Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaTSCAN
ATC koodV09AB03
Toimeaineioflupane (123l)
TootjaGE Healthcare Limited

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 Az, Eindhoven

Holland

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

See ravimpreparaat on retseptiravim (vt Lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, 4.2)

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud

direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu