Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Pakendi märgistus - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaTSCAN
ATC koodV09AB03
Toimeaineioflupane (123l)
TootjaGE Healthcare Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5 ml esitusviis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus.

Ioflupaan (123I)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga ml lahust sisaldab ioflupaan (123I) referentsaja aktiivsusega 74 MBq (0,07 kuni 0,13 mikrogrammi/ml ioflupaani).

3.ABIAINED

5% etanool (lisateavet vt pakendi infolehelt), äädikhape, naatriumatsetaat, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus. 1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intravenoosseks kasutamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 20 tundi peale referentsmõõtmist.

Referentsmõõtmine: 370 MBq/5 ml kl 23.00 CET PP/KK/AAAA.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida sügavkülmas.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Käsitsemise ja hävitamise kohta vt infoleht.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GE Healthcare Limited Little Chalfont

HP7 9NA Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/135/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

5 ml esitusviis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus

Ioflupaan (123I)

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 20 tundi peale referentsmõõtmist.

Referentsmõõtmine: 370 MBq/5 ml ioflupaan (123I) kl 23.00 CET PP/KK/AAAA.

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

2,5 ml esitusviis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus

Ioflupaan (123I)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga ml lahust sisaldab ioflupaan (123I) referentsaja aktiivsusega 74 MBq (0,07 kuni 0,13 mikrogrammi/ml ioflupaani).

3. ABIAINED

5% etanool (lisateavet vt pakendi infolehelt), äädikhape, naatriumatsetaat, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus. 1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intravenoosseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE

EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 7 tundi peale referentsmõõtmist. Referentsmõõtmine: 185 MBq/2,5 ml kl 12.00 CET PP/KK/AAAA.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Käsitsemise ja hävitamise kohta vt infoleht.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GE Healthcare Limited Little Chalfont

HP7 9NA Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/135/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

2,5 ml esitusviis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus

Ioflupaan (123I)

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 7 tundi peale referentsmõõtmist.

Referentsmõõtmine: 185 MBq/2,5 ml ioflupaan (123I) kl 12.00 CET PP/KK/AAAA.

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6. MUU

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu