Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Pakendi infoleht - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC koodB01AC04
Toimeaineclopidogrel hydrobromide
TootjaTeva Pharma B.V.  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Clopidogrel Teva Pharma B.V., 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Klopidogreel

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

1.Mis ravim on Clopidogrel Teva Pharma B.V. ja milleks sedalõppenudkasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmist

3.Kuidas Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teaveInfolehe sisukord

Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisaldabmüügilubaklopidogreeli ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoriteks. See to b, takistades teatud osakeste (trombotsüütide) kokkukleepumist veres ja verehüüvete teket, mis võ vad sulgeda verevoolu teie tähtsatesse kehaosadesse, sh süda ja aju.

Kui teil on arterite kõvastumine (ateroskleroos), on teil suurem risk verehüüvete tekkeks veresoontes. Clopidogrel Teva Pharma B.V. vähendab täiskasvanutel riski verehüüvete tekkeks, mis omakorda vähendab riski tõsiste seisundite nagu süda einfarkti ja insuldi tekkeks.

Clopidogrel Teva Pharma B.V.onteile välja kirjutatud, sest:

teil on arterite kõvastumine ja teil on hiljuti olnud südameinfarkt, insult või teil on seisund, mida tuntakse perifeersete arterite haiguse nime all (veresoonte haigus, välja arvatud aju ja südame veresooned).

te olete tundnud tõsist valu rindkeres, mida nimetatakse “ebastabiilne stenokardia” või "südamelih se infarkt" (südameatakk). Sellise seisundi raviks võidakse paigaldada umbunud võiRavimil

kitsenenud rterisse võrktoru taastamaks vajalik verevool. Arst võib teile määrata veel atsetüülsalitsüülhapet (seda ravimit kasutatakse valuvaigisti, palavikualandajana ning verehüüvete vältimiseks).

teie südamerütm on ebaregulaarne – seisund, mida nimetatakse südamekodade virvenduseks, – ja te ei saa võtta ravimeid, mida nimetatakse suukaudseteks antikoagulantideks (K-vitamiini antagonistid) – need hoiavad ära uute verehüüvete tekke ja takistavad olemasolevate hüüvete suurenemist. Teile peab olema öeldud, et selle seisundi korral on suukaudsed antikoagulandid tõhusamad kui atsetüülsalitsüülhape või kombineeritud ravi atsetüülsalitsüülhappe ja Clopidogrel Teva Pharma B.V.’ga. Teie arst peab olema teile määranud Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d koos atseüülsalitsüülhappega, kui te ei saa võtta suukaudseid antikoagulante ning teil ei ole suure verejooksu ohtu.

2. Mida on vaja teada enne Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmist

Ärge võtke Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d

kui tolete klopidogreeli või selle ravimi mis tahes koostisosa de (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske maksahaigus;

kui teil on mõni muu seisund, mis praegu põhjustab verejooksu, nagu maohaavand või

ajuverejooks.

Kui te arvate, et midagi nendest kehtib teie kohta või kui teil tekib mingeid kahtlusi, pidage enne Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile enne kui hakkate võtma Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d, kui:

teil on suurenenud risk verejooksu tekkeks. Näiteks:

 

o

kui teil on hiljuti olnud tõsine vigastus

 

 

o

kui teil on hiljuti tehtud operatsioon või teil on tulemas operatsioon (sh hambakirurgia)

 

o

kui teil on mistahes verehaigus, mis muudab tõenäolisemaks sisemised (kehasisesed)

Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmise ajal:

lõppenud

 

o

verejooksud

 

 

 

kui teil on mistahes muu haigus, mis muudab tõenäolisemaks sisemised verejooksud (nt

 

maohaavandid või silmasisesed haavad)

 

kui teil on olnud verehüüve aju arteris (isheemiline insult) viimase seitsme päeva jooksul

kui teil on maksa- või neeruhaigus

 

kui teil on varasemalt esinenud allergia või reaktsioon teie haiguse raviks kasutatud mis tahes

 

ravimi suhtes.

 

 

 

põhjust. Kui te siiski muretsete verejooksumüügilubapärast, peate te otsekohe võtma ühendust oma arstiga

Te peate rääkima oma arstile, kui teile plaanitakse teha oper tsiooni (sh hambaravis).

Samuti peate te otsekohe rääkima oma arstile, k

teil tekib haigusseisund (tuntud kui

 

trombootiline trombotsütopeeniline purpur), m

e korral esinevad muutunud käitumine,

 

peavalud, kooma, nägemishäired, krambid (hood), neerupuudulikkus, palavik, äärmine väsimus,

 

nõrkus või mao, soolte või nahaalune verejooks (sh väikesed punased täpid või suured

verevalumi alad) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Kui te lõikate sisse või vigastate ennast, võib verejooksu peatumine võtta tavalisest kauem aega.

 

See on seotud teie ravimi toimega, kuna see takistab verehüüvete moodustumist. Väikeste

 

sisselõigete või vigastuste korral, nt sisselõige habemeajamisel, ei ole tavaliselt muretsemiseks

 

 

 

 

on

 

(vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

 

 

Ravimil

 

 

Teie arst võib määrata vereanalüüse.

 

Lapsed ja nooruk d

 

 

 

Ärge andke seda ra

t lastele, kuna see ei toimi.

 

Muud ravimid ja Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned teised ravimid võivad mõjutada Clopidogrel Teva Pharma B.V. toimet ja vastupidi.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda järgmistest ravimitest:

Suukaudseid antikoagulante (suukaudseid ravimeid, mida kasutatakse vere hüübimise peatamiseks) nagu varfariin. Nende kasutamine koos Clopidogrel Teva Pharma B.V.’ga ei ole soovitatav.

Glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitoreid (ravimeid, mida kasutatakse vere hüübimise peatamiseks). Nt abtsiksimaab, eptifibatiid või tirofibaan.

Hepariini (ravimit, mida kasutatakse vere hüübimise peatamiseks).

Ravimeid, mida kasutatakse verehüüvete lagundamiseks (nt alteplaas ja streptokinaas).

Mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (kasutatakse liigeste ja lihaste valulike põletikuliste seisundite raviks). Nt ibuprofeen, diklofenak ja meloksikaam.

omeprasooli, esomeprasooli või tsimetidiini – ravimeid, millega ravitakse maoärritust.

Flukonasooli, vorikonasooli, tsiprofloksatsiini või klooramfenikooli, ravimeid, mida kasutatakse bakteriaalse ja seeninfektsioonide raviks.

Karbamasepiini või okskarbasepiini, ravimeid, mida kasutatakse epilepsia teatud vormide raviks.

Tiklopidiini, teist trombotsüütide agregatsiooni vastast ravimit.

Selektiivset serotoniini tagasihaarde inhibiitorit (sh, ei piirdu fluoksetiini ega fluvoksamiiniga), ravimid, mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks,

Moklobemiidi, ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks.

Nende ravimite võtmine koos Clopidogrel Teva Pharma B.V.’ga võib põhjustada riski suurenemist verejooksude tekkeks.

Kui teil on olnud tõsine valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südameatakk), võib arst teile

määrata klopidogreeli koos atsetüülsalitsüülhappega, ainega, mida kasutatakselõppenudvalu vaigistamiseks ja

palaviku alandamiseks. Atsetüülsalitsüülhappe juhupärane kasutamine (vähem kui 1000 mg mistahes 24-tunnise perioodi jooksul) ei tohiks üldiselt probleeme tekitada, kuid pikemaajaliseks kasutamiseks teistel asjaoludel peab arstiga nõu pidama.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. koos toidu ja joogiga

Te võite võtta Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei ole soovitav kasutada rasedusemüügilubaajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te rasest te Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmise ajal, pidage otsekohe nõu oma arstiga, kuna klopido reeli võtmine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Te ei tohi imetada, kui te võtate seda ravimit.

Rääkige oma arstile enne ravimi võtmist, kui te imetate või plaanite imetada.

Enne ravimi kasutamist pidageonõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Clopidogrel Te Pharma B.V. sisaldab laktoosi

ClopidogrelRavimilTeva Pharma B.V. ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli

See võib tekitada maoärritusnähte ja kõhulahtisust.

3.Kuidas Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks 75 mg tablett ööpäevas, mis tuleb alla neelata koos veega või muu vedelikuga. Te peate võtma oma ravimit regulaarselt iga päev samal ajal. Te võite seda võtta koos toiduga või ilma.

Kui te olete tundnud tõsist valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südameatakk), võib teie arst määrata teile ravi alustamiseks 300 mg Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d ühekorraga ravi alustamiseks. Seejärel on soovitatav annus üks 75 mg tablett Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d ööpäevas.

Te peate jätkama Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmist nii kaua, kui teie arst on teil soovitanud seda võtta.

Kui te võtate Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d rohkem kui ette nähtud

Kui teie (või keegi teine) neelate korraga palju tablette või kui te oletate, et laps on neelanud mõne tableti, võtke otsekohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Üleannustamine põhjustab tõenäoliselt suurenenud riski verejooksu tekkeks. Palun võtke see infoleht, kõik allesjäänud tabletid ja konteiner endaga haiglasse või arsti juurde kaasa, et nad teaksid, milliseid tablette on võetud.

Kui te lõpetate Clopidogrel Teva Pharma B.V. võtmise

lõppenud

Kui te unustate Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d võtta

 

Kui te unustate Clopidogrel Teva Pharma B.V. annuse võtmata, kuid see meenub teile 12 tunni jooksul

pärast vahelejäänud annust, võtke oma tablett otsekohe ja seejärel võtke järgmi

tablett tavalisel ajal.

Kui te unustate Clopidogrel Teva Pharma B.V. annuse võtmata, kuid see ei m

nu teile 12 tunni

jooksul pärast vahelejäänud annust, jätke vahelejäänud annus võtmata ja võtke järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage Clopidogrel Teva PharmamüügilubaB.V. võtmist ilma oma rstiga kõigepealt konsulteerimata. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

palavik, infektsiooni nähud (nt kurguvalu), kahvatu nahk või äärmine väsimus. Need võivad

 

olla tingitud mõnede vererakkudeon

taseme vähenemisest;

 

 

punased

maksaprobleemide sümptomid nagu naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (kollatõbi),

 

millegaRavimilvõib, aga ei pruugi kaasneda nahaalune veritsus, mis väljendub nahaaluste väikeste

punaste täppidena, ja/või segasus (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);

turse suus või nahakahjustused nagu lööbed, sügelus ja villide teke nahal. Need võivad olla

 

allergilise reaktsiooni nähud.

 

Verejooks

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeks (esineb 1...10 patsiendil 100-st) klopidogreeli sisaldavate ravimite kasutamisel on verejooks. Veritsus võib esineda mao- või soolte verejooksuna, verevalumina, hematoomina (ebatavaline verejooks või nahaalune verevalum), ninaverejooksuna või verena uriinis. Vähestel juhtudel on teatatud ka silmasisesest, koljusisesest, kõhuõõnesisesest, kopsude või liigeste verejooksudest.

Kui te lõikate sisse või vigastate ennast, võib verejooksu peatumine võtta tavalisest veidi kauem aega. See on seotud viisiga, kuidas teie ravimi toimib. Väikeste sisselõigete või vigastuste korral (nt sisselõige habemeajamisel) ei pea te muretsema. Kui teil on siiski mingeid kahtlusi, verejooks muutub tõsiseks või teil esineb ootamatu verejooks ebatavalisest kehaosast, pöörduge otsekohe oma arsti poole (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

verevalumid, hematoom (ebatavaline nahaalune verejooks), ninaverejooks, mao või soolte verejooks, suurenenud veritsemine torkehaavast

kõhulahtisus, kõhuvalu, seedehäire või kõrvetised

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

peavalu ja pearinglus

lõppenud

 

pikenenud veritsemine, koljusisene verejooks, silmasisene verejooks, veri uriinis ja/või purpur

(punased täpid nahal, mille põhjuseks on nahaalune veritsemine)

lööbed, sügelus, ebanormaalne puutetundlikkus

 

haavandid maos ja peensooles, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhupuhitus (gaasid) ja

maopõletik, mis põhjustab iiveldust, söögiisu kaotust ja ebamugavustunnet söömise järel

vereliistakute hulga vähenemine, mille tõttu tekivad kergemini verejooksud või verevalumid

verehäired, sealhulgas vere valgeliblede arvu vähenemine, mis muudab infektsioonid

 

tõenäolisemaks.

 

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

teatud vere valgeliblede taseme langus, mis su rendab riski infektsiooni tekkeks (neutropeenia)

peapööritus (pearinglus koos pöörlemistundega)

verejooks kõhuõõnde

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

tõsine seisund, mida nimetatakse trombootiliseks trombotsütopeeniliseks purpuriks (harv

 

verehüübimissüsteemi häire,

müügiluba

 

is põhjustab paljude verehüüvete teket kogu kehas). Sümptomite

 

on

 

hulka võivad kuuluda muutu

ud käitu ine, peavalud, kooma, nägemishäired, krambid (hood),

 

neerupuudulikkus, palavik, äärmine väsimus, nõrkus või mao, soolte või nahaalune verejooks

 

(sh väikesed punased täpid või laialdased verevalumi alad)

nahaRavimilllergi , illid nahal

 

teatud vererakkude hu ga oluline vähenemine, mis viib verejooksu või verevalumi, suurenenud

infektsioonideohu, kahvatu naha ja äärmise väsimuseni

generaliseerunud allergilised reaktsioonid (nt üldine kuumatunne ootamatu üldise

 

ebamuga ustundega kuni minestamiseni), hingamisraskused, turse või põletik suus,

segasus või hallutsinatsioonid

maitsetundlikkuse häired

suulimaskesta valulikkus (stomatiit)

veresoonte põletik, vererõhu langus

naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (kollasus)

verejooks kopsus, kõris, maos või sooltes, kõhuõõnes või liigestes

verejooks operatsioonihaavast või muud tõsised verejooksud

tugev kõhuvalu koos seljavaluga või ilma, valu liigestes ja lihastes

kõhulahtisus

palavik

teatud ainete taseme muutused veres või uriinis. See võib olla määratav vere- või uriinianalüüsides.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Clopidogrel Teva Pharma B.V.’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, pudelil või blistril pärast ”Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

30 tabletiga HDPE pudelid:

Hävitada kõik alles jäänud tabletid 30 päeva pärast pudeli esmast avamist.

100 tabletiga HDPE pudelid:

Hävitada kõik alles jäänud tabletid 100 päeva pärast pudeli esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma a teekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

lõppenud

6.Pakendi sisu ja muu teave

• Teised abiained tableti sisus on (vtmüügilubalõik 2 „Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisaldab laktoosi“ ja „Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli“) laktoosmonohüdraat,

Mida Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisaldab

• Toimeaine on klopidogreel. Üks õhukese pol meerikattega tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (vesinikbromiidina).

mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüültsellulooson (E463), krospovidoon (tüüp A), hüdrogeenitud riitsinusõli ja aatriumlaurüülsulfaat ning tableti kattes laktoosmonohüdraat, hüpromelloosRavimil(E464), t taandi ksiid (E171), makrogool 4000, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), nd gokarmiin alumiiniumlakk (E132).

Kuidas Clopidogrel Teva Pharma B.V. välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on heleroosad kuni roosad õhukese polümeerikattega kapslikujulised tabletid. Tableti ühele küljele on sisse pressitud „C75”. Tableti teine külg on sile.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. on saadaval kooritavates perforeeritud alumiinium/alumiinium blistrites, milles on 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 või 100x1 tablett, perforeeritud alumiinium/alumiinium blistrites, milles on 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 või 100x1 tablett või polüpropüleenist korgiga või lapsekindla polüpropüleenist korgiga ja silikageel- kuivatusainega HDPE pudelites, milles on 30 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Palun pange tähele, et kooritavate blistrite karbil on antud juhised, kuidas tabletti blisterribast eemaldada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

Tootjad:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, Ungari

TEVA UK Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Brampton Road,

 

 

 

 

 

Hampden Park,

 

 

 

 

 

lõppenud

Eastbourne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Sussex,

 

 

 

 

 

 

 

 

BN22 9AG,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmachemie B.V.

 

 

Swensweg 5,

 

 

 

 

 

 

2031 GA Haarlem,

 

 

 

Holland

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVA Santé SA,

 

 

 

 

 

 

Rue Bellocier,

 

 

 

 

89107 Sens,

 

 

 

 

 

Prantsusmaa

 

 

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

on

Tel: +370 5 266 02 03

Tel: +420 Ravimil251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

 

Allemagne/Deutschland

 

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

 

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Danmark

 

Malta

Teva Denmark A/S

 

L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

 

Nederland

ratiopharm GmbH

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

 

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

 

 

 

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

España

 

 

 

Polska

Teva Pharma, S.L.U

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

 

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

 

 

 

Portugal

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Teva Ph rm ceuticalslõppenudSlovakia s.r.o.

Teva Santé

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacê ticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

 

 

Tel: (351) 21 476 75 50

Hrvatska

 

 

 

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

 

 

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

 

 

 

Slovenská repub ika

Tel: +353 (0) 51 321 740

 

müügiluba

 

 

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

 

 

 

S ovenská republika

Finnland

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

ratiopharm Oy

 

 

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 20 180 5900

 

 

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

on

 

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

Ravimil

 

 

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

Teva Sweden AB

Ελλάδα

 

 

 

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

 

 

Tel: +44 (0) 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud <kuu AAAA>

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu