Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Ravimi omaduste kokkuvõte - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaTSCAN
ATC koodV09AB03
Toimeaineioflupane (123l)
TootjaGE Healthcare Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml lahust sisaldab ioflupaan (123I) referentsaja aktiivsusega 74 MBq (0,07 kuni 0,13 mikrogrammi/ml ioflupaani).

Iga 2,5 ml ühekordse annusega viaal sisaldab referentsmõõtmisel 185 MBq ioflupaani (123I) (spetsiifilise aktiivsuse vahemik 2,5 kuni 4,5 x 1014 Bq/mmol).

Iga 5 ml ühekordse annusega viaal sisaldab 370 MBq ioflupaani (123I) (spetsiifilise aktiivsuse vahemik 2,5 kuni 4,5 x 1014 Bq/mmol).

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d)

Ravim sisaldab 39,5 g etanooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Läbipaistev värvitu lahus

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

DaTSCAN on näidustatud funktsionaalsete dopamiinergiliste närvirakkude jätkete hävimise registreerimiseks juttkehas:

ebaselge põhjusega parkinsonismiga täiskasvanud patsientidel (nt neil, kellel tekivad varajased sümptomid), et eristada idiopaatilist treemorit Parkinsoni tõve, multisüsteemse atroofia ja progresseeruva supranukleaarse paralüüsiga seotud parkinsonismist.

DaTSCAN’i abil pole võimalik eristada Parkinsoni tõbe, multisüsteemset atroofiat ja progresseeruvat supranukleaarset paralüüsi;.

tõenäolise Lewy kehadega dementsuse eristamiseks Alzheimeri tõvest täiskasvanud patsientidel. DaTSCAN’i abil pole võimalik eristada Lewy kehadega dementsust Parkinsoni tõvest põhjustatud dementsusest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Enne manustamist peavad olema kättesaadavad sobivad elustamisvahendid.

DaTSCAN’i võib kasutada ainult liikumishäirete ja/või dementsuse alase ravikogemusega arstide poolt suunatud täiskasvanud patsientidel. DaTSCAN’i kasutamine on lubatud ainult kvalifitseeritud

töötajatele, kellel on olemas ametlik luba radionukliidide kasutamiseks ja käitlemiseks konkreetsetes kliinilistes tingimustes.

Annustamine

Preparaadi kliinilist efektiivsust on demonstreeritud vahemikus 111 kuni 185 MBq. 185 MBq ületamine on keelatud, samuti pole kasutamine lubatud juhtudel, kus aktiivsus on alla 110 MBq.

Patsiendid peavad enne süstimist läbima kilpnäärme alatalitluse asjakohase ravi, et minimeerida radioaktiivse joodi neeldumist kilpnäärmes, nt ligikaudu 120 mg kaaliumjodiidi suukaudse

manustamise teel 1…4 tundi enne DaTSCAN-i süstimist.

Erirühmad

Neeru- ja maksakahjustus

Olulise neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidega ei ole ametlikke uuringuid toimunud. Andmed puuduvad (vt lõik 4.4).

Lapsed

DaTSCAN’i ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat pole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Intravenoosne.

DaTSCAN’i tuleb kasutada ilma lahjendamata. Süstekohas tekkida võiva valulikkuse vältimiseks on manustamisel soovitatav kasutada aeglast (mitte alla 15 kuni 20 sekundi kestvat) süstimist käsivarreveeni.

SPECT-uuring tuleks teha kolm kuni kuus tundi peale ravimi süstimist. Kujutised saadakse gammakaamera abil, mis on varustatud suure lahutusvõimega kollimaatoriga ja kalibreeritud,

kasutades 159 keV fotoelektrilist maksimumi (photopeak) ja ± 10% energiaakent. Nurgasamm (angular sampling) peaks olema soovitatavalt mitte vähem kui 120 ülesvõtet 360 kraadi kohta. Kõrgresolutsiooni kollimaatorite korral peaks rotatsiooniraadius olema konstantne ja võimalikult väike (tavaliselt 11–15 cm). Juttkeha fantoomiga läbiviidud eksperimentaalsed uuringud näitavad, et

optimaalne kujutis saadakse, kui valitakse maatriksisuurus ja suurendusfaktor, mille korral pikslisuurus on 3,5-4,5 mm nende süsteemide korral, mis on praegu kasutusel. Optimaalse kujutise

saamiseks peab miinimumloend (minimum count) olema 500 000. Normis on ülesvõttel näha kaks sümmeetrilist ja võrdse intensiivsusega sirbikujulist ala. Muudel juhtudel võivad kujutised olla kas asümmeetrilised või sümmeetrilised, aga erineva intensiivsusega ja/või sirbi kuju kadumisega.

4.3Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-Rasedus (vt lõik 4.6).

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkusreaktsioonide tekkimisel tuleb ravimi manustamine kohe katkestada ja alustada vajaduse korral intravenoosset ravi. Käepärast peavad olema elustamisravimid ja -vahendid (nt endotrahheaalne toru ja kunstliku hingamise seade).

Käesolevat radiofarmatseutilist ravimit võivad vastu võtta, kasutada ja manustada ainult selleks volitatud isikud, kes tegutsevad selleks ette nähtud kliinilistes tingimustes. Ravimi vastuvõtmine, säilitamine, kasutamine, transport ja hävitamine on õigusaktidega reguleeritud ja selleks on vajalik kohalike ametiasutuste poolt väljastatud vastav tegevusluba.

Iga patsiendi puhul peab ioniseeriva kiirguse kasutamine olema õigustatud tõenäolise kasu seisukohalt. Manustatud preparaadi aktiivsus peab olema selline, et saavutatav kiirgusdoos oleks minimaalne, arvestades ka vajadusega saada soovitud diagnostiline tulemus.

Olulise neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole uuringuid läbi viidud. Andmete puudumise tõttu pole DaTSCAN’i kasutamine mõõduka kuni raske neeru- või maksakahjustuse puhul soovitatav.

Ravim sisaldab 39,5 g (5 mahuprotsenti) etanooli (alkoholi), kuni 197 mg annuse kohta, mis on samaväärne 5 ml õlle või 2 ml veiniga. Kahjulik alkoholismi korral. Seda tuleb võtta arvesse kõrge riskiga rühmade puhul nagu maksahaiguse või epilepsiaga patsiendid.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimestel ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud.

Ioflupaan seondub dopamiini transportijaga, mistõttu dopamiini transportija suhtes kõrget afiinsust omavad ravimid võivad mõjustada DaTSCAN’i abil tehtavat diagnoosi. Selliste ravimite ja ainete

hulka kuuluvad amfetamiin, bensatropiin, buproprioon, kokaiin, masindool, metüülfenidaat, fentermiin ja sertraliin.

Kliinilised uuringud on näidanud, et amantadiin, bensheksool, budipiin, levodopa, metoprolool, primidoon, propanolool ja selegiliin ei mõjusta DaTSCAN’iga tehtavat piltdiagnostikat. Postsünaptilistele dopamiiniretseptoritele mõjuvad dopamiini agonistid ja antagonistid ei mõjusta

teadaolevalt DaTSCANi piltdiagnostikat, mistõttu nende ainete kasutamist võib soovi korral jätkata. Loomadega läbi viidud ravimuuringutes on näidatud, et ka pergoliid ei mõjuta DaTSCAN’i

piltdiagnostikat.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised

Kui tekib vajadus manustada fertiilses eas naistele radioaktiivset ravimpreparaati, tuleb alati uurida raseduse võimalust. Igat ärajäänud menstruatsiooniga naist tuleb käsitleda kui rasedat niikaua, kuni tõestatakse vastupidist. Ebaselguse korral on oluline, et uuringuks kasutatakse adekvaatse kujutise

saamiseks vajaminevat minimaalset kiirgusdoosi. Mõelda tuleks ka teistele võimalikele meetoditele, millega ei kaasne ioniseerivat kiirgust.

Rasedus

Loomadel ei ole reproduktiivtoksilisuse uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Rasedatel naistel teostatavad radionukliiduuringud tähendavad ühtlasi kiirgusdoosi lootele. 185 MBq ioflupaani (123I)

manustamisel on imendunud annus emakas 3,0 mGy. DaTSCAN on vastunäidustatud raseduse ajal (vt lõik 4.3).

Imetamine

Ioflupaani (123I) eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad. Enne radioaktiivse ravimpreparaadi

manustamist imetavale emale tuleks kaaluda, kas tuleb kõne alla uuringu edasilükkamine imetamisperioodi lõpuni. Samuti tuleks mõelda, kas konkreetne radiofarmatseutiline preparaat on

antud juhul sobivaim valik, pidades silmas radioaktiivsuse ülekandumist rinnapiima. Juhul kui ravimi manustamist peetakse vajalikuks, tuleb imetamine 3 päevaks katkestada ja asendada rinnapiima asendajaga. Rinnapiim tuleb sel ajal regulaarselt välja pumbata ja väljapumbatud rinnapiim kõrvaldada.

Fertiilsus

Fertiilsuseuuringuid ei ole tehtud. Andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimil puudub teadaolev toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kokkuvõte ohutuseprofiilist

DaTSCAN’i manustamisega seotud raskeid kõrvaltoimeid ei ole siiani täheldatud.

Kõrvaltoimete kokkuvõtlik tabel

Kõrvaltoimete esinemissagedusi määratletakse järgmiselt:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000

kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt: söögiisu suurenemine

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu

Aeg-ajalt: pearinglus, "sipelgate jooksmise"-tunne (paresteesia), maitsehäire

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: vertiigo

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus, suukuivus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: valu süstekohal (väikestesse veenidesse süstimise järel tugev valu)

Ioniseeriva kiirguse mõju on seotud vähi induktsiooniga ja pärilike defektide tekkevõimalusega. Et maksimaalse soovitatava radioaktiivse annuse 185 MBq manustamisel on efektiivne doos 4,35 mSv, on nende kõrvaltoimete tekkimise tõenäosus väike.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Radioaktiivsusega üledoseerimisel tuleb patsiendile soovitada sagedast urineerimist ja

sooletühjendamist, et viia patsiendi kiirgusdoosi miinimumini. Selliste meetodite kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida patsiendi eritistest tingitud radioaktiivset saastumist.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Kesknärvisüsteemi radiofarmatseutilised diagnostikumid, ATC-kood: V09AB03.

Et ioflupaani süstitavad kogused on väikesed, ei ole farmakoloogiliste toimete ilmnemine DaTSCAN’i soovitatavate annuste intravenoossel manustamisel tõenäoline.

Toimemehhanism

Ioflupaan on kokaiini analoog. Loomkatsetes on näidatud, et ioflupaanil on kõrge afiinsus presünaptilise dopamiini transportija suhtes, mis võimaldab radioaktiivselt märgistatud ioflupaani (123I) kasutada asendusmarkerina dopamiinergiliste nigrostriataalsete närvirakkude terviklikkuse uurimiseks. Ioflupaan seondub ka serotoniini transportijaga 5-HT neuronitel, ent seondumise afiinsus on eelmisega võrreldes (ligikaudu 10 korda) väiksem.

Muude treemori tüüpidega kui essentsiaalne treemor kogemused puuduvad.

Kliiniline efektiivsus

Kliinilised uuringud Lewy kehadega dementsusega patsientidega

Otsustava tähtsusega kliinilises uuringus, milles hinnati 288 uuringus osalejat, kellel oli Lewy kehadega dementsus (DLB) (144 uuringus osalejat), Alzheimeri tõbi (124 uuringus osalejat), vaskulaarne dementsus (9 uuringus osalejat) või muu dementsus (11 uuringus osalejat), võrreldi

DaTSCAN'i kujutiste sõltumatut visuaalset hindamist pimemenetlusega kliiniliste diagnoosidega, mille olid määranud dementsuste ravi ja diagnoosimise kogemusega arstid. Kliiniline liigitamine

dementsuserühmadesse põhines standardsel ja igakülgsel kliinilisel ja neuropsühhiaatrilisel hindamisel. DaTSCAN'i tundlikkuse väärtused tõenäolise Lewy kehadega dementsuse eristamisel muudest kui Lewy kehadega dementsustest olid vahemikus 75,0% kuni 80,2% ja spetsiifilisus 88,6%

kuni 91,4%. Positiivne ennustusväärtus oli vahemikus 78,9% kuni 84,4% ja negatiivne ennustusväärtus 86,1% kuni 88,7%. Analüüsides, milles võimaliku ja tõenäolise Lewy kehade

dementsusega patsiente võrreldi muu kui Lewy kehade dementsusega patsientidega, olid DaTSCAN'i tundlikkuse väärtused vahemikus 75,0% kuni 80,2% ja spetsiifilisus vahemikus 81,3% kuni 83,9%, kui ka võimaliku Lewy kehade dementsusega patsiente loeti ilma Lewy kehade dementsuseta patsientideks. Kui ka võimaliku Lewy kehade dementsusega patsiente loeti Lewy kehade

dementsusega patsientideks, oli tundlikkus vahemikus 60,6% kuni 63,4% ja spetsiifilisus 88,6% kuni 91,4%.

5.2Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Ioflupaani (123I) intravenoossel süstimisel puhastub veri ravimist kiiresti. 5 minutit peale süstimist on manustatud ravimi aktiivsus veres esialgsega võrreldes 5%.

Organite kaudu omastamine

Ravim neeldub ajus kiiresti, saavutades 10 manustamisjärgse minuti jooksul 7% üldaktiivsusest ja langedes 5 tunni järel 3%-ni. Ligikaudu 30% ravimi aktiivsusest ajus langeb neeldumisele juttkehas (striaatumis).

Eritumine

48 süstimisjärgse tunni jooksul eritub ligikaudu 60% esialgsest radioaktiivsusest uriiniga ja ligikaudu 14% soole kaudu.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ühekordse ja kroonilise toksilisuse ja genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ioflupaani kohta ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Uuringuid reproduktsioonitoksilisuse ja ioflupaani kartsinogeense potentsiaali hindamiseks ei ole läbi viidud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Äädikhape Naatriumatsetaat

Etanool

Süstevesi

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

2,5 ml viaal: 7 tundi alates referentsajal mõõdetud aktiivsusest, mis on märgitud pakendile. 5 ml viaal: 20 tundi alates referentsajal mõõdetud aktiivsusest, mis on märgitud pakendile.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

2,5 või 5 ml lahus üksikus värvitust klaasist 10 ml viaalis, mis on suletud kummikorgi ja metallsulguriga.

Pakendis on 1 viaal.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erinõuded ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Üldine hoiatus

Järgida tuleb tavapäraseid radioaktiivse materjalide käitlemisel kehtivaid ohutusabinõusid.

Hävitamine

Pärast kasutamist tuleb kõik radiofarmatseutilise aine ettevalmistamise ja manustamisega seotud materjalid, sh kasutamata jäänud ravim ja selle pakend puhastada või käituda sellega kui radioaktiivsete jäätmetega, mille hävitamine toimub vastavalt nõuetele. Nõuded on sätestatud kohalike

asjassepuutuvate ametkondade poolt. Saastunud materjalid tuleb kõrvaldada ametliku korra kohaselt kui radioaktiivsed jäätmed.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

Bucks HP7 9NA

Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/00/135/001 (2,5 ml)

EU/1/00/135/002 (5 ml)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27. juuli 2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.juuli 2010

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

11.DOSIMEETRIA

Jood-123 füüsikaline poolväärtusaeg on 13,2 tundi. Aine lõhustumisel vabaneb 159 keV energiaga gammakiirgus ja 27 keV energiaga röntgenkiirgus.

Allpool on toodud ioflupaani (123I) hinnangulised imendunud kiirgusdoosid, mida võib täheldada preparaadi intravenoossel manustamisel keskmisele täiskasvanud patsiendile (70 kg). Väärtused on arvutatud eeldusel, et põie tühjendamine toimub 4,8-tunnise intervalliga ning et eelnevalt on

rakendatud vastavat kilpnäärmeblokaadi (Jood-123 on teadaolevalt Auger-elektronemitter). Annustamise järel on soovitatav sage põie tühjendamine, et viia kiirgusdoos miinimumini.

 

 

Märklaudorgan

Neeldunud doos μGy/MBq

 

 

Neerupealised

13,1

Aju

18,1

Rinnanäärmed

8,0

Sapipõie sein

25,7

Jämesoole alaosa sein

42,4

Peensool

20,6

Magu

11,4

Jämesoole ülaosa sein

38,1

Südame sein

13,1

Neerud

11,1

Maks

28,3

Kopsud

42,5

Lihas

9,6

Munasarjad

17,0

Kõhunääre

13,2

Luuüdi

9,8

Luude pealispind

17,4

Nahk

6,3

Põrn

10,6

Munandid

8,8

Tüümus

10,3

Kilpnääre

9,2

Kusepõie sein

53,5

Emakas

16,3

Organism tervikuna

11,5

Efektiivdoos

23,5 Sv/MBq

 

 

185 MBq DaTSCAN’i süstimisel on efektiivne annus (E) 4,35 mSv (ühe 70 kg kaaluva inimese kohta). Ülaltoodud andmed kehtivad normaalsetes farmakokineetilistes tingimustes. Neeru- või maksafunktsiooni häirete korral võib efektiivne annus ja elunditeni jõudev kiirgusdoos olla

suurenenud.

12.RADIOFARMATSEUTILISE PREPARAADI VALMISTAMISE JUHEND

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Vt ka lõik 6.6.

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu