-allergilised reaktsioonid, sh lööbed (esinemissagedus aeg-ajalt).

-valu rinnus – ärge võtke nitraate vaid kutsuge kohe kiirabi (esinemissagedus aeg-ajalt).

-priapism - pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esinemissagedus harv). Kui teil on selline erektsioon, mis kestab jätkuvalt üle 4 tunni, peate koheselt arstiga ühendust võtma.

-Äkiline nägemiskadu (esinemissagedus harv).

Teised teatatud kõrvaltoimed on:

Sage (võivad esineda kuni 1 kuni 10 patsiendil 100st)

-peavalu, seljavalu, lihasvalud, jalgade ja käte valu, näo punetus, ninakinnisus ja seedehäired. Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

-pearinglus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, refluks, hägune nägemine, silmavalu, hingamisraskused, veri uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemise tunne, kiired südamelöögid, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooks, kõlisev või kumisev heli kõrvades, käte, jalgade või pahkluude turse, väsimus.

Harv (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10000st)

-minestamine, krambid ja mööduv mälukaotus, silmalaugude turse, silmade punetus, äkiline kuulmislangus või -kadu, nõgeslööve (punased sügelevad kublad naha pinnal), peenise veritsus, veri seemnevedelikus ja suurenenud higistamine.

CIALIS-t kasutavatel meestel on harvadel juhtudel täheldatud südameatakki ja insulti. Enamusel neist meestest olid südamehäired juba enne selle ravimi kasutamist.

Harva on täheldatud osalist, ajutist või kestvat nägemise halvenemist või kaotust ühes või mõlemas silmas.

CIALIS-t kasutavatel meestel on registreeritud veel mõnesid harva esinevaid kõrvaltoimeid, mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes. Nendeks on:

-migreen, näoturse, tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset, tõsine nahalööve, mõned häired, mis takistavad verevoolu silmadesse, südamerütmi häired, stenokardia ning kardiaalne äkksurm.

Üle 75-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimena pearinglusest. Kõhulahtisusest on teatatud sagedamini üle 65-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas CIALIS-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada temperatuuril üle 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida CIALIS sisaldab

-Toimeaine on tadalafiil. Iga tablett sisaldab 2,5 mg tadalafiili.

-Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat (vt lõigu 2 lõpust), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), talk.

Kuidas CIALIS välja näeb ja pakendi sisu

CIALIS 2,5 mg on heleoranži-kollaka õhukese polümeerikattega tablett, mis on mandlikujuline ning mille ühel küljel on märgistus “C 2 ½”.

CIALIS 2,5 mg tabletid on pakendatud blisterpakenditesse, milles on 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland. Tootja: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 68 17 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 663 5000

Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Simi: + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab.

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited

Eli Lilly and Company Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel: +44-(0) 1256 315000

Tel: +371 67364000

 

Infoleht on viimati uuendatud {kuu/AAAA}.

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CIALIS 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tadalafiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

3.Kuidas CIALIS-t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas CIALIS-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

CIALIS sisaldab toimeainena tadalafiili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks.

CIALIS 5 mg kasutatakse meestel, kellel ravitakse:

-erektsioonihäireid. See on siis, kui mehel ei teki suguakti sooritamiseks vajalikku suguti kõvastumist või kellel see ei püsi. On näidatud, et CIALIS parandab oluliselt võimet saavutada suguakti sooritamiseks vajalik peenise tugev erektsioon. Pärast seksuaalset stimulatsiooni aitab CIALIS sugutis paiknevatel veresoontel lõõgastuda, mis võimaldab vere juurdevoolu sugutisse. Selle tulemuseks on erektsioonivõime paranemine. Erektsioonihäire puudumise korral CIALIS ei toimi. Oluline on meeles pidada, et seksuaalse stimulatsiooni puudumisel CIALIS ei aita. Teie ja partner peate läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te erektsioonihäire ravimit ei kasutanud.

-sageli esineva seisundiga, mida nimetatakse eesnäärme healoomuliseks suurenemiseks, kaasuvaid kuseteede sümptomeid. See seisund tekib siis, kui eesnääre vanusega suureneb. Sümptomid on raskused urineerimise alustamisel, tunne, et põis ei ole täielikult tühjenenud ning sagenenud urineerimisvajadus, isegi öösiti. CIALIS parandab verevoolu ja lõõgastab eesnäärme ja kusepõie lihaseid, mis võib vähendada eesnäärme healoomulise suurenemise sümptomeid. On tõestatud, et CIALIS parandab neid kuseteede sümptomeid juba 1...2 nädalat pärast ravi alustamist.

2.Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

Ärge võtke CIALIS-t, kui te:

-olete tadalafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kasutate orgaanilisi nitraate või lämmastikoksiidi doonoreid, nt. amüülnitritit. See on rühm ravimeid (“nitraadid”), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. CIALIS tugevdab nende ravimite toimeid. Kui kasutate mõnda nitraati või te ei tea täpselt, siis küsige arsti käest.

-põete rasket südamehaigust või teil on hiljuti, viimase 90 päeva jooksul, olnud südameatakk.

-on hiljuti, viimase 6 kuu jooksul, olnud insult.

-on madal vererõhk või ravile allumatu kõrgvererõhutõbi.

-on kunagi olnud mitte-arteriitilise eesmise isheemilise nägemisnärvi neuropaatia (NAION) – haigus, mida kirjeldatakse ka kui “silmainfarkti” – tõttu esinenud nägemise kaotust.

-Võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh CIALIS, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui Te võtate riotsiguaati või Te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne CIALIS-e võtmist pidage nõu oma arstiga.

Pidage meeles, et südamehaigust põdevate inimeste jaoks võib seksuaaltegevus olla ohtlik, kuna see koormab täiendavalt südant. Kui teil esineb südamehäireid, siis rääkige sellest arstile.

Kuna eesnäärme healoomulisel suurenemisel ja eesnäärme vähil võivad olla sarnased sümptomid, kontrollib teie arst teid enne eesnäärme healoomulise suurenemise ravi alustamist CIALIS-sega eesnäärme vähi suhtes. CIALIS-ega ei ravita eesnäärme vähki.

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui te põete:

-sirprakulist aneemiat (vere punaliblede hälve)

-hulgimüeloomi (luuüdivähk)

-leukeemiat (verevähk)

-suguti deformatsiooni

-rasket maksahaigust

-rasket neeruhaigust.

Seni ei ole teada, kas CIALIS toimib ka sellistel meestel, kel on:

-sooritatud väikevaagna elundite operatsioon

-kirurgiliselt eemaldatud osa või terve eesnääre, kus eesnäärme närvid on läbi lõigatud (närvi mittesäästev radikaalne prostatektoomia).

Kui Teil esineb äkilist nägemise halvenemist või kaotust, lõpetage CIALIS-e manustamine ja kontakteeruge viivitamatult oma arstiga.

Pärast tadalafiili kasutamist on mõnedel patsientidel teatatud järsku tekkinud kuulmise langusest või kadumisest. Kuigi ei ole teada, kas see toime on otseselt seotud tadalafiiliga, lõpetage kuulmise languse või selle järsu kadumise korral kohe CIALIS’e võtmine ja kontakteeruge koheselt oma arstiga.

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Lapsed ja noorukid

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega alla 18 aasta vanustele noorukitele.

Muud ravimid ja CIALIS

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke CIALIS-t, kui kasutate samaaegselt nitraate.

CIALIS võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada seda, kui hästi CIALIS-e toime avaldub. Teavitage oma arsti, kui te juba kasutate:

-alfablokaatoreid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-teisi kõrge vererõhu vastaseid ravimeid

-riotsiguaati

-5- alfa reduktaasi inhibiitoreid (kasutatakse eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-selliseid ravimeid nagu ketokonasooli tabletid (seennakkuste ravimid) ja HIV raviks kasutatavaid proteaasi inhibiitoreid

-fenobarbitaali, fenütoiini ja karbamasepiini (krambivastased ravimid)

-rifampitsiini, erütromütsiini, klaritromütsiini või itrakonasooli

-teisi erektsioonihäirete ravimeid

CIALIS koos toidu, joogi ja alkoholiga

Infot alkoholi toime kohta vt lõigust 3. Greipfruudi mahl võib mõjutada seda, kui hästi CIALIS toimet avaldab ja seda tuleb tarvitada ettevaatusega. Küsige täiendavat teavet arsti käest.

Fertiilsus

Koerte ravimise ajal tekkis sperma koguse vähenemine, seda on täheldatud ka mõnedel meestel. Tõenäoliselt ei tekita see sigimatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliiniliste uuringute käigus on mõned CIALIS-t kasutanud mehed täheldanud peapööritust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge põhjalikult, kuidas te tablettidele reageerite.

CIALIS sisaldab laktoosi.

Kui teil esineb talumatus mõnede suhkrute suhtes, siis kontakteeruge enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

3. Kuidas CIALIS-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui Te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

CIALIS-e tabletid on mõeldud suukaudseks kasutamiseks ainult meestele. Neelake tablett tervelt alla ja jooge peale vett. CIALIS-t võib võtta söögiajast olenemata.

Alkoholi joomine võib teil ajutiselt vererõhku langetada. Kui olete võtnud või kavatsete võtta CIALIS- t, siis hoiduge liigsest alkoholi tarbimisest (alkoholi tase veres 0,08 % või rohkem), kuna see suurendab pearingluse ohtu püstitõusmisel.

Erektsioonihäirete ravi

Soovituslikuks annuseks on 5 mg tablett, mida võetakse üks kord ööpäevas iga päev umbes samal ajal. Olenevalt Teie reageeringust CIALIS-ele võib teie arst annust kohandada 2,5 mg-le. Selleks kasutatakse 2,5 mg tablette.

CIALIS-t ei tohi manustada rohkem kui üks kord ööpäevas.

Võttes CIALIS-t üks kord ööpäevas, võimaldab see teil seksuaalse stimulatsiooni korral saavutada erektsiooni ükskõik mis ajal 24 tunni jooksul ööpäevas. CIALIS-e annustamine üks kord ööpäevas võib olla kasulik meestele, kelle eesmärk on seksuaalne tegevus kaks või enam korda nädalas.

Pidage meeles, et CIALIS ei toimi ilma seksuaalse stimulatsioonita. Te peate partneriga läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te ravimit erektsioonihäire vastu ei kasutanud.

Alkoholi joomine võib mõjustada teie erektsioonivõimet.

Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi

Annus on üks 5 mg tablett, mida võetakse üks kord ööpäevas iga päev umbes samal ajal.

Kui teil on nii eesnäärme healoomuline suurenemine kui erektsioonihäired, jääb annuseks ikka 5 mg, võetuna üks kord päevas.

CIALIS-t ei tohi manustada rohkem kui üks kord ööpäevas.

Kui Te võtate CIALIS-t rohkem kui ette nähtud

Võtke arstiga ühendust. Teil võivad esineda lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed.

Kui Te unustate CIALIS-t võtta

Võtke oma annus niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke unustatud tableti asemel topelt annust. CIALIS-t ei tohi võtta rohkem kui üks kord ööpäevas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged või keskmise raskusega.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja kutsuge viivitamatult esmaabi:

-Allergilised reaktsioonid, sh lööbed (esinemissagedus aeg-ajalt).

-valu rinnus – ärge võtke nitraate vaid kutsuge kohe kiirabi (esinemissagedus aeg-ajalt).

-priapism - pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esinemissagedus harv). Kui teil on selline erektsioon, mis kestab jätkuvalt üle 4 tunni, peate koheselt arstiga ühendust võtma.

-Äkiline nägemiskadu (esinemissagedus harv).

Teised teatatud kõrvaltoimed on:

Sage (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100st)

-peavalu, seljavalu, lihasvalud, jalgade ja käte valu, näo punetus, ninakinnisus ja seedehäired.

Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

-pearinglus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, relfuks, hägune nägemine, silmavalu, hingamisraskused, veri uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemise tunne, kiired südamelöögid, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooks, kõlisev või kumisev heli kõrvades, käte, jalgade ja pahkluude turse ja väsimus.

Harv (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10000st)

-minestamine, krambid, mööduv mälukaotus, silmalaugude turse, silmade punetus, järsk kuulmislangus ja -kadu, nõgeslööve (punased sügelevad kublad naha pinnal), peenise veritsus, veri seemnevedelikus ja suurenenud higistamine.

CIALIS-t kasutavatel meestel on harvadel juhtudel täheldatud südameatakki ja insulti. Enamusel neist meestest, olid südamehäired juba enne selle ravimi kasutamist.

Harva on täheldatud osalist, ajutist või kestvat nägemise halvenemist või kaotust ühes või mõlemas silmas.

CIALIS-t kasutavatel meestel on registreeritud veel mõnesid harva esinevaid kõrvaltoimeid, mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes. Nendeks on:

-migreen, näoturse, tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset, tõsine nahalööve, mõned häired, mis takistavad verevoolu silmadesse, südamerütmi häired, stenokardia ning kardiaalne äkksurm.

Üle 75-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimena pearinglusest. Kõhulahtisusest on teatatud sagedamini üle 65-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CIALIS-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada temperatuuril üle 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida CIALIS sisaldab:

-Toimeaine on tadalafiil. Iga tablett sisaldab 5 mg tadalafiili.

-Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat (vt lõigu 2 lõpust), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), talk.

Kuidas CIALIS välja näeb ja pakendi sisu

CIALIS 5 mg on helekollane õhukese polümeerikattega tablett, mis on mandlikujuline ning mille ühel küljel on märgistus “C 5”.

CIALIS 5 mg tabletid on pakendatud blisterpakenditesse, milles on 14, 28 või 84 tabletti.

Kõiki pakendi suurusi ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

 

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 68 17 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 663 5000

Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Simi: + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab.

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited

Eli Lilly and Company Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel: +44-(0) 1256 315000

Tel: +371 67364000

 

Infoleht on viimati uuendatud {kuupäev}

 

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CIALIS 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tadalafiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

3.Kuidas CIALIS-t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas CIALIS-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

CIALIS-ega ravitakse täiskasvanud mehi, kellel on erektsioonihäire, st kellel ei teki suguakti sooritamiseks vajalikku suguti kõvastumist või kellel see ei püsi. On näidatud, et CIALIS parandab oluliselt võimet saavutada suguakti sooritamiseks vajalik peenise tugev erektsioon.

CIALIS sisaldab toimeainena tadalafiili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks. Pärast seksuaalset stimulatsiooni aitab CIALIS sugutis paiknevatel veresoontel lõõgastuda, mis võimaldab vere juurdevoolu sugutisse. Selle tulemuseks on erektsioonivõime paranemine. Erektsioonihäire puudumise korral CIALIS ei toimi.

Oluline on meeles pidada, et seksuaalse stimulatsiooni puudumisel CIALIS ei aita. Teie ja partner peate läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te erektsioonihäire ravimit ei kasutanud.

2. Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

Ärge võtke CIALIS-t, kui te:

-olete tadalafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kasutate orgaanilisi nitraate või lämmastikoksiidi doonoreid, nt. amüülnitritit. See on rühm ravimeid (“nitraadid”), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. CIALIS tugevdab nende ravimite toimeid. Kui kasutate mõnda nitraati või te ei tea täpselt, siis küsige arsti käest.

-põete rasket südamehaigust või teil on hiljuti, viimase 90 päeva jooksul, olnud südameatakk.

-on hiljuti, viimase 6 kuu jooksul, olnud insult.

-on madal vererõhk või ravile allumatu kõrgvererõhutõbi.

-on kunagi olnud mitte-arteriitilise eesmise isheemilise nägemisnärvi neuropaatia (NAION) – haigus, mida kirjeldatakse ka “silmainfarktina” – tõttu esinenud nägemise kaotust.

-Võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh CIALIS, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui Te võtate riotsiguaati või Te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne CIALIS-e võtmist pidage nõu oma arstiga.

Te peate meeles pidama, et südamehaigust põdevate inimeste jaoks võib seksuaaltegevus olla ohtlik, kuna see koormab täiendavalt südant. Kui teil esineb südamehäireid, siis rääkige sellest arstile.

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui te põete:

-sirprakulist aneemiat (vere punaliblede hälve)

-hulgimüeloomi (luuüdivähk)

-leukeemiat (verevähk)

-suguti deformatsiooni

-rasket maksahaigust

-rasket neeruhaigust.

Seni ei ole teada, kas CIALIS toimib ka sellistel meestel, kel on:

-sooritatud väikevaagna elundite operatsioon

-kirurgiliselt eemaldatud osa või terve eesnääre, kus eesnäärme närvid on läbi lõigatud (närvi mittesäästev radikaalne prostatektoomia).

Kui teil esineb äkilist nägemise halvenemist või kaotust, lõpetage CIALIS-e manustamine ja kontakteeruge viivitamatult oma arstiga.

Pärast tadalafiili kasutamist on mõnedel patsientidel teatatud järsku tekkinud kuulmise langusest või kadumisest. Kuigi ei ole teada, kas see toime on otseselt seotud tadalafiiliga, lõpetage kuulmise languse või selle järsu kadumise korral kohe CIALIS’e võtmine ja kontakteeruge koheselt oma arstiga.

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Lapsed ja noorukid

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja CIALIS

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

.

Ärge võtke CIALIS-t, kui kasutate samaaegselt nitraate

CIALIS võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada seda, kui hästi CIALIS-e toime avaldub. Teavitage oma arsti, kui te juba kasutate:

-alfablokaatoreid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-teisi kõrge vererõhu vastaseid ravimeid

-riotsiguaati

-5- alfa reduktaasi inhibiitoreid (kasutatakse eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-selliseid ravimeid nagu ketokonasooli tablette (seennakkuste ravimid) ja HIV raviks kasutatavaid proteaasi inhibiitoreid

-fenobarbitaali, fenütoiini ja karbamasepiini (krambivastased ravimid)

-rifampitsiini, erütromütsiini, klaritromütsiini või itrakonasooli

-teisi erektsioonihäirete ravimeid

CIALIS koos toidu, joogi ja alkoholiga

Infot alkoholi toime kohta vt lõigust 3. Greipfruudi mahl võib mõjutada seda, kui hästi CIALIS toimet avaldab ja seda tuleb tarvitada ettevaatusega. Küsige täiendavat teavet arsti käest.

Fertiilsus

Koerte ravimise ajal tekkis sperma koguse vähenemine, seda on täheldatud ka mõnedel meestel. Tõenäoliselt ei tekita see sigimatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliiniliste uuringute käigus on mõned CIALIS-t kasutanud mehed täheldanud peapööritust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge põhjalikult, kuidas te tablettidele reageerite.

CIALIS sisaldab laktoosi.

Kui teil esineb talumatus mõnede suhkrute suhtes, siis kontakteeruge enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

3. Kuidas CIALIS-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

CIALIS-e tabletid on mõeldud suukaudseks kasutamiseks ainult meestele. Neelake tablett tervelt alla ja jooge peale vett. CIALIS-t võib võtta söögiajast olenemata.

Soovituslikuks algannuseks on üks 10 mg tablett enne suguakti. Kui sellise annuse toime on liiga nõrk, siis arst võib tõsta annuse 20 mg-ni.

CIALIS-t võib sisse võtta vähemalt 30 minutit enne suguakti.

CIALIS võib toimida veel kuni 36 tundi pärast tableti sissevõtmist.

CIALIS-t ei tohi võtta rohkem kui üks kord ööpäevas. CIALIS 10 mg ja 20 mg on mõeldud kasutamiseks enne oodatud seksuaalvahekorda ning ei ole soovitatav pidevaks igapäevaseks kasutamiseks.

Pidage meeles, et CIALIS ei toimi ilma seksuaalse stimulatsioonita. Te peate partneriga läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te ravimit erektsioonihäire vastu ei kasutanud.

Alkoholi joomine võib mõjustada teie erektsioonivõimet ja võib teil ajutiselt vererõhku langetada. Kui olete võtnud või kavatsete võtta CIALIS-t, siis hoiduge liigsest alkoholi tarbimisest (alkoholi tase veres 0,08 % või rohkem), kuna see suurendab pearingluse ohtu püstitõusmisel.

Kui te võtate CIALIS-t rohkem kui ette nähtud

Võtke arstiga ühendust. Teil võivad esineda lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged või keskmise raskusega.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja kutsuge viivitamatult esmaabi:

-allergilised reaktsioonid, sh lööbed (esinemissagedus aeg-ajalt).

-valu rinnus – ärge võtke nitraate vaid kutsuge kohe kiirabi (esinemissagedus aeg-ajalt).

-priapism - pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esinemissagedus harv). Kui teil on selline erektsioon, mis kestab jätkuvalt üle 4 tunni, peate koheselt arstiga ühendust võtma.

-Äkiline nägemiskadu (esinemissagedus harv).

Teised teatatud kõrvaltoimed on:

Sage (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100st)

-peavalu, seljavalu, lihasvalud, jalgade ja käte valu, näo punetus, ninakinnisus ja seedehäired.

Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

-pearinglus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, refluks, hägune nägemine, silmavalu, hingamisraskused, veri uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemise tunne, kiired südamelöögid, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooks,kõlisev või kumisev heli kõrvades, käte, jalgade või pahkluude turse ja väsimus.

Harv (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10000st)

-minestamine, krambid ja mööduv mälukaotus, silmalaugude turse, silmade punetus, järsk kuulmislangus ja -kadu, nõgeslööve (punased sügelevad kublad naha pinnal), peenise veritsus, veri seemnevedelikus ja suurenenud higistamine.

CIALIS-t kasutavatel meestel on harvadel juhtudel täheldatud südameatakki ja insulti. Enamusel neist meestest, olid südamehäired juba enne selle ravimi kasutamist.

Harva on täheldatud osalist, ajutist või kestvat nägemise halvenemist või kaotust ühes või mõlemas silmas.

CIALIS-t kasutavatel meestel on registreeritud veel mõnesid harva esinevaid kõrvaltoimeid, mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes. Nendeks on:

-migreen, näoturse, tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset, tõsised nahalööbed, mõned häired, mis takistavad verevoolu silmadesse, südamerütmi häired ja stenokardia ning kardiaalne äkksurm.

Üle 75-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimena pearinglusest. Kõhulahtisusest on teatatud sagedamini üle 65-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CIALIS-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada temperatuuril üle 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida CIALIS sisaldab:

-Toimeaine on tadalafiil. Igas tabletis on 10 mg tadalafiili.

-Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat (vt lõigu 2 lõpust), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), talk.

Kuidas CIALIS välja näeb ja pakendi sisu

CIALIS 10 mg on helekollane õhukese polümeerikattega tablett, mis on mandlikujuline ning mille ühel küljel on märgistus “C 10”.

CIALIS 10 mg on pakendatud blisterpakenditesse, milles on 4 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja:Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 68 17 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 663 5000

Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

 

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Simi: + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab.

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited

Eli Lilly and Company Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel: +44-(0) 1256 315000

Tel: +371 67364000

 

Infoleht on viimati uuendatud {kuupäev}

 

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CIALIS 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tadalafiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

3.Kuidas CIALIS-t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas CIALIS-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse

CIALIS-ega ravitakse täiskasvanud mehi, kellel on erektsioonihäire, st kellel ei teki suguakti sooritamiseks vajalikku suguti kõvastumist või kellel see ei püsi. On näidatud, et CIALIS parandab oluliselt võimet saavutada suguakti sooritamiseks vajalik peenise tugev erektsioon.

CIALIS sisaldab toimeainena tadalafiili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks. Pärast seksuaalset stimulatsiooni aitab CIALIS sugutis paiknevatel veresoontel lõõgastuda, mis võimaldab vere juurdevoolu sugutisse. Selle tulemuseks on erektsioonivõime paranemine. Erektsioonihäire puudumise korral CIALIS ei toimi.

Oluline on meeles pidada, et seksuaalse stimulatsiooni puudumisel CIALIS ei aita. Teie ja partner peate läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te erektsioonihäire ravimit ei kasutanud.

2. Mida on vaja teada enne CIALIS-e võtmist

Ärge võtke CIALIS-t, kui te:

-olete tadalafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kasutate orgaanilisi nitraate või lämmastikoksiidi doonoreid, nt. amüülnitritit. See on rühm ravimeid (“nitraadid”), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. CIALIS tugevdab nende ravimite toimeid. Kui kasutate mõnda nitraati või te ei tea täpselt, siis küsige arsti käest.

-põete rasket südamehaigust või teil on hiljuti, viimase 90 päeva jooksul, olnud südameatakk.

-on hiljuti, viimase 6 kuu jooksul, olnud insult.

-on madal vererõhk või ravile allumatu kõrgvererõhutõbi.

-on kunagi olnud mitte-arteriitilise eesmise isheemilise nägemisnärvi neuropaatia (NAION) – haigus, mida kirjeldatakse ka kui “silmainfarkti” – tõttu esinenud nägemise kaotust.

-Võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh CIALIS, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui Te võtate riotsiguaati või Te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne CIALIS-e võtmist pidage nõu oma arstiga.

Pidage meeles, et südamehaigust põdevate inimeste jaoks võib seksuaaltegevus olla ohtlik, kuna see koormab täiendavalt südant. Kui teil esineb südamehäireid, siis rääkige sellest arstile.

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui te põete:

-sirprakulist aneemiat (vere punaliblede hälve),

-hulgimüeloomi (luuüdivähk),

-leukeemiat (verevähk)

-suguti deformatsiooni

-rasket maksahaigust

-rasket neeruhaigust.

Seni ei ole teada, kas CIALIS toimib ka sellistel meestel, kel on:

-sooritatud väikevaagna elundite operatsioon

-kirurgiliselt eemaldatud osa või terve eesnääre, kus eesnäärme närvid on läbi lõigatud (närvi mittesäästev radikaalne prostatektoomia).

Kui teil esineb äkilist nägemise halvenemist või kaotust, lõpetage CIALIS-e manustamine ja kontakteeruge viivitamatult oma arstiga.

Pärast tadalafiili kasutamist on mõnedel patsientidel teatatud järsku tekkinud kuulmise langusest või kadumisest. Kuigi ei ole teada, kas see toime on otseselt seotud tadalafiiliga, lõpetage kuulmise languse või selle järsu kadumise korral kohe CIALIS’e võtmine ja kontakteeruge koheselt oma arstiga.

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Lapsed ja noorukid

CIALIS ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ega alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja CIALIS

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke CIALIS-t, kui kasutate samaaegselt nitraate.

CIALIS võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada seda, kui hästi CIALIS-e toime avaldub. Teavitage oma arsti, kui te juba kasutate:

-alfablokaatoreid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-teisi kõrge vererõhu vastaseid ravimeid

-riotsiguaati

-5- alfa reduktaasi inhibiitoreid (kasutatakse eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud kuseteede sümptomite raviks)

-selliseid ravimeid nagu ketokonasooli tabletid (seennakkuste ravimid) ja HIV raviks kasutatavaid proteaasi inhibiitoreid

-fenobarbitaali, fenütoiini ja karbamasepiini (krambivastased ravimid)

-rifampitsiini, erütromütsiini, klaritromütsiini või itrakonasooli

-teisi erektsioonihäirete ravimeid.

CIALIS koos toidu, joogi ja alkoholiga

Infot alkoholi toime kohta vt lõigust 3. Greipfruudi mahl võib mõjutada seda, kui hästi CIALIS toimet avaldab ja seda tuleb tarvitada ettevaatusega. Küsige täiendavat teavet arsti käest.

Fertiilsus

Koerte ravimise ajal tekkis sperma koguse vähenemine, seda on täheldatud ka mõnedel meestel. Tõenäoliselt ei tekita see sigimatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliiniliste uuringute käigus on mõned CIALIS-t kasutanud mehed täheldanud peapööritust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge põhjalikult, kuidas Te tablettidele reageerite.

CIALIS sisaldab laktoosi.

Kui teil esineb talumatus mõnede suhkrute suhtes, siis kontakteeruge enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

3. Kuidas CIALIS-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

CIALIS-e tabletid on mõeldud suukaudseks kasutamiseks ainult meestele. Neelake tablett tervelt alla ja jooge peale vett. CIALIS-t võib võtta söögiajast olenemata.

Soovituslikuks algannuseks on üks 10 mg tablett enne suguakti. Kuid teile on määratud annuseks üks 20 mg tablett, sest teie arsti arvates on soovituslik 10 mg annus teie jaoks liiga nõrk.

CIALIS-t võib sisse võtta vähemalt 30 minutit enne suguakti.

CIALIS võib toimida veel kuni 36 tundi pärast tableti sissevõtmist.

CIALIS-t ei tohi võtta rohkem kui üks kord ööpäevas. CIALIS 10 mg ja 20 mg on mõeldud kasutamiseks enne oodatud seksuaalvahekorda ning ei ole soovitatav pidevaks igapäevaseks kasutamiseks.

Pidage meeles, et CIALIS ei toimi ilma seksuaalse stimulatsioonita. Te peate partneriga läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te ravimit erektsioonihäire vastu ei kasutanud.

Alkoholi joomine võib mõjustada teie erektsioonivõimet ja võib teil ajutiselt vererõhku langetada. Kui olete võtnud või kavatsete võtta CIALIS-t, siis hoiduge liigsest alkoholi tarbimisest (alkoholi tase veres 0,08 % või rohkem), kuna see suurendab pearingluse ohtu püstitõusmisel.

Kui Te võtate CIALIS-t rohkem kui ette nähtud

Võtke arstiga ühendust. Teil võivad esineda lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged või keskmise raskusega.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja kutsuge viivitamatult esmaabi:

-allergilised reaktsioonid, sh lööbed (esinemissagedus aeg-ajalt).

-valu rinnus – ärge võtke nitraate vaid kutsuge kohe kiirabi (esinemissagedus aeg-ajalt).

-priapism - pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esinemissagedus harv). Kui teil on selline erektsioon, mis kestab jätkuvalt üle 4 tunni, peate koheselt arstiga ühendust võtma.

-Äkiline nägemiskadu (esinemissagedus harv).

Teised teatatud kõrvaltoimed on:

Sage (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100st)

-peavalu, seljavalu, lihasvalud, jalgade ja käte valu, näo punetus, ninakinnisus ja seedehäired.

Aeg-ajalt (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

-pearinglus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, refluks, hägune nägemine, silmavalu, hingamisraskused, veri uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemise tunne, kiired südamelöögid, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooks, kõlisev või kumisev heli kõrvades, käte, jalgade või pahkluude turse ja väsimus.

Harv (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10000st)

-minestamine, krambid ja mööduv mälukaotus, silmalaugude turse, silmade punetus, järsk kuulmislangus või -kadu, nõgeslööve (punased sügelevad kublad naha pinnal), peenise veritsus, veri seemnevedelikus ja suurenenud higistamine.

CIALIS-t kasutavatel meestel on harvadel juhtudel täheldatud südameatakki ja insulti. Enamusel neist meestest olid südamehäired juba enne selle ravimi kasutamist.

Harva on täheldatud osalist, ajutist või kestvat nägemise halvenemist või kaotust ühes või mõlemas silmas.

CIALIS-t kasutavatel meestel on registreeritud veel mõnesid harva esinevaid kõrvaltoimeid, mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes. Nendeks on

-migreen, näoturse, tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset, tõsised nahalööbed, mõned häired, mis takistavad verevoolu silmadesse, südamerütmi häired ja stenokardia ning kardiaalne äkksurm.

Üle 75-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimena pearinglusest. Kõhulahtisusest on teatatud sagedamini üle 65-aastastel CIALIS-t võtvatel meestel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CIALIS-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada toatemperatuuril üle 30°C

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida CIALIS sisaldab:

-Toimeaine on tadalafiil. Igas tabletis on 20 mg tadalafiili.

-Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat (vt lõigu 2 lõpust), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), talk.

Kuidas CIALIS välja näeb ja pakendi sisu

CIALIS 20 mg on kollane õhukese polümeerikattega tablett, mis on mandlikujuline ning mille ühel küljel on märgistus “C 20”.

CIALIS 20 mg on pakendatud blisterpakenditesse, milles on 2, 4, 8, 10 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 68 17 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 663 5000

Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Tel: +351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

 

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Simi: + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab.

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited

Eli Lilly and Company Limited

pārstāvniecība Latvijā

Tel: +44-(0) 1256 315000

Tel: +371 67364000

 

Infoleht on viimati uuendatud {kuupäev}

 

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu